Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права

Загальна інформація

Місією кафедри є фундаментальна підготовка високоосвічених юристів для державних структур, бізнес сектору та сфери ІТ, які здатні успішно реалізовувати професійний потенціал, незалежно мислити та бути прикладом лідера.

Для студентів бакалаврату пропонуються сертифікатні програми: «Бізнес-право» та «Право в інформаційній сфері», що дозволяють поглибити набуті правничі компетентності у відповідній сфері.

Підготовка магістрів здійснюється за освітньо-професійною програмою «Господарське та адміністративне право і процес», під час навчання на якій студенти опановують сучасні тенденції господарського, адміністративного права і процесу та правове забезпечення ІТ-бізнесу; мають можливість широкого вибору дисциплін для вивчення у другому семестрі та місць для проходження практики у партнерів кафедри.

Протягом навчання у студентів формуються компетентності, необхідні для виконання професійних завдань в умовах інформаційного суспільства та навички практичного юридичного дослідження, аналізу, аргументації та складання процесуальних документів, що дає випускникам можливість вибору серед широкого спектру професій у судових та  правоохоронних органах, державних органах влади та бізнес-структурах, адвокатських бюро та об’єднаннях.

Випускники працюють адвокатами, нотаріусами, суддями, прокурорами, юрисконсультами, арбітражними керуючими, державними реєстраторами, податковими інспекторами, слідчими правоохоронних органів, керівниками юридичних та адміністративних підрозділів, викладачами вищих навчальних закладів, професіоналами державної служби, менеджерами з права.

На кафедрі працюють 8 докторів юридичних наук, які мають стаж викладацької роботи від 10 до 40 років, 15 кандидатів юридичних наук, які мають стаж викладацької роботи більше 10 років, викладачі з досвідом адвокатської діяльності. До освітнього процесу постійно залучаються практикуючі юристи; судді та адвокати.

Історична довідка: Історія кафедри бере свій початок від секції права, що існувала в 1989-1991 рр. У 1994 р. в КПІ було створено кафедру правознавства, яку в 1996 р., у зв’язку зі створенням в КПІ факультету права, кафедру було перейменовано на кафедру господарського та кримінального права. Після об’єднання факультетів права і соціології (26.08.2008 р.) кафедра увійшла до складу створеного факультету соціології і права. У зв’язку з цим рішенням Вченої Ради КПІ від 08.12.2008 р. та наказом ректора від 03.03.2009 р. кафедру було перейменовано на кафедру адміністративного, фінансового та господарського права. У травні 2013 року Вченою радою університету було змінено назву кафедри на «Кафедра господарського та адміністративного права». З 1 липня 2021 року кафедру господарського та адміністративного права реорганізовано в кафедру інформаційного, господарського та адміністративного права.

В різний час на кафедрі працювали і працюють відомі вітчизняні вчені-правознавці: доктори юридичних наук, професори І. П. Голосніченко (завідувач кафедри з 2008 р. по 2016 р.), С. Г. Гордієнко, В. М. Марчук, П. С. Матишевський, В. П. Мікулін, В. І. Осадчий, Г. В. Пронська, А. П. Тузов (завідувач кафедри з 1994 р. до 01.07.2008 р.; засновник та декан факультету права НТУУ “КПІ” у 1996-2008 рр.), Ю. О. Фрицький, О. Х. Юлдашев, а також доктори економічних наук професор А.Ф. Гончар та професор Ю.М. Уманців, доктор психологічних наук, професор С. І. Яковенко.

Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права здійснює підготовку студентів за спеціальністю 081 Право за ступенями вищої освіти:

 • бакалавра
 • магістра
 • доктора філософії (аспірантура)

Вступ: https://kigap.kpi.ua/vstup/

Навчання на кафедрі за спеціальністю 081 Право здійснюється за денною та заочною формами навчання.
Інформація про вступ на навчання для здобуття другої вищої освіти – на сайті Інституту післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Освітньо-професійні програми

Кафедра інформаційного, адміністративного та господарського права здійснює набір за такими освітньо-професійними програмами:

 1. Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти (освітня програма).
 2. Магістр (освітня програма).
 3. Доктор філософії за спеціальністю 081 Право (освітньо-наукова програма).

