Кафедра господарського та адміністративного права

Пріоритетним в наш час є захист прав і свобод людини та громадянина від протиправних дій. Випускова кафедра готує фахівців за спеціалізацією «Господарське та адміністративне право і процес», навчає майбутніх спеціалістів захищати людей у сфері адміністративної та господарської юрисдикцій. Випускники нашої кафедри працюють в адміністративних і господарських судах, використовуючи набуті в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» юридичні знання, які необхідні юристу при розгляді адміністративних та господарських справ, а також для роботи на різних посадах в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, юрисконсультів у фірмах, на підприємствах в установах та організаціях.

На даний час кафедрою у складі факультету соціології і права здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право» за освітніми ступенями:

 • Бакалавр (денна, заочна – 4 роки);
 • Бакалавр на базі молодшого спеціаліста;
 • Магістр (денна–1.5роки).

Кафедра складається з 11 осіб професорсько-викладацького складу. На кафедрі працюють 3 доктори юридичних наук, 1 доктор економічних наук (за сумісництвом) які мають стаж викладацької роботи від 10до 37 років, 2 доцента,кандидата юридичних наук, які мають стаж викладацької роботи більше 15 років, та 3 викладачі.

Перелік дисципліни кафедри

 1. Адміністративне право.
 2. Адміністративна відповідальність.
 3. Адміністративне процесуальне право.
 4. Господарське право.
 5. Комерційне право.
 6. Конкурентне право.
 7. Право соціального забезпечення.
 8. Трудове право.
 9. Фінансове та банківське право.
 10. Основи менеджменту.
 11. Екологічне право.
 12. Основи економіки.
 13. Аграрне право.
 14. Господарське процесуальне право.
 15. Податкове право.
 16. Юридична деонтологія.
 17. Юридична етика.
 18. Митне право.
 19. Муніципальне право.
 20. Проблеми податкового права.
 21. Корпоративне право.
 22. Правове регулювання банкрутства.
 23. Адміністративні процедури.
 24. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 25. Правове регулювання ринку цінних паперів.
 26. Проблеми адміністративного права.
 27. Проблеми оподаткування господарської діяльності.
 28. Страхове право.
 29. Проблеми правового регулювання економічної концентрації.
 30. Основи наукових досліджень.
 31. Правове регулювання ринку цінних паперів.
 32. Адміністративні процедури.

Факультетом соціології і права видається Вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського «Політологія. Соціологія. Право». В рубриці «Право» публікуються статті, що висвітлюють як загальнотеоретичні проблеми держави і права, так і регулювання суспільних відносин на рівні різних галузей права. В цілому в журналі розкриваються основні напрацювання професорського-викладацького складу, докторантів, аспірантів та студентів магістратури.

Періодичність – 4 номери на рік. Мова видання – українська, російська, англійська. Анотації українською, російською та англійською мовами. Галузі наук, за якими журнал є професійним (за всіма спеціальностями): політологія, соціологія, право.

В рубриці «право» у віснику публікуються статті, що висвітлюють як загальнотеоретичні проблеми держави і права, так і регулювання суспільних відносин на рівні різних галузей права. В цілому в журналі розкриваються основні напрацювання професорського-викладацького складу, докторантів, аспірантів та студентів магістратури, які працюють над темою «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави та інтенсифікації застосування інноваційних технологій в економічній сфері» (державний реєстраційний номер 0110U006186, термін закінчення виконання роботи грудень 2020р., код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер 02070921).

Контактна інформація
Кравчук Олексій Олегович
Завідувач кафедри