Хитровська Юлія Валентинівна

Доктор історичних наук

Посада

Професор

Вчене звання

Професор

Науковий ступінь

Доктор історичних наук (2012 р.)

Освіта

Вища освіта

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (1997)

Аспірантура

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (2000)
Кандидат історичних наук (2001)

Докторантура

Доктор історичних наук (2012)

Дисципліни

 1. Історія України (соціально-політичні аспекти)

Сфера наукових інтересів

Християнські конфесії у суспільно-політичному житті Правобережної України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Закордонне стажування (дистанційний режим) : Certificate of intership № реєстрації 07.032017, місце проведення: Vilnus, Lithuania (Вільнюський університет), термін проведення : 07.09.2016 р. – 07.03.2017 р.
 2. Курси підвищення кваліфікації (на базі КПІ імені Ігоря Сікорського) за програмою «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності» з 01.03.2021 р. по 07.04.2021 р. (Свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК номер 02070921/006422-21).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Інформація оновлюється.

Навчально-методичні праці

Інформація оновлюється.

Деякі публікації

2019 рік
 1. Хитровська Ю. В. Особливості впровадження політики українізації в Київській Політехніці у 1920-1930-х рр. // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». – Київ, 2019. – Вип.47. – С.38-48.
 2. Хитровська Ю. В. Особливості «пролетаризації» студентства вищих технічних навчальних закладів УСРР у 1920-1930-х рр. та їх наслідки // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». – Київ, 2019. – Вип.48. – С.134-143.
 3. Borchuk, Yu. Khytrovska History of relations of masonry and Russian Orthodox church in the late eighteenth – early twenty centuries // Український історичний журнал. Інститут історії України НАН України. – Київ, 2019. – Вип.4. – С.131-145.
 4. Хитровська Ю. В. Позиція православного кліру Правобережної України щодо єврейських погромів у Російській імперії початку ХХ ст. // Романовские чтения – 13 // Сборник статей Международной конференции, посвященной 105-летию Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова. – Могилев (Беларусь), 2019. – С.27-28.
2018 рік
 1. Хитровська Ю. В. Підготовка до польського національно-визвольного повстання 1863-1864 рр. у Королівстві Польському та її вплив на Правобережну Україну // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». – Київ, 2018. – Вип.46. – С.45-54.
 2. Хитровська Ю. В. Відображення позиції православного кліру щодо реформування РПЦ в церковній періодиці початку ХХ ст. // Религия и общество // Материалы XII Международной научно-практической конференции. – Могилев (Беларусь), 2018. – С.117-119.
2017 рік
 1. Хитровська Ю. В. Правовий статус та моральний рівень православного духовенства Правобережної України в другій половині ХІХ ст. // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». – Київ, 2017. – Вип.43. – С.32-42.
 2. Khytrovska The impact of the national policy of the Russian empire on the polish population and the Catholic church in the Right-bank Ukraine in the late XVIII – early XX century // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». – Київ, 2017. –Вип.44. – С.41-50.
 3. Хитровська Ю. В. Громадська думка щодо становища РПЦ та вплив православного духовенства на населення Правобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (крізь призму публікацій православної преси) // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського». – Київ, 2017. – Вип.45. – С.19-28.
 4. Хитровська Ю. В. Спроби відновити ідеологічний вплив римо-католицького духовенства на громадсько-політичне життя Правобережної України у 1850-1863 рр. // Перші Геретівські читання // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Вип.1. – Тернопіль, 2017. – С.22-24.
 5. Хитровская Ю. В. Влияние «Российского Библейского общества» на церковную жизнь Российской империи начала ХІХ ст. // Наука, образование, культура // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 26-й годовщине Комратского государственного университета. – Комрат (Молдова), 2017. – С.169-171.
