Кафедра теорії та практики управління

Загальна інформація

Кафедра теорії та практики управління факультету соціології і права є випусковою з підготовки бакалаврів та магістрів, а також здійснює підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

ФСП готує фахівців у сфері публічного управління та адміністрування сучасного рівня, що вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, мають навички управління проєктами, стратегічного планування, розробки управлінських рішень тощо.

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Освітні програми

 • Адміністративний менеджмент – це діяльність, яка передбачає не лише реалізацію методів класичного адміністративного управління, але й конструювання та реконструювання адміністративних систем та самої адміністративної діяльності відповідно до потреб сучасного соціуму.
 • Електронне урядування – це форма організації управління в державному та приватному секторі, що базується на використанні сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій. Впровадження технологій електронного урядування сприяє розбудові інформаційного суспільства демократичного типу, орієнтованого на задоволення потреб громадян та побудованого із дотриманням принципів відкритості та прозорості у всіх сферах суспільного життя.

Випускники отримують ґрунтовні базові знання та практичні навички ефективного управління в соціальних системах всіх рівнів. Основною метою випускової кафедри теорії та практики управління є підготовка студентів до кар’єри управлінця у державних, недержавних та громадських організаціях.

Освітньо-професійні програми

Кафедра теорії та практики управління здійснює набір за такими освітньо-професійними програмами:

 1. Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти (освітня програма).
 2. Магістр (освітня програма).
 3. Доктор філософії за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (освітньо-наукова програма).

Перелік дисциплін

Освітня програма «Адміністративний менеджмент»

Бакалаврат
Цикл загальної підготовки (базова, природничо-наукова та соціально-гуманітарна підготовка)
Базова підготовка
 • Державна служба
 • Діловодство
 • Інтернет-технології та ресурси
 • Макро- та мікроекономіка
 • Основи економіки
 • Основи електронного урядування
 • Основи інформаційної безпеки
 • Основи маркетингу
 • Основи менеджменту та теорії організації
 • Основи публічного управління та адміністративної діяльності
 • Психологія управлінської взаємодії
 • Стандартизація, сертифікація та управління якістю
 • Теорія прийняття управлінських рішень
 • Технології та методи соціологічних досліджень
 • Трудове право
 • Управління базами даних
 • Управління персоналом та тайм-менеджмент
 • Фінанси і кредит
 • Цивільний захист та безпека життєдіяльності
Природнично-наукова підготовка
 • Кібернетика та системний аналіз
 • Логіка
 • Моделювання та прогнозування процесів та систем
 • Основи математичних знань в публічному управлінні
 • Політологія
 • Соціальна філософія
 • Соціологія
 • Статистика
 • Теорія держави та права
 • Теорія ймовірності
 • Філософія науки і техніки
Соціально-гуманітарна підготовка
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Історичні Н/Д*
 • Правові Н/Д
 • Психологічні Н/Д
 • Соціально-гуманітарні Н/Д №1
 • Соціально-гуманітарні Н/Д №2
 • Україномовні Н/Д
 • Філософські Н/Д

* Н/Д –навчальна(-і) дисципліна(-и)

Цикл професійної підготовки (нормативні навчальні дисципліни
 • Бенмаркінг в публічному управлінні
 • Врегулювання конфліктів
 • Державні інформаційні ресурси
 • Організація та управління діяльністю адміністративних органів
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування
 • Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади
 • Соціальна політика
 • Теорія і практика референтської та офісної діяльності
 • Управління неурядовими організаціями
Цикл професійної підготовки (навчальні дисципліни за вибором студента)
 • Н/Д* з виборчих систем та електоральних технологій
 • Н/Д з господарського права
 • Н/Д з експертних та креативних технологій
 • Н/Д з іміджелогії
 • Н/Д з логістики
 • Н/Д з проєктних технологій та командної роботи
 • Н/Д з управління житлово-комунальним господарством

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Додатково
 • Виробнича практика

 

Магістратура
Цикл загальної підготовки
 • Інформаційна безпека та ризик-менеджмент
 • Інформаційні системи та Інтернет-технології в публічному управлінні
 • Моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні
 • Основи наукових досліджень та системне мислення
 • PR-технології та комунікації в публічному управлінні
 • Правовий захист інтелектуальної власності
 • Публічне управління та адміністрування
 • Публічні фінанси
 • Стратегічне управління
 • Управління трудовими ресурсами
 • Н/Д* з проблем сталого розвитку (за вибором студента)
 • Практикум з іншомовного наукового спілкування (за вибором студента)

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Цикл професійної підготовки
 • Міжнародні та національні професійні стандарти у сфері адміністративного управління
 • Н/Д* з електронного урядування
 • Н/Д з правових та організаційних засад запобігання корупції
 • Н/Д з реінжинірингу адміністративних процесів та управління проєктами
 • Технології адміністративної діяльності

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Додатково
 • Науково-дослідна практика
 • Виконання та захист магістерської дисертації, складання комплексного випускного екзамену

 

