Архипова Євгенія Олександрівна

Кандидат філософських наук

Посада

Доцент

Наукове звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат філософських наук (2012 р.)
Тема дисертації: «Інформаційна безпека: соціально-філософський вимір»

Освіта

Бакалаврат

2001-2005 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Соціологія»

Магістратура

2005-2007 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Адміністративний менеджмент»

Аспірантура

2007-2010 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
Захист дисертації на тему: «Інформаційна безпека: соціально-філософський вимір» (2012 р.)

Дисципліни

 1. Логіка
 2. Основи інформаційної безпеки
 3. Основи менеджменту та теорії організації
 4. Стандартизація, сертифікація та управління якістю
 5. Державні інформаційні ресурси
 6. Стратегічне управління та ризик-менеджмент
 7. Системний аналіз та моделювання в публічному управлінні
 8. Управління ризиками в системі публічного адміністрування та е-урядування
 9. Експертні та креативні методи отримання інформації

Сфера наукових інтересів

 • соціальні аспекти інформаційної безпеки
 • інформаційна нерівність
 • електронне урядування
 • ризик-менеджмент
ORCID: 0000-0002-1640-1488
Researcher ID: I-2210-2017
Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Тренінг для тренерів: інструменти і техніки вдосконалення діяльності органів публічної влади з використанням моделі CAF (Common Assessment Framework, CAF). (19.10.2021 – 21.10.2021). Національне агентство України з питань державної служби спільно з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Українською школою урядування за підтримки і сприяння Фонду міжнародної солідарності, сертифікат № ТЦ СК/2021/049.
 2. Курс «Підвищення ефективності та якості менеджменту в сфері державного управління та місцевого самоврядування шляхом застосування моделі загальної схеми оцінювання (Common Assessment Framework, CAF)». Національне агентство України з питань державної служби спільно з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, сертифікат від 10.11.2021.
 3. Курси підвищення кваліфікації «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» (04.10.2021 – 18.10.2021). ТОВ «Академія цифрового розвитку», Міністерство освіти і науки України, за підтримки Google Україна. Сертифікат 15GW-002 від 19 жовтня 2021 року.
 4. Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Основи тестології та розробки тестових завдань» (22.06.2021 – 06.09.2021). Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, сертифікат від 15.09.2021 р.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • гарант освітньо-професійної програми «Електронне урядування» першого рівня вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування» (з 08.01.2020 р.);
 • член робочої групи з розроблення та експертизи тестових завдань для апробаційного проведення ЄДКІ зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування;
 • член науково-методичної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського (НМКУ) зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування (з 2020 р.);
 • учасник організаційних комітетів та журі конференцій «Сучасні проблеми управління», «Відкрита університетська студентська олімпіада з електронного урядування», «Дні науки» в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • активна участь у розробці освітньо-професійних та освітньо-наукових програм зі спеціальності Публічне управління та адміністрування: “Публічне управління та адміністрування” (третій рівень ВО), “Публічне адміністрування та електронне урядування” (другий рівень ВО), “Електронне урядування”, “Адміністративний менеджмент” (перший рівень ВО) (з 2019 р.);
 • участь в розробці стандартів вищої освіти НТУУ «КПІ» першого, другого та третього рівнів вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 074 (281) Публічне управління та адміністрування (2016 р.);
 • член редакційної колегії (2013-2014) та відповідальний редактор (2015-2017) фахового журналу Вісник НТУУ «КПІ» «Філософія. Психологія. Педагогіка»;
 • член методичної комісії ФСП;
 • заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.