Перелік дисциплін (з описом)

Основи наукових досліджень

Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» своєю ціллю має ознайомлення студентів з основними поняттями в галузі науково-дослідницької роботи.

Науково-дослідна робота — це головний шлях набуття, примноження й оновлення знань, який пе­редбачає уміння ставити наукові завдання, планувати їх виконання, організовувати збір та обробку інформації, а також створювати умови для генеру­вання нових ідей та їх практичної реалізації. Досвід наукової роботи набувається протягом усього твор­чого життя вченого, а фундаментом для нього є знан­ня основ методології наукових досліджень.

Правове регулювання науково-дослідницької роботи регулюється Конституцією  України, Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Юридична деонтологія

Дисципліна «Юридична деонтологія» розкриває загальну картину юридичної діяльності як практичної, так і наукової, і навчальної, а також систему юридичної освіти, завдання та функції правознавства, роль юридичних знань у вирішенні питань суспільного буття, визначенні вимог до особистих і професійних якостей юриста, систему формування цих якостей, мистецтво спілкування й мудрість прийняття правильного рішення в юридичній практиці.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів первинних знань про правові основи державного і суспільного життя, дбайливого ставлення до інтересів суспільства, держави та особи, ціннісних орієнтирів щодо моральної оцінки діяльності юриста-професіонала; ознайомлення із системою та методологією навчання; з вимогами, що ставляться до працівників юридичної сфери.

Проблеми податкового права

Курс «Проблеми податкового права» присвячений вивченню основних теоретичних та практичних проблем правового регулювання суспільних відносин. У межах курсу основна увага приділяється розгляду практичних проблем захисту прав платників податків на різних етапах взаємовідносин із контролюючими органами.

Під час вивчення курсу студенти аналізують кейси (конкретні судові справи) та виконують інші практичні завдання, спрямовані на сформування знань та умінь захисту прав та інтересів юридичних і фізичних осіб у податкових правовідносинах.

Митне право

Навчальна дисципліна “Митне право України” належить до циклу загальної підготовки студентів, які здобувають ступінь вищої освіти “бакалавр” за спеціальністю “ Правознавство “. Предметом навчальної дисципліни  є правове регулювання  суспільних відносин, що складаються в процесі і з приводу переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України. Передбачається формування у студентів здатностей орієнтуватися у нормах законодавства, які забезпечують здійснення державної митної справи; аналізувати, тлумачити законодавство з питань митної справи та правильно його застосовувати; оволодівати формами та методами реалізації митних процедур в процесі зовнішньоекономічної діяльності.

Муніципальне право

Дисципліна муніципальне право вивчає правове регулювання місцевого самоврядування та практику його здійснення в населених пунктах України. Студенти вивчають розвиток місцевого самоврядування, основні його моделі та інститути, та здобувають уміння правильно оцінювати конкретні муніципально-правові явища та вирішувати теоретичні та практичні завдання у сфері правового регулювання місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування – право і реальна здатність територіальної громади (жителів села, селища та міста) самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.  До таких питань належать прийняття місцевого бюджету, місцевих податків і зборів, розпорядження комунальною власністю, створення та підтримання функціонування місцевої соціальної інфраструктури (доріг, мостів, шкіл, дитячих дошкільних закладів, лікувальних установ) та ін. Територіальні громади реалізують своє право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради, сільських, селищних, міських голів, виконавчі комітети місцевих рад).

Основні положення місцевого самоврядування врегульовуються в Конституції України, Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейській хартії місцевого самоврядування 1985 р. та інших законодавчих актах.

