Кафедра психології та педагогіки

Загальна інформація

Кафедра психології і педагогіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» працює у складі факультету соціології і права.

Очолює кафедру професор Волянюк Наталія Юріївна, доктор психологічних наук. Кафедра психології і педагогіки є загальноуніверситетською кафедрою, що забезпечує викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу усім студентам та аспірантам університету.

На кафедрі працюють 14 викладачів: 3 професори, 8 доцентів, 3 старших викладача.

З 1998 р. на кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 19.0007 – Педагогічна та вікова психологія. Випускниками аспірантури І.О. Блохіною, Т.Ю. Гущиною, Н.М. Дорошенко, О.А. Жирун, О.С. Ковальчук, М.О. Кононець, а також здобувачами кафедри Т.П. Рисинець, І.С. Потоцькою захищено кандидатські дисертації. У період 2001-2012 рр. здійснювалася підготовка магістрів за спеціальностями 8.000005 – Педагогіка вищої школи і 8.000009 – Управління навчальним закладом. Зокрема у магістратурі було підготовлено іноземних студентів з Китаю та Ізраїлю.

Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження за такими основними напрямами:
– інтеграція інформаційних і педагогічних технологій у просторі вищої освіти;
– формування психологічної культури та професійної етики викладачів технічного університету;
– психологічні умови розвитку ідентичності суб’єктів навчання: соціальної, професійної, ґендерної;
– психологічні детермінанти оптимізації бізнес-комунікацій;
– проблеми індустріальної, організаційної, економічної психології;
– активне соціально-психологічне навчання: арт-терапія, сімейна терапія.
З 2004 р. колективом кафедри виконується бюджетна науково-дослідна тема «Теорія і практика психолого-педагогічного забезпечення розвитку особистості у закладах вищої технічної освіти». Державний реєстраційний номер 0115U007213 .

Кафедра проводить видавничу діяльність. Так, до 5-річного (2004 р.) та 10-річного ювілею кафедри (2007 р.) колективом кафедри видано збірники наукових праць “Психологічний ресурс вищої освіти”. Вийшло з друку два видання навчального посібнику з дисципліни “Психологія” для студентів технічних спеціальностей (під редакцією О.В. Винославської), якому надано гриф Міністерства освіти і науки України. З 2001 р. видається збірник наукових праць “Вісник НТУУ “КПІ”: Філософія. Психологія. Педагогіка”, включений до переліку наукових видань ВАК України, в якому докторанти, аспіранти і здобувачі публікують результати досліджень. У 2006 р. друковане видання було оновлено, у 2012-2013 рр. редакція ініціює перехід на міжнародні стандарти.

У 1999-2011 рр. кафедрою проведено сім науково-методичних конференцій “Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи”. Започатковані як Всеукраїнські, конференції згодом набули статусу Міжнародних, регулярно збирали представників багатьох академічних і наукових шкіл. Конференція 2007 року була зорганізована на основі Інтернет-комунікацій. У 2013 року започатковано Міжнародну науково-практичну конференцію “Розвиток соціальної відповідальності студентів у просторі вищої технічної освіти”.

Кафедра співпрацює з іншими вищими навчальними закладами України, зокрема, з Національним університетом “Львівська політехніка” (кафедра інженерно-педагогічної підготовки), Тернопільським державним технічним університетом ім. І. Пулюя (кафедра психології у виробничій сфері); Білоцерківським державним аграрним університетом (кафедра педагогіки і психології), Гуманітарним інститутом Національного авіаційного університету (кафедра психології), Рівненським державним гуманітарним університетом (кафедра загальної психології та психодіагностики).

Кафедра підтримує наукові зв’язки з провідними установами НАПН України: Інститутом психології ім. Г.С. Костюка (лабораторії: методології та теорії психології, когнітивної психології, організаційної психології); Інститутом вищої освіти (відділ теорії і методології природничої та інженерної освіти). Підтримуються робочі стосунки з Українською Асоціацією організаційної психології та психології праці, Київською арт-терапевтичною асоціацією.

Завідувачка кафедри

Волянюк Наталія Юріївна
Доктор психологічних наук, професор

Соціальні мережі та месенджери

Facebook

Освітні програми

Бакалаврат

Освітньо-професійна програма «Прикладна психологія»

Аспірантура

Освітньо-наукова програма «Психологія»

Перелік дисциплін

Нижче зазначені навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується викладачами кафедри теорії та практики управління. Перелік всіх освітніх компонентів, які вивчаються у межах спеціальностей можна переглянути або у навчальних планах, або на сторінці щодо навчальних дисциплін
Бакалаврат

Анатомія і еволюція нервової системи
Вікова та педагогічна психологія
Вступ до психології
Диференційна психологія
Експериментальна психологія
Загальна психологія з практикумом. Частина 1
Загальна психологія з практикумом. Частина 2
Історія психології
Математичні методи в психології
Методологія і методи психологічних досліджень
Організаційна психологія
Основи психодіагностики
Основи психологічного консультування
Основи психотерапії
Основи психотерапії (курсова робота)
Патопсихологія
Професійна етика психолога
Професійна етика психолога (курсова робота)
Психологія в системах «людина–техніка»
Психологія здоров’я
Психологія конфлікту
Психологія особистості
Психологія сім’ї
Психологія спорту
Соціальна психологія
Соціальна психологія (курсова робота)
Теорія і практика психологічного тренінгу
Урбоекологія

Аспірантура

Педагогічна акмеологія
Психологія життєвого середовища
Психологія наукової і технічної творчості
Психологія професійної діяльності
Психологія соціальних явищ
Теоретичні і методологічні проблеми психології

Міжнародна діяльність

Партнерами кафедри з міжнародної наукової співпраці є:

  1. Каунаський Технічний Університет (гуманітарна кафедра) – Литва, м. Каунас.
  2. Вроцлавський Технічний Університет (кафедра гуманітарних та соціальних наук) – Польша, м. Вроцлав.

Матеріально-технічне забезпечення

За кафедрою закріплені 2 навчальних приміщення та 1 методичний кабінет.

Контактна інформація
Волянюк Наталія Юріївна
Завідувач кафедри
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email