Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права

Загальна інформація

Місією кафедри є фундаментальна підготовка високоосвічених юристів для державних структур, бізнес сектору та сфери ІТ, які здатні успішно реалізовувати професійний потенціал, незалежно мислити та бути прикладом лідера.

Для студентів бакалаврату пропонуються сертифікатні програми: «Бізнес-право» та «Право в інформаційній сфері», що дозволяють поглибити набуті правничі компетентності у відповідній сфері.

Підготовка магістрів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Господарське та адміністративне право і процес», під час навчання на якій студенти опановують сучасні тенденції господарського, адміністративного права і процесу та правове забезпечення ІТ-бізнесу; мають можливість широкого вибору дисциплін для вивчення у другому семестрі та місць для проходження практики у партнерів кафедри.

Протягом навчання у студентів формуються компетентності, необхідні для виконання професійних завдань в умовах інформаційного суспільства та навички практичного юридичного дослідження, аналізу, аргументації та складання процесуальних документів, що дає випускникам можливість вибору серед широкого спектру професій у судових та  правоохоронних органах, державних органах влади та бізнес-структурах, адвокатських бюро та об’єднаннях.

Випускники працюють адвокатами, нотаріусами, суддями, прокурорами, юрисконсультами, арбітражними керуючими, державними реєстраторами, податковими інспекторами, слідчими правоохоронних органів, керівниками юридичних та адміністративних підрозділів, викладачами вищих навчальних закладів, професіоналами державної служби, менеджерами з права.

На кафедрі працюють 7 докторів юридичних наук, 14 кандидатів юридичних наук (включно з 1 доктором філософії PhD), 3 старших викладачів, 5 викладачів. На кафедрі є викладачі з досвідом адвокатської діяльності, до освітнього процесу постійно залучаються практикуючі юристи; судді та адвокати.

Історична довідка

Історія кафедри бере свій початок від секції права, що існувала в 1989-1991 рр. У 1994 р. в КПІ було створено кафедру правознавства, яку в 1996 р., у зв’язку зі створенням в КПІ факультету права, кафедру було перейменовано на кафедру господарського та кримінального права. Після об’єднання факультетів права і соціології (26.08.2008 р.) кафедра увійшла до складу створеного факультету соціології і права. У зв’язку з цим рішенням Вченої Ради КПІ від 08.12.2008 р. та наказом ректора від 03.03.2009 р. кафедру було перейменовано на кафедру адміністративного, фінансового та господарського права. У травні 2013 року Вченою радою університету було змінено назву кафедри на «Кафедра господарського та адміністративного права». З 1 липня 2021 року кафедру господарського та адміністративного права реорганізовано в кафедру інформаційного, господарського та адміністративного права.

В різний час на кафедрі працювали і працюють відомі вітчизняні вчені-правознавці: доктори юридичних наук, професори І. П. Голосніченко (завідувач кафедри з 2008 р. по 2016 р.), С. Г. Гордієнко, В. М. Марчук, П. С. Матишевський, В. П. Мікулін, В. І. Осадчий, Г. В. Пронська, А. П. Тузов (завідувач кафедри з 1994 р. до 01.07.2008 р.; засновник та декан факультету права НТУУ “КПІ” у 1996-2008 рр.), Ю. О. Фрицький, О. Х. Юлдашев, а також доктори економічних наук професор А.Ф. Гончар та професор Ю.М. Уманців, доктор психологічних наук, професор С. І. Яковенко.

Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права здійснює підготовку студентів за спеціальністю 081 Право за ступенями вищої освіти:

 • бакалавра
 • магістра
 • доктора філософії (аспірантура)
Вступ

Переглянути інформацію

Навчання на кафедрі за спеціальністю 081 Право здійснюється за денною та заочною формами навчання.
Інформація про вступ на навчання для здобуття другої вищої освіти – на сайті Інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Завідувач кафедри

Бевз Світлана Іванівна
Доктор юридичних наук, доцент
bevzsvetlana@ukr.net

Соціальні мережі та месенджери

Facebook

Освітні програми

Бакалаврат

Освітньо-професійна програма «Право»

Магістратура

Освітньо-професійна програма «Господарське та адміністративне право і процес»

Аспірантура

Освітньо-наукова програма «Право»