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Метою навчальної дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» є формування у студентів можливостей орієнтуватися у нормах законодавства, що регламентують питання правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та здатності забезпечувати правовий супровід операцій у зовнішньоекономічній сфері, формулювання правових позицій та вирішення спорів, які виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Після засвоєння положень навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати результати навчання, які полягають у знаннях  загальної характеристики зовнішньоекономічної діяльності; правових основ статусу та діяльності учасників зовнішньоекономічної діяльності; правового регулювання ліцензування зовнішньоекономічної діяльності; змісту державного регулювання та механізму саморегулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні; основ юридичної відповідальності за правопорушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

У результати вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти складати необхідні документи правового характеру, аналізувати такі документи, визначати їх недоліки та формувати правові позиції щодо їх оскарження, визначати прогалини у законодавстві, недоліки правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та пропонувати шляхи їх вирішення.

Основні положення правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності визначаються Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законами України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про Національний банк України».

Правове регулювання ринку цінних паперів

Метою навчальної дисципліни «Правове регулювання ринку цінних паперів» є формування у студентів можливостей орієнтуватися у нормах законодавства, що регулюють питання правового регулювання ринку цінних паперів; вивчення студентами загальної правової характеристики ринку цінних паперів; опанування законодавчої бази фондового ринку України, його інструментів, відрізняти цінні папери за їх видами і змістом.

Після засвоєння положень навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати результати навчання, які полягають у знаннях загальної характеристики фондового ринку та його структури; правових основ статусу та діяльності учасників ринку цінних паперів; правового регулювання випуску та обігу акцій та облігацій; правового регулювання вексельного обігу в Україні; державного регулювання фондового ринку в Україні;  правового статусу та повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як спеціального державного органу у сфері регулювання ринку цінних паперів; загальних засад юридичної відповідальності за правопорушення на фондовому ринку. Аналізувати нормативно-правові акти та застосовувати їх до конкретних ситуацій.

У результати вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти складати необхідні документи правового характеру, аналізувати такі документи, визначати їх недоліки та формувати правові позиції щодо їх оскарження, визначати прогалини у законодавстві, недоліки правового регулювання ринку цінних паперів та пропонувати шляхи їх вирішення.

Основні положення правового регулювання ринку цінних паперів визначаються Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Проблеми адміністративного права

Навчальна дисципліна «Проблеми адміністративного права» присвячена вивченню проблем нормативного регулювання в галузі виконавчої влади, надання адміністративних послуг та інших відносин, що відносяться до предмету відповідної галузі права. Викладається для студентів освітнього ступеня «магістр», за спеціальністю 081 «Право», за спеціалізацією «Господарське та адміністративне право і процес»,

Україна взяла курс на створення правової держави, що поставило вимогу кардинального реформування всіх сфер суспільно-публічного життя. На сьогодні Україна потрапила в складну політичну і економічну ситуацію, у зв’язку з чим постає багато нових, важливих питань, які слід вирішувати в найкоротші терміни. Відразу після здобуття незалежності Україна не змогла ефективно і вдало провести адміністративну реформу в зв’язку з тим, що в перші роки незалежності постало безліч питань, які потребували негайного вирішення. Але вже зараз є достатньо умов для її втілення. Адміністративне право має своїм предметом регулювання державного управління. Отже реформи у сфері виконавчої влади мають здійснюватися на основі політичних рішень, які втілюються в нормах адміністративного права. Оновлення системи виконавчої влади, пріоритетом якої є забезпечення прав і свобод людини і громадянина, продовжується повсюдно. З’являються нові інститути адміністративного права: надання адміністративних послуг, адміністративна юстиція,  оновлення місцевого самоврядування тощо. За час вивчення адміністративного права, коли студент оволодіває  першим рівнем юридичної освіти, до навчання в магістратурі проходить 2,5 року. Багато що змінюється в адміністративно-правовому регулюванні суспільних відносин. Студент має отримати знання як щодо цих змін, так і щодо перспектив розвитку адміністративного законодавства.

