Кафедра психології та педагогіки

Загальна інформація

Кафедра психології і педагогіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» працює у складі факультету соціології і права.

Очолює кафедру професор Волянюк Наталія Юріївна, доктор психологічних наук. Кафедра психології і педагогіки є загальноуніверситетською кафедрою, що забезпечує викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу усім студентам та аспірантам університету.

На кафедрі працюють 14 викладачів: 3 професори, 8 доцентів, 3 старших викладача.

З 1998 р. на кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 19.0007 – Педагогічна та вікова психологія. Випускниками аспірантури І.О. Блохіною, Т.Ю. Гущиною, Н.М. Дорошенко, О.А. Жирун, О.С. Ковальчук, М.О. Кононець, а також здобувачами кафедри Т.П. Рисинець, І.С. Потоцькою захищено кандидатські дисертації. У період 2001-2012 рр. здійснювалася підготовка магістрів за спеціальностями 8.000005 – Педагогіка вищої школи і 8.000009 – Управління навчальним закладом. Зокрема у магістратурі було підготовлено іноземних студентів з Китаю та Ізраїлю.

Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження за такими основними напрямами:
– інтеграція інформаційних і педагогічних технологій у просторі вищої освіти;
– формування психологічної культури та професійної етики викладачів технічного університету;
– психологічні умови розвитку ідентичності суб’єктів навчання: соціальної, професійної, ґендерної;
– психологічні детермінанти оптимізації бізнес-комунікацій;
– проблеми індустріальної, організаційної, економічної психології;
– активне соціально-психологічне навчання: арт-терапія, сімейна терапія.
З 2004 р. колективом кафедри виконується бюджетна науково-дослідна тема «Теорія і практика психолого-педагогічного забезпечення розвитку особистості у закладах вищої технічної освіти». Державний реєстраційний номер 0115U007213 .

Кафедра проводить видавничу діяльність. Так, до 5-річного (2004 р.) та 10-річного ювілею кафедри (2007 р.) колективом кафедри видано збірники наукових праць “Психологічний ресурс вищої освіти”. Вийшло з друку два видання навчального посібнику з дисципліни “Психологія” для студентів технічних спеціальностей (під редакцією О.В. Винославської), якому надано гриф Міністерства освіти і науки України. З 2001 р. видається збірник наукових праць “Вісник НТУУ “КПІ”: Філософія. Психологія. Педагогіка”, включений до переліку наукових видань ВАК України, в якому докторанти, аспіранти і здобувачі публікують результати досліджень. У 2006 р. друковане видання було оновлено, у 2012-2013 рр. редакція ініціює перехід на міжнародні стандарти.

У 1999-2011 рр. кафедрою проведено сім науково-методичних конференцій “Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи”. Започатковані як Всеукраїнські, конференції згодом набули статусу Міжнародних, регулярно збирали представників багатьох академічних і наукових шкіл. Конференція 2007 року була зорганізована на основі Інтернет-комунікацій. У 2013 року започатковано Міжнародну науково-практичну конференцію “Розвиток соціальної відповідальності студентів у просторі вищої технічної освіти”.

Кафедра співпрацює з іншими вищими навчальними закладами України, зокрема, з Національним університетом “Львівська політехніка” (кафедра інженерно-педагогічної підготовки), Тернопільським державним технічним університетом ім. І. Пулюя (кафедра психології у виробничій сфері); Білоцерківським державним аграрним університетом (кафедра педагогіки і психології), Гуманітарним інститутом Національного авіаційного університету (кафедра психології), Рівненським державним гуманітарним університетом (кафедра загальної психології та психодіагностики).

Кафедра підтримує наукові зв’язки з провідними установами НАПН України: Інститутом психології ім. Г.С. Костюка (лабораторії: методології та теорії психології, когнітивної психології, організаційної психології); Інститутом вищої освіти (відділ теорії і методології природничої та інженерної освіти). Підтримуються робочі стосунки з Українською Асоціацією організаційної психології та психології праці, Київською арт-терапевтичною асоціацією.

