Кафедра інтелектуальної власності та приватного права

Загальна інформація

Якщо розглянути людство в цілому, то воно в даний час переходить від постіндустріального суспільства до інформаційного, де об’єктами відносин є не матеріальні блага, а ідеальні – інформація, ідеї, знання. Тотальна автоматизація більшості сфер соціального життя пов’язана з інформаційним забезпеченням потреб суспільства. Це збільшує соціальний рівень життя людини, продуктивність праці в різних галузях основного зосередження працездатного населення. Але будь-яка інформація стає потенційним об`єктом загрози з боку зловмисників, які посягають на її цілісність, повноту, конфіденційність. Так, протиправні діяння можуть виражатися у відкритті доступу, знищенні, спотворенні інформації або зміною її змісту. Також невичерпаність попиту ринку праці на фахівців в галузі права інтелектуальної власності обумовлена прискореними темпами науково-технічного прогресу. Все простіше стає порушувати авторські права та все складніше їх захищати. Наукові ідеї та експерименти, винаходи та відкриття – це лише неповний перелік тих об’єктів науково-інтелектуальної власності, які може створити людина, озброєна розумом. Результати будь-якої творчості дають початок для формування законних прав їх винахідника, визначення умов порушення та особливостей процесу захисту.

Історія розвитку юридичної освіти у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (далі – НТУУ «КПІ») бере свій початок з 1996 року, коли був створений факультет права.

У складі новоутвореного факультету, в 1998 році, була створена кафедра процесуального права, яку очолив Ягодинський Володимир Миколайович.

У 2007 році завідувачем кафедри був призначений к.ю.н., доцент Петряєв Сергій Юрійович.

Згодом, у 2009 році назва кафедри була змінена на кафедру інформаційного та підприємницького права, у зв’язку з об’єднанням двох факультетів: права і соціології.

2012 рік ознаменувався реформаторськими подіями, які  з одного боку стали переломними в історії кафедри, а з іншого – було закладено фундамент для нового етапу розвитку правової науки на факультеті. Так, ректором було сформовано концепцію розвитку правничих кафедр університету. Спільно з Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України (далі – НДІІП НАПрН) ініційовано процес реформування підготовки студентів юридичними кафедрами факультету відповідно до вимог часу. На виконання зазначеної концепції та угоди між НТУУ «КПІ» і НДІІП НАПрНУкраїни у 2013 було створено Навчально-науковий центр інформаційного права і правових питань інформаційних технологій (надалі – Центр), а також було змінено назву кафедри на кафедру інформаційного права та права інтелектуальної власності.

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма (бакалавр)
Освітньо-професійна програма (магістр)
Освітньо-наукова програма (доктор філософії)

Перелік дисциплін (з описом)

Бакалаврат
Цивільне право. Загальна частина

Навчальна програма дисципліни «Цивільне право. Загальна частина» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, її зв‘язок з іншими навчальними дисциплінами, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку та екзамену), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Цивільне право. Особлива частина

Навчальна програма «Цивільне право України. Особлива частина» включає в себе інститути договірних зобов’язань, позадоговірних зобов’язань, зобов’язань із відшкодування шкоди, спадкових правовідносин. Програма з дисципліни «Цивільного права України. Особлива частина» визначає коло теоретичних та практичних питань, які підлягають обов’язковому вивченню, встановлює обсяг вимог, яким повинні відповідати знання студента при складанні заліку та іспиту з даної дисципліни, при написанні курсової роботи, а також при підготовці індивідуальних завдань.

Цивільне процесуальне право України

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки майбутніх фахівців. Предметом навчальної дисципліни є суспільні відносини у сфері здійснення правосуддя, зокрема діяльність учасників цивільного судочинства у всіх судових інстанціях щодо здійснення правосуддя у справах позовного, наказного та окремого провадження з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових та інших правовідносин, за винятком випадків, коли розгляд таких справ здійснюється за правилами іншого судочинства. Навчальна дисципліна містить два кредитні модулі: цивільне процесуальне право 1 та цивільне процесуальне право 2.

