Гермаш Юлія Олексіївна

Кандидат педагогічних наук

Посада

Старший викладач

Науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук

Освіта

Бакалаврат

2008-2010 рр.
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ)
Спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»

Магістратура

2010-2012 рр.
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ)
Спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»

Аспірантура

2012-2016 рр.
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ)
Спеціальність 27.00.02 «Документознавство, архівознавство (історичні науки)»
Дисертація на тему: інформація оновлюється

Дисципліни

 1. Теорія і практика референтської та офісної діяльності
 2. Діловодство
 3. Соціальна політика та сталий розвиток
 4. Нормативно-правове та документаційне забезпечення публічного адміністрування та електронного урядування

Сфера наукових інтересів

 • документаційне забезпечення управління
 • електронний документ і документообіг
 • керування документаційними процесами
 • документознавство і документознавча освіта
Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Курси підвищення кваліфікації «Прості засоби створення та підтримки Web-сторінки викладача» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського, свідоцтво ПК №02070921000521–16, 15.12.2015–12.02.2016)

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

2007–2008
Старший інспектор з кадрів, Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету.

 • Завідувач лабораторією кафедри теорії та практики управління
 • Учений секретар кафедри теорії та практики управління
 • Секретар Експертно-кваліфікаційної комісії Факультету соціології і права
 • Секретар Методичної комісії Факультету соціології і права
 • Відповідальна особа за рейтингування НПП кафедри

Навчально-методичні праці

 1. Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. : О. М. Іваницька, А. А. Мельниченко, C. А. Чукут, Ю. О. Бриль. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 45 с.
 2. Методичні рекомендації щодо написання, змісту та оформлення кваліфікаційних робіт зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Освітньо-професійна програма «Електронне урядування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. : С. А. Чукут, Я. Ю. Цимбаленко, Є. О. Архипова, Ю. О. Бриль. Електронні текстові дані (1 файл: 3,22 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 56 с.

