Вимоги до статей

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ

Редакція приймає матеріали, зміст яких оформлено відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.) і міжнародних стандартів.
Мова статей – українська, англійська.
Обов’язковим є посилання в тексті статті на всі використані джерела.
Структура статті: актуальність, постановка проблеми, аналіз публікацій і досліджень у даній області, мета статті, виклад основних положень статті, висновки і перспективи подальших розробок (досліджень). Структурні частини на цій основі сформувати так:
Для теоретичного дослідження: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ; РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ; ВИСНОВКИ.
Для прикладного дослідження: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ; МЕТОДИКА ТА ПРОЦЕДУРА ДОСЛІДЖЕННЯ; РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ; ВИСНОВКИ.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ

У першому рядку зліва вказати УДК. Наступні рядки по центру:

  • НАЗВА СТАТТІ (великими літерами, розмір шрифту 14, жирний);
  • прізвище, ім’я, по батькові автора та співавторів (розмір шрифту 12, жирний);
  • вчений ступінь, вчене звання, посада автора (розмір шрифту 12, курсив);
  • розгорнута назва навчального закладу (розмір шрифту 12, курсив).

Через рядок – основний текст статті. Розмір абзацу – 1,25 см.
У кінці статті через рядок – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, в якому необхідно обов’язково вказати: авторів видання, назву, місто видання, видавництво, повний обсяг видання; для періодичних видань указати номер видання та сторінки, на яких розміщений матеріал. Джерела подавати в нумерованому списку за абеткою відповідно до вимог ВАК України (Бюлетень № 5 за 2009 р.). Зразки оформлення джерел подано на сторінці нашого сайту.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Обсяг статті (разом із рисунками і таблицями) – 0,5 др. арк. (10-12 стор.).
Формат аркушів А4 (210х297 мм). Відступи: 2,5 см. Основний текст: шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5.
Таблиці та рисунки подавати також і в окремому файлі (аркушах). Заголовки таблиць розміщувати по центру (розмір шрифту 14, жирний), а нумерацію праворуч таблиці над заголовком. Розмір шрифту для набору текстів таблиці 12. Підписи під рисунками з їхньою нумерацією розміщувати по центру (розмір шрифту 14).
В окремому файлі (аркуші) подати:

  • англійською мовою: назву статтіпрізвище та ім’я автора (співавторів) записати відповідно до закордонного паспорту; повну назву навчального закладу (організації); науковий ступінь, наукове звання, посаду;
  • анотації обсягом 1500-2000 знаків українською та англійською мовами, структура анотації англійською відповідає структурі статті за вимогами ВАК України;
  • ключові слова (4-5) українською та англійською мовами;
  • рубрику (одну): Філософія. Психологія. Педагогіка;
  • електронну адресу автора (співавторів) для листування.

ПОДАННЯ СТАТТІ ДО РЕДАКЦІЇ

Роздрукований текст статті подавати у двох примірниках. Другий примірник – з підписом автора (авторів) статті.
Аспіранти і магістранти подають рецензію на статтю від наукового керівника.
Редакція публікує статті, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.
Електронну версію з розширенням файлу (файлів) “.doc” надсилати на скриньку: pptu@kpi.ua.

 

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *