Іщенко Анна Миколаївна

Старший викладач

Посада

Старший викладач
Заступник декана ФСП з міжнародної діяльності

Освіта

Бакалаврат

2001-2005 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Соціологія»

Магістратура

2005-2007 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Адміністративний менеджмент»

Аспірантура

2007-2010 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології і права
Спеціальність «Філософія освіти»

Дисципліни

 1. Соціологічне забезпечення управлінської діяльності
 2. Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку
 3. Публічна політика та врядування
 4. Сучасні тенденції в управлінні містом

Сфера наукових інтересів

 • прикладна соціологія
 • чинники формування та розвитку людського капіталу
 • філософія освіти
 • експертні методи досліджень
 • форсайт-технології
Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Стажування Masaryk University Training Week (MUST Week) under Erasmus+ programme
 2. Науково-практичний семінар «Якісні методи в соціологічних дослідженнях» (Вища школа соціології при Інституті соціології НАН України, свідоцтво № 4/69, 06.04-09.04.2006 року)
 3. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Основи інклюзивного зеленого зростання» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського», свідоцтво ПК №02070921 000875-16)
 4. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Управління міжнародними проектами» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського», свідоцтво ПК №02070921 000600-16)
 5. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Англійська мова просунутого рівня» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського», свідоцтво ПК №02070921 001835-17)

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Директор Науково-дослідницького центру прикладної соціології «Соціоплюс»

Навчально-методичні праці

 1. Соціологічне забезпечення управлінської діяльності: [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Мельниченко А.А., Іщенко А.М., Акімова О.А.  Електронні текстові дані. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.
 2. Діяльність підрозділів НТУУ «КПІ» в контексті забезпечення якості підготовки фахівців: за результатами соціологічного опитування // Науково-методичне видання / А. М. Іщенко, О. А. Касаткіна, А. А. Мельниченко. – Київ: ІВЦ «Політехніка».

Деякі публікації

2021 рік
 1. Формування позитивного іміджу жінки-керівника на державній службі / [М. Канавець та ін.; за заг. ред. Н. Алюшиної]. (співавтори: Мельниченко А. А., Акімова О. А., Іщенко А. М. та інші) – К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2021. – 60 с.
 2. Форсайт розвитку оборонно-промислового комплексу України на часовому горизонті 2021–2030 роки / наук. керівник проєкту акад. НАН України М. З. Згуровський // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку; Інститут передових оборонних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського; Інформаційно-аналітичний центр КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 148 с.
2020 рік
 1. Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України : Монографія. / За заг. ред. Чолій С. В., Перга Ю. М. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 195 с. (глава 7 «Патріотизм слова та патріотизм справи в емпіричних показниках: результати соціологічного опитування»).
2019 рік
 1. Іщенко А. М. Особливості вимірювання стану розвитку електронного урядування для регіонів України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 119–124. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.119.
2017 рік
 1. Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти / Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М. З. Згуровський. — К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. — Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя (2016). — 208 с. — 300 пр. Виконавець: Іщенко А.М.
 2. Іщенко А.М. Інтеграція інженерної освіти і бізнес-освіти в технічних університетах України і Білорусі як фактор розвитку національних економік/Кутуєв П.В., Акімова О.А., Коржов Г.О., Пиголенко І.В., Якубін О.Л., Мельниченко А.А., Костюкевич С.В., Андрос І.О., Кобяк О.В.// Анатований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД-БРДДФ/Державний фонд фундаментальних досліджень; відп.за випуск Б.Р. Кияк. « Київ: Академперіодика, 2017. – 180 с. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – С. 175-179.
2016 рік
 1. Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський // Міжнародна рада з науки; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Інститут прикладного системного аналізу МОН України і НАН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку; Фундація «Аграрна наддержава». — Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. — 184 с. Виконавець: Іщенко А.М.
 2. Іщенко А.М., Іваненко О.М. Особливості соціологічної оцінки конкурентного інноваційного потенціалу вищого навчального закладу / А.М. Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2016. – №11. – С. 52-55.
 3. Іщенко А.М. Актуалізація та імплементація зарубіжного досвіду реформування державного управління // А.М. Іщенко, Н.В. Литвин/Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія «Державне управління». – №4 (56). – С. 13-17.
 4. Іщенко А.М. Трансформація підготовки сучасних інженерів в контексті бізнес-освіти / О. А. Акімова, А.М. Іщенко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук.праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2016. – №1/2 (46/47) – С. 44-52.
2015 рік
 1. Іщенко А. М. Феномен надлишкової освіти як фактор формування людського капіталу: філософська рефлексія / А. М. Іщенко. // «Актуальні проблеми філософії та соціології». – №5.
 2. Іщенко А.М.  Розумне управління майбутнім: від форсайту до соціальної інженерії // Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 3-4 червня 2015 / укладачі: Г. Дерлуг’ян, А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. – К.: Талком, 2015. – 410 с.
 3. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський // Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. — Київ : НТУУ «КПІ», 2015. — 136 с. (виконавець: Іщенко А.М.)
2014 рік
 1. Нерсесян Г. А. Іщенко А.М. Управління для сталого розвитку: соціально-філософський ракурс / Г.А. Нерсесян, А.М. Іщенко // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – К.: ІВЦ «Політехніка», – № 1 – С.43-51.
 2. Іщенко А. М., Савело А. А. Особливості формування соціально-психологічного клімату у вищих навчальних закладах  / А. М. Іщенко, А. А. Савело // Молодий вчений. — — №6.- c. 166-169.
 3. Іщенко А.М. Соціологічні дослідження на варті правового захисту товарних  знаків / А.М.    Іщенко //    IV    Міжнародна    науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» – К. : НТУУ “КПІ”; 2014. – 258 с. – с. 197-199.
 4. Іщенко А.М. Використання методів емпіричної соціології в дослідженні освітніх процесів / А.М. Іщенко //”Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Херсон,  21-22  лютого  2014  р.  –  Херсон:  Видавничий  дім «Гельветика», 2014. – 156 С. – С. 79-81.
 5. Іщенко А.М. Суб’єкт-суб’єктні відносини в контексті управління сталим розвитком / А.М. Іщенко// “Сучасні наукові дослідження представників суспільних наук – прогрес майбутнього”: Матеріали міжнародної науково- практичної конференції (м.Львів, 28 лютого – 1 березня 2014 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2014. – 104 с. – с.21-24.
 6. Іщенко А.М. Соціальний вимір державного управління: постановка проблеми // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «В. М. Глушков – піонер кібернетики» (2014 р. м. Київ) / Укладачі: Б. В. Новіков, А. А. Мельниченко, В. Д. Піхорович, І. В. Виселко, В. Ю. Пряміцин – К.: Видавництво «Політехніка», 2014. – 266 с.