 6. Хитровська Ю. В. Позиція православного кліру Правобережної України щодо можливості участі духовенства в політиці та роботі Державних дум // Микроистория и история повседневности: новый взгляд на историческое и культурное наследие // Материалы Международной научной конференции. – Минск (Беларусь), 2017. – С.99-102.
2015 рік
 1. Хитровська Ю. В. Участь римо-католицького кліру Правобережної України в революційно-демократичних та ліберальних організаціях у другій  половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ». – Київ, 2015. – Вип.39. – С.20-26.
 2. Хитровська Ю. В. Основні підсумки та значення IV Всеросійського місіонерського з’їзду 1908 р. (м. Київ) у контексті конфесійної політики самодержавства // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ». – Київ, 2015. – Вип.40. – С.46-53.
 3. Хитровська Ю. В. Участь православного духовенства Правобережної України у діяльності політичних партій наприкінці XIX – на початку XX ст. // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ». – Київ, 2015. –Вип.41. – С.44-52.
 4. прот. Миколай Йосафчук, Т. В. Дубовик, Ю. В. Хитровська Духовна опіка київських святителів над Київською духовною академією протягом ХІХ – поч. ХХ ст. та значення цього навчального закладу для українського національного відродження // Православ’я в Україні. – Київ, 2015. – Частина ІІ. – С.284-297.
 5. Хитровська Ю. В. Історична наука та проблеми формування колективної пам’яті в сучасній Україні // Україна: історія, культура, пам’ять // Матеріали Всеукраїнської XVIII студентської науково-практичної конференції. – Київ, 2015. – С.4-9.
 6. Хитровская Ю. В. Особенности формирования рейтинговой системы оценивания успеваемости студентов по дисциплине «История Украины» в НТУУ «КПИ» // Проблемы современного образования в техническом вузе // Материалы IV Республиканской научно-методической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения П. О. Сухого. – Гомель (Беларусь), 2015. – С.102-104.
 7. Хитровская Ю. В. Возможности использования интерактивных методов обучения в аудиторной работе со студентами высших учебных заведений // Интерактивные методы преподавания в высшей школе // Материалы Международной научно-практической конференции. – Кишинев (Молдова), 2015. – С.4-11.
2014 рік
 1. Хитровська Ю. В. Офіційна політична позиція римо-католицького духовенства Правобереж-ної України щодо російсь-кого самодержавства у ХІХ – на початку ХХ ст. /Ю.В. Хитровська // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.37. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 55-61.
 2. Хитровська Ю. В. Реформування Російської православної церкви у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. і його відображення у православній періодичній пресі. /Ю.В. Хитровська // Чорноморський літопис. Науковий журнал. – Миколаїв, 2014. – Вип.9. – С. 37-46.
 3. Хитровська Ю. В. Офіційні позиції православної та римо-католицької церков Правобережної України щодо розповсюдження соціалістичної ідеології у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. /Ю.В. Хитровська // Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки». – Рівне, 2014. – Вип.19. – С. 78-81.
 4. Хитровська Ю. В. Громадсько-політична позиція римо-католицького духовенства Правобережної України щодо подій Першої Світової війни. /Ю.В. Хитровська // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Вип.9. – Острог, 2014. – С. 170-175.
 5. Хитровська Ю. В. Участь православного духовенства Правобережної України у діяльності політичних партій наприкінці XIX – на початку XX ст. /Ю.В. Хитровська // Сторінки історії: Збірник наукових праць. НТУУ «КПІ». – Київ, 2014. –  Вип.38. – С. 5-14.
 6. Хитровська Ю. В. . Організація наукової роботи студентів на основі опрацювання біографічних і бібліографічних матеріалів про життя та діяльність видатних діячів минулого / Ю. В. Хитровська // Матеріали VІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 28 листопада 2013 р.) «Актуальні  проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі». – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 76–83.
2013 рік
 1. Хитровська Ю. В. Православно-католицькі взаємини у «Південно-Західному краї» наприкінці XVIII – ХІХ ст. /Ю.В. Хитровська // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Вип.8. – Острог, 2013. – С.202-210.
 2. Хитровська Ю. В. Відчуження українського правобережного селянства від православної церкви у першій половині ХІХ ст. /Ю.В. Хитровська // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.35. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С. 22-28.
 3. Хитровська Ю. В. Про шляхи удосконалення методологічної і теоретичної компетенції викладачів-істориків / Ю. В. Хитровська // Матеріали V міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 14 грудня 2012 р.) «Актуальні  проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі». – К.: НТУУ «КПІ», 2013. –  С. 73–78.
2012 рік
 1. Хитровська Ю. В. Вплив масонів на громадсько – політичне життя в Російській імперії початку ХХ с. /Ю.В. Хитровська // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.33. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 91 – 98.
2011 рік
 1. Хитровська Ю. В. Участь християнських конфесій у суспільно-політичному житті Правобережної України наприкінці XVIII – на початку ХХ століття / Ю. В. Хитровська // К.: Вид-во Європейського університету, 2011.
 2. Хитровська Ю. В. Історія України (соціально-політичні аспекти). Частина ІІІ / Ю. В. Хитровська // Електронне видання, К., 2011 — 126 с.
 3. Хитровська Ю. В. Церква та суспільно-політичне життя на Правобережній Україні у XVIII – ХІХ ст.  / Ю. В. Хитровська // Електронне видання, К., 2011. — 135 с.
 4. Хитровська Ю. В Еволюція відносин між греко-католицьким та римо-католицьким духовенством та їхньою паствою в Правобер. Україні / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2011. — Вип.32. — С. 49—54.
2010 рік
 1. Хитровська Ю. В. Організаційно-правове становище римо-католицької церкви на Правобережній Україні наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. — Вип. 30. — С. 26—42.
 2. Хитровська Ю. В. З історії приєднання греко-католиків Правобережної України до православної церкви наприкінці XVIII ст. / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. — Вип. 31. — С. 60—66.
 3. Хитровська Ю. В. Участь римо-католицького та православного духовенства Правобережної України в польському національно-визвольному повстанні 1863-1864 рр. / Ю. В. Хитровська // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2010. — Вип. 3. — С. 279—288.
 4. Хитровська Ю. В Діяльність православного кліру в Державних Думах та відображення дискусій навколо питання про можливість участі духовенства у політиці в православній пресі початку ХХ століття / Ю. В. Хитровська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — Рівне, 2010. — Вип. 19. — С.209—213.
2009 рік
 1. Хитровська Ю. В. Вплив національної політики російського самодержавства на стосунки між православним духовенством Правобережної України та єврейським населенням наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Інтелігенція і влада. — Одеса, 2009. — Вип. 15. — С.75—83.
 2. Хитровська Ю. В. Прояви опозиційної діяльності православного духовенства на Правобережній Україні у середині ХІХ – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2009. — Вип. 28. — С.37—49.
 3. Хитровська Ю. В. Участь протестантських громад (баптистів, євангельських християн, адвентистів та штундистів) Правобережної України у Першій світовій війні / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2009. — Вип. 29. — С. 126—133.
 4. Хитровська Ю. В. Історія виникнення та діяльності «Російського Біблійного товариства»  (1812-1826 рр.) / Ю. В. Хитровська // Гуманітарний журнал. — Дніпропетровськ, 2009. — Вип.3/4. — С.28—32.
2008 рік
 1. Хитровська Ю. В. Православно-католицькі взаємини на Правобережній Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2008. — Вип. 26. — С. 205—215.
 2. Хитровська Ю. В. Соціально-політичні погляди українських євангельських віруючих та реакція на них російської самодержавної влади у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2008. — Вип. 27. — С. 195—202.