Сертифікатні програми

Бізнес-право

Мета: розвиток навичок юридичного супроводження діяльності бізнес-структур в залежності від сфери економіки.
Навчальні дисципліни:
1. Правове регулювання захисту прав споживачів.
2. Господарські договори.
3. Конкурентне право.
4. Корпоративне право.
5. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Переглянути детальніше

Економічні злочини: кваліфікація та розслідування

Мета: поглиблення фундаментальних і спеціальних знань, вмінь і навичок для вирішення поставлених завдань (теоретичного та практичного характеру), спрямованих на забезпечення процесу розслідування, підтримання державного обвинувачення та захисту в кримінальних провадженнях, пов’язаних із злочинами у сфері економіки.
Навчальні дисципліни:
1. Практика кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської, службової та професійної діяльності.
2. Кримінологія.
3. Теорія і практика доказування в кримінальному провадженні.
4. Розслідування злочинів у сфері господарської, службової та професійної діяльності.
5. Захист у кримінальному провадженні + адвокати Адвокатського об’єднання Barristers.
Переглянути детальніше

Право в інформаційній сфері

Мета: поглиблення знань і формування практичних навичок правового супроводження цифрової трансформації суспільства.
Навчальні дисципліни:
1. Реєстри в діяльності правника.
2. Правові основи інформаційної безпеки.
3. Кваліфікація та розслідування кримінальних правопорушень в інформаційній сфері.
4. Медіа право.
5. Право в галузі реклами і PR.
Переглянути детальніше

Перелік дисциплін

Нижче зазначені навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується викладачами кафедри теорії та практики управління. Перелік всіх освітніх компонентів, які вивчаються у межах спеціальностей можна переглянути або у навчальних планах, або на сторінці щодо навчальних дисциплін
Бакалаврат

Адміністративне право. Загальна частина
Адміністративне право. Особлива частина
Адміністративне процесуальне право
Банківське право (вибіркова)
Господарське право
Господарське процесуальне право
Екологічне право
Земельне право (вибіркова)
Інформаційна безпека (вибіркова)
Інформаційне право
Інформація та інформаційно-комунікаційні технології у правничій діяльності
Конкурентне право (вибіркова)
Корпоративне право (вибіркова)
Кримінальне право. Особлива частина
Криміналістика 1 (вибіркова)
Криміналістика 2 (вибіркова)
Кримінальне право. Загальна частина
Кримінальне процесуальне право. Загальна частина
Кримінальне процесуальне право. Особлива частина
Кримінологія (вибіркова)
Медіа право (вибіркова)
Митне право (вибіркова)
Міжнародне гуманітарне право (вибіркова)
Міжнародне економічне право (вибіркова)
Міжнародне публічне право
Основи правничої діяльності та професійна етика
Податкове право
Право в галузі реклами та PR (вибіркова)
Правове регулювання захисту прав споживачів (вибіркова)
Правове регулювання окремих сфер підприємництва (вибіркова)
Практика Європейського суду з прав людини
Практика кваліфікації злочинів у сфері господарської та службової діяльності (вибіркова)
Судова експертиза (вибіркова)
Судоустрій в Україні
Трудове право
Трудові спори (вибіркова)
Юридична комунікація (вибіркова)

Магістратура

Адміністративні процедури в Україні та державах-членах ЄС (вибіркова)
Актуальні проблеми міжнародного приватного права (вибіркова)
Виконання рішень у господарських та адміністративних справах (вибіркова)
Етичні вимоги правничої професії (вибіркова)
Європейське комерційне право
Забезпечення виконання господарських зобов’язань (вибіркова)
Змагальний судовий процес (вибіркова)
Інвестиційне право (вибіркова)
Курсова робота за тематикою освітньої програми
Міжнародний комерційний арбітраж (вибіркова)
Право державної служби (вибіркова)
Право на справедливий суд
Право цифрових технологій (вибіркова)
Правова система України в умовах глобалізації
Правове забезпечення Інтернету речей в умовах євроінтеграції (вибіркова)
Правове забезпечення ІТ-бізнесу
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності (вибіркова)
Правотворення та правозастосування
Практика вирішення спорів адміністративними та господарськими судами (вибіркова)
Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації
Представництво і посередництво в адміністративному та господарському процесі (вибіркова)
Сучасні тенденції адміністративного права і процесу
Сучасні тенденції господарського права і процесу
Теорія i практика доказування в кримінальному провадженні (вибіркова)
Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку
Юридична аргументація та доказування

