Кононець Марія Олександрівна

Кандидат психологічних наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат психологічних наук

Освіта

Вища освіта

1997 р.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері» (інженер-економіст)

Вища освіта

2010 р.
Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» (м. Київ)
Спеціальність «Психологія»

Дисципліни

 1. Соціальна психологія
 2. Економічна психологія
 3. Психологія конфлікту
 4. Психологія лідерства і професійної успішності

Сфера наукових інтересів

 • організаційна психологія
 • економічна психологія
 • психологія моральності
 • психологія лідерства

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • керівник Ініціативної НДР 0115U007213 «Теорія і практика психолого-педагогічного забезпечення розвитку
  людино-центричних компетенцій майбутніх фахівців в умовах технічного університету» з 2014-2020 рр.;
 • член Української асоціації організаційних психологів та психологів праці;
 • член Європейської мережі етики бізнесу (ЕВЕN);
 • науково-педагогічний стаж 14 років.

Нагороди та досягнення

Інформація оновлюється.

Навчально-методичні праці

 1. Кононець М.О. Психологія лідерства : навч. посібн. / Київ, КВІЦ, 2020. – 252 с.
 2. Соціальна психологія [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкін, О. В. Винославська, І. О. Блохіна, М. О. Кононець, О. В. Москаленко, О. І. Боковець, Б. В. Андрійцев ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 254 с.
 3. Кононець М. О., Соснін О.В. Нові інформаційно-технічні реалії комунікації як умова інноваційного розвитку держави :
  методичний посібник / Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої
  післядипломної освіти // Касьян С.П., Олійник В.П., Ляхоцька Л.Л. та інш. [за ред. Л.Л.Ляхоцької (гол.ред.) С.П.Касьяна,
  В.П.Олійника]; ДВНЗ «Ун-т менедж.освіти» –ТОВ фірма «Іліон» м. Миколаїв, 2018. С.40-68 (розділ).
 4. Психологія лідерства та професійної успішності [Електронний ресурс]: Зошит для індивідуальної роботи для студ. усіх спец. денної та заочної форми навчання / Уклад.: М.О. Кононець: Зошит для індивідуальної роботи (Електронне видання) К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 39 с.
 5. Соціальна психологія: Зошит для індивідуальної роботи для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм
  навчання. Укл.: Кононець М.О. К. : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 61 с.
 6. Психологія конфлікту: Зошит для індивідуальної роботи для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм
  навчання. Укл.: Кононець М.О. К. : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 52 с.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Кононець М.О. Економічна безпека особистості в умовах пандемії COVID-19. / Кононець М.О., Винославська О. В. // Організаційна психологія. Економічна психологія – 2021. Випуск 1 (22). С. 33-44.
 2. Кононець М.О. Відмітні особливості етичного лідерства в діяльності організацій/ Кононець М.О., Винославська О. В. // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. №35(2021). С.16-23.
2020 рік
 1. Кононець М.О. Directions of solvibg problem issues of improving personality development in the conditions of the new psycho-computer reality / Кононець М.О., Соснін О.В.// Humanities studies: збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова; Запорізький національний університет, 2020, Випуск 4(81), C. 108-125.
 2. Соснін О.В., Кононець М.О. Проблеми питання виховання студентства в умовах нової інформаційно-комунікаційної реальності // Стратегія інноваційного оновлення економіки України в сучасних умовах : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Маріуполь, 26 березня 2020 р.) / ДВНЗ «ПДТУ» [та ін.] ; редкол.: В. С. Волошин [та ін.] ; відп. ред. Т. Г. Логутова. – Маріуполь: ПДТУ, 2020. – С.24-27.
 3. Винославська О.В., Кононець М.О. Етичне лідерство як засіб реалізації моральних принципів і норм ділової етики в діяльності організації // Матеріали ХX міжнародної науково-практичної конф. (30-31 травня 2020 р., Київ). – МБКОФ «За Покликом Серця», К.:2020. – С.7-9.
 4. 2.Кононець М.О. Теоретичні аспекти деструктивного лідерства в організації: аналіз зарубіжних досліджень./ Кононець М.О.,
  Винославська О. В.// Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка
  НАПН України. 2020. Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Вип. 55. С. 10-15.
2019 рік
 1. Кононець М.О. Interaction of administrative education and administrative culture as the basic of the new administrative paradigm of the informational society // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць, вип. № 76 / Гол. ред. В.Г. Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2019. C. 103-111.
 2. Кононець М.О. Психологічні аспекти формування лідерської культури керівника у контексті рефлексивної моделі управління // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. Запоріжжя: Друкарня ТОВ «Карат», 2019. Вип. № 77. C. 181-191.
 3. Соснін О.В., Кононець М.О. Модернізація вітчизняної освіти в контексті діджиталізації // Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 листопада 2019 року, м. Запоріжжя). С.160-162.
 4. Соснін О.В., Кононець М.О. Проблемні питання виховання інформаційно-комунікаційної стійкості молоді в умовах нової психокомп’ютерної реальності //Humanities Studies. – Запоріжжя: 2019. Випуск 1 (78) – C.62-74.
2018 рік