Потребують змін і доповнень окремі положення Конституції  України, Закони України “Про Кабінет Міністрів України” , «Про центральні органи виконавчої влади», Кодекс України про адміністративні правопорушення та інше законодавство.

Страхове право

Навчальна дисципліна «Страхове право» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю «Правознавство». Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. «Страхове право» належить до спеціальних дисциплін. Предметом навчальної дисципліни є наукові погляди, нормативно-правові акти, практика їх застосування щодо регулювання страхових відносин. Передбачається формування у студентів здатностей визначати порядок здійснення страхової діяльності; правове становище учасників страхових відносин, аналізувати та тлумачити чинне законодавство, що регулює страхові відносини в Україні, порядок здійснення страхової діяльності; розробляти проєкти договорів страхування.

Проблеми правового регулювання економічної концентрації

Дисципліна «Проблеми правового регулювання економічної концентрації» вивчає:  державну політики у сфері захисту економічної конкуренції,  процедури контролю економічної концентрації певних видів правочинів (договорів) і дій суб’єктів господарювання; механізм вирахування співвідношення ринкових часток суб’єктів господарювання на товарних ринках; механізм попереднього одержання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання з боку АМКУ; механізм реорганізації (виділення, поділу, перетворення юридичних осіб); механізм  захисту прав суб’єктів господарювання у процесі економічної концентрації за вимогами норм законодавчо-нормативних актів та процесуального права.

Студенти вивчають сутність та зміст категорії «економічна концентрація»; світовий досвід регулювання монополістичних і олігополістичних тенденцій; державну політику у сфері захисту економічної конкуренції; сутність та процедури контролю економічної концентрації, що сприяє розумінню визначення критерій і порогових показників віднесення певних видів правочинів (договорів) та дій суб’єктів господарювання до економічної концентрації та наданню правової оцінки порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і визначенню механізму відповідальності за порушення у вигляді економічної концентрації.

Адміністративні процедури

Навчальна дисципліна «Адміністративні процедури» передбачена навчальним планом факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 081 «Право». Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Предметом навчальної дисципліни – «Адміністративні процедури» є правове регулювання адміністративних процедур в органах публічної адміністрації та практика реалізації відповідних правових норм адміністративного права, а в деяких випадках і інших галузей матеріального права.

Під адміністративною процедурою розуміється дія  органу публічної адміністрації щодо видання актів та прийняття інших рішень, на виконання норм адміністративного права, у межах повноважень, визначених законодавством, в тому числі на підставі заяви особи (у передбачених законом випадках за власною ініціативою), по встановленню (наданню, посвідченню, підтвердженню, реєстрації, забезпеченню), зміні, призупиненню, збереженню, переходу або припиненню прав і (або) обов’язків цієї особи, у тому числі, з надання їй адміністративних послуг.

Основні положення адміністративних процедур регулюються Конституцією України, Законами України « Про адміністративні послуги»,  « Про звернення громадян».

Корпоративне право

Навчальна дисципліна «Корпоративне право» належить до циклу професійної та практичної підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю «Право». «Корпоративне право» належить до спеціальних дисциплін.

Предметом навчальної дисципліни є наукові погляди, нормативно-правові акти щодо регулювання корпоративних відносин, практика їх застосування. Передбачається формування у студентів здатностей визначати порядок здійснення суб’єктами корпоративних правовідносин своїх корпоративних прав, аналізувати та тлумачити чинне законодавство, що регулює правове становище юридичних корпорацій в Україні, розробляти проєкти локальних (корпоративних) нормативних актів, правильно застосовувати чинне законодавство, що регулює правове становище корпорацій та корпоративне управління в Україні.

Податкове право

Податкове право вивчається одночасно з вивченням фінансового та банківського права. Дисципліна присвячена опануванню студентами основ сучасного оподаткування в Україні та його правового забезпечення, зокрема правового супроводу податкової перевірки, захисту прав платників податків, діяльності контролюючих органів.

