Пиголенко Ігор Вікторович

Кандидат філософських наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат філософських наук (2008 р.)
Тема дисертації: «Інтернет-технології як засіб формування ціннісних орієнтацій студентства на шляху до інформаційного суспільства (на прикладі НТУУ “КПІ”)»

Освіта

Бакалаврат

1996-2000 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Соціологія»

Магістратура

2000-2002 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Соціоальна робота»

Аспірантура

2002-2005 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»
Захист дисертації на тему: «Інтернет-технології як засіб формування ціннісних орієнтацій студентства на шляху до інформаційного суспільства (на прикладі НТУУ “КПІ”)» (2008 р.)

Дисципліни

 1. Соціологія
 2. Загальна соціологія
 3. Методологія та методи соціологічного дослідження конфліктів
 4. Паблік рілейшнз та кризові комунікації
 5. Моніторинг та оцінювання соціальних програм і проєктів

Сфера наукових інтересів

 • дослідження у сфері вищої освіти в Україні
 • вивчення політичних процесів та електоральної поведінки населенняд
 • дослідження у сфері громадського здоров’я
 • дослідження ціннісних орієнтацій української молоді
 • моніторинг та оцінювання програм і проєктів

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. КПІ ім. Ігоря Сікорського НМК «Інститут післядипломної освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 02070921/006568-21 «Створення відео контенту дистанційного навчання»23.03.2021-14.05.2021
 2. Certificate for having successfully completed the course «Health Projects Monitoring and Evaluation Course», 6-12 November 2019, Washington DC, USA.
 3. Certificate of Participation «Mini Course in Implementation Science for HIV/STIs», University of Washington, August 2, 2013, Seattle, Washington, USA.
 4. Certificate of Completion «21st Annual Principles of STD/HIV Research Course», July 22-August 1, 2013, University of Washington, Seattle, Washington, USA.
 5. Certificate of Completion «Implementation Science in HIV Programming» of the WHO Collaborating Centre for HIV Surveillance, 17-21 June, 2013, Cavtat, Croatia. The module programme is equivalent 3 ECTS points.
 6. Certificate of Completion «Population Size Estimates in Most at Risk Populations: Methods and Lessons Learned around the World» of the WHO Collaborating Centre for HIV Surveillance, 9-13 July, 2012, Zagreb, Croatia.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • відповідальний за розробку та супроводження сайту кафедри соціології;
 • відповідальний за проведення І та ІІ етапів Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціологія» та з дисципліни «Соціологія»;
 • 2019-2020 рр. – спільний зі Світовим Банком проєкт МОЗ України «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», консультант з моніторингу і оцінювання;
 • 2016-2017 рр. –  НДР «Інтеграція інженерної освіти і бізнес-освіти в технічних університетах України і Білорусі як фактор розвитку національних економік», співвиконавець;
 • 2011-2014 рр. – ДУ «Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України», консультант з досліджень та оцінки;
 • 2002-2009 рр. – Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс» НТУУ «КПІ», провідний соціолог.

Нагороди та досягнення

 1. Переможець щорічного конкурсу «Молодий-викладач дослідник НТУУ «КПІ» (2008 р.).
 2. Подяки проректора з навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського за професійну та об’єктивну роботу у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціологія» у 2017, 2018 та 2019 роках.