Аспірантура

Актуальні проблеми доказування
Проблеми правового забезпечення технологій цифрової трансформації
Теоретичні проблеми правового забезпечення інформаційних ресурсів
Удосконалення форм використання спеціальних знань у кримінальному провадженні

Міжнародна діяльність

Кафедрою інформаційного, господарського та адміністративного права реалізовано міжнародну співпрацю у формі проведення міжнародних конференцій із Вроцлавським економічним університетом (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) (м. Вроцлав, Польща), професор Тадеуш Кочовскі, керівник кафедри господарського права Вроцлавського економічного університету (Prof. Tadeusz Kocowski, the head of Deprtment of Economic Law of the Wroclaw University of  Economics) включений до складу редколегії Вісника НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право.

Також організована співпраця з Варшавським університетом (Uniwersytet Warszawski) (м.Варшава, Республіка Польща). Вчені університету беруть участь у наукових конференціях факультету. Професор Варшавського університету, керівник аспірантських програм Яцек Вірчинські (Prof. UW Dr. Hab. Jasek Wierciński, Director of PhD Studies Program, University of Warsaw) включений до складу редколегії Вісника НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право. Перший проректор Вищої торгової школи в Радомі Є.Ясюк (м. Радом. Республіка Польща) включена до складу редколегії Вісника НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право.

Організована співпраця з Бакинським державним університетом (м.Баку, Азербайджан), вчені якого беруть участь у наукових конференціях факультету. Професор Кравчук О.О. брав участь у науковій конференції Бакинського державного університету. Професор Кравчук О.О. включений до редколегії фахового наукового журналу Азербайджанської республіки. Декан юридичного факультету Бакинського державного університету проф. А.Алієв включений до складу редколегії Вісника НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право.

Професор Кравчук О.О. в листопаді-грудні 2017 р. пройшов стажування в Варшавському університеті шляхом участі в проєкті «Інноваційний університет та лідерство. Фаза III: інновації та відносини з оточенням».

Проведено робочу зустріч у Ягелонському університеті (м. Краків, Республіка Польща) із деканом факультету права і адміністрації проф. Єжи Пісуліньські) щодо запозичення сучасних підходів до організації навчального процесу.

Професор Голосніченко Д.І. провів лекцію-бесіду на тему «Політична та економічна ситуація в сучасній Україні» зі студентами технічних вузів з 9-ти країн світу за програмою обміну «Estiem» 2 квітня 2017 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

В рамках програми Erasmus+  з 07 по 11 червня 2021 року лекції для викладачів та студентів проводила гостя з Університету Малаги, що в Іспанії – Lucía Aragüez Valenzuela, яка  поділилась своїм досвідом та баченням таких тем:

 • The use of technologies as a method of educational innovation;
 • The future of work in the digitalized world (with special reference to the digital rights of workers and the power of corporate control);
 • Working time registration and biometric systems in line with European and national standards.

Матеріально-технічне забезпечення

Кількість навчальних аудиторій – 10:

 • спеціалізована лабораторія «Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій» (71,3 кв.м.) (ауд. 330, корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія криміналістики та судової експертизи (89,4 кв.м.)(ауд. 332, корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія «Юридична клініка “Defendo”» (71,8 кв.м.)(ауд. 329-б, корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №318 (57,4 кв.м.)(корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №319 (20,8 кв.м.)(корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №320 (22,9 кв.м.)(корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №326 (19 кв.м.)(корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №327 (88,7 кв.м.)(корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №333 (95,3 кв.м.)(корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №322 (46,5 кв.м.)(корп. 19)

Матеріально-технічне забезпечення ФСП

Контактна інформація
Бевз Світлана Іванівна
Завідувач кафедри
 • (044) 204 91 61
 • bevz.kpi@gmail.com
 • https://kigap.kpi.ua/
 • Україна, м. Київ, 03056, КПІ ім. Ігоря Сікорського, пр-т Перемоги, 37, корпус 19, каб. 329
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email