Блохіна Ірина Олександрівна

Кандидат психологічних наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат психологічних наук

Освіта

Вища освіта

1998 р.
Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова (м. Київ)
Спеціальність «Практична психологія»

Дисципліни

 1. Психологія
 2. Педагогіка вищої школи
 3. Психологія здоров’я та здорового способу життя
 4. Соціальна психологія
 5. Психологія конфлікту

Сфера наукових інтересів

Проблема становлення та розвитку професійної етики управлінців вищих навчальних закладів

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

«Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (IIASC) спільно з Вищим Семінаріумом Духовного університету (UKSW), м. Варшава (Республіка Польща) (07.06–18.07.2021). Наказ № 38-8с від 18.06.2021 р. Сертифікат про проходження курсів (180 год., 6 кредитів ECTS). Реєстраційний номер KW-180721/007

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Проведення експертизи проєктних пропозицій на участь у науково-дослідних проєктах/конкурсах у Державній науковій установі «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»:
– проєктна пропозиція на участь у конкурсі спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2018-2019 рр. (Міністерство освіти і науки України) («Готовність дітей до школи: морфологічні, функціональні, психічні, територіальні
особливості», № 22919, 10.07.2017 р.);
– проєктна пропозиція на участь у конкурсі спільних українсько-литовських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2018-2019 рр. (Міністерство освіти і науки України) («Етика у вищій школі: від теоретичної конструкції до дієвого інструментарію», № 23286, 19.09.2017 р.);
– проєктна пропозиція на участь у конкурсі спільних українсько-литовських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2018-2019 рр. (Міністерство освіти і науки України) («Програма розвитку емоційного інтелекту викладачів в умовах неперервної освіти», № 23353, 19.09.2017 р.);
– проєктна пропозиція на участь у конкурсі Державного фонду фундаментальних досліджень (Ф83) наукових проєктів молодих вчених (Міністерство освіти і науки України) («Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах, № 48031, 2018 р.);
– проєктна пропозиція на участь у конкурсі Державного фонду фундаментальних досліджень (Ф83) наукових проєктів молодих вчених (Міністерство освіти і науки України) («Психолого-педагогічний супровід дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному
освітньому просторі», № 54873, 2018 р.);
– проєктна пропозиція на участь у конкурсі науково-технічних розробок за державним замовленням («Розроблення науково-методичного комплексу для розвитку медіакомпетентності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах магістратури», 2019-2020 рр.);
– проєктна пропозиція на участь у конкурсі науково-технічних розробок за державним замовленням («Психологічне забезпечення професійної діяльності вчителя в умовах Нової української школи», 2019-2020 рр.);
– проєктна пропозиція на участь у конкурсі науково-технічних розробок за державним замовленням («Розроблення технологій психотерапії, реабілітації та професійної орієнтації учасників АТО-ОСС та вимушено переміщених з зони АТО», 2019-2020 рр.

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри психології і педагогіки ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Нагороди та досягнення

Інформація оновлюється.

Навчально-методичні праці

 1. Соціальна психологія [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкін, О. В. Винославська, І. О. Блохіна, М. О. Кононець, О. В. Москаленко, О. І. Боковець, Б. В. Андрійцев ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 254 с.
 2. Психологічний стрес: розвиток і подолання: комплекс навчально-методичного забезпечення для підготовки аспірантів за спеціальністю 053 «Психологія» Укл.: Ложкін Г.В., Блохіна І.О. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 32 с.
 3. Психологія життєвого середовища: комплекс навчально-методичного забезпечення для підготовки аспірантів за спеціальністю 053 «Психологія» Укл.: Ложкін Г.В., Блохіна І.О. – К. : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2016. – 28 с.
 4. Психологія здорового способу життя: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Ложкін Г.В., Блохіна І.О. – Електронні текстові дані (1 файл: 328 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 97 с.