Сімейне право України

Комплекс навчально-методичного забезпечення містить розширені плани лекцій, плани семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового і поточного контролю. Видання має на меті ознайомити студента зі змістом і структурою навчальної дисципліни, допомогти студенту здобути навички застосування сімейного законодавства,  підготовки до ведення справ, пов’язаних із сімейними спорами.

Основи юридичної клінічної практики

Комплекс навчально-методичного забезпечення містить розширені плани лекцій, плани семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового і поточного контролю, кейси. Видання має на меті ознайомити студента зі змістом і структурою навчальної дисципліни, допомогти студенту здобути навички формування документів правового характеру відповідно до нормативних вимог щодо їх форми і змісту та враховуючи кращі практики складання процесуальних документів, а також навчити практичним умінням і професійній відповідальності студентів-юристів.

Кримінальне процесуальне право України

Навчальна програма дисципліни «Кримінальне процесуальне право» охоплює два блоки питань «Загальної» та «Особливої» частин курсу. В першій частині розглядаються питання, що мають визначальне значення для усього кримінального процесу і спрямовані на висвітлення засад кримінального провадження та забезпечення прав і законних інтересів осіб, залучених у кримінальне провадження. Друга частина присвячена висвітленню порядку провадження в окремих стадіях кримінального процесу, проведення окремих процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень, міжнародному співробітництву під час кримінального провадження.

Криміналістика

Навчальна програма дисципліни «Криміналістика» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, її зв‘язок з іншими навчальними дисциплінами, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку та екзамену), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Судова експертиза

В навчальну програму дисципліни «Судова експертиза» включені основні наукові, методичні та правові положення організації підготовки призначення та проведення судово-експертних досліджень в Україні. На  підставі спеціалізації факультету особливу увагу приділено вивченню організації призначення судових експертиз захисту прав інтелектуальної власності, техніко-комп’ютерним судовим експертизам і найбільш поширеним криміналістичним експертизам.

Захист прав інтелектуальної власності

Захист прав інтелектуальної власності – попереджувальні заходи з усунення реальних загроз системі правових норм, що закріплюють, охороняють та регулюють суспільні відносини з належності й використання нематеріальних чи матеріалізованих нових знань, що належать фізичній або юридичній особі. Знання в цій сфері дозволять зрозуміти сутність інтелектуальної власності, її змістовних характеристик та загальних властивостей, усвідомити природу та шляхи її захисту.

Право промислової власності

Навчальна програма дисципліни «Право промислової власності» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, її зв‘язок з іншими навчальними дисциплінами, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку та екзамену), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Право регулювання авторського права

Навчальна програма дисципліни «Правове регулювання авторського права» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, її зв‘язок з іншими навчальними дисциплінами, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку та екзамену), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Основи інформаційного права

Навчальна програма дисципліни «Основи інформаційного права» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. В лекціях навчальної дисципліни розкриваються такі основні питання: роль та значення інформації та інформаційних технологій у сучасному світі; правові особливості інформації та інформаційних процесів; інформаційну сферу як об’єкт правового регулювання; інформаційну інфраструктуру і суспільні відносини; предмет та методи інформаційного права; правовідносини в інформаційній сфері; систему принципів інформаційного права; систему інститутів та термінологічну систему інформаційного права; визначення інформаційного права як галузі права; основні положення щодо взаємозв’язку правосвідомості та інформаційного права.

Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Інформаційне право

Навчальна програма дисципліни «Інформаційне право» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. В лекціях навчальної дисципліни розкриваються такі основі питання: основні положення інформаційного права; правові режими інформації; система нормативно-правових актів інформаційного законодавства; інформаційне законодавство у сфері створення, розповсюдження та зберігання інформації; теоретичні засади та зміст процесу систематизації інформаційного законодавства; засади правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням Інтернет; основи міжнародного та європейського інформаційного права.

Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Основи інформаційної безпеки

Інформаційна безпека – стан збереження інформаційних ресурсів держави і захищеності законних прав особи і суспільства в інформаційній сфері, а також захищеність інформації від випадкових або навмисних впливів природного або штучного характеру, які можуть завдати шкоду суб’єктам інформаційних відносин. Знання в цій сфері дозволять студенту зрозуміти природу інформації та її властивостей, усвідомити сутність інформаційної небезпеки і шляхів її запобігання та усунення.

Правові аспекти інформаційної безпеки

Інформаційна безпека – стан збереження інформаційних ресурсів держави і захищеності законних прав особи і суспільства в інформаційній сфері, а також захищеність інформації від випадкових або навмисних впливів природного або штучного характеру, які можуть завдати шкоду суб’єктам інформаційних відносин. Знання в цій сфері дозволять студенту зрозуміти природу інформації та її властивостей, усвідомити сутність інформаційної небезпеки і шляхів її запобігання та усунення.

Міжнародне інформаційне право

Міжнародне інформаційне право – комплексна галузь сучасного міжнародного права. Норми міжнародного права регулюють міждержавні відносини в інформаційній сфері, пов’язані з обігом інформаційних ресурсів в ході міжнародного співробітництва, а також транскордонної передачі інформаційних ресурсів іншими суб’єктами, ніж держави.

 

Магістратура
Інноваційна діяльність та комерціалізація прав інтелектуальної власності

Аннотація відсутня.

Практика укладання договорів у сфері інтелектуальної власності

Навчальна програма дисципліни «Практика укладання договорів у сфері інтелектуальної власності» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, її зв‘язок з іншими навчальними дисциплінами, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку та екзамену), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Проблеми інтелектуальної власності в Україні

Відсутність державної політики в сфері інтелектуальної власності стало першопричиною проблем інтелектуальної власності в Україні. Наслідком цього є низький науково-прикладний рівень розробки суто теоретичних наукових проблем та напрацювань теорії і практики у сфері забезпечення захисту інформації з обмеженнями у доступі. Останні залишаються несистематизованими та невідпрацьованими. Існує чимало й інших проблем організації та функціонування системи забезпечення захисту інтелектуальної власності державними й недержавними структурами.

Актуальність розробки суто теоретичних і практичних проблем діяльності державних та недержавних структур із захисту інтелектуальної власності у системі забезпечення безпеки України зумовлюється необхідністю реформування галузі, осмислення сучасних викликів і загроз, пріоритетів розвитку системи національної безпеки в XXI столітті, принципів побудови органів та організацій України із забезпечення ефективного захисту її інтелектуального потенціалу.

Проблеми інформаційного права

Навчальна програма дисципліни «Проблеми інформаційного права» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. В лекціях навчальної дисципліни розкриваються такі основні проблемні питання: правового забезпечення свободи слова, створення, поширення, використання та доступу до інформації; правового регулювання діяльності суб’єктів  створення інформації; правового регулювання діяльності суб’єктів  електронних комунікацій та інфраструктури збереження інформації; правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з мережею Інтернет, електронними документами та електронним підписом, електронним урядуванням, дистанційним навчанням, телемедициною, електронним бізнесом, територіально-розподіленими інформаційно-телекомунікаційні системи; визначення предмета інформаційного права, інформаційних правовідносин, категорійно-термінологічного апарату інформаційного права, принципів інформаційного права.

Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Теорія доказів

В навчальну програму дисципліни «Теорія доказів» включені основні наукові, методичні та правові положення вивчення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальних, цивільних та адміністративних справах, класифікацію доказів, процес доказування, способи збирання і перевірки доказів та їх оцінки і використання у судочинстві України.

Контактна інформація
Маріц Дарія Олександрівна
В. о. завідувача кафедри
  • (044) 236 50 53
  • kpp_fsp_kpi@ukr.net
  • 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус 19