Мисливий Володимир Андрійович

Доктор юридичних наук

Посада

Професор

Вчене звання

Професор

Науковий ступінь

Доктор наук (2006 р.)
Тема дисертації: «Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)»

Освіта

Вища освіта

Рік закінчення: 1972.
Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (м. Харків)
Спеціальність «Правознавство»

Аспірантура

Інформація уточнюється.

Докторантура

Рік закінчення: 2006.
Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Захист дисертації на тему: «Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)» (2006 р.)

Дисципліни

 1. Кримінальне право. Загальна частина
 2. Кримінальне право. Особлива частина
 3. Практика кваліфікації кримінальних правопорушень у господарській та службовій діяльності
 4. Публічно-правова охорона інтелектуальної власності

Сфера наукових інтересів

 • проблеми кримінального права та кримінології в умовах сучасного науково-технічного прогресу

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Підвищення кваліфікації «Технології розробки дистанційного курсу» (Університет державної фіскальної служби України, 2017 р.).
 2. Підвищення кваліфікації «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій» (Університет економіки та права КРОК, 2021 р.).
 3. Підвищення кваліфікації «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle» (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022 р.).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • 12 років практичного досвіду слідчої діяльності в органах внутрішніх справ;
 • надання експертних висновків за запитами органів досудового розслідування та судів;
 • член редколегії наукового видання «Вісник Національного технічного університету України «Політологія. Соціологія. Право»;
 • член редколегії наукового журналу «Наука і правоохорона»;
 • член громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права»;
 • член спеціалізованих вчених рад Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України та Університету державної фіскальної служби України;
 • член науково-методичної комісії зі спеціальності 081 «Право»;
 • член Комісії з підготовки пропозицій до законодавчих і нормативних документів Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Нагороди та досягнення

 1. Орден «За заслуги» ІІІ ступеня.
 2. Почесна Грамота Кабінету Міністрів України.
 3. Медалі «За бездоганну службу» І, ІІ і ІІІ ступеня.
 4. Медаль «Ветеран праці».
 5. Нагрудний знак «Відмінник міліції».
 6. Нагрудний знак «Відмінник освіти України».
 7. Нагрудний Почесний знак МВС України.
 8. Нагрудний знак «За відзнаку в службі» І та ІІ ступеня.
 9. Відзнаки МВС України: «Закон і честь», «За безпеку народу» І та II ступеня, «За міжнародне співробітництво у правоохоронній діяльності», «За розвиток науки, техніки та освіти» I та II ступеня, «За зразкове провадження досудового слідства» І та ІІ ступеня.
 10. Лауреат III Всеукраїнського конкурсу Спілкою юристів України «Юрист 2002 року».

Навчально-методичні праці

 1. Кримінологія : підручник / А. М. Бабенко, О. Ю. Бусол, О. М. Костенко, Мисливий В. А. та ін. ; за заг. ред. Ю. В. Нікітіна, С. Ф. Денисова, Є. Л. Стрельцова. 2-ге вид., перероб. та допов. Харків : Право, 2018. 418 с.
 2. Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації : навч. посіб. / В.І. Антипов, Н.А. Жерж, В.А. Мисливий ; за заг. ред. В. В. Топчія; наук. ред. В. І. Антипова. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 896 с.
 3. Кримінальне право України. Загальна частина. Практикум : Навчальний посібник / Ю. В. Нікітін, В. А. Мисливий, В. К. Матвійчук та ін. : за заг. ред. В. В. Топчія, Г. В. Дідківської, Е. В. Катеренчук. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. 932 с.
 4. Мисливий В. А., Бабанін С. В. Кримінальна відповідальність за порушення чинних на транспорті правил : монографія. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 192 с.
 5. Кримінологічні засади участі України у міжнародній системі запобігання злочинності : монографія/ Топчій В.В., Дідківська Г.В., Мисливий В.А. та ін. Вінниця, ТОВ «ТВОРИ», 2021, 376 с.

