Кафедра публічного права

Кафедра публічного права готує фахівців: Бакалавр 6.030401 за напрямом підготовки «Правознавство», Спеціаліст 7.03040101 «Правознавство», Магістр 8.03040101 «Правознавство».

Форми навчання з кожної спеціальності: денна, заочна, друга вища на базі вищої освіти.

Терміни підготовки фахівців: Денна — бакалавр (б) — 4 роки; спеціаліст © — 1 рік; магістр (м) — 1,5 роки. Заочна — бакалавр (б) — 4,5 роки; спеціаліст © — 1 рік. Кваліфікаційний рівень: юрист.

Спеціальність «Правознавство» передбачає детальне вивчення теорії держави і права, історії держави і права, кримінального, цивільного, господарського, житлового, трудового, адміністративного, сімейного, права інтелектуальної власності, адміністративного процесу та адміністративної відповідальності, кримінології, криміналістики, судової експертизи, судової медицини, адвокатури, діловодства та інших дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної, професійної та практичної підготовки.

Випускники можуть працювати в правоохоронних та митних органах, суді, податковій адміністрації, органах місцевого самоврядування та виконавчої влади, установах юстиції, юридичній службі на підприємстві.

Кафедра публічного права готує аспірантів за спеціальностями: 12.00.01 — «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень», 12.00.08 — «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

Факультетом соціології і права видається Вісник НТУУ «КПІ» «Політологія. Соціологія. Право». В рубриці «Право» публікуються статті, що висвітлюють як загальнотеоретичні проблеми держави і права, так і регулювання суспільних відносин на рівні різних галузей права. В цілому в журналі розкриваються основні напрацювання професорського-викладацького складу, докторантів, аспірантів та студентів магістратури, які працюють над темою наукового дослідження «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави».

Контактна інформація
Чепульченко Тетяна Олексіївна
Завідувач кафедри