Деякі публікації

2018 рік
 1. Бриль Ю. О. Практика формування та реалізації змістового компоненту документознавчої освіти в Україні / Ю. О. Бриль // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2018. – Випуск  – С. 54–63.
 2. Бриль Ю. О. Педагогічне прогнозування документознавчої освіти в умовах комп’ютеризації / Ю. О. Бриль // Science, Research, Development Pedagogy: Monografia pokonferencyjna. – Warszawa, 2018. – C. 81–88.
2017 рік
 1. Бриль Ю. О. Процес реформування документознавчої освіти в контексті європейської інтеграції України / Ю. О. Бриль // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2017. – № 8 (151). – С. 151–159.
 2. Бриль Ю. О. Професійна підготовка фахівців з керування документаційними процесами на сучасному етапі розвитку освіти на основі міжнародного досвіду / Ю. О. Бриль // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 5 (80). – С. 29–44.
 3. Бриль Ю. О. Ретроспективний аналіз проблеми становлення та розвитку документознавчої освіти в Україні / Ю. О. Бриль // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – 2017. – № 4. – С. 31–41.
 4. Бриль Ю. О. Становлення освітнього простору як складової професійної підготовки фахівців-документознавців / Ю. О. Бриль // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – 2017. – №4(59). – С. 59–68.
 5. Бриль Ю.О. Сучасні технології та особливості функціонування програмних систем автоматизації документаційного забезпечення управлінської діяльності / Ю. О. Бриль // Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні Науки ФСП» (20–21 квітня 2017 р., м. Київ) / Укладачі: А. А. Мельниченко, В. А. Прищепа, Є. А. Клейно. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – 212 с. – С. 162–163.
 6. Бриль Ю.О. Професійні ціннісні орієнтації у фаховій підготовці документознавців / Ю. О. Бриль // Формування цінностей особистості: європейський вектор і національний контекст: збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. конф., м. Дрогобич, 26–27 жовтня 2017 р. / за заг. ред. Марії Чепіль. – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 290 с. – С. 44–47.
2016 рік
 1. Бриль Ю. О. Документознавча освіта в контексті реформування вищої освіти України / Ю. О. Бриль // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – №  – C. 70–79.
 2. Бриль Ю. О. Професійна підготовка фахівців документно-інформаційної сфери: міжнародний досвід / Ю. О. Бриль // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – №4. – C. 28–36.
 3. Бриль Ю. О. Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців документно-інформаційної сфери / Ю. О. Бриль // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29–30 квітня 2016р., м.Дніпропетровськ. Частина ІІ. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – 326 с. – С. 248–
 4. Бриль Ю.О. Сутність та основні складові іміджу сучасного документознавця / Ю. О. Бриль // Горизонти суспільних трансформацій на шляху до подолання системної кризи сьогодення (присвячена 25-річчю незалежності України): Матеріали ХIХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні Науки ФСП» (20–21 квітня 2016 р.) / Укладачі: Мельниченко А. А., Федорова І. І., Виселко І. В., Пряміцин В. Ю. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 244 с. – С. 199–200.
 5. Бриль Ю.О. Формування інформаційної культури майбутнього документознавця у процесі професійної підготовки / Ю. О. Бриль // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28–29 жовтня 2016 року). – У 3-х частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч.  – 168 с. – С. 137–139.
2015 рік
 1. Бриль Ю. О. Міжнародний досвід модернізації кадрового забезпечення в державних організаціях / Ю. О. Бриль, Р. І. Пашов // Публічне управління та адміністрування: збірник наукових праць. – 2015. – Випуск.  – С. 23–32.
 2. Бриль Ю. О. Практика розвитку документознавчої освіти в Україні / Ю. О. Бриль // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – №  – С. 76–85.
 3. Бриль Ю.О. Принципи рекордз менеджменту з оптимізації системи документообігу / Ю. О. Бриль // Гуманізм та антигуманізм у подоланні конфліктів сучасності: Матеріали XVІІI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні Науки» (22–23 квітня 2015 року, м. Київ) / Укладачі: Мельниченко А. А., Виселко І. В., Пряміцин В. Ю., Комова Д. Ю. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 190 с. – С. 147–148.
 4. Бриль Ю.О. Спеціальність та спеціалізація з управління документацією в закордонних освітніх інституціях / Ю. О. Бриль // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 26–27 листопада 2015 р.) / Укладачі: А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. – К.: Талком, 2015. – 652 с. – С. 568–
 5. Бриль Ю. О. Реформування документознавчої освіти в Україні / Ю. О. Бриль // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4–5 грудня 2015 р. м. Дніпропетровськ. ЧастинаІІ. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – 254 с. – С. 189–
 6. Бриль Ю. О. Документаційне забезпечення управління ВНЗ / Ю. О. Бриль // Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації. Матеріали VIII міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 10грудня 2015 р.) / Укладачі: А. А. Мельниченко, І. В. Виселко. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2015. – 186 с. – С. 117.
2014 рік
 1. Бриль Ю.О. Діяльність Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка як найбільшого українознавчого осередку / Ю.О. Бриль // Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий аспекти: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., присвяченої 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка, Київ, 27–28 лютого 2014 р. – К.: НАКККіМ, 2014. – 192 с. – С. 119–120.
 2. Бриль Ю.О. Роль документознавчої професіології в підготовці фахівців документно-інформаційної сфери / Ю. О. Бриль // Документ, мова, соціум: теорія та практика: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 10–11 квіт. 2014 р. / М-во культури України, М-во освіти і науки, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т менеджменту, каф. соціальних комунікацій та інформаційних технологій. – К.: [НАКККіМ], 2014. – 172 с. – С. 7–9.
 3. Бриль Ю.О. Роль фахівців документно-інформаційної сфери в організації документаційного забезпечення управління / Ю. О. Бриль // Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014»: тези доп. / уклад.: А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27–28 листопада 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 340 с. – ІSBN 978-966-622-661-0. – C. 265–
 4. Бриль Ю. О. Інтеграція вищої освіти України в європейський освітній простір: нормативно-правове забезпечення / Ю. О. Бриль // Розвиток суспільних наук: європейські практики та національні перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 28–29 листопада 2014 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2014. – 128 с. – С. 44–47.
 5. Бриль Ю. О. Впровадження системи електронного документообігу в сфері вищої освіти / Ю.О.Бриль // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «В. М. Глушков – піонер кібернетики» (2014 р. м. Київ) / Укладачі: Б. В. Новіков, А. А. Мельниченко, В. Д. Піхорович, І. В. Виселко, В. Ю. Пряміцин. – К.: Видавництво «Політехніка», 2014. – 266 с. – ІSBN 978-966-622-664-1. – С. 82–83.
2013 рік
 1. Бриль Ю.О. Значення документознавчої освіти в Україні / Ю. О. Бриль // Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики: зб. матеріалів наук.-теорет. конф., Київ, 21–22 березня 2013 р. – К.: НАКККіМ, 2013. – 260 с. – С. 74–76.
 2. Бриль Ю.О. Зміст професійної підготовки фахівця зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» в Україні / Ю. О. Бриль // Документ, мова, соціум: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11–12 квіт. 2013 р. / М-во культури України, М-во освіти і науки, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т менеджменту, Каф. документознавства та упр. соціал. комунікаціями. – К: [НАКККіМ], 2013. – 168 с. – С. 6–
 3. Бриль Ю.О. Роль вищих навчальних закладів культури України у підготовці фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» Україні / Ю. О. Бриль // Трансформаційні процеси в освіті і культурі: зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 24–25 квітня 2013 р. – К.: НАКККіМ, 2013. – 264 с. – С. 175–178.
 4. Бриль Ю.О. Особливості професійного становлення особистості фахівця з документознавства та інформаційної діяльності / Ю. О. Бриль // Освіта і наука в Україні: Матеріали всеукраїнської наукової конференції, 21–22 червня 2013 р., м. Дніпропетровськ, Частина ІІ; Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. – 228 с. – С. 189–191.
 5. Бриль Ю.О. Місце професії документознавця в системі професійної класифікації України / Ю. О. Бриль // Пріоритети сучасних суспільних наук в трансформаційних умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22–23 листопада 2013 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2013. – 104 с. – С. 71–75.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email