Сімутіна Яна Володимирівна

Доктор юридичних наук

Посада

Професор

Вчене звання

Старший науковий співробітник

Науковий ступінь

Доктор юридичних наук (2019 р.)
Тема дисертації: «Юридичні факти в механізмі правового регулювання трудових відносин»

Освіта

Вища освіта

Рік закінчення: 2001.
Київський університет права (м. Київ)
Спеціальність «Правознавство»

Аспірантура

Рік закінчення: 2007.
Спеціальність 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
Захист дисертації на тему: «Методи регулювання заробітної плати на сучасному етапі (правові проблеми)» (2007 р.)

Докторантура

Рік закінчення: 2019.
Спеціальність 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
Захист дисертації на тему: «Юридичні факти в механізмі правового регулювання трудових відносин» (2019 р.)

Дисципліни

 1. Трудове право
 2. Трудові спори

Сфера наукових інтересів

 • трудове право;
 • право соціального забезпечення.

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Підвищення кваліфікації «Основи тестології та розробки тестових завдань» (Міністерство освіти і науки України за спільною програмою з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою , 23-24 квітня 2019 року; загальний обсяг програми 0,5 кредитів ЄКТС (15 годин).
 2. Тренінг «Європейська політика згуртування для України» в рамках Модулю Жана Моне «Соціальна згуртованість в освіті і врядуванні: європейські студії» (21-22 жовтня 2019 року, 12 навчальних годин).
 3. Участь у Міжнародній науковій конференції «Labour is not a Commodity: the Value of Work and its Rules between Innovation and Tradition”. International School of Higher Education in Labour and Industrial Relations, organized by ADAPT (28-29 листопада 2019 року, м. Бергамо, Італія).
 4. Тренінг для тренерів «Викладання Європейської соціальної хартії та практики Європейського комітету з соціальних прав» (14-25 червня 2021 року, загальний обсяг 45 годин).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • керівник НДР «Правове забезпечення соціально-трудових прав в умовах розвитку інформаційного суспільства» (І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р.) в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
 • член Науково-консультативної ради при Верховному Суді;
 • національна експертка Ради Європи в Україні;
 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України;
 • член редакційної колегії збірника наукових праць «Держава і право»;
 • член редакційної колегії збірника наукових праць «Часопис Київського університету права».

Нагороди та досягнення

За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність у 2009 році нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

У 2019 році нагороджена Почесною грамотою Президії НАН України.

