Солончук Ірина Вікторівна

Старший викладач

Посада

Старший викладач

Вчене звання

Науковий ступінь

Освіта

Вища освіта

1992-1997 рр.
Київський університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)
Спеціальність «Правознавство»

Аспірантура

2019 р. – теперішній час
Спеціальність «Право»

Дисципліни

 1. Інформаційна безпека
 2. Інформація та інформаційно-комунікаційні технології у правничій діяльності

Сфера наукових інтересів

 • інформаційні правовідносини;
 • інформаційна безпека;
 • теоретичні та методологічні засади інформаційного права;
 • судочинство;
 • статус суддів;
 • реформування судочинства в умовах інформаційного суспільства.

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Прості засоби створення та підтримки WEB-сторінки викладача (Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ», 16.11–28.12.2017 р. Свідотство ПК № 02070921/002929-17. від 29.12.2017 р.).
 2. Основи тестології та розробки тестових завдань (Міністерство освіти і науки України, 26-27.03.2019 р.Свідоцтво №27. 2-68 від 27.03.2019 р.).
 3. Вебінар «Викладацька робота; простір для представлення різноманіття» (ГО «Вектор прав людини», 20.07.2020 р.)

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • член Всеукраїнської громадської організації «Асоціації правників України» (Рішення Правління АПУ від 20 серпня 2021 р., сертифікат №08349);
 • член організаційного комітету І етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Право» 2019/2020 н.р. (Наказ 1/100 від 28.02.2020 р.);
 • член професійної спілки КПІ імені Ігоря Сікорського (з 1997 року).

Навчально-методичні праці

 1. Цивільне процесуальне право [Електронний ресурс] : комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» спеціалізація: «Господарське та адміністративне право і процес», «Інформаційне право та право інтелектуальної власності» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. В. Солончук. – Електронні текстові дані (1 файл: 353,49 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 124 с.
 2. Цивільне процесуальне право [Електронний ресурс] : комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» спеціалізація: «Господарське та адміністративне право і процес», «Інформаційне право та право інтелектуальної власності», заочна форма навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. В. Солончук. – Електронні текстові дані (1 файл: 170,25 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 76 с.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Солончук І. В., Полякова І. В. Інститут заочного судового розгляду цивільної справи: значення та недоліки. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». 2021. Випуск 1. С. 56-60.
 2. Солончук І. В., Балінська В. О., Геращенко Я. В. Електронні докази у цивільному судочинстві: переваги та недоліки законодавчих нововведень. Juris Europensis Scientia. Випуск 2/2021. Видавничий дім «Гельветика». 2021. С. 48-52.
 3. Цифрова трансформація: впровадження технологій Інтернету речей (IoT) у сферу судочинства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтернет речей: теоретико-правові та практичні аспекти впровадження в умовах Європейської інтеграції», 29 квітня 2021, м. Київ, ел. збірник / Упоряд.: Баранов О.А., Головко О.М., Дубняк М.В. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського,2021.192 с. (С. 46-50).
2020 рік
 1. Солончук І. В. Інформаційне судочинство як закономірність інформаційного суспільства. Інформація і право. 2020. №3(34). С.46 – 54.
 2. Інформаційне судочинство: реалізація права на судовий захист прав, свобод та інтересів особи в інформаційному суспільстві: матеріали  ІІ науково-практичної конференції «Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах» (м. Київ, КПІ імені Ігоря Сікорського, 28 травня 2020 р). Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. С. 65 – 72.
 3. Антикорупційні питання реформування судочинства в умовах соціальної та цифрової трансформацій: матеріали науково-практичної конференції  «Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання», м. Київ, КПІ імені Ігоря Сікорського, 10 грудня  2020 р. / упоряд.: О.А. Баранов, В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. – Київ : Фенікс, 2020. 272 с. (С. 177-182).
2019 рік
 1. Солончук І. В., Інформаційні правовідносини: поняття та охорона.  Інформація і право. № 4 (31)/2019. С. 28 – 36.
 2. Солончук І. В., Фурашев В. М. Інформаційні правовідносини в судочинстві України у сучасності. Інформація і право. № 3 (30)/2019. С. 55 – 64.
 3. Солончук І. В., Фурашев В. М. Інформаційне право: інформаційне судочинство. Право та державне управління. № 3 (36). Том 1. 2019. С.  241 – 251.
 4. Солончук І. В., Гожій І. О. Проблемні аспекти застосування особистого закону фізичної особи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». 2019. № 37. С. 159 – 162.
 5. Солончук І. В. Проблеми судового захисту авторських прав у соціальних мережах. Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ 26 квітня 2019 р.). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С. 77 – 79.
 6. Солончук І. В. Інформаційне судочинство як елемент державної інформаційної політики та її складової – інформаційної безпеки. Інформаційна безпека: сучасний стан, проблеми та перспективи: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20 вересня 2019 р.). Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С. 20 – 23.
2018 рік
 1. Солончук І. В., Гожій І. О. Проблемні питання правового режиму спадкування у справах з іноземним елементом. Правові новели. 2018. № 4. С. 84 – 91.
 2. Солончук І. В., Інформаційні правовідносини в контексті цивільного судочинства. Інформація і право. 2018. №1(24). С.164 – 173.
 3. Солончук І. В. Офіційна електронна адреса: потреби та проблеми запровадження. Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 10 травня 2018 р.). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 132 – 135.
 4. Солончук І. В. Інформаційні технології та реформа цивільного судочинства. Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку: матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15 – 20 травня 2018 р.). Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2018. С. 248 – 249.
2017 рік
 1. Солончук І. В. Правове регулювання забезпечення кібербезпеки. Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: матеріали міжнарод. науково-практичної конференції (м. Київ, 21 квітня 2017 р.). У 2 ч. Ч. 1. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. С. 58 – 62.
 2. Солончук І. В. Волевиявлення відповідача. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18 -19 травня 2017 р.). Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. С. 189 – 190.
 3. Солончук І. В. Інформаційне суспільство: цивільне судочинство. Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2017 р.). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. С. 72 – 77.
2010 рік
 1. Можливості вирішення житлової проблеми на підприємствах недержавного сектору економіки // Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право/Квітень, 2010 (у співавторстві).
2007 рік
 1. Право працівника на відпустку. Запитання – відповідь // Журнал «Довідник кадровика», червень, 2007 рік.
2006 рік
 1. Конституційні засади здійснення правосуддя – гарантії судового захисту прав і основних свобод людини // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Захист прав людини в Україні. Теоретичні та практичні аспекти», Донецьк, «Юго- Восток», 2006 рік.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email