Кафедра історії

Загальна інформація

Кафедра історії об’єднує висококваліфікований колектив творчих працівників, які забезпечують викладання базових і спеціальних навчальних дисциплін історичного профілю на усіх без винятку факультетах КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Стратегічні завдання роботи кафедри визначаються потребами вирішення актуальних завдань гуманітаризації та гуманізації вищої технічної освіти в Україні, підвищення якості професійної підготовки і розширення світогляду майбутніх технічних спеціалістів.

До складу кафедри входять 19 викладачів: 3 доктора наук, 14 кандидатів наук; 4 професора, 11 доцентів, 3 старших викладача, 2 викладача без наукового ступеня;  завідувач лабораторією та 3 лаборанта. При кафедрі діє навчально-методичний кабінет з бібліотекою наукової та навчально-методичної літератури.

Кафедрою видається фахове видання з історичних наук «Сторінки історії: збірник наукових праць». В цілому в журналі розкриваються основні напрацювання професорського-викладацького складу, докторантів, аспірантів які працюють над темами наукових досліджень.

На базі кафедри історії щорічно проводиться міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання історії України та історії культури у вищій школі» та студентська науково-практична конференція «Україна: історія, культура, пам’ять».

Кафедра історії здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

Перелік викладачів, відповідальних за напрями роботи кафедри:

  • завідувач кафедри: Костилєва Світлана Олександрівна, доктор історичних наук, професор;
  • заступник завідувача кафедри з наукової роботи: Ігнатова Людмила Русланівна, кандидат історичних наук, доцент;
  • заступник завідувача кафедри з методичної роботи: Лихолат Алла Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент;
  • заступник завідувача кафедри з виховної роботи: Мартинюк Ольга Володимирівна, кандидат історичних наук, старший викладач;
  • заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності (співробітництва): Боєва Світлана Юріївна, кандидат історичних наук, доцент.

Освітньо-професійні програми

Інформація оновлюється.

Перелік дисциплін (з описом)

Історія України (суспільно-політичний аспект)

Мета дисципліни: сформувати у студентів знання про основні етапи, процеси і події історії України в контексті історії світової цивілізації.

Анотація дисципліни: навчальна дисципліна передбачає  поглиблення та систематизацію історичних знань студентів, опрацювання на проблемному рівні широкого комплексу питань, тематично об’єднаних у чотири модулі: етнополітичний контекст української історії; історичні аспекти державотворення і правотворення; соціальні процеси і повсякденне життя на українських землях; визначальні тенденції розвитку вітчизняної науки і техніки. Опанування навчальним матеріалом сприятиме отриманню студентами цілісного уявлення про історичний розвиток українського народу, формуванню у молодих людей уявлення про логіку історичних процесів на українських землях у контексті розвитку історії людства.

Історія української культури

Мета дисципліни: вивчення основних етапів, процесів і подій історії української культури з давніх часів до сьогодення у контексті основних тенденцій розвитку світу.

Анотація дисципліни: навчальна дисципліна передбачає  поглиблення та систематизацію знань студентів з історії української культури. Значна увага приділяється з’ясуванню низки теоретичних питань щодо сутності культури, її структури, взаємозв’язку з економічними, політичними та іншими суспільними процесами, традиціям та новаціям у культурі. Опанування навчальним матеріалом сприятиме отриманню студентами цілісного уявлення про історико-культурний розвиток українського народу, формуванню у молодих людей уявлення про історичну логіку культурних процесів на українських землях як складової історії культури людства.

Історія науки і техніки

Мета дисципліни: вивчення основних етапів, процесів і подій історії науки і техніки з давніх часів до сьогодення у контексті основних тенденцій розвитку світу.

Анотація дисципліни: важливою особливістю концепції пропонованого навчального курсу є те, що він розроблений на стику гуманітарного і природничого знання, а отже на відміну від опрацьованих у минулому і зорієнтованих переважно на історію природознавства і техніки «класичних схем», націлений на охоплення усіх форм наукового знання – і природничого, і технічного, і гуманітарного. Опанування навчальним матеріалом курсу сприятиме отриманню студентами цілісного уявлення про розвиток науки і техніки як історико-культурного явища.