 3. Хитровська Ю. В. Російське самодержавство та офіційна політична позиція православного духовенства Правобережної України у ХІХ – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Інтелігенція і влада. — Одеса, 2008. — Вип.11. — С.90—102.
 4. Хитровська Ю. В. Правобережне православне духовенство та український національний рух у ХІХ – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Інтелігенція і влада. — Одеса, 2008. — Вип.13. — С.30—46.
 5. Хитровська Ю. В. Еволюція відносин української інтелігенції та православної церкви (ХІХ- поч. ХХ ст.) / Ю. В. Хитровська // Наукові записки. — К., 2008. — Том 78. — С. 24—28.
 6. Хитровська Ю. В. Вплив «Союзу руського народу» на діяльність православного духовенства Правобережної України на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Гуманітарний журнал. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 3/4. — С.3—14.
 7. Хитровська Ю. В. Вплив християнської релігії та православної церкви на світоглядні орієнтації української інтелігенції у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Материалы IV Международной научно-практической конференции «Научное пространство Европы — 2008». — София, 2008. — Том 17. — С. 26—28.
2007 рік
 1. Хитровська Ю. В. Православна церква та штундизм на Правобережній Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Інтелігенція і влада. — Одеса, 2007. — Вип. 9. — С.73—85.
 2. Хитровська Ю. В. Еволюція взаємин українського робітництва та православної церкви у другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2007. — Вип. 25. — С. 139—150.
 3. Хитровська Ю. В. Участь православного духовенства Правобережної України у воєнно-політичних подіях Першої світової війни / Ю. В. Хитровська // Гуманітарний журнал. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 1/2. — С.87—92.
 4. Хитровська Ю. В «Російське Біблійне товариство» : історія виникнення та діяльності (1812-1826 рр.) / Ю. В. Хитровська // Материалы  V Международной научно-практической конференции «Наука и образование – 2007». — Днепропетровск, 2007. — Том 5. — С.11—15.
 5. Хитровська Ю. В Участь католицької та греко-католицької церкви у польському національно-визвольному русі на Правобережній Україні наприкінці XVIII – у 20-х роках ХІХ ст. / Ю. В. Хитровська // Materialy czwartej miedzyna rodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka : teoria i praktyka – 2007». — Przemysl, 2007. — Tym 9. — S. 13—18.
 6. Хитровська Ю. В. Російське самодержавство та офіційна політична позиція римо-католицького та греко-католицького духовенства Правобережної України наприкінці XVIII – у середині ХІХ ст. / Ю. В. Хитровська // Материалы  ІІІ Международной научно-практической конференции «Актуальне проблемы научных исследований – 2007». — Днепропетровск, 2007. — Том 6. — С.6—9.
 7. Хитровська Ю. В. Четвертий місіонерський з’їзд 1908 року у Києві : історія скликання, основні підсумки та значення / Ю. В. Хитровська // Материалы ІІ Международной научно-практической конференции «Научный прогресс на рубеже тысячелетий -2007». — Днепропетровск, 2007. — Том 10. — С.5—10.
 8. Хитровська Ю. В. Прояви антиурядової діяльності римо-католицького духовенства на Правобережній Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Materialy IV mezinarodni vedecko-prakticka conference « Vedecky prumysl evropskeho kontinentu – 2007». — Praha, 2007. — Dil 11. — S.10—13.
 9. Хитровська Ю. В. Участь католицького духовенства у діяльності польського таємного товариства «Співдружність польського народу» на Правобережній Україні та реакція на неї російського уряду / Ю. В. Хитровська // Materialy VI mezinarodni vedecko-prakticka conference «Nastoleni moderni vedy – 2007». — Praha, 2007. — Dil 3. — S.9—12.
 10. Хитровська Ю. В. Репресивні заходи російського імперського уряду  щодо євангельських віруючих (баптистів, євангельських християн, штундистів) Правобережної України наприкінці ХІХ ст. / Ю. В. Хитровська // Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции «Наука и образование без границ – 2007». — София, 2007. — Том 12. — С.3—8.
2006 рік
 1. Хитровська Ю. В. Церква та суспільно-політичне життя на Правобережній Україні у XVIII – ХІХ ст. / Ю. В. Хитровська // К. : Вид-во Європейського університету, 2006. — 135 с.
