Лук’янчиков Борис Євгенович

Кандидат юридичних наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат юридичних наук (2001 р.)
Тема дисертації: «Вневидові методики розслідування злочинів як напрямок удосконалення криміналістичної методики»

Освіта

Вища освіта

1992-1996 рр.
Українська академія внутрішніх справ (м. Київ)
Спеціальність «Правознавство»

Аспірантура

Рік закінчення: 2001.
Спеціальність 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза»
Захист дисертації на тему: «Вневидові методики розслідування злочинів як напрямок удосконалення криміналістичної методики» (2001 р.)

Дисципліни

 1. Криміналістика
 2. Судова експертиза

Сфера наукових інтересів

 • криміналістика;
 • кримінальний процес;
 • судова експертологія;
 • спеціальна техніка.

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Підвищення кваліфікації «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodie» (серія ПК № 02070921/0064.35 – 21 від 09.04.2021 р.)

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • робота експертом-криміналістом у МВС України;
 • викладання понад 25 років криміналістику у НАВС та Академії прокуратури України;
 • обіймав посаду наукового співробітника у ДНДІ МВС України.

Навчально-методичні праці

 1. Встановлення стану сп‘яніння у водіїв транспортних засобів в Україні: наук.-практ.посіб. / [Вербенський М.Г., Криволапчук В.О., Проценко Т.О., Лук‘янчиков Б.Є. та ін.] – К., Х.: ДНДІ МВС України, вид. Мачулін, 2017. – 208 с. (Лук‘янчиков Б.Є стр. 1-105).
 2. Функціонування системи МВС України: правове регулювання: наук.-інформ. вид. / упоряд: М.Г. Вербенський, В.О. Криволапчук, Т.О. Проценко, Б.Є. Лукьянчиков та ін. Київ: Видавництво Людмила, 2018. 704 с. (Лук‘янчиков Б.Є стр. 1-515).
 3. Лук’янчиков Б. Є. Криміналістика: Навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. в 2-х частинах. / Б. Є. Лук‘янчиков, Є. Д. Лук‘янчиков, С. Ю. Петряєв. Частина І : Вступ до курсу криміналістики. Криміналістична техніка. / – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. 2017. – 374 с. (Лук‘янчиков Б.Є стр. 7-118.).

Деякі публікації

2021 рік
 1. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Формування інституту освідування в кримінальному провадженні // ISSN 2524-0323. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2021. Вип. 1 (93) С. 135-145.
 2. Лук’янчиков Б. Є, Лук’янчиков Є. Д. Висновок спеціаліста в системі засобів перевірки інформації про кримінальні проступки. Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали круглого столу (м. Харків, 17 червня 2021 р.) / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), Л. В. Могілевський, М. Г. Щербаковський. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021. С. 36-39.
 3. Лук’янчиков Б. Є, Лук’янчиков Є. Д. Чужому навчатися і свого не цуратися (щодо процесуального інтерв’ю). The XVІІІ International Science Conference «Perspective directions for the development of science and practice», June 14 – 16, Athens, Greece. 2021 p. Pp. 67-69.
 4. Лук’янчиков Б. Є, Лук’янчиков Є. Д. Висновок спеціаліста – джерело доказів у провадженнях про кримінальні проступки. The XVІ International Science Conference « Actual problems of science and practice», May 31 – June 02, Stockholm, Sweden. 201 p. (С. 64-66).
 5. Лук’янчиков Б. Є, Лук’янчиков Є. Д. Освідування в системі засобів перевірки інформації про кримінальні проступки. Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.). Кропивницький : ПВНЗ КІДМУ, 2021. С. 48-51.
 6. Лукьянчиков Б. Е., Лукьянчиков Е. Д. Совершенствование процессуальной формы освидетельствования в уголовном судопроизводстве. «Қазіргі заң ғылымының дамуы: теория және практика» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Материалы международной научно-практической конференции «Развитие современной юридической науки: теория и практика». – The materials of the international scientific-practical conference «Development of modern legal science: theory and practice». – Қосшы: «Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы», 2021. – 457 бет. – Kosshi: Law Enforcement Academy Under The Prosecutor General’s Office Of The Republic Of Kazakhstan, 2021. – p. 457 (С. 312-318).
2020 рік
 1. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є., Петряєв С. Ю. Негласні слідчі (розшукові) дії – засоби інформаційного забезпечення розслідування злочинів. Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз. К., 2020. Вип. 65. С. 183-196.
 2. Лук’янчиков, Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Щодо поняття спеціальних знань та форм їх використання у кримінальному провадженні. Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2020 року). Київ-Маріуполь, 2020. С. 187-191.
2019 рік
 1. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Еволюція інституту слідчих (розшукових) дій. Вісник Національної академії прокуратури України. 1(59) 2019. С. 87-100.
 2. Лук’янчиков, Є. Д., & Лук’янчиков, Б. Є. (2019). Еволюція слідчих дій: теорія та нормативне регулювання. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(87), 136-145.
 3. Лук’янчиков Є. Д. Лук’янчиков Б. Є., Петряєв С. Ю. Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. 2019. №4(44). С. 125-130.
 4. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Психологічний вплив у подоланні протидії розслідуванню і забезпечення прав людини. Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Кривий Ріг, 18 квітня 2019 р.). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2019. С. 10-13.
 5. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Криміналістична характеристика злочинів та її місце в удосконаленні досудового розслідування. Актуальні питання досудового розслідування: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 11 жовтня 2019 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, Т.О. Лоскутов, А.С. Політова. Кривий Ріг: Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2019. С. 11-14.
 6. Лук’янчиков Є. Д. Лук’янчиков Б. Є. Використання прийомів психологічного впливу у досудовому провадженні. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 2019 р.) / Мін-во освіти і науки України ; Жит. нац. агроекологічний ун-т. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2019. С. 39-42.
2017 рік
 1. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Нормативне врегулювання початку кримінального провадження. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 1. С. 57-64.
 2. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Розвиток інституту слідчих дій у КПК України. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 2. С. 56-64.
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email