Напрями наукових інтересів

КАФЕДРА

Кафедра теорії та практики управління Сталий розвиток та соціальна інженерія
Кафедра філософії Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави

Дослідження кафедри філософії здійснюють в рамках теми науково-дослідної роботи «Дослідження методів розвитку творчої особистості» (номер державної реєстрації №0107U0000981). В межах даної теми розробляються три фундаментальні напрями: «Творчість як спосіб здійснення дійсного гуманізму», «Інноваційно-інформаційні основи модернізації суспільства та освіти», «Соціальне проектування як інноватика управлінської діяльності»

Кафедра історії Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі
Кафедра психології та педагогіки Інтеграція інформаційних і педагогічних технологій у просторі вищої освіти; формування психологічної культури та професійної етики викладачів технічного університету; психологічні умови розвитку ідентичності суб’єктів навчання: соціальної, професійної, ґендерної; психологічні детермінанти оптимізації бізнес-комунікацій; проблеми індустріальної, організаційної, економічної психології; активне соціально-психологічне навчання: арт-терапія, сімейна терапія.

З 2004 р. на кафедрі виконується бюджетна науково-дослідна тема “Теорія і практика психолого-педагогічного забезпечення розвитку особистості у закладах вищої технічної освіти”

Кафедра соціології Діяльність студентів і викладачів кафедри в науково-дослідницькому та інноваційному напрямку підпорядковується загальній ініціативній темі науково-дослідницької роботи кафедри «Соцієтальний розвиток, модернізація та модерн в глобальному світі»
Кафедра господарського та адміністративного права Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави та інтенсифікації застосування інноваційних технологій в економічній сфері» (державний реєстраційний номер 0110U006186, термін закінчення виконання роботи грудень 2020р., код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер 02070921)
Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави
Кафедра публічного права Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави Кафедра публічного права готує аспірантів за спеціальностями: 12.00.01 — «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень», 12.00.08 — «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *