Москаленко Ольга Володимирівна

Кандидат психологічних наук

Посада

Старший викладач

Вчене звання

Науковий ступінь

Кандидат психологічних наук

Освіта

Інформація оновлюється.

Дисципліни

 1. Соціальна психологія
 2. Психологія
 3. Психологія конфлікту
 4. Психологія управлінської взаємодії
 5. Педагогічна майстерність

Сфера наукових інтересів

 • психологія особистості
 • ціннісно-смислова сфера особистості
 • вікова психологія

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Член International Association of Applied Psychology (IAAP)

Нагороди та досягнення

Інформація оновлюється.

Навчально-методичні праці

 1. Соціальна психологія [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкін, О. В. Винославська, І. О. Блохіна, М. О. Кононець, О. В. Москаленко, О. І. Боковець, Б. В. Андрійцев ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 254 с.
 2. Економічна психологія: комплекс навчально-методичного забезпечення бакалаврів всіх спеціальностей, денної форми навчання. Укл. : Стовбун О.А., Москаленко О.В.–К. : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. – 65 с.
 3. Педагогічна майстерність: комплекс навчально-методичного забезпечення магістрів всіх спеціальностей денної форми навчання. Укл.: Волянюк Н.Ю.,Москаленко О.В. – К. : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2016. – 68 с.
 4. Педагогіка: Метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студентів факультетубіомедичної інженерії / Уклад.: Є. В. Пузирьов, О.М.Мелащенко, О. В. Москаленко. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 66 с.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Москаленко О.В. (2021) До проблеми дослідження психологічної зрілості особистості // Науковий огляд, 4(76), ТОВ TK Meganom, Київ, С. 46-59.
2020 рік
 1. Блохіна І.О., Москаленко О.В. Роль і місце професійно значущих якостей викладача в процесі дистанційної форми навчання. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 14: Методологія і теорія психології. – Випуск 4. Київ – Ніжин. Видавець« ПП Лисенко М.М.». 2020. – C.15-25.
 2. Москаленко О.В., Блохіна І.О. До проблеми дослідження емоційного інтелекту та його значення в процесі міжособистісної взаємодії / О.В. Москаленко, І.О. Блохіна // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 14: Методологія і теорія психології. – Випуск 3. Київ – Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М.М.». 2020. – 392с. – С. 165-175.
 3. Москаленко О.В. Ідентифікатори рівня розвитку емоційного інтелекту в процесі міжособистісної взаємодії. //«Освіта та наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку». Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р., м. Дніпро. Частина ІІ / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. – 400 с. – С. 297-298.
 4. Блохіна І.О., Москаленко О.В. Значення емоційного інтелекту в міжособистісній взаємодії / І.О. Блохіна, О.В. Москаленко // Раціогуманістичні студії [збірник тез наукових доповідей методологічного семінару, присвяченого 47-річчю лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України]. / Відп. ред. В.Л. Зливков; укладачі С.О. Лукомська, О.В. Котух. – Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2020. – 136 с. – С. 10-15.
2019 рік
 1. Москаленко О.В. До проблеми формування психологічної безпеки особистості у малих групах. / І. Блохіна, О.Москаленко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Том ХІV: Методологія і теорія психології. – Випуск 2. Київ – Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М.М». 2019 – С.71-79.
 2. Блохіна І.О., Москаленко О.В. Психологічні особливості взаємозв’язку смисложиттєвих орієнтацій та життєстійкості особистості // Раціогуманістичні студії [збірник наукових статей за матеріалами круглого столу 30 травня 2019р.] / за ред. В.Л.Зливков, О.В. Завгородня, С.О. Лукомська, О.В. Котух / за гол. ред. Зливкова В.Л.–К., 2019. – С. 5-11.
 3. Блохина И.А., Москаленко О.В. К вопросу о взаимосвязи компонентов жизнестойкости и смысложизненных ориентаций личности // Науковий огляд. – № 3 (56), 2019.– С. 69-80.
 4. Москаленко О.В. Роль мікросередовища у формуванні психологічної безпеки //Безпека в сучасному світі. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 27-28 вересня 2019 р., м.Дніпро. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – С. 317-318.
 5. Блохіна І.О., Москаленко О.В. Психологічні особливості взаємозв’язку смисложиттєвих орієнтацій та життєстійкості особистості // Раціогуманістичні студії [збірник наукових статей за матеріалами круглого столу 30 травня 2019 р.] / за ред. В.Л.Зливков, О.В. Завгородня, Лукомська С.О., Котух О.В./ за гол. ред. Зливкова В.Л.–К., 2019. – С. 5-11.
 6. Москаленко О.В. К исследованию проблемы смысловой сферы и жизнестойкости личности // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 березня 2019 р., м. Дніпро. Частина 1./ Наук.ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019.– С.370-372.
2018 рік
 1. Блохіна І.О., Москаленко О.В Феномен інтернет-залежності в сучасному суспільстві // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Том ХІV: Методологія і теорія психології. – Випуск 1. Київ-Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М.М.», 2018. – С.45-53.
 2. Blokhina I.O., Moskalenko O.V. The question of Internet addiction among the modern college-age population / I.O. Blokhina, O.V. Moskalenko // European Journal of Education and Applied Psychology. – №2 . – 2018. – Р. 3-7.
 3. Москаленко О.В., Блохіна І.О. Проблема Інтернет-залежності серед сучасної молоді / О.В. Москаленко, І.О. Блохіна // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Монреаль СPM «ASF», 2018. – C. 135-137.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email