Кісіль Наталія Валеріївна

Кандидат сільськогосподарських наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук (2004 р.)

Освіта

Вища освіта

Рік закінчення: 1998
Луганський сільськогосподарський інститут (м. Луганськ)
Спеціальність «Агрономія»

Вища освіта

Рік закінчення: 2009
Державний інститут інтелектуальної власності (м. Київ)
Спеціальність «Інтелектуальна власність»

Вища освіта

Рік закінчення: 2016
Національна академія внутріншіх справ (м. Київ)
Спеціальність «Правознавство»

Аспірантура

Рік закінчення: 2004
Спеціальність 06.01.11 «Фітопатологія»

Дисципліни

 1. Авторське право і суміжні права
 2. Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності

Сфера наукових інтересів

 • теоретичні, організаційні та процесуальні питання судової експертизи;
 • судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності.

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Атестований Міністерством юстиції України судовий експерт у сфері інтелектуальної власності за експертними спеціальностями 13.1.1 «Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами та інші», 13.6 «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» та 13.5.1 «Дослідження, пов’язані з сортами рослин».

Співавтор 2 методик проведення судових експертиз, внесених до Державного реєстру методик судових експертиз:
1. Методика проведення судових експертиз літературних творів (реєстраційний код 13.1.1.01).
2. Методика проведення експертних досліджень літературних творів наукового характеру (реєстраційний код 13.1.1.03).

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113152: Навчальний посібник «Судова експертиза творів мистецтва як об’єктів інтелектуальної власності». Дата реєстрації 02.06.2022. Заявка від 30 травня 2022 р. № c202202148.

Персональний сайт: www.kisil-nv.com

Навчально-методичні праці

 1. Основи судової експертизи: навчальний посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта/ авт.-уклад.: Л.М. Головченко, А.І. Лозовий, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін. – Х.: Право, 2016. 928 с.
 2. Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні: навч.-методичне вид.; В.Л. Федоренко (кер.), Л.П. Тимощик, Н.В. Кісіль, Н.М. Ковальова, О.В. Голікова, Т.М. Чабанець та ін.; за ред. проф. В.Л. Федоренка / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін`юсту. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 88 с.
 3. Методика проведення експертних досліджень літературних творів наукового характеру / В.Л. Федоренко (кер.), О.В. Голікова, Н.В. Кісіль, Н.Б. Клімова, Н.Є. Яркіна та ін.: за наук. ред. акад. НАПрН України О.В. Скрипнюка. Київ: НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності, 2019. 85 с.
 4. Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності в Україні: навч.-метод. вид.; В.Л. Федоренко (кер.), О.Г. Адлер, Л.П. Тимощик, Н.М. Ковальова, О.В. Голікова, Т.М. Чабанець та ін.; за ред. проф. В.Л. Федоренка, вид. 2-ге, розшир. і доп. / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ : Видавництво Ліра-К, 2022, 196 с.
 5. Expert research of scientific works as objects of copyright: problems of theory and practice: monograph / V. Fedorenko (chief), O.Golikova, N. Kisil, N. Klymova, N. Yarkina and others. Kyiv: Scientific Research Center of Forensic Examination on Intellectual Property, 2020. 91 p. Режим доступу: https://intelect.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/expert-research-of-scientific_druk_175h250_-1.pdf

Деякі публікації

2021 рік
 1. Кісіль Н. В. Експертиза творів образотворчого мистецтва, як об’єктів авторського права: загальні положення та підходи до вирішення експертних завдань / Н. В. Кісіль // Криміналістика і судова експертиза. 2021. Вип. 66. С. 980-994. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2021_66_93.
 2. Кісіль Н.В. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності в Україні: предмет, завдання та межі компетенції// Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. К.: Видавництво Ліра-К, 2021. №3 (15). С. 26-40. Режим доступу: https://maup.com.ua/assets/files/expert/15/2.pdf.
 3. Кісіль Н.В., Гуцул В.О., Ярошовець В.М. Підготовка судових експертів в установах Міністерства юстиції України: проблемні аспекти та можливі зміни у законодавстві // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. К.: Видавництво Ліра-К, 2021. №6 (18). С. 67-78. Режим доступу: https://maup.com.ua/assets/files/expert/18/6.pdf.
2019 рік
 1. Кісіль Н.В. Хореографічні твори як об’єкти судової експертизи: основні ознаки та підходи до вирішення експертних завдань // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О.Г. Рувін (голов. ред.) та ін. К., 2019. Вип. 64. С. 791-803.
 2. Кісіль Н.В. Доказування плагіату наукових творів: судова практика та експертні технології // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. К.: Видавництво Ліра-К, 2019. №1 (4). С. 92-106. Режим доступу: https://maup.com.ua/assets/files/expert/4/7.pdf.
2016 рік
 1. Кісіль Н.В. Загальні методичні підходи до проведення експертних досліджень, об’єктами яких є різні засоби індивідуалізації// Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць. Вип. 16 / ред. кол. : О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько та ін.. Х. : Право, 2016. С. 382-390. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2016_16_53.
 2. Кісіль Н.В. Теоретичні та методологічні основи судової експертизи літературних та художніх творів як об’єктів авторського права // Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О.Г. Рувін (відповід. ред.) та ін. – К., 2016. Вип. 61. С. 478-487. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2016_61_54.
2015 рік
 1. Кісіль Н.В. Сутність та зміст судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць. Вип. 15 / ред. кол. : А.І. Лозовий, В.Ю. Шепітько та ін. Х. : Право, 2015. С. 346-354. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2015_15_47.
 2. Кісіль Н.В. Сорти рослин як об’єкт судової експертизи у сфері інтелектуальної власності // Криминалистика и судебная експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Мінюст України, КНДІСЕ; редкол.: А.В. Янчук, О.М. Олійник, О.Г. Рувін та ін. К., 2015. Вип. 60. С. 461-470. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2015_60_48.
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email