Господарське процесуальне право

Навчальна дисципліна «Господарське процесуальне право» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки «Правознавство». Предметом навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» є сукупність відносин, що виникають між суб’єктами господарювання, при виникненні між ними спірних ситуацій, та між господарським судом та суб’єктами господарювання, з приводу захисту їх прав та законних інтересів, це сукупність відносин, що виникають в процесі безпосереднього розгляду справ та прийняття рішень господарськими судами України. Передбачається вивчення та засвоєння студентами процесуальних норм та основних правових інститутів в галузі процесуального регулювання порядку розгляду господарськими судами України спорів, що виникають у сфері господарювання.

Аграрне право

Навчальна дисципліна «Аграрне право» належить до циклу професійної і практичної підготовки студентів, які здобувають ступінь вищої освіти “бакалавр” за спеціальністю «Правознавство». Предметом навчальної дисципліни є правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі виробництва і переробки сільськогосподарської продукції в аграрному секторі економіки України. Передбачається формування у студентів здатностей орієнтуватися в нормах аграрного законодавства; аналізувати  та тлумачити норми чинного законодавства, що регулюють правове становище аграрних товаровиробників в Україні; вирішувати теоретичні та практичні завдання у сфері правового регулювання виробництва та реалізації якісної сільськогосподарської продукції.

Адміністративне право

Навчальна дисципліна «Адміністративне право» складається з двох частин – загальної та особливої, що  належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Предметом адміністративного права становить широкий комплекс суспільних відносин, що виникають у зв’язку з реалізацією функцій державної виконавчої влади, змістом якої є управління суспільством. Базою для вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право України» є знання, отримані студентами після вивчення таких фундаментальних навчальних дисциплін як «Теорія держави і права», «Конституційне право України», «Історія вчень про державу та права”.

Адміністративне право  – це галузева юридична наука, сукупність знань, наукових поглядів, концепцій про систему галузі права, яке регулює відносини, які виникають  в результаті здійсненння  виконавчої влади, надання її органами управлінських послуг, а також відповідальності за адміністративні правопорушення.

Основні положення адміністративного права регулюються Конституцією  України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Господарським кодексом України, Митним кодексом України, Законами України “Про державну службу”, “Про громадянство України”, “Про громадські об’єднння”, “Про адміністративні послуги”,  “Про звернення громадян”, “Про Національну поліцію”, “Про запобігання корупції”, “Про освіту”, “Про оборону України”.

Адміністративна відповідальність

Курс “Адміністративна відповідальність” покликаний сформувати в студентів навички аналізувати склади адмінстративних правопорушень, визначати наявність або відсутність вини, об’єктивної сторони, інших елементів складу правопорушення. Це необхідно для засвоєння уміння захисту інтересів клієнта під час притягнення його до адміністративної відповідальності.

Вивчається також порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, система органів і посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Адміністративно-процесуальне право

Навчальна дисципліна «Адміністративне процесуальне право» вивчає  правове регулювання адміністративного процесу. Її мета полягає в опануванні студентами теоретичних знань в сфері адміністративного  процесу. Його завданнями є ознайомлення з теорією і практикою адміністративного процесу; засвоєння змісту основних нормативно-правових актів України, які регулюють  відносини в сфері виконавчої влади та діяльності адміністративних судів; ознайомлення студентів з міжнародно-правовими актами, які ратифіковані парламентом, їх впливом на національне законодавство; формування вмінь користуватися нормативно-правовою базою та вміння їх правильного застосування при здійсненні відповідних адміністративних проваджень.

Адміністративно-процесуальне право, це галузь права, система правових процесуальних норм, які встановлюють порядок застосування матеріальних норм, врегульованих адміністративним правом, а у встановлених законом випадках і іншими галузями права, надання адміністративних послуг, вирішення спорів, що випливають з управлінських відносин, а також адміністративної відповідальності.