Навчально-методичні праці

 1. Підготовка кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів вищої овіти за спеціальністю 054 «Соціологія»  / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. В. Коломієць, І. В. Пиголенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,98 Мбайт). – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 90 с.
 2. Соціологія модерну та модернізації [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації «Врегулювання конфліктів та медіація» / П. В. Кутуєв, А. В. Багінський, О. І. Василець, М. Н. Єнін, О. М. Казьмірова, Т. В. Коломієць, Г. О. Коржов, Д. В. Макаренко, І. В. Мацко-Демиденко, І. В. Пиголенко, О. П. Северинчик, О. Л. Якубін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,33 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 355 с.
 3. Моніторинг і оцінювання: Заради чого? Яким чином? З яким результатом? [Текст]: Навчальний посібник / Ю. Дукач, З. Кияниця, Й. Конєчна-Саламатін та ін. – К.: МБФ «Альянс громадського здоров’я», 2018. – 176 с. – С. 90-94.
 4. Методичні рекомендації до написання курсових робіт за спеціальностями «Соціологія», «Соціальна робота» (для бакалаврів, спеціалістів, магістрів) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. І. В. Пиголенко. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 22 с.
 5. Соціальна робота [Текст]: навч. посіб. У 2ч. / К.М. Левківський, В.Л. Кулініченко, В.Є. Слушаєнко та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч.2. – 384 с. – С. 251-326.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Пиголенко І.В. Забезпечення якості польового етапу дослідження при проведенні соціологічних опитувань // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2021. – № 2 (50). – С. 22-27. https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.№2(50).242328.
2019 рік
 1. Пиголенко І.В. Предпринимательские знания как составляющая подготовки инженера // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2019. – № 4 (44). – С. 48-55.
2018 рік
 1. Кутуєв П.В., Коржов Г.О., Пиголенко І.В., Якубін О.Л., Мельниченко А.А., Акімова О.А., Іщенко А.М., Костюкевич С.В., Андрос І.О., Кобяк О.В. Інтеграція інженерної освіти і бізнес-освіти в технічних університетах України і Білорусі як фактор розвитку національних економік // Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД-БРФФД / Державний фонд фундаментальних досліджень; відп. за вип. Б.Р. Кияк. – Київ: Академперіодика, 2018. – С. 175-179.
 2. Кутуев П. В., Коржов Г. А., Пиголенко И. В., Якубин А. Л., Мельниченко А. А., Акимова Е. А., Ищенко А. Н., Костюкевич С. В., Андрос И. А., Кобяк О. В. Интеграция инженерного образования и бизнес-образования как драйвер развития национальных экономик постсоветских стран // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 43-54.
2016 рік
 1. Пиголенко І.В. Політико-ідеологічні погляди українців та процес декомунізації // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2016. – №3/4. – С. 71-77.
2015 рік
 1. Пиголенко І.В. Стан та перспективи використання методу exit-poll під час проведення виборів // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Типографія „Айс Принт”, 2015. – №3/4. – С. 86-90.
2013 рік
 1. Пиголенко І.В. Соціальне партнерство державних інституцій та громадських організацій у сфері зайнятості молоді в Україні / І.В. Пиголенко, А.М. Боровець // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2013. – Випуск 68. – С. 671-676.
 2. Пиголенко І.В. Соціологічний вимір знань молоді щодо шляхів поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу / І.В. Пиголенко // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Збірка наукових праць. – Випуск 15. – Частина І. – Київ, 14-15 травня 2013 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 245-249.
 3. Звіт про результати моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, за 2011-2012 роки / Н.М. Нізова, І.В. Кузін, І.В. Пиголенко та ін. – Київ, 2013. – 128 с. (Розділи 3, 4. С. 26-51).
2012 рік
 1. Пиголенко І.В. Емоційне вигорання фахівців із соціальної роботи РЦСССДМ / І.В. Пиголенко, І.А. Мєсьянінова // Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. – 2012. – №3. – С. 108-112.
2011 рік
 1. Пиголенко І.В. Використання концептуальних моделей біоетики в соціальній роботі з молоддю / І.В. Пиголенко, Ю.А. Пиголенко // Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. – 2011. – №3. – С.86 – 90.
 2. Пиголенко І.В. Профілактика девіантної поведінки серед молоді як превентивна міра люмпенізації суспільства / І.В. Пиголенко, Ю.В. Билименко // -Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. – 2011. – №3. – С. 75-79.
 3. Пиголенко І.В. Проблема безробіття працездатного населення в умовах трансформаційної економіки / І.В. Пиголенко, В.В. Мехрані // Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. – 2011. – №3. – С. 80-85
 4. Пиголенко І.В., Пиголенко Ю.А. Інформаційний простір та використання методу контент-аналізу в його дослідженні // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. Праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2011. – №1. – С. 89-92.
2010 рік
 1. Пиголенко І.В., Раптова О.М. Кредитна залежність – хвороба сучасного суспільства // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. Праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2010. – №1. – С. 70-74.
 2. Пиголенко І.В. Соціологічна складова дослідження проблеми ухилення від сплати податків // Український соціум. – Київ, – №1. – С. 64-72.
 3. Пиголенко І.В. Роль та місце прикладної соціології в політичному житті суспільства // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. Праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2010. – №3. – С. 36-40.
 4. Пиголенко І.В. Використання методу вуличного опитування в рамках електоральної соціології // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. Праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2010. – №4. – С. 94-98.
2009 рік
 1. Пиголенко І.В. Соціологічні аспекти дослідження ухилення від сплати податків // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників І Конгресу Соціологічної асоціації України. – Х.: ХНУ імені Каразіна, 2009. – С. 190.
 2. Пиголенко І.В., Бойко О.В. Дискурс щодо державної політики у сфері соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. Праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2009. – №3. – С.111-119.
 3. Пиголенко І.В. Хабарництво як соціальний феномен сучасного суспільства // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. Праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2009. – №4. – С. 113-121.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email