Волянюк Наталія Юріївна

Доктор психологічних наук

Посада

Професор
Завідувач кафедри психології і педагогіки ФСП

Вчене звання

Професор

Науковий ступінь

Доктор психологічних наук

Освіта

Інформація оновлюється

Дисципліни

 1. Психологія
 2. Психологія наукової діяльності
 3. Педагогічна майстерність
 4. Педагогіка вищої школи
 5. Методологія наукових досліджень
 6. Психологія соціальних явищ»

Сфера наукових інтересів

 • психологія праці
 • психологія спорту
 • психологія безпеки

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

«Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (IIASC) спільно з Вищим Семінаріумом Духовного університету (UKSW), м. Варшава (Республіка Польща) (07.06–18.07.2021). Наказ № 38-8с від 18.06.2021 р. Сертифікат про проходження курсів (180 год., 6 кредитів ECTS). Реєстраційний номер KW-180721/005

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • член International Association of Applied Psychology (IAAP);
 • член редакційної колегії фахового збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти» Серія «Соціальні та поведінкові науки»;
 • член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03 у Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Нагороди та досягнення

Інформація оновлюється.

Навчально-методичні праці

 1. Соціальна психологія [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкін, О. В. Винославська, І. О. Блохіна, М. О. Кононець, О. В. Москаленко, О. І. Боковець, Б. В. Андрійцев ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 254 с.
 2. Психологія соціальних явищ: комплекс навчально-методичного забезпечення аспірантів спеціальності 053 Психологія. Укл.: Ложкін Г.В., Волянюк Н.Ю., Кононець М.О. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 28 с.
 3. Психологія професійної діяльності: комплекс навчально-методичного забезпечення для підготовки аспірантів за спеціальністю 053 «Психологія». Укл.: Волянюк Н.Ю. – К. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 32 с.
 4. Педагогічна акмеологія: комплекс навчально-методичного забезпечення аспірантів всіх спеціальностей, очної (денної/вечірньої) форми навчання. Укл.: Ложкін Г.В., Волянюк Н.Ю. – К. : КПІ імені Ігоря Сікорського, 2016. – 47 с.

Деякі публікації

2020 рік
 1. Волянюк Н.Ю. Психологія наукової діяльності: [Монографія] / Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін, А.Б. Колосов, Б.В. Андрійцев. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр ДЗК, 2020. 352 с. Розділи 2, 4, 7. (Розділ 2 : Наукова спільнота як предмет психологічного аналізу. Розділ 4 : Психологічна система наукової діяльності та її регулятори. Розділ 7 : Зовнішні та внутрішні детермінанти презентації вченого.
 2. Волянюк Н.Ю. Предиктори професійної деформації особистості в спорті / Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін, А.Б.Колосов. Вісник післядипломної освіти, 2020. Випуск 11(40) «Серія «Соціальні та поведінкові науки». С.48-63.
 3. Волянюк Н.Ю. Поведінкові патерни професійного самопочуття тренера. Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін, А.Б.Колосов // Вісник післядипломної освіти, 2020. Випуск 12(41). «Серія «Соціальні та поведінкові науки». – С.47-62.
 4. Волянюк Н.Ю. Аналіз понятійного ряду психологічного потенціалу субʼєкта наукової діяльності / Н.Ю.Волянюк, Г.В.Ложкін. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (17-18 січня 2020 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. С. 11-14.
 5. Волянюк Н.Ю. Лідерський потенціал особистості / Н.Ю.Волянюк, Г.В.Ложкін. Десяті Сіверські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (29 листопада 2019 року, м. Чернігів). За наук. ред. О.Ю. Дроздова, І.І. Шлімакової. Чернігів: НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2020. С. 45-48.
2019 рік
 1. Volianiuk NYu, Lozhkin GV, Kolosov AB, Buniak NA, Osodlo VI. Personal determinants of mental reliability of an athlete. Pedagogics, psychology, medicalbiological problems of physical training and sports, 2019; 23 (2): 54–58.
 2. Volianiuk N, Lozhkin G, Kolosov A, Buniak N, Osodlo V. Comparative analysis of self-reliance of athletes of different sports. Pedagogics, psychology, medicalbiological problems of physical training and sports. 2019; 23 (4):162-8.
 3. Волянюк Н.Ю. Психологічні детермінанти функціональної неграмотності суб’єкта педагогічної діяльності / А.Б.Колосов, Н.Ю. Волянюк, Г.В.Ложкін // Вісник післядипломної освіти, 2019. Випуск 7(36) «Серія «Соціальні та поведінкові науки». – С 78-97.
 4. Волянюк Н.Ю. Моніторинг індивідуальної траєкторії професійного розвитку вчителя нової української школи. Початкова освіта і історія, проблеми, перспективи. Матеріали ІІ–ї Всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції, м. Ніжин, 17 жовтням 2019 р. за заг. ред. Є.І. Коваленко, упор. Г.В. Гордієнко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. С. 42-44.
 5. Волянюк Н.Ю. Внутрішні та зовнішні чинники збереження психологічного здоровʼя / Н.Ю.Волянюк, Г.В.Ложкін. Особистісні та ситуативні детермінанти здоровʼя [текст]: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця 22 листопадам 2019 р.): матеріали і тези доповідей за заг. ред. проф. О.В. Бацилєвої. Вінниця, 2019. С. 49-50.
2017 рік
 1. Volianiuk N. Yu. Psychological structure of innovative potential of a personality / Volianiuk N. Yu. , Bokovets O. I. // Наука і освіта. – 2017. – №1. – 9-15.
2016 рік
 1. Волянюк Н.Ю. Ресурси реалізації психологічного потенціалу / Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін, О.П. Шамрук // Збірник наукових праць «Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка». – №1/2 (46,47). – 2016. – С.31-36.
 2. Волянюк Н.Ю. Психологический потенциал и барьеры инновационной активности субъекта научно-педагогической деятельности / Н.Ю. Волянюк, Г.В.Ложкин // Науково-практичний журнал «Наука і освіта» Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. – № 11. – 2016. – С. 17-24.
2015 рік
 1. Волянюк Н.Ю. Наукові маркери психологічної безпеки особистості майбутнього фахівця технічного профілю / Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкін // Професійне становлення особистості. – 2015. – №4. – С. 36-42.
 2. Волянюк Н.Ю. Интегративные психические процессы регулирования деятельности /Н.Ю. Волянюк, Г.В.Ложкин // Збірник наукових праць «Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка» за 2015 р. – № 3 (45). – с. 57-65.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email