Навчально-методичні праці

 1. Методичні рекомендації щодо написання, змісту та оформлення кваліфікаційних робіт зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Освітньо-професійна програма «Електронне урядування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. : С. А. Чукут, Я. Ю. Цимбаленко, Є. О. Архипова, Ю. О. Бриль. Електронні текстові дані (1 файл: 3,22 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 56 с.
 2. Публічне управління та адміністрування: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізацій «Адміністративний менеджмент», «Електронне урядування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Пашов Р. І., Архипова Є. О., Божок О. І. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 98 с. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітніми програмами «Адміністративний менеджмент», «Електронне урядування». Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 3 від 22.11.2018 р.) за поданням Вченої ради Факультету соціології і права (протокол № 2 від 24.09.2018).
 3. Експертні технології в прийнятті управлінських рішень: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації «Електронне урядування» / О. Є. Архипов, Є. О. Архипова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 73 с. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітніми програмами «Адміністративний менеджмент», «Електронне урядування». Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 3 від 22.11.2018 р.) за поданням Вченої ради Факультету соціології і права (протокол № 8 від 23.06.2018).
 4. Основи менеджменту та теорії організації: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізацій «Адміністративний менеджмент», «Електронне урядування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Архипова Є. О. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 56 с. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітніми програмами «Адміністративний менеджмент», «Електронне урядування». Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 3 від 22.11.2018 р.) за поданням Вченої ради Факультету соціології і права (протокол № 8 від 23.06.2018).
 5. Архипова Є.О. Логіка: навч. посібн. / Є. О. Архипова, В. Д. Піхорович, О. О. Потіщук. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015. – 183 с.
 6. Архипова Є.О. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Теорія організації» для студентів спеціальності 8.18010018 “Адміністративний менеджмент” освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» заочної форми навчання / Є.О.Архипова. – К.: НТУУ КПІ, 2015. – 41 с.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Arkhypov O., Arkhypova Ye., Voronenko M. Adaptation of a Risk-based Approach to the Tasks of Building and Functioning of information Security Systems (2021) CEUR Workshop Proceedings, (Scopus, DBLP).
 2. Архипова Є. О., Клевчук О. О. Державне регулювання у сфері охорони культурної спадщини України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 13-14. С. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.51.
 3. Архипова Є.О., Фальковська О.О. Синергізм екології та економіки або перспективи впровадження циркулярної економіки. Сучасні проблеми управління: трансформація публічного управління у постковідному світі : матеріали ХІ Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 18-19 лист. 2021 р.). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. С. 22-27.
2020 рік
 1. Архипова Є. О., Дроздов В. В. Якість вищої освіти як об’єкт публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 12. DOI: 32702/2307-2156-2020.12.30.
 2. Архипова Є.О., Гула М.С. Сучасні тенденції формування системи корпоративних комунікацій в державних органах. SWorldJournal. 2020. Issue 6. Part 3. pp. 75-83.
2019 рік
 1. Arkhypov, O., Gregus, M., Arkhypova, Ye. Application of a risk-based approach using reflexive risk models in building information security systems (2020) CEUR Workshop Proceedings, 2805, pp. 130-143.
 2. Архипова Е. А. Современное понимание терминов «кибернетическая безопасность» и «информационная безопасность». Молодий вчений. 2019. №12 (76). С. 315-320. DOI: 10.32839/2304-5809/2019-12-76-67.
2018 рік
 1. Архипова Є.О. Патріотизм у розумінні сучасної молоді: аналіз результатів дослідження та динаміка основних показників /Є.О. Архипова // Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання. – 2018. – №7.
 2. Архипова Е.А. К вопросу о восприятии информации в интернет-пространстве / Е.А. Архипова // Интернет-освіта-наука-2018: Зб. праць ХІ міжнар.наук.-практ. конф. ІОН-2018, 22-25 травня, 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 171-172.
 3. Архипова Є.О. Людина (не)інформаційна як продукт сучасного суспільства / Є.О. Архипова // Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері: матеріали наук.-практ. конф. (10 трав. 2018 р.) / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С.33-36.