2011 рік
 1. Іщенко А. М.  Творчість як подолання відчудження / А. М. Іщенко // Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць / А. М. Іщенко. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, – С. 32–37.
2010 рік
 1. Акімова О. А., Іщенко А.М. K-суспільства як умова сталого розвитку соціологічний підхід / О. А. Акімова, А. М. Іщенко // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб.наук.праць / О. А. Акімова, А. М. Іщенко. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, – С. 60–66.
 2. Іщенко А. М. Від «надлишкової освіти» до «надлишкової культури» / А. М. Іщенко // VII Харківські студентські філософські читання. Збірник тез доповідей учасників VII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів / А. М. Іщенко. – Харьків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010.
 3. Іщенко А. М. Культурна «надлишковість» як необхідна передумова повноцінного розвитку людства / А. М. Іщенко // Дні філософського факультету – 2010: Міжнародна наукова конференція (21-22 квітня 2010 року): Матеріали доповідей та виступів / А. М. Іщенко. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С.
 4. Іщенко А. М. Освіта за принципом надлишковості як умова сталого розвитку особистості / А. М. Іщенко // Социология в (пост) современности. Збірник тез доповідей учасників VIII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів / А. М. Іщенко. – Харьків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
 5. Іщенко А. М. Чи можливий у сучасному суспільстві вільний розвиток кожного? / А. М. Іщенко // Ильенковские чтения – Нет ничего практичнее хорошей теории: Материалы XII Международной научной конференции (13-14 мая 2010 г., г.Киев) / А. М. Іщенко. – Київ: НТУУ «КПІ», 2010. – С. 420.
2009 рік
 1. Касаткіна О.А., Кучма (Іщенко) А.М., Мельниченко А.А. Діяльність підрозділів НТУУ „КПІ” в контексті забезпечення якості підготовки фахівців: за результатами соціологічного опитування / О.А.Касаткіна, А.М.Кучма, А.А.Мельниченко. – К.: ІВЦ „Політехніка”.
 2. Іщенко А. М. Використання соціологінчих досліджень при правовому захисті товарних знаків / А. М. Іщенко, В. Д. Косенко // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право:Зб.наук.праць / А. М. Іщенко, В. Д. Косенко. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, – С. 5–14.
 3. Іщенко А. М. Надлишкова освіта як умова поставання творчої особистості / А. М. Іщенко // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб.наук.праць. / А. М. Іщенко. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2009. – С. 41–45.
 4. Іщенко А. М. Принцип колективізму vs принципу корпоративізму / А. М. Іщенко // Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету). Дні науки філософського факультету .Міжн.наук.конф. (21-22 квітня 2009 року): Матеріали доп. та виступів. / А. М. Іщенко. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С.
 5. Іщенко А. М. Шкільна освіта: формування творчої особистості чи підготовка до ВНЗ? / А. М. Іщенко // Творчість як корисне здійснення блага через істину у красі: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 травня 2009 р., м. Київ) / А. М. Іщенко. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, – С. 448.
 6. Іщенко А. М. Сталий розвиток, ринок праці та надлишкова освіта: спроба адекватного теоретичного осягнення / А. М. Іщенко // Марксизм та сучасність: системна криза передісторії як предмет філософської рефлексії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / А. М. Іщенко. – Київ: НТУУ «КПІ», 2009. – С.
2008 рік
 1. Кучма А. М. Деякі особливості підготовки соціальних працівників в умовах сталого розвитку / А. М. Кучма // Соціальна робота і сучасність: теорія та практика: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 травня 2008 р., м. Київ) / А. М. Кучма. – Київ: ІВЦ “Політехніка”.
 2. Кучма А.М.  До питання про кризу сучасної української освіти
 3. Кучма А. М. До питання про феномен „надлишкової” освіти / А. М. Кучма // Научный поиск в едином культурном пространстве. Материалы 9-ой Международной научно-практической конференции 18-19 апреля 2008 года / А. М. Кучма. – Київ: ІВЦ “Політехніка”.
 4. Іщенко А. М.  Матеріалістична педагогіка: роздуми над твором / А. М. Іщенко // «Матеріалізм і емпіріокритицизм» – шедевр світової філософської думки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2008 року / А. М. Іщенко. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2008. – С. 95–97.
2007 рік
 1. Кучма А. М.  Творчість, політехнізм, освіта / А. М. Кучма // IX Міжнародна науково–практична конференція «Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках та практиках сучасності» (17–18 травня 2007 року): Тези доповідей / А. М. Кучма. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, – С. 130–131.
 2. Кучма А. М.  Виховання як процес управління особистістю / А. М. Кучма // Сучасні проблеми управління: Матеріали VI Міжнародної науково- практичної конференції (29-30 листопада 2007 р., м. Київ) / А. М. Кучма. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2007. – С. 223.
2006 рік
 1. Кучма А. М. Роль педагогіки співробітництва в підготовці соціальних працівників / А. М. Кучма // Соціальна робота і сучасність: теорія та практика: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2006 р., м. Київ) / А. М. Кучма. – Київ: ІВЦ «Політехніка». – С. 80-81.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email