Основні положення адміністративного процесу регулюються Конституцією  України, Кодексом адміністративного судочинства України, Законами України «Про адміністративні послуги»,  «Про звернення громадян».

Господарське право

Господарське право включає в себе правові положення господарської діяльності, основні напрями економічної політики держави, правовий статус суб’єктів господарських відносин, принципи організації підприємницької діяльності та управління нею, порядок  укладання господарських договорів, інститут права власності (майнову основу господарювання), правові засади відповідальності у сфері господарювання, особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання, зокрема у сфері господарсько-торговельної діяльності та зовнішньо-економічній діяльності.

Вивчення дисципліни «Господарське право» дає студентам можливість отримати комплекс знань про поняття, систему і роль господарського права в сучасних умовах, з’ясувати теоретичні і практичні питання правового регулювання окремих галузей господарської діяльності, опанувати інші фундаментальні дисципліни, сформувати економічне та правове мислення, потрібні для ефективної практичної діяльності в умовах сучасної ринкової економіки України.

Господарське законодавство ґрунтується на нормах Конституції України, господарського кодексу та чисельних законодавчо-нормативних актах, що складають нормативну основу господарського правопорядку – правил організації, безпосереднього здійснення та управління господарською діяльністю.

Комерційне право

Предметом навчальної дисципліни «Комерційне право» є вивчення і дослідження основних теоретичних положень та категорій комерційного права, визначення основних правових засад здійснення торговельної діяльності в Україні.

Вивчення дисципліни «Комерційне право» дає студентам можливість орієнтуватися у системі комерційного законодавства, практики його застосування, а також отримати комплекс знань щодо правової поведінки учасників ринкових відносин, юридичних аспектів розвитку товарних ринків та  ролі комерційного права в сучасних умовах.

Комерційне законодавство ґрунтується на нормах Конституції України, господарського кодексу та цивільного кодексів, спеціальних законодавчо-нормативних актах, та відомчих нормативних актах, розроблених і затверджених відповідними органами влади.  що сприяють вдосконаленню та розвитку  національного комерційного права.

Конкурентне право

Конкурентне право передбачає вивчення: політики держави щодо розвитку та захисту конкуренції; системи органів, які здійснюють в Україні політику розвитку та захисту конкуренції; сутність і методі дослідження ринку; види порушення законодавства про захист економічної конкуренції;   процесуальних засад щодо розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції; дослідження міжнародного досвіду щодо здійснення політики захисту конкуренції.

Вивчення дисципліни «Конкурентне право» сприяє передачі студентам комплексу знань про поняття, систему і роль конкурентного права в сучасних умовах. Студенти мають уяснити цілі і завдання політики української держави щодо створення  і розвитку конкурентного середовища, організаційно-правову базу та механізми  запобігання антиконкурентним узгодженим діям суб’єктів господарювання, монополізації товарних ринків, обмеження монополізму, припинення зловживань монопольним положенням, недопущення неправомірної концентрації суб’єктів господарювання,захисту та стимулювання добросовісної конкуренції.

Конкурентне законодавство ґрунтується на нормах Конституції України, господарського кодексу, спеціальних законодавчо-нормативних актах, та відомчих нормативних актах, розроблених і затверджених Антимонопольним комітетом України, що сприяють добросовісній конкуренції у відносинах суб’єктів господарювання.

Право соціального забезпечення

Дисципліна «Право соціального забезпечення» вивчає систему соціального забезпечення та страхування, діяльність державних органів у цій сфері в Україні, пенсійне право та пенсійну реформу як складову реформи соціального забезпечення.

Вивчається також право громадян України на пенсійні виплати за рахунок різних фондів, право на отримання пенсії із солідарної системи; право на отримання довічної пенсії та одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду, право на отримання пенсії за різними нормативними актами, види та система державної соціальної допомоги, соціального обслуговування та пільг.