 4. Архипова Є.О., Черниченко А.В. Забезпечення інформаційної безпеки в органах державної влади як нагальна потреба сьогодення / Є. О. Архипова, А.В. Черниченко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2018. – № 4 (64). – С. 231-234.
 5. Архипова Є. О. Інтернет-комунікації як інструмент посилення ефективності управління інтернет-магазином / Є. О. Архипова, Ю. А. Акхозова // Молодий вчений. – 2018. – №12 (64). – С.579-582. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-132
2016 рік
 1. Архипова Є.О., Дмитренко Н.О. Ефективна комунікація між органами державної влади та громадськістю як умова розвитку демократичного суспільства / Є.О. Архипова, Н.О. Дмитренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №1. – С. 92-96. 0,65 д.а.
 2. Архипова Є.О., Мідна Н.С. Застосування грейдингової системи оцінювання та винагородження персоналу в приватному секторі / Є.О. Архипова, Н.С. Мідна // Молодий вчений: Науковий журнал. – 2016. – № 2 (29) . – 0,5 д.а.
 3. Архипова Є.О. Теоретична сутність та практика використання асиметричної відповіді в умовах гібридної агресії / Є.О. Архипова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №24. – С. 125-129. 0,63 д.а. 
2015 рік
 1. Архипов О.Є., Архипова Є.О.  Особливості визначення обсягу інвестицій в систему захисту інформаційних ресурсів // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – №11. – С. 71-74.
 2. Архипов О.Є., Архипова Є.О.  Ризиковий підхід до визначення граничного обсягу інвестицій у захист інформації / О.Є. Архипов, Є.О. Архипова // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави: науково-практ.журнал / Національна академія Служби безпеки України. – 2015. – №2(4).– С. 62-65.
 3. Архипов О.Є., Архипова Є.О. Ризиковий підхід до визначення обсягу оптимальних інвестицій у безпеку інформації / О.Є. Архипов, Є.О. Архипова // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. (21 жовтня 2015 р., м. Київ). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – С.12-17.
 4. Архипова Є.О., Дмитренко Н.О. Досвід впровадження електронного урядування в Естонії та його імплементація в Україні / Є.О. Архипова, Н.О. Дмитренко // Молодий вчений. – 2015. – № 11 (26), частина 3. – с. 148.
 5. Архипова Є.О. «Відтік мізків» як проблема сьогодення // Творчість у філософських вимірах: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 травня 2015 р., м. Київ) / уклад.: Б.В.Новіков, А.А. Мельниченко, В.Д. Піхорович, Ю.А. Шевчук. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С.14-16.
 6. Архипова Є.О. Гуманітарна освіта як засіб протидії негативним інформаційним впливам / Є.О. Архипова // Вісник Національного технічного університету України „КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2015. – 1 (43). – С.3-9.
 7. Архипова Є.О. Досвід впровадження електронного урядування в Естонії та його імплементація в Україні/ Є.О. Архипова, Н.О. Дмитренко // Молодий вчений: Науковий журнал. – 2015. – № 11 (26) . – С. 148-152.
 8. Архипова Є.О. Електронне урядування як форма організації державного управління // Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання. – 2015. – №4. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=855.
 9. Архипова Є.О. Забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформації: методичні аспекти // Проблеми теорії та практики управління: збірник наукових праць // Публічне управління та адміністрування: збірник наукових праць. – К.: НТУУ «КПІ». – C.21-32.
 10. Архипова Є.О. Інформаційні ризики України в глобалізованому просторі // Право на інформацію в громадянському суспільстві. Проблеми інформаційної безпеки держави: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 квітня 2015 р.). / За заг. ред. д.політ.н., проф. Сосніна О.В.– К., 2015. – С.15-18.
 11. Архипова Є.О. Мережеве урядування як модель публічного управління / Є.О. Архипова // Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації. Матеріали VIIIміжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 10 грудня 2015 р.) / Укладачі: А.А. Мельниченко, І.В. Виселко. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2015. – С.87-88.
 12. Архипова Є.О. Технології електронного урядування як засіб подолання кризи довіри громадян до державної влади / Є.О. Архипова // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з соціології (26-27 листопада 2015, м. Київ).
 13. Архипова Є.О. Якісна гуманітарна освіта як засіб протидії негативним інформаційним впливам // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). – К.: Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. – С.9-12.
 14. Архипова Є.О. Логіка: навч. посібн. / Є. О. Архипова, В. Д. Піхорович, О. О. Потіщук. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015. – 183 с.
 15. Архипова Є.О. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Теорія організації» для студентів спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» заочної форми навчання / Є.О.Архипова. – К.: НТУУ КПІ, 2015.
2014 рік