Навчально-методичні праці

 1. Сімутіна Я.В. Розділ «Проблеми адаптації правового регулювання трудових відносин та зайнятості населення в Україні до стандартів ЄС» у монографії «Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції: монографія / відповід. ред. Н.М. Хуторян / Н.М. Хуторян, Я.В. Сімутіна, М.М. Шумило та ін. Київ: Ніка-Центр, 2017. С. 80-110.
 2. Сімутіна Я.В. Розділ 9 «Оплата праці» (у співавторстві з Валецькою О.В., Костюком В.Л., Сірохою Д.І.) у підручнику «Трудове право України». Київ: Юрінком Інтер, 2017.
 3. Сімутіна Я.В. Підрозділ 9 «Оплата праці» у кн. Кваліфікаційний (адвокатський) іспит: навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом: у 17 кн. /за наук. ред. О.Д. Святоцького [та ін.]. Книга 10: Законодавство про працю /М.М. Шумило, С.В. Венедіктов, Я.В. Сімутіна  [та ін.].  Київ: Ін Юре, 2017.
 4. Сімутіна Я.В. Юридичні факти в механізмі правового регулювання трудових відносин: монографія. Київ: Ніка-Центр, 2018. 436 с.
 5. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т. 11: Трудове право / редкол.: С.М. Прилипко (голова), М.І. Іншин (заст. голови), О.М. Ярошенко та  ін.: Нац. акад. прав. Наук україни; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2018. 776 с. (Особистий внесок: терміни: «гідна праця»; «зловживання трудовими правами»; «прекаризація праці (зайнятості); «призначення на посаду»; «рішення суду як підстава виникнення трудових правовідносин»; «секондмент».
 6. Сімутіна Я.В. Передмова; Розділ IV «Дефекти реалізації норм трудового права»: колективна монографія «Реалізація норм трудового права: проблеми теорії та практики» / Я.В. Сімутіна, Г.А. Трунова, Н.М. Хуторян, М.М. Шумило та ін.; за заг ред. Я.В. Сімутіної. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. 276 с.
 7. Велика українська юридична енциклопедія. Київ: «Видавництво Людмила», 2020: Право соціального забезпечення / редкол.: М.І. Іншин (голова), О.М. Ярошенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, Н.М. Вапнярчук. 2020. 912 с. Авторські терміни: безумовний базовий дохід, інклюзивна освіта, соціальна відповідальність бізнесу, соціальне обслуговування, соціальні права, соціально-забезпечувальна правосуб’єктність, споживчий кошик, учасник бойових дій.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Yana Simutina, Sergii Venediktov. The Scope of Labour Law in UkraineTransition Studies Review. 2021. Vol. 28 No. 1. P. 31-40. DOI: 10.14665/1614-4007-28-1-003.
 2. Yana Simutina, Sergii Venediktov. Non-standard Forms of Employment: Trends and Prospects of Ukraine’s Legal Regulation. E-Journal of International and Comparative Labour Studies, 2021. Vol. 11. No.2. ( передано до друку).
 3. Сімутіна Я. В. Дефекти трудового права та засоби їх подоланняПравова держава. 2021. Вип. 32. С. 314-323. DOI: 10.33663/0869-2491-2021-32-314-322.
 4. Сімутіна Я.В., Шумило М.М. Транскордонність як ознака довічних соціальних (пенсійних) виплат. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2021. Вип. 65.
 5. Сімутіна Я.В. Право на справедливі умови праці крізь призму положень Європейської Соціальної Хартії. Часопис Київського університету права. 2021. №3 (у друці).
 6. Сімутіна Я.В. Трансформація ознак трудових правовідносин в умовах інформаційного суспільства // Сучасне право в епоху соціальних змін: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Нац. авіаційний ун-т , 26 лютого 2021 р. Т. 2. Тернопіль: Вектор, 2021. С. 144-146.
 7. Сімутіна Я.В. Застосування Європейської соціальної хартії (переглянутої) у прецедентній практиці Верховного Суду // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 10. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Європейська соціальна хартія та проблеми реалізації соціальних прав в умовах глобалізації” (до 25-річчя Європейської соціальної хартії (переглянутої) 23 квітня 2021 року. Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2021. С. 51-56.
 8. Сімутіна Я.В. Застосування актів МОП та концепції «прихованого працевлаштування» (deemed employment) у судовій практиці // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 92-річчю з дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (2 квітня 2021 року). Харків, 2021. С. 61-63.
 9. Сімутіна Я.В. Міжнародний досвід лібералізації трудового законодавства та українські реалії // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову епоху ( з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-пркт. конф. (м. Одеса, 21 травня 2021 р.) / за заг. ред. С.В. Ківалова. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Т. 1 С. 464-468.
 10. Сімутіна Я.В. Реформування трудового законодавства України: проблеми та перспективи // Наукові засади державотворення і правотворення: історія, сучасність і перспективи: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 19 серпня 2021 р.) до 30-річчя Незалежності України / за заг. ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2021. С. 171-176.