Деякі публікації

2020 рік
 1. Мисливий В. А. Кримінально-правове значення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 3. С 118-126.
 2. Мисливий В. А. Кримінальна відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2020. № 1. С. 66-72.
 3. Мисливий В. А. Узурпація влади як злочин проти народовладдя. Юридична Україна. 2020. № 12. С. 75-80.
2019 рік
 1. Мисливий В. А. Злочини проти безпеки дорожнього руху і крайня необхідність. Науковий журнал Наука і правоохорона. 2019. № 2. С. 165173.
 2. Мисливий В. А. Організована злочинна діяльність: форми співучасті у злочині. Науковий журнал Наука і правоохорона. 2019. № 3. С. 126137.
 3. Мисливий В. А. Кримінально-правове значення стану сп’яніння у злочинах, передбачених статтею 286 КК України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 3. С. 151-157.
 4. Мисливий В. А. Кримінально-правове значення законодавства про дорожній рух. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 4. С. 101-108.
 5. Мисливий В. А. Публічно-правова охорона інтелектуальної власності: кримінально-правовий аспект. Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: Матеріали науково-практичнї конференції / 26 квітня 2019 р., м. Київ / Упоряд. : Фурашев В. М., Петряєв С. Ю., Барбаш В. А. Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2019. С. 63-67.
2018 рік
 1. Мисливий В. А. Транспортний засіб як предмет злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Право і суспільство. 2018. № 5. С. 188-194.
 2. Мисливий В. А. Співзаподіяння у злочині. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. № 3. С. 133-137.
 3. Мисливий В. А. Кримінально-правова охорона енергоносіїв. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. №  4. С. 151-154.
 4. Мисливий В. А. Кримінально-правові аспекти штучного інтелекту. Сучасний стан кримінального законодавства України: шляхи реформування: зб. тез доповідей Міжнар.наук.-практ. інтернет конф., 1 березня 2018 р. Університет державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут права. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С. 82-87.
 5. Мисливий В. А. Безпілотний автотранспорт: правові аспекти. Актуальні проблеми публічного та приватного права : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 25 травня 2018 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. С. 125-129
 6. Мисливий В. А. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки як гарантія конституційних прав і свобод людини. Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері: матер. наук.-практ. конф. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. 10 трав. 2018 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 20-24
 7. Мисливий В. А. Розслідування дорожньо-транспортних пригод, вчинених безпілотним автотранспортом. Безпека на дорозі : матер. круглого столу. (м. Кривий Ріг, 24 травня 2018 року). Кривий Ріг, 2018. С. 109-112.
 8. Мисливий В. А. Технічне право. Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку : матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (15-20 травня 2018 р., м. Київ) / Укладачі: О. О. Кравчук, А. А. Мельниченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2018. С. 25-27.
 9. Мисливий В. А. Сфера кримінально-правового регулювання суспільних відносин. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2018. С. 134-138.
 10. Мисливий В. А. Функції кримінально-виконавчої системи України. Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ: зб. матер. VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 жовтня 2018 р.). К.: Ін-т крим.-викон. служби, ФОП Кандиба Т. П. 2018. С. 151-154.
 11. Мисливий В. А. Інформаційна модель механізму дорожньо-транспортного злочину. Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку: матер. наук.-практ. конф., 18 жовтня. 2018 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 115-118.
 12. Мисливий В. А. Кримінально-правова охорона конституційного ладу та державної влади. Актуальні проблеми кримінально-правового, кримінально-процесуального та криміналістичного забезпечення безпеки України: матер. міжн. наук.-практ. конф., Дніпро, 30 листоп. 2018 р. Дніпро: Біла К. О. 2018. С.127-128.
 13. Мисливий В. А. Людиноцентризм як безпековий вимір охорони прав людини в кримінальному праві. Збірник тез круглого столу, присвяченого 70-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : збірник тез (м. Київ, 14 груд. 2018 р.). К. : ДНДІ МВС України, 2018. С. 127-130.
2017 рік
 1. Мисливий В. А. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 17 : Кримінальне право / редкол. : В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2017. 1062 с. (С. 80-83).
 2. Мисливий В. А. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків : Право, 2016. Т. 17 : Кримінальне право / редкол. : В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2017. 1062 с. (С. 291-295).
 3. Мисливий В. А. Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатацію автотранспорту і місцевого електротранспорту. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків : Право, 2016. Т. 17: Кримінальне право / редкол. : В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2017. 1062 с. (С. 382-386).
 4. Мисливий В. А. Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатацію залізничного, водного чи повітряного транспорту. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 17 : Кримінальне право / редкол. : В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2017. 1062 с. (С. 386-391).
 5. Мисливий В. А. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків : Право, 2016. Т. 17 : Кримінальне право / редкол. : В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2017. 1062 с. (С. 743-746).
 6. Мисливий В. А. Технічні злочини у кримінальному праві України. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матер. VII Міжн. наук.-практ. конф. (18-19 травня 2017 р. м. Київ) / Упоряд. О.О. Кравчук, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. С. 99-101
 7. Мисливий В. А. Людиноцентризм як безпековий вимір сучасної юриспруденції. Людина у вимірах сучасних суспільних трансформацій : матер. ХХ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів «Дні Науки» (20-21 квітня 2017 р., м. Київ) / Укладачі : А. А. Мельниченко, В. А. Прищепа, Є. А. Клейно. К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. С. 14 16
 8. Мисливий В. А. Банківський кіберпростір як місце вчинення злочину. Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення : матер. міжнар. наук.-практ. конф. 21 квіт. 2017 р., м. Київ. У 2 ч. Ч. 1 / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». 2017. С. 116-119
 9. Мисливий В. А. Кримінально-правова охорона штучного інтелекту. Концептуальні основи кримінальної законотворчості : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19.10.17 р.) / відп. ред. : В. О. Туляков, Є. Л. Стрельцов. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. С. 92-101.
 10. Мисливий В. А. Кримінально-правова охорона кібернетичної безпеки в умовах глобалізації. Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2017. С. 122-126.
 11. Мисливий В. А. Безпека на автотранспорті і штучний інтелект. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права : матер. другої всеукраїнської наук.-практ. конф. (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.). Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2017. С. 21-27.
 12. Мисливий В. А. Кібернетична безпека як об’єкт кримінально-правової охорони. Актуальні проблеми кримінального права (пам’яті професора П. П. Михайленка) : тези доп. VIII міжвуз. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 16 листоп. 2017 р.) ред. кол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017 р. С. 32-35.
 13. Мисливий В. А. Правові та організаційні питання безпілотного автотранспорту. Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти : матер. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 17 листопада 2017 р.). Кривий Ріг, 2017. С. 168-171.
 14. Мисливий В. А. Економіка і господарювання: пріоритети кримінально-правового регулювання. Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : Збірник тез доповідей Міжнар.наук.-практ. конф., 24 листоп. 2017 р. / Університет державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут права. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 436-439.
 15. Мисливий В. А. Штучний інтелект як об’єкт дорожньо-транспортних деліктів. Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: матер. наук.-практ. конф., 29 листоп. 2017 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. С. 196-200.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email