Освітньо-професійні програми

Кафедра психології і педагогіки здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 053 “Психологія”.

Виконується освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти.

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053 Психологія

Перелік дисциплін (з описом)

Педагогічний блок
Методика викладання у вищій школі

Предметом навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі» є нові вимоги до вищої освіти з точки зору економічних, соціальних, демографічних, психологічних та екологічних факторів; процеси, що відбуваються в європейському освітньому просторі; новітніми методи і технології навчання.

Мета навчальної дисципліни – дати студентам глибокі теоретичні знання про суть наукової та методологічної діяльності у вищій школі; сформувати професійні стереотипи наукового мислення та методичні засади щодо проведення навчальних занять, контролю та оцінки якості засвоєння навчальної інформації студентами; навчити здійснювати продуктивне професійно-педагогічне спілкування, проявляти високий рівень самоорганізації у професійній діяльності.

Педагогіка вищої школи

Дисципліна «Педагогіка вищої школи» відноситься до циклу професійно-практичної підготовки. Має за мету підготовку магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі.

Педагогіка

Навчальна дисципліна “Педагогіка” відноситься до циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки бакалаврів. Предметом навчальної дисципліни «Педагогіка» є відносини, які виникають у процесі педагогічної діяльності.

Педагогічна майстерність та основи педагогіки

Навчальна дисципліна належить до циклу професійно-практичної підготовки магістрів, містить інформацію про теоретичні основи професійно-педагогічної діяльності та психологічні закономірності педагогічної діяльності.

 

Психологічний блок
Соціальна психологія

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Соціальна психологія» є властивості людини, які виявляються у взаємодії з іншими людьми, а також особливості соціально-психологічних процесів і феноменів, які породжують ці властивості.

Навчальна дисципліна має на меті навчити студентів здійснювати психологічний аналіз складних ситуацій при взаємодії «особистість – суспільство», «особистість – соціальна група», «особистість – особистість» та організовувати власну діяльність як складову колективної діяльності.

Психологія безпеки

Предметом навчальної дисципліни «Психологія безпеки» є психологічний аспект безпеки людини у різноманітних видах діяльності і в умовах соціального середовища.

Метою навчальної дисципліни є психологічно безпечна поведінка та практична готовність студентів до здійснення безпечної професійної діяльності. Для цього треба навчити студентів розглядати психологію безпеки як міждисциплінарну галузь наукового знання, аналізувати джерела психологічних загроз на різних рівнях, використовувати знання з проблем психології безпеки, які є актуальними у сучасному суспільстві та виробництві.

Психологія конфлікту

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Психологія конфлікту» є закономірності стосунків та поведінки людей у конфліктних ситуаціях, причини виникнення конфліктів і методи їх подолання.

Навчальна дисципліна має на меті навчити студентів використовувати знання щодо типології, причин виникнення конфліктів та стратегій поведінки у конфліктах, застосовувати знання щодо ролі посередництва у розв’язанні конфліктів, використовувати традиційні методи і технології у подоланні та профілактиці конфліктів, прогнозувати зміни і динаміку перебігу конфліктів.

Психологія

Вивчення курсу «Психологія» передбачає засвоєння студентами системи психологічних знань, основних понять за темами, ознайомлення з навчально-методичними матеріалами.

Курс лекцій з навчальної дисципліни «Психологія» присвячений головним питанням психологічної науки, розглядаються її предмет, метод. Вказано на особливості психології як науки, на значення психологічних знань для людини. Позначено методологічні основи психологічної науки, окреслено головні етапи історико-психологічного процесу. Розглянуто проблеми розвитку психіки у тваринному світі та в індивідуальному житті людини; висвітлено той непрямий зв’язок, який існує між психікою та біологічним організмом.

Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Предмет навчальної дисципліни: психологічні та дидактичні особливості застосування у вищій школі новітніх методів і технологій навчання студентів фаховим дисциплінам. Мета навчальної дисципліни – навчити студентів використовувати психолого-педагогічні та фундаментальні знання для розв’язання практичних задач викладання фахових дисциплін у вищих навчальних закладах; системно підходити до організації навчання фахових дисциплін та контролю знань студентів; враховувати психологічні особливості ученнєво-пізнавальної діяльності та застосовувати методи її активізації; здійснювати педагогічне спілкування, дотримуючись загальноприйнятих норм поведінки і моралі у професійних відносинах.

Економічна психологія

Дисципліна «Економічна психологія» передбачає вивчення системи уявлень про феномени економічної поведінки, алгоритми і моделі, що описують економічні переваги, вибір економічного рішення і чинники, що впливають на закономірності економічної діяльності.

Мета вивчення дисципліни – отримання студентами теоретичних знань про способи і механізмах дії економічних чинників на психіку людини і набуття навичок порівняльного аналізу різних моделей економічної поведінки і їх складових, а також умінь виділяти якісну своєрідність і специфіку психологічних механізмів економічної поведінки, аналізувати психологічні закономірності економічної діяльності різних суб’єктів господарювання.

Юридична психологія

Предмет кредитного модуля «Юридична психологія» – психічні явища у аспекті їхнього правового значення для встановлення істини, а також науково обґрунтовані засоби подолання правопорушень шляхом психологічної корекції певних психічних процесів, станів та властивостей особистості. Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей орієнтуватись у питаннях правосвідомості як засади правових вчинків; рефлектувати правовідповідність власної поведінки; кваліфікувати поведінку людини у контексті правового регулювання; застосовувати набуті знання для аналізу психологічної сутності різних проявів поведінки і діяльності особистості в межах функціонування різних правових відносин; володіти психологічними методами формування правової свідомості, культури та поведінки.

Когнітивна психологія

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: орієнтуватись у філософсько-методологічному рівні психологічної проблеми пізнання; аналізувати фундаментальні теорії і концепції, відомості про закономірності розвитку пізнавальної діяльності; виявляти закономірності пізнавального досвіду особистості в науковій та технічній сферах; розробляти психологічно обґрунтовану систему впливів на розвиток інтелектуальних здібностей особистості.

Психологія лідерства та професійної успішності

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Психологія лідерства та професійної успішності» є закономірності успішності професійної діяльності та взаємодії людей в системі “начальник-підлеглий”, механізм висування в лідери, питання авторитета, співвідношення лідерства і керівництва, риси особистості, що необхідні для висунення у лідери. Навчальна дисципліна має на меті навчити студентів передбачати шляхи досягнення успіху в професійної діяльності, використовувати способи комунікації, які застосовуються лідерами, застосовувати методи мотивації, джерела впливу і владу лідера в організації, аналізувати та використовувати особливості різних стилів лідерства.

Психологічні основи ергономіки і дизайну

Предметом навчальної дисципліни «Психологічні основи ергономіки і дизайну» є ергономічні та естетичні характеристики якості продукції та виробничого середовища. Метою навчальної дисципліни є розвиток здатності експертного оцінювання дизайн-ергономічних показників якості різних видів продукції та виробничого середовища. Для цього треба навчити студентів розглядати психологічні основи ергономіки і дизайну як міждисциплінарну галузь наукового знання, аналізувати психологічні особливості діяльності людини в системі «людина-техніка-середовище», використовувати знання щодо методів, критеріїв і процедур експертизи дизайн-ергономічної якості виробничого середовища та продукції.

Міжнародна діяльність

Партнерами кафедри з міжнародної наукової співпраці є:

  1. Каунаський Технічний Університет (гуманітарна кафедра) – Литва, м. Каунас.
  2. Вроцлавський Технічний Університет (кафедра гуманітарних та соціальних наук) – Польша, м. Вроцлав.

Матеріально-технічне забезпечення

За кафедрою закріплені 2 навчальних приміщення та 1 методичний кабінет.

Контактна інформація
Волянюк Наталія Юріївна
Завідувач кафедри