 2. Хитровська Ю. В. Одержавлення правобережної православної церкви у XVIII –  середині ХІХ ст. та його ідеологічні наслідки / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2006. — Вип. 23. — С.27—34.
 3. Хитровська Ю. В. Антикатолицька політика імперського російського уряду на Правобережній Україні наприкінці XVIII ст. / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2006. — Вип. 24. — С. 128—135.
 4. Хитровська Ю. В. Заходи послаблення впливу правобережної римо-католицької церкви з боку російського уряду та прояви антиурядової діяльності католицького духовенства у другій половині ХІХ — на поч. ХХ ст. / Ю. В. Хитровська // Гуманітарний журнал. — Дніпропетровськ, 2006. — Вип. 3/4. — С.46—53.
 5. Хитровська Ю. В Участь правобережного духовенства у польському національно-визвольному повстанні 1830-1831 рр. та антикатолицькі заходи російського уряду початку 30-х років ХІХ ст. / Ю. В. Хитровська // Друга міжнародна науково-практична конференція «Дні науки-2006». — Дніпропетровськ, 2006. — С.19—23.
 6. Хитровська Ю. В Українська греко-католицька церква : трагічні сторінки історії / Ю. В. Хитровська // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Шлях України: колізії новітнього поступу». — Тернопіль, 2006. — С.175—177.
 7. Хитровська Ю. В Масонство та православна церква в Україні наприкінці XVIII – в середині ХІХ ст. / Ю. В. Хитровська // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу-2006». — Дніпропетровськ, 2006. — Том 14. — С.18—22.
2005 рік
 1. Хитровська Ю. В. Участь католицького та греко-католицького духовенства у польському національно-визвольному русі в 30-40-ві роки ХІХ ст. на Правобережній Україні та реакція на нього російського самодержавства / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2005. — Вип. 21. — С.141—149.
 2. Хитровська Ю. В. Участь правобережного католицького та православного духовенства у польському національно-визвольному повстанні 1863-1864 років та реакція на неї російського уряду / Ю. В. Хитровська // Гуманітарний журнал. — Дніпропетровськ, 2005. — Вип. 1/2. — С.143—147.
2004 рік
 1. Хитровська Ю. В. Церква та суспільно-політичне життя на Правобережній Україні наприкінці XVIII – середини ХІХ ст. / Ю. В. Хитровська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. — Вип. 20. — С.158—168.
2003 рік
 1. Хитровська Ю. В. Участь церкви в польському національно-визвольному русі на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. / Ю. В. Хитровська // Вісник Київського славістичного університету. — К., 2003. — Вип. 14. — С.237—251.
2001 рік
 1. Хитровська Ю. В. Громадянсько-політична позиція духовенства Правобережної України наприкінці ХVІІІ – середині ХІХ ст. (в контексті церковної політики самодержавства) : Дис… канд. іст. наук / Ю. В. Хитровська ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2001. — 215 арк.
 2. Хитровська Ю. В. Громадянсько-політична позиція духовенства Правобережної України наприкінці ХVІІІ – середині ХІХ ст. (в контексті церковної політики самодержавства) : Автореф. дис… канд. іст. наук  / Ю. В. Хитровська ; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2001. — 19 с.
2000 рік
 1. Хитровська Ю. В. Церква й національно-визвольні рухи на Правобережній Україні XVIII – на початку ХІХ ст. та урядова реакція на неї / Ю. В. Хитровська // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — Вип. 47. — С. 25—30.
 2. Хитровська Ю. В. Церковна реформа 1839 року на Правобережній Україні / Ю. В. Хитровська // Історична пам’ять. — Полтава, 2000. — №1/2. — С.124—127.
1999 рік
 1. Хитровська Ю. В. Приєднання уніатів до православної церкви (1839 р.) : витоки, хід, наслідки / Ю. В. Хитровська // Українське релігієзнавство : — К., 1999. — №9. — С.14—22.
 2. Хитровська Ю. В. Церква та таємні організації в Польщі та на Правобережній Україні наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. / Ю. В. Хитровська // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. — К., 1999. — Вип. 45. — С. 31—39.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email