Аспірантура PhD (доктор філософії)
Цикл загальної підготовки
 • Аналіз даних у сфері державного управління
 • Іноземна мова (навчальна дисципліна мовно-практичної підготовки)
 • Інформаційна політика
 • Лідерство та глобальне управління
 • Теорія та методологія публічного управління та адміністрування
 • Філософські дисципліни (загально-наукові дисципліни за вибором студента)
 • Фінанси та бюджетування в державному секторі
Цикл професійної підготовки
 • Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів наукової роботи українською мовою в усній та письмовій формі
 • Навчальні дисципліни за напрямом дослідження (за вибором аспіранта)
Додатково
 • Педагогічна практика

Перелік дисциплін

Освітня програма «Електронне урядування»

Бакалаврат
Цикл загальної підготовки (базова, природничо-наукова та соціально-гуманітарна підготовка)
Базова підготовка
 • Державна служба
 • Діловодство
 • Інтернет-технології та ресурси
 • Макро- та мікроекономіка
 • Основи економіки
 • Основи електронного урядування
 • Основи інформаційної безпеки
 • Основи маркетингу
 • Основи менеджменту та теорії організації
 • Основи публічного управління та адміністративної діяльності
 • Психологія управлінської взаємодії
 • Стандартизація, сертифікація та управління якістю
 • Теорія прийняття управлінських рішень
 • Технології та методи соціологічних досліджень
 • Трудове право
 • Управління базами даних
 • Управління персоналом та тайм-менеджмент
 • Фінанси і кредит
 • Цивільний захист та безпека життєдіяльності
Природнично-наукова підготовка
 • Кібернетика та системний аналіз
 • Логіка
 • Моделювання та прогнозування процесів та систем
 • Основи математичних знань в публічному управлінні
 • Політологія
 • Соціальна філософія
 • Соціологія
 • Статистика
 • Теорія держави та права
 • Теорія ймовірності
 • Філософія науки і техніки
Соціально-гуманітарна підготовка
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Історичні Н/Д*
 • Правові Н/Д
 • Психологічні Н/Д
 • Соціально-гуманітарні Н/Д №1
 • Соціально-гуманітарні Н/Д №2
 • Україномовні Н/Д
 • Філософські Н/Д

* Н/Д –навчальна(-і) дисципліна(-и)

Цикл професійної підготовки (нормативні навчальні дисципліни
 • Архітектура електронного урядування
 • Бенмаркінг в публічному управлінні
 • Врегулювання конфліктів
 • Галузеве електронне урядування
 • Державні інформаційні ресурси
 • Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування
 • Організація та управління діяльністю адміністративних органів
 • Регіональне управління та місцеве самоврядування
 • Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади
Цикл професійної підготовки (навчальні дисципліни за вибором студента)
 • Н/Д* з геоінформаційних систем
 • Н/Д з електронних послуг
 • Н/Д з інформаційного права (Основи інформаційного права/Інформаційне право України/Інформаційне право)
 • Н/Д з комунікативних технологій (Комунікативні кампанії: підготовка, організація та проведення/Комунікативні технології/Комунікації )
 • Н/Д з логістики
 • Н/Д з основ електронного бізнесу та інтернет-маркетингу
 • Н/Д з програмування та адміністрування веб-ресурсів (Засоби створення та підтримки веб-ресурсів/Основи програмування)

* Н/Д з електронних послуг

Додатково
 • Виробнича практика

 

Магістратура
Цикл загальної підготовки
 • Інформаційна безпека та ризик-менеджмент
 • Інформаційні системи та Інтернет-технології в публічному управлінні
 • Моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні
 • Основи наукових досліджень та системне мислення
 • PR-технології та комунікації в публічному управлінні
 • Правовий захист інтелектуальної власності
 • Публічне управління та адміністрування
 • Публічні фінанси
 • Стратегічне управління
 • Управління трудовими ресурсами
 • Н/Д* з проблем сталого розвитку (за вибором студента)
 • Практикум з іншомовного наукового спілкування (за 3вибором студента)

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Цикл професійної підготовки
 • Електронне урядування та електронна демократія
 • Міжнародні та національні професійні стандарти у сфері електронного урядування
 • Н/Д з впровадження електронного урядування
 • Н/Д з інструментів електронного урядування та електронної демократії у запобіганні корупції
 • Н/Д з публічних закупівель та електронної комерції

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Додатково
 • Науково-дослідна практика
 • Виконання та захист магістерської дисертації, складання комплексного випускного екзамену

 

Аспірантура PhD (доктор філософії)
Цикл загальної підготовки
 • Аналіз даних у сфері державного управління
 • Іноземна мова (навчальна дисципліна мовно-практичної підготовки)
 • Інформаційна політика
 • Лідерство та глобальне управління
 • Теорія та методологія публічного управління та адміністрування
 • Філософські дисципліни (загально-наукові дисципліни за вибором студента)
 • Фінанси та бюджетування в державному секторі
Цикл професійної підготовки
 • Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів наукової роботи українською мовою в усній та письмовій формі
 • Навчальні дисципліни за напрямом дослідження (за вибором аспіранта)
Додатково
 • Педагогічна практика

Міжнародна діяльність

Інформація оновлюється.

Матеріально-технічне забезпечення

Інформація оновлюється.

Контактна інформація
Іваницька Ольга Михайлівна
в.о. завідувача кафедри
Божок Ольга Ігорівна
Кандидат наук з державного управління

Божок Ольга Ігорівна

Посада Викладач Освіта Вища освіта 2000-2007 рр....