Ложкін Георгій Володимирович

Доктор психологічних наук

Посада

Професор

Вчене звання

Професор

Науковий ступінь

Доктор психологічних наук

Освіта

Інформація оновлюється.

Дисципліни

 1. Психологія
 2. Психологія конфлікту
 3. Психологія здоров’я та здорового способу життя
 4. Психологія наукової діяльності
 5. Психологія спорту».

Сфера наукових інтересів

 • психологія конфлікту
 • інженерна психологія та психологія праці
 • психологія спорту
 • психологія безпеки

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

«Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (IIASC) спільно з Вищим Семінаріумом Духовного університету (UKSW), м. Варшава (Республіка Польща) (07.06–18.07.2021). Наказ № 38-8с від 18.06.2021 р. Сертифікат про проходження курсів (180 год., 6 кредитів ECTS). Реєстраційний номер KW-180721/004

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • Заслужений діяч науки і техніки України;
 • науковий керівник кафедри психології і педагогіки ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • член редакційної колегії (Вісник Національного університету оборони України. Збірник наук. праць);
 • член постійної спеціалізованої вченої ради К 26.709.06 у Національному університеті оборони Україні імені Івана
  Черняховського;
 • член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України

Нагороди та досягнення

Інформація оновлюється.

Навчально-методичні праці

 1. Соціальна психологія [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкін, О. В. Винославська, І. О. Блохіна, М. О. Кононець, О. В. Москаленко, О. І. Боковець, Б. В. Андрійцев ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 254 с.
 2. Психологія соціальних явищ: комплекс навчально-методичного забезпечення аспірантів спеціальності 053 Психологія Укл.: Ложкін Г.В., Волянюк Н.Ю., Кононець М.О. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 28 с.
 3. Психологічний стрес: розвиток і подолання: комплекс навчальнометодичного забезпечення для підготовки аспірантів за
  спеціальністю 053 «Психологія» Укл.: Ложкін Г.В., Блохіна І.О. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 32 с.
 4. Соціальна психологія наукової діяльності: комплекс навчальнометодичного забезпечення для підготовки аспірантів за спеціальністю 053 «Психологія» Укл.: Ложкін Г.В. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 34 с.
 5. Психологічна безпека особистості: комплекс навчально-методичного забезпечення для підготовки аспірантів за спеціальністю 053 «Психологія» Укл.: Ложкін Г.В., Чукавіна Т.Е. – К. : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2016. – 47 с.
 6. Психологія життєвого середовища: комплекс навчально-методичного забезпечення для підготовки аспірантів за спеціальністю 053 «Психологія» Укл.: Лож кін Г.В., Блохіна І.О. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 28 с.
 7. Психологія управлінської взаємодії: комплекс навчально-методичного забезпечення для аспірантів напряму (спеціальності) 053 Психологія / Укл.: Г.В.Ложкін, О.В.Винославська, – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 32 с.

Деякі публікації

2020 рік
 1. Волянюк Н.Ю. Психологія наукової діяльності: [Монографія] / Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін, А.Б. Колосов, Б.В. Андрійцев. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр ДЗК, 2020. 352 с. Розділи 1, 3, 9. (Розділ 1 : Методологічні засади дослідження. Розділ 3 : Психологія міжособистісного спілкування в наукових організаціях. Розділ 9 : Психологія професійного довголіття у науковій діяльності.
 2. Ложкін Г.В. Предиктори професійної деформації особистості в спорті / Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін, А.Б.Колосов  Вісник післядипломної освіти, 2020. Випуск 11(40) «Серія «Соціальні та поведінкові науки». С.48-63.
 3. Ложкін Г.В. Поведінкові патерни професійного самопочуття тренера / Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін, А.Б.Колосов // Вісник післядипломної освіти, 2020. Випуск 12(41). «Серія «Соціальні та поведінкові науки». – С.47-62.
 4. Ложкін Г.В. Аналіз понятійного ряду психологічного потенціалу субʼєкта наукової діяльності / Н.Ю.Волянюк, Г.В.Ложкін. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (17-18 січня 2020 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. С. 11-14.
 5. Ложкін Г.В. Лідерський потенціал особистості / Н.Ю.Волянюк, Г.В.Ложкін. Десяті Сіверські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (29 листопада 2019 року, м. Чернігів). За наук. ред. О.Ю. Дроздова, І.І. Шлімакової. Чернігів: НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2020. С. 45-48.
2019 рік
 1. Lozhkin GV, Volianiuk NYu Kolosov AB, Buniak NA, Osodlo VI. Personal determinants of mental reliability of an athlete. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2019; 23 (2): 54–58.
 2. Lozhkin G, Volianiuk N, Kolosov A, Buniak N, Osodlo V. Comparative analysis of self-reliance of athletes of different sports. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2019; 23 (4):162-8.
 3. Ложкін Г.В. Психологічні детермінанти функціональної неграмотності суб’єкта педагогічної діяльності / А.Б.Колосов, Н.Ю. Волянюк, Г.В.Ложкін //Вісник післядипломної освіти, 2019. Випуск 7(36) «Серія «Соціальні та поведінкові науки». – С 78-97.
 4. Ложкін Г.В. Типові помилки інтуїтивних здогадок вчителя. Початкова освіта і історія, проблеми, перспективи. Матеріали ІІ–ї Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 17 жовтням 2019 р. за заг. ред. Є.І. Коваленко, упор. Г.В. Гордієнко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. С. 42-44.
 5. Ложкін Г.В. Внутрішні та зовнішні чинники збереження психологічного здоровʼя / Н.Ю.Волянюк, Г.В.Ложкін. Особистісні та ситуативні детермінанти здоровʼя [текст]: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця 22 листопадам 2019 р.): матеріали і тези доповідей за заг. ред. проф. О.В. Бацилєвої. Вінниця, 2019. С. 49-50.
2018 рік
 1. Lozhkin G. Interrelation of Professional Identity and Self-Trust in Psychology students // Наука і освіта. – № 1. – 2018. – С. 88-98.
2016 рік
 1. Ложкін Г.В. Ресурси реалізації психологічного потенціалу / Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін, О.П. Шамрук // Збірник наукових праць «Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка». – №1/2 (46,47). – 2016. – С.31-36.
 2. Ложкін Г.В. Психологический потенциал и барьеры инновационной активности субъекта научно-педагогической деятельности / Н.Ю. Волянюк, Г.В.Ложкин // Науково-практичний журнал «Наука і освіта» Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. – № 11. – 2016. – С. 17-24.
2015 рік
 1. Ложкін Г.В. Наукові маркери психологічної безпеки особистості майбутнього фахівця технічного профілю / Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін // Професійне становлення особистості. – 2015. – №4. – С. 36-42.
 2. Ложкин Г.В. Интегративные психические процессы регулирования деятельности /Н.Ю. Волянюк, Г.В.Ложкин // Збірник наукових праць «Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка» за 2015 р. – № 3 (45). – с. 57-65.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email