 11. Сімутіна Я.В. Право на справедливу винагороду за Європейською соціальною хартією та стан його правового забезпечення в Україні // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнар. наукю-практ. конф. Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі: проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 р.). Хмельницький: Хмельницький ун-т управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 78-80.
 12. Сімутіна Я.В. Загрози та виклики дерегуляції трудових відносин в Україні // Основні напрямки захисту прав громадян України на працю та соціальний захист в умовах євроінтеграції : матеріали ХІ Міжн. наук.-практ. конф. Харків: Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021.
2020 рік
 1. Yana Simutina, Svitlana Synenko. Labour Law Reform in Ukraine: in Search of Equilibrium between Protectionism and Liberalisation. Journal of Law and Political Sciences. Vol. (23)-B (2) March 2020, p. 161-189.
 2. Yana Simutina, Sergii Venediktov. The Effects of COVID-19 on Ukraine’s Regulation of Employment RelationsE-Journal of International and Comparative Labour Studies, 2020. Vol. 9. No.3.
 3. Сімутіна Я. В. Укладення строкових трудових договорів з педагогічними працівниками пенсійного віку: диференціація чи дискримінація? Підприємництво, господарство і право. 2020. № 11. C/ 73-79.
 4. Сімутіна Я. В., Менюк Д. О. Судове рішення як об’єкт перегляду за нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України. Держава і право. 2020. Вип. 88. С. 89-98.
 5. Yana Simutina, Sergii Venediktov. COVID-19 and Labour Law: Ukraine.  Italian Labour Law eJournal. Special Issue 1, Covid-19 and Labour Law. A Global Review. Vol. 13 (2020).
 6. Симутина Я. В. Новеллы регулирования дистанционного труда и гибкого режима рабочего времени в трудовом законодательстве Украины. Трудовое и социальное право. Науч.-практ. журнал. 2020. № 2 (34). С. 32-29.
 7. Сімутіна Я. В. Декодифікація vs рекодифікація трудового законодавства України. Правова держава. 2020. Вип. 31. С. 291-298.
 8. Сімутіна Я.В. Зміна традиційного підходу до визначення поняття трудового договору та її наслідки для правозастосування // Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 травня 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника. Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020. С. 136-138.
 9. Сімутіна Я.В. Чим небезпечна модернізація трудового законодавства, запропонована у проєкті закону про працю № 2708? // Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства: тези доп. та наук. повідомл. учасників X Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, Нац. авіаційний ун-т, 22 лютого 2020 р.). Том 2. Тернопіль: Вектор, 2020. 298 с. С. 72-74.
 10. Сімутіна Я.В. Правові наслідки тимчасової непрацездатності працівника під час щорічної відпустки // Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист: тези доп. та наук. повідомл. учасників X Міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9 жовтня 2020 р.) / уклад.: О.М. Ярошенко, Н.Г. Орлова, О.В. Соловйов; за ред. О.М. Ярошенка. Харків: Право, 2020. С. 81-84.
 11. Симутина Я.В. СOVID-19 как стимул для трансформации трудового законодательства в Украине // Обеспечение прав трудящихся в условиях пандемии Covid-19: национальный опыт и международные трудовые стандарты: тезисы докл. участников Межд. семинара (г. Минск, 4 декабря 2020 г.).
2019 рік
 1. Сімутіна Я. В. Зловживання правом як неправомірна реалізація норм трудового праваЧасопис Київського університету права. 2019. № 4.
 2. Сімутіна Я.В. Правова невизначеність щодо обсягу поняття «заробітна плата» в правових позиціях Верховного Суду. Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: зб. наук. праць за матер. Міжнародної науково-практичній конференції, присвяченої 90-річчю Процевського О.І. (м. Харків, 5 квітня 2019 року). Харків: «Юрайт», 2019. С. 258-263.
 3. Сімутіна Я.В. Електронний документообіг у трудових відносинах та перспективи його запровадження в Україні. Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю створення каф. труд. права Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовтня 2019 р.) /за ред. О.М. Ярошенка. Харків: Право, 2019. С. 111-115.
2018 рік
 1. Yana Simutina. Current challenges of the labour law of Ukraine: On the way to European integrationJuridica International. 2018/27. P. 88-93. DOI: 10.12697/JI.2018.27.09.
 2. Симутина Я. В. Электронный документооборот в трудовых отношениях: проблемы теории и практикиТрудовое и социальное право. Науч.-практ. журнал. 2018. №3 (27). С. 22-27.
 3. Сімутіна Я. В. Правовідносини з професійного навчання працівників у контексті юридичних фактів, що породжують їх виникненняПравова держава. 2018. Вип. 29. С. 160-168.
 4. Сімутіна Я. В. Механізм