Трудове право

Дисципліна «Трудове право» вивчає суспільні відносини, які виникають із застосування працівниками здатності до праці у виробництві та інші відносини, що тісно пов’язані з трудовими. Метою норм трудового права є регламентація триваючих трудових відносин у процесі праці шляхом встановлення мінімальних гарантій, максимальних обмежень (норми робочого часу, норми праці), захисних процедур (підстави і порядок звільнення з ініціативи власника, додержання гарантій при звільненні, порядок оскарження незаконного рішення тощо).

Змістом права на працю є можливість одержати роботу і вступити в трудові правовідносини з підприємством, установою чи організацією незалежно від форми власності і форми господарської діяльності або з фізичною особою; оплата праці, залежно від виконаної роботи, але не нижче від встановленого державою мінімуму; можливість вільно обирати рід занять, вільно обирати професію, спеціальність, посаду.

Вивчаються також питання забезпечення дисципліни праці, внутрішній трудовий розпорядок, види матеріальної відповідальності, питання відшкодування шкоди та розгляд трудових спорів відповідно до чинного трудового законодавства України.

Фінансове та банківське право

Фінансове та банківське право вивчається студентами четвертого року навчання, і призначене для опанування досить широкого кола правових норм, що регулюють фінансові та правовідносини та правовідносини у сфері організації банків та здійснення банківської діяльності, а також практики їх реалізації.

В межах вивчення курсу студенти опановують основні поняття фінансового права та фінансової  діяльності держави, в т.ч. бюджетне право, а також основні положення щодо здійснення фінансового контролю в Україні, банківських правовідносин та банківської системи, правових засад організації грошового обігу, в т.ч. готівкового, правове регулювання касових операцій, особливості фінансово-правової відповідальності. Також студенти ознайомлюються з основами правового регулювання у сфері  державного соціального страхування та основами податкового права як підгалузі фінансового права для подальшого його вивчення в межах окремого курсу “податкове право”.

Екологічне право

Навчальна дисципліна “Екологічне право” належить до циклу загальної підготовки студентів, які здобувають ступінь вищої освіти “бакалавр” за спеціальністю “Правознавство”. Предметом начальної дисципліни є правове регулювання суспільних відносин, що виникають з приводу охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Передбачається формування у студентів здатностей орієнтуватися у нормах чинного законодавства, аналізувати їх та тлумачити; вирішувати теоретичні та практичні завдання у сфері правового регулювання забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

Основи економіки

Метою навчальної дисципліни «Основи економіки» є вивчення закономірностей розвитку економічних систем, моделей суспільного розвитку, особливостей ефективного господарювання за умов обмежених ресурсів, механізму функціонування національного ринку, процесів глобалізації економічного життя суспільства, відносин власності, виникнення та значення грошей, форм суспільного виробництва, економічної динаміки, конкуренції, державного регулювання економіки, циклічних коливань економіки.

Після засвоєння положень навчальної дисципліни студенти отримують достатню основу для систематизації здобутків економічної науки та самостійного аналізу економічних явищ та процесів, а також формування у студентів здатностей володіти методами наукового пізнання економічних процесів; понятійно-категоріальним апаратом економічної науки; пояснити взаємозв’язок між економічною наукою та економічною політикою; узагальнювати економічні факти, статистичні матеріали, які відносяться до конкретної проблеми; аналізувати економічні явища і процеси.

Після засвоєння положень навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати результати навчання, які полягають у знаннях термінології та основних засобів економічного аналізу; поняття та принципів організації економічних систем; основних економічних явищ і процесів; трансформації відносин власності; закономірностей функціонування суб’єктів економічних систем у різних ринкових ситуаціях; функціонування галузевих ринків; формування ринків факторів виробництва; утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів; впливу методів державного регулювання на економічні процеси в державі.