 1. Архипов О.Є., Архипова Є.О. Особливості розуміння понять «інформаційна безпека» та «безпека інформації» / О.Є. Архипов, Є.О. Архипова // Информационные технологии и безопасность: основы обеспечения информационной безопасности (ИТБ-2014): Материалы ХІVмеждународной научно-практическойконференции. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2014. – 180 с. – С.18-30.
 2. Архипова Е. А., Астахова Ю.В. Управление ТНК в условиях глобализации хозяйственной деятельности [Текст] / Е. А. Архипова, Ю. В. Астахова // Молодий вчений. – 2014. – №5 (08). – С.176-178.
 3. Архипова Є.О. Електронне урядування у вищій школі // Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014: тези доп. / Уклад. : А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш // Матеріали між нар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-28 листопада 2014 р.). – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 340 с. – C. 259-260.
 4. Архипова Є.О. Особливості застосування електронного цифрового підпису // Матеріали Всеукр. наук.-практ.конф. «В.М.Глушков – піонер кібернетики» (2014 р., м. Київ). – К.: Політехніка, 2014. – 266 с. – С.188-190.
 5. Архипова Є.О. Синергетичний вектор дослідження безпеки в сучасному суспільстві / Є.О. Архипова // Вісник Національного технічного університету України „КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2014. – 1 (40)/2014 – С.3-9.
 6. Архипова Е.А., Суховий К.С. Использование техник и методику правления временем в работе рекрутера // Молодий вчений: Науковий журнал. – 2014. – № 1 (04) . – С.194-198.
2013 рік
 1. Архипова Є.О. Модернізація університетської освіти України як пріоритетне завдання сучасності// Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості:зб. праць Х всеукраїнської наук.-метод. конф. (28–29 листопада 2013 р.):. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С.275-277.
 2. Архипова Е.А. Социальные сети: особенности современного понимания // Дні науки філософського факультету – 2013: Міжнар. наук. конф. (16-17 квітня 2013 р.): Матеріали доповідей та виступів. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2013. – Ч. 8. – 391 с. – С. 5-7.
 3. Архипова Є.О.  Технічна та соціальна складові інформаційної безпеки // Глушковські читання: Матеріали конференції до 90-річчя з дня народження академіка В.М. Глушкова (10-11 вересня 2013 р., м. Київ). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С.48-51.
2012 рік
 1. Архипов О.Є., Архипова Є.О. Щодо формалізації залежності цінності інформації від її обсягу / О.Є. Архипов, Є.О. Архипова // Інформаційні технології та безпека інформаційно-комунікаційних систем: Зб. наукових праць міжнародної науково-технічної конференції (12 – 19 березня 2012 р., Вінниця). – Вінниця: Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, 2012 р. – С.20-24.
 2. Архипова Є.О. Медіаосвіта в контексті захисту людини від деструктивних інформаційних впливів / Є.О. Архипова // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2012. – 2 (35)/2012 – С.11-17.
 3. Архипова Е.А. Социальная составляющая информационной безопасности / Е.А. Архипова // Безпекаінформації: Наук.-практ. журнал. – 2012. – Том 18, № 2 (2012) – С.28-32.
2011 рік
 1. Архипова Е.А. Блажен, кто верует, тепло ему на свете! / Е.А. Архипова // Международная научно-практическая конференция “Марксизм та сучасність: радянська філософія – вчора, сьогодні, завтра: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15 грудня 2011 р., м. Київ) / уклад. Б.В. Новіков. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – С.30-31.
 2. Архипова Є.О. Внесок Ф.Енгельса в розвиток природознавства / Є.О. Архипова // Марксизм та сучасність: контури прийдешнього у працях Ф.Енгельса: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Уклад. Б.В. Новіков. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2011. – С. 93-94.
 3. Архипова Є.О. Синергетичний вектор експлікації безпеки та небезпеки в інформаційному суспільстві / Є.О. Архипова // Мультиверсум. Філософськийальманах / Гол.ред. В.В. Лях. – Вип. 4(102). – 2011. – С. 30-40.
 4. Архипова Є.О. Соціально-філософське осмислення поняття “інформаційна безпека” / Є.О. Архипова // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – 3(33) – С.7-12.
 5. Архипова Є.О. Творчість як засіб відродження суспільної свідомості [Текст] / Є.О. Архипова // Творчість як основний ресурс відродження України: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, (12-13 травня 2011 р., м. Київ) / уклад. Б.В. Новіков. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – С.32-33.
 6. Архипова Є.О. Творчість як засіб відродження суспільної свідомості / Є.О. Архипова // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2011. – 2(32) – С. 16-20.
2010 рік
 1. Архипов О.Є, Архипова Є.О. Положення про інформаційну безпеку в міжнародних стандартах/ О.Є. Архипов, Є.О. Архипова // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави: науково-практ.журнал / Національна академія Служби безпеки України. – 2010. – №2(4).– С. 62-65.