Всесвітня історія ХХ – початку ХХІ століття

Мета дисципліни: вивчення основних історичних подій і визначальних тенденцій розвитку світу, з виокремленням його цивілізаційних особливостей та формування у студентів на цій основі національного світосприйняття та історичної свідомості про роль і місце людини й суспільства в сучасному глобальному світі

Анотація дисципліни: навчальна дисципліна вивчає закономірності зародження та розвитку загальносвітових тенденцій і регіональну специфіку історії людства новітнього періоду, роль науково-технічного прогресу при формуванні індустріального і інформаційного суспільств, особливості функціонування їх соціосфери, визначальні геополітичні концепції, що вплинули на діяльність окремих країн, історичну перспективу піднесення і занепаду різноманітних ідеологій, суперечності та логіку економічного поступу.

Україна в контексті історичного розвитку Європи

Мета дисципліни: сформувати у студентів уявлення про головні тенденції історичного  розвитку України як складової європейського простору.

Анотація дисципліни: У навчальній дисципліні визначається історична роль України у європейському просторі. Українська історія постає у соціально-економічній, політичній та духовній сферах, як система видозмінюваних цінностей та орієнтацій, у тісних взаємозв’язках з європейською традицією. Студенти дізнаються, як у різні, часом непрості часи історичної минувшини плекалася самобутня традиція України, як  на ній позначалися  особливості історичного розвитку країн Європи. Підкреслюється особливе значення системи знань про історичне минуле України та її культуру як стратегічного ресурсу у сучасному світі глобалізації та ствердження інформаційного суспільства. Обґрунтовується важливість спадковості культурної традиції України у широкому сенсі – відкритість до світу, відсутність боязні чужого, гуманізм.

Історія Київської Політехніки

Мета дисципліни: сформувати у студентів уявлення про Київську політехніку як один із провідних вищих навчальних закладів, визначити його місце і роль в українській та світовій історії, розвитку науки і техніки.

Анотація дисципліни: У курсі визначено теоретичні основи, головні поняття, методи і принципи  нового напряму наукового знання – університетології. Перед студентами буде розгорнуте широке історичне полотно становлення і розвитку Київської Політехніки крізь призму соціально-політичних і соціокультурних процесів. Студенти дізнаються про обставини постання окремих факультетів, формування провідних наукових шкіл, про досягнення і персональні життєві історії визначних науковців. З’ясовуватимуться впливи конкретно-історичних умов на організацію освітнього процесу та наукове життя Київської Політехніки, повсякденне життя її професорсько-викладацького складу та студентства. Курс презентує сталість традицій Київської Політехніки та обґрунтовує їх важливість у розвитку університету.

Міжнародна діяльність

Кафедра історії налагодила та підтримує наукову комунікацію з представниками зарубіжного академічного середовища. Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних наукових конференціях, публікують результати власних наукових досліджень в зарубіжних фахових виданнях, проходять стажування в закордонних університетах та науково-дослідних установах,  виборюють гранти на проведення досліджень та організовують тематичні зустрічі іноземних дослідників зі студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Представники зарубіжних університетів та науково-дослідних установ входять до складу редколегії та авторського колективу фахового видання з історичних наук «Сторінки історії», яке видається кафедрою історії ФСП.

Кафедра історії співпрацює з Дослідницько-освітнім консорціумом із вивчення Голодомору при Канадському інституті українських студій Альбертського університету та з Українським науково-дослідним та освітнім центром вивчення Голодомору. Завдяки цій співпраці студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського мали можливість відвідувати освітні заходи за участю зарубіжних дослідників: канадського історика Ярса Балана, американського історика Марка Фон Гагена, американської дослідниці та журналістки Енн Епплбом, італійського історика Андреа Граціозі.

Організовані кафедрою історії щорічні історичні семінари присвячені історії Фінляндії відбуваються за сприяння посольства Фінляндії в Україні.

Професорсько-викладацький склад кафедри історії розробив та викладає студентам та аспірантам декілька освітніх курсів англійською мовою.

Матеріально-технічне забезпечення

Освітній процес на кафедрі історії відбувається із залученням інформаційно-комунікаційних технологій. В методичному кабінеті є комп’ютери підключені до всесвітньої мережі Інтернет. Студенти, аспіранти та викладачі кафедри також мають можливість користуватися електронними ресурсами, які доступні в локальній мережі університету. На кафедрі є мультимедійний проектор, який використовується викладачами під час проведення лекційних, семінарських занять, конференцій та круглих столів. Кафедра історії має бібліотеку з навчально-методичною та науковою літературою, яку можуть використовувати студенти під час підготовки до семінарських занять. Розміщені в кабінеті стенди на історичну тематику допомагають студентам засвоїти навчальний матеріал.

Контактна інформація
Костилєва Світлана Олександрівна
Завідувач кафедри