 1. Кононець М.О. Особливості ресоціалізації особистості у підприємницькій діяльності: моральнісний аспект // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доп. ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (12-13 квітня 2018 року, м. Київ). – Київ, 2018. С.113-114.
 2. Кононець М.О. Методологические основания психологии управленческой деятельности как основы эффективного руководства // Theory and Practice: Problems and Prospects : Book of Abstracts of International Scientific-Practical Conference (May 10-11th, 2018, С. 102-103, Marijampole, Lithuania). – Marijampole : LSU-MK, 2018. – 156 с – С.102-103.
 3. Соснін О.В., Кононець М.О. Про потребу терміново осягнути і врахувати в процесах державного управління реальні загрози стійкості України в добу панування цифрових інформаційно-комунікаційних технологій // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матеріали щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. Служби в Україні (Київ, 25 трав. 2018 р.) : у 5 т. / за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, О.М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – Т. 4. С. 15-17.
 4. Кононець М.О. Комп’ютерна адикція як наслідок стрімкого розвитку ІКТ // Шляхи духовного розвитку людини і суспільства: Тези ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 26-27 травня 2018 р.). – К. : “Арктур-А”, 2018. – С. 38-40.
 5. Кононець М.О. Психологічні умови реалізації професійної етики підприємцями // Кандидатські та докторські дисертації, захищені в Україні за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія (2000-2017 р.р.) : довідник / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К., 2018. С. 44-46.
 6. Кононець М.О. Теоретико-методологические основания психологии управленческой деятельности руководителя в условиях
  информационного общества // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць, вип. № 72 / Гол. ред. В.Г. Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. С. 190-200.
 7. Кононець М.О. Формування концепції інформаційно-інноваційної освіти як фактор підготовки людського капіталу в інформаційному суспільстві // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць, вип. № 73 / Гол. ред. В.Г. Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. С. 124-135 (видання входить до наукометричних баз EBSCO, Index Copernicus та ін.).
 8. Кононець М.О. Моральнісний аспект ресоціалізації особистості у підприємницькій діяльності // Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії : Збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2018 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2018. – Ч. 1. С.66-70.
 9. Кононець М.О. The influence of moral development on efficiency of personality’s social adaptation In entrepreneurial activity // International Multidisciplinary Conference “Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland”, Wolomin, Republic of Poland, 19-20 October 2018. Volume 2. Wolomin: “Baltija Publishing”, 2018. С.27-30.
 10. Кононець М.О. 100.Роль соціально-гуманітарних дисциплін в процесах формування аксіосфери вищих учбових закладів // Інформаційне право: сучасні виклики і шляхи розвитку : матеріали першої наук.-практ. конф., 18 жовт. 2018 р., м. Київ / Упоряд. В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С.129-132.
 11. Кононець М.О. Concept of Management Education of Informational society // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць, вип. № 74 / Гол. ред. В.Г. Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. С. 129-137.
 12. Кононець М.О. Концепція ефективного використання інформаційних технологій в умовах інтеграції України і Європейський освітній простір // Концептуальні та практичні засади становлення і розвитку «SMARTосвіти» як чинника формування «SMART-культкри» в умовах еволюції від інформаційного суспільства до «SMART- суспільства» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 грудня 2018 р. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. С. 41-44.
 13. Кононець М.О. Information and communication technologies as a major megatrend of preparation of the administration society // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць, вип. № 75 / Гол. ред. В.Г. Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. C. 25-36.
 14. Кононець М. О., Соснін О.В. Нові інформаційно-технічні реалії комунікації як умова інноваційного розвитку держави : методичний посібник / Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти // Касьян С.П., Олійник В.П., Ляхоцька Л.Л. та інш. [за ред. Л.Л.Ляхоцької (гол.ред.) С.П.Касьяна, В.П.Олійника]; ДВНЗ «Ун-т менедж.освіти» – ТОВ фірма «Іліон» м. Миколаїв, 2018. С. 40-68.
2017 рік
 1. Кононець М.О. Концептуалізація системи освіти, пов’язаної з впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в
  інформаційному суспільстві // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць, вип. № 71 / Гол. ред. В.Г. Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2017. С. 133-142.
 2. Кононець М.О. International Innovative Journal Impact Factor. Кононець М.О. Psychology of entrepreneur’s professional morality in the system of humanities and social sciences // Кононець М.О./ Virtus: Scientific Journal. – April 13, 2017. – 213 p. – P. 57-62.
 3. Кононець М.О. / Необхідність світоглядних змін щодо вищої освіти // Кононець М.О. Соснін О.В./ Гуманітарний вісник
  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 2 до випуску
  37: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 14. – К. : Гнозис, 2017. С. 217-225.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email