 2. Архипова Є.О. Людина розумна керована – нова гілка еволюції людини [Текст] / Є.О. Архипова // Дні науки філософського факультету – 2010: Матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук. конф., 21-22 квітня 2010 р. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2010. – Ч. VIII. – 191 с. – С. 3-5.
 3. Архипова Є.О. Механізми управління свідомістю людини в інформаційному суспільстві / Є.О. Архипова // Мультиверсум. Філософськийальманах / Гол.ред. В.В. Лях. – Вип. 4(92). – 2010. – С. 3-13.
2009 рік
 1. Архипова Є.О. Володіти інформацією недостатньо – треба вміти нею користуватися / Є.О. Архипова // Творчість як корисне здійснення блага через істину у красі: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 травня 2009 р., м. Київ). – Київ: ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2009. – 448 с. – С. 308-309.
 2. Архипова Є.О. Інформаційна нерівність як проблема глобалізованого суспільства // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності, Збірник наукових праць / Зб. наук. праць, випуск 23 / Відп. ред.: М.М.Бровко, О.Г.Шутов. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – 406 с. – С.11-19.
 3. Архипова Є.О. Інформаційні технології в процесах управління [Текст] / Є.О. Архипова // Сучасні проблеми управління: Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф., 26-27 листопада 2009р. / Уклад.: Б.В. Новіков, І.І. Федорова . – К.: НТУУ „КПІ”, 2009. – С. 139-140.
 4. Архипова Е.А. Мировой экономический кризи как предвестник нового общества / Е.А. Архипова // Марксизм та сучасність: системна криза передісторії як предмет філософської рефлексії: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 5-6 листопада 2009 р. / Уклад. Б.В. Новіков. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2009. – С. 115-116.
 5. Архипова Є.О. Сутність проблеми інформаційної нерівності в глобалізованому суспільстві / Є.О. Архипова // Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету). Дні науки філософського факультету – 2009: Міжнар. наук. конф. (21-22 квітня 2009 р.): К.: ВПЦ „Київський університет”, 2009. – Ч. Х. – 203 с. – С. 10-12.
2008 рік
 1. Архипова Є.О. Вища освіта як механізм формування інформаційної культури людини / Є.О. Архипова // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Тематичний випуск. – Том 1(8). – Київ: Гнозис, 2008 р. – 528 с. – С17-22.
 2. Архипова Є.О. Застосування сучасних інформаційних технологій в соціальні роботі / Є.О. Архипова // Соціальна робота і сучасність: теорія та практика: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 травня. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2008. – 231 с., С. 12-13.
 3. Архипова Є.О. Інформаційна нерівність як соціальна проблема сьогодення / Є.О. Архипова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 579 с. – С.335-339.
 4. Архипова Е.А. «Материализм и эмпириокритицизм» и современность / Е.А. Архипова // „Матеріалізм і емпіріокритицизм” – шедевр світової філософської думки [Текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2008 року. – К.: НТУУ „КПІ”, 2008. – 244 с. – С.23-24.
 5. Архипова Є.О. Проблема корупції в контексті сучасних трансформацій суспільства / Є.О. Архипова // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2008. – 3(24). – С. 12-15.
 6. Архипова Є.О. Цифрова нерівність як соціальна проблема інформаційного суспільства / Є.О. Архипова // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: Міжнародний науково-технічний журнал. – 2008. – №2(12). – С. 34-37.
 7. Evgenia Arkhipova. Digital divide: the social problem of information society // Internet-Education-Science-2008: Proceedings of the Sixth International Conference, volume 1. – 2008. – 345p., p. 36-39
2007 рік
 1. Архипова Є.О. Використання маніпуляційної стратегії комунікації в інформаційному суспільстві/ Є.О. Архипова // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2007. – 2(20) – Ч.2. – С. 73-76.
 2. Архипова Є.О. Конвенціональна та маніпуляційна комунікаційні стратегії// Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках та практиках сучасності: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2007 р. – К.: ІВЦ „Політехніка”, 2007. – 246 c., С.156-157.
2005 рік
 1. Архипов О.Є., Архипова Є.О. Інформаційний підхід до аналізу даних експертного оцінювання // Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції “ISMIT’2005”, м. Євпаторія, 18-21 травня 2005р. – С. 28-31.
 2. Архипов А.Е., Архипова Е.А. Определение уровня компетентности экспертов по результатам анализа даннях експертного оценивания / А.Е. Архипов, Е.А Архипова, Носок и др. // Сучасні проблеми управління:  Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 листопада 2005 р. –  – С. 275-276.
2003 рік
 1. Архипова Є.О. Сучасні підходи до управління персоналом [Текст]// Сучасні проблеми менеджменту: збірник матеріалів науково-практичної конференції, 2003 р. – 2003.
2002 рік
 1. Архипова Є.О. Інформаційне суспільство: питання захисту інформації: збірник матеріалів науково-практичної конференції, НТУУ «КПІ», 2002.
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email