Деякі публікації

2020 рік
 1. Москаленко О.В., Блохіна І.О. До проблеми дослідження емоційного інтелекту та його значення в процесі міжособистісної взаємодії / О.В. Москаленко, І.О. Блохіна // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 14: Методологія і теорія психології. – Випуск 3. Київ – Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М.М.». 2020. – 392с. – С. 165-175.
 2. Блохіна І.О. До проблеми визначення професійно значущих якостей викладача дистанційного навчання / І.О. Блохіна // Розвиток та досягнення сучасної науки в глобальному науково-освітньому просторі: ХХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція: тези доповідей, Вінниця, 25 березня 2020 р. – Ч. 2 – Дніпро: ГО «НОК», 2020. – 58 с. – С. 18-23.
 3. Блохіна І.О. Психологічні особливості типів деструктивної поведінки / І.О. Блохіна // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р., м. Дніпро. Частина ІІ / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. – 400 с. – С. 292-293.
 4. Блохіна І.О., Москаленко О.В. Значення емоційного інтелекту в міжособистісній взаємодії / І.О. Блохіна, О.В. Москаленко // Раціогуманістичні студії [збірник тез наукових доповідей методологічного семінару, присвяченого 47-річчю лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України]. / Відп. ред. В.Л. Зливков; укладачі С.О. Лукомська, О.В. Котух. – Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2020. – 136 с. – С. 10-15.
 5. Блохіна І.О. Психологічні особливості типів деструктивної поведінки // «Освіта та наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку» матеріали Другої Міжнародної наукової конференції 27-28 березня 2020 р., м. Дніпро.
2019 рік
 1. Блохіна І.О., Москаленко О.В. Психологічні особливості взаємозв’язку смисложиттєвих орієнтацій та життєстійкості особистості// Раціогуманістичні студії [збірник наукових статей за матеріалами круглого столу 30 травня 2019р.] / за ред. В.Л.Зливков, О.В. Завгородня, С.О. Лукомська, О.В. Котух / за гол. ред. Зливкова В.Л.–К., 2019. – С. 5-11.
 2. Блохина И.А., Москаленко О.В. К вопросу о взаимосвязи компонентов жизнестойкости и смысложизненных ориентаций личности // Науковий огляд. – № 3 (56), 2019.– С. 69-80.
 3. Блохіна І.О. До проблеми формування психологічної безпеки особистості в малих групах / І.О.Блохіна, О.В. Москаленко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XVІІІ: Методологія і теорія психології. – Київ – Ніжин. Видавництво « ПП Лисенко М.М.». – 2019. – С. 71-79.
 4. Блохіна І.О. Професійно важливі якості сучасного фахівця у галузі соціальної роботи / І.О. Блохіна // Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах (28 березня 2019 р., м. Київ) / Укладачі: Гавва О. В., Казаков М. А., Колотило М. О., Новіков Б. В., Покулита І. К. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2019. – 217 с. – С. 28-31 (0,125 д.а.).
 5. Блохіна І.О. Соціальна відповідальність вищих навчальних закладів в умовах глобальних змін / І.О. Блохіна // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 березня 2019 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – 400 с. – С. 48-49 (0,041 д.а.).
 6. Блохіна І.О. Культурологічні аспекти професійної підготовки майбутніх управлінців вищих навчальних закладів / І.О. Блохіна // Інноваційні підходи до розвитку сучасної науки: ХІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 28 лютого 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: НОК, 2019 – 88с. – С. 10-14 (0,17 д.а.).
 7. Блохіна І.О. До проблеми вивчення житєстійкості особистості та її компонентів / І.О. Блохіна // Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (30 листопада 2018 року, м. Чернігів) / За наук. ред. О. Ю. Дроздова, І. І. Шлімакової. – Чернігів, НУ «ЧК» імені Т. Г. Шевченка, 2019. – 418 с.
 8. Блохіна І.О. Механізми формування психологічної безпеки особистості / І.О. Блохіна // Безпека в сучасному світі: матеріали Міжнародної наукової конференції. 27-28 вересня 2019 р., м. Дніпро. / наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – 364 с. – С. 306-306.
2018 рік
 1. Блохіна І.О., Москаленко О.В Феномен інтернет-залежності в сучасному суспільстві // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Том ХІV: Методологія і теорія психології. – Випуск 1. Київ-Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М.М.», 2018. – С.45-53.
 2. Blokhina I.O., Moskalenko O.V. The question of Internet addiction among the modern college-age population / I.O. Blokhina, O.V. Moskalenko // European Journal of Education and Applied Psychology. – №2 . – 2018. – Р. 3 – 7.
 3. Блохіна І.О., Москаленко О.В. До проблеми вивчення Інтернет-залежності у сучасної студентської молоді / І. О. Блохіна, О.В. Москаленко // Науковий огляд – 2018. – №3 (46). –С. 152-161.
 4. Москаленко О.В., Блохіна І.О. Проблема Інтернет-залежності серед сучасної молоді / О.В. Москаленко, І.О. Блохіна // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Монреаль: СPM «ASF», 2018. – C. 135-137.
 5. Блохіна І.О. До проблеми формування лідерських якостей особистості / І. О. Блохіна // Соціальна робота в сучасному суспільстві: тенденції, виклики, перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Полтава, 28 лютого 2018 р. – К.: Університет «Україна, 2018. – 244 с. – С. 147-149.
 6. Блохіна І.О. Психологічні передумови створення довірливих взаємин у контексті спілкування / І.О. Блохіна // Восьмі Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (6 грудня 2017 року, м. Чернігів) / За наук. ред. О.Ю. Дроздова, І.І. Шлімакової. – Чернігів: Десна Поліграф, 2018. – 340 с. – С. 3-7.
2016 рік
 1. Блохіна І.О. Роль прогностичних здібностей у професійній діяльності управлінців навчальними закладами / І.О. Блохіна // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць. – К. : «ТОВ НВП «Інтерсервіс». – 2016. – № 1 (46). С. 24-30.
2015 рік
 1. Блохіна І.О. Дослідження особливостей прояву рефлективності майбутніми управлінцями навчальними закладами / І.О. Блохіна // Збірник наукових праць Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка” за 2015 р. – № 3 (45). – С. 52-56.