Правове регулювання банкрутства

Навчальна дисципліна «Правове регулювання банкрутства» запроваджена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю «Правознавство» належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Предметом навчальної дисципліни є наукові погляди, нормативно-правові акти, практика їх застосування щодо регулювання відносин неспроможності, які виникають у зв’язку з неплатоспроможністю господарюючого суб’єкта як результат його господарської діяльності, спрямовані на застосування судових реабілітаційних заходів задля поновлення його платоспроможності, а в разі неможливості на примусову ліквідацію. Передбачається опанування теоретичних та практичних засад провадження у справах про банкрутство.

Міжнародна діяльність

Кафедрою інформаційного, господарського та адміністративного права реалізовано міжнародну співпрацю у формі проведення міжнародних конференцій із Вроцлавським економічним університетом (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) (м. Вроцлав, Польща), професор Тадеуш Кочовскі, керівник кафедри господарського права Вроцлавського економічного університету (Prof. Tadeusz Kocowski, the head of Deprtment of Economic Law of the Wroclaw University of  Economics) включений до складу редколегії Вісника НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право.

Також організована співпраця з Варшавським університетом (Uniwersytet Warszawski) (м.Варшава, Республіка Польща). Вчені університету беруть участь у наукових конференціях факультету. Професор Варшавського університету, керівник аспірантських програм Яцек Вірчинські (Prof. UW Dr. Hab. Jasek Wierciński, Director of PhD Studies Program, University of Warsaw) включений до складу редколегії Вісника НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право. Перший проректор Вищої торгової школи в Радомі Є.Ясюк (м. Радом. Республіка Польща) включена до складу редколегії Вісника НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право.

Організована співпраця з Бакинським державним університетом (м.Баку, Азербайджан), вчені якого беруть участь у наукових конференціях факультету. Професор Кравчук О.О. брав участь у науковій конференції Бакинського державного університету. Професор Кравчук О.О. включений до редколегії фахового наукового журналу Азербайджанської республіки. Декан юридичного факультету Бакинського державного університету проф. А.Алієв включений до складу редколегії Вісника НТУУ “КПІ” Політологія. Соціологія. Право.

Професор Кравчук О.О. в листопаді-грудні 2017 р. пройшов стажування в Варшавському університеті шляхом участі в проєкті «Інноваційний університет та лідерство. Фаза III: інновації та відносини з оточенням».

Проведено робочу зустріч у Ягелонському університеті (м. Краків, Республіка Польща) із деканом факультету права і адміністрації проф. Єжи Пісуліньські) щодо запозичення сучасних підходів до організації навчального процесу.

Професор Голосніченко Д.І. провів лекцію-бесіду на тему «Політична та економічна ситуація в сучасній Україні» зі студентами технічних вузів з 9-ти країн світу за програмою обміну «Estiem» 2 квітня 2017 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

В рамках програми Erasmus+  з 07 по 11 червня 2021 року лекції для викладачів та студентів проводила гостя з Університету Малаги, що в Іспанії – Lucía Aragüez Valenzuela, яка  поділилась своїм досвідом та баченням таких тем:

 • The use of technologies as a method of educational innovation;
 • The future of work in the digitalized world (with special reference to the digital rights of workers and the power of corporate control);
 • Working time registration and biometric systems in line with European and national standards.

Матеріально-технічне забезпечення

Кількість навчальних аудиторій – 10:

 • спеціалізована лабораторія «Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій» (71,3 кв.м.) (ауд. 330, корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія криміналістики та судової експертизи (89,4 кв.м.)(ауд. 332, корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія «Юридична клініка “Defendo”» (71,8 кв.м.)(ауд. 329-б, корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №318 (57,4 кв.м.)(корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №319 (20,8 кв.м.)(корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №320 (22,9 кв.м.)(корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №326 (19 кв.м.)(корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №327 (88,7 кв.м.)(корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №333 (95,3 кв.м.)(корп. 19)
 • спеціалізована аудиторія №322 (46,5 кв.м.)(корп. 19)

Контактна інформація
Бевз Світлана Іванівна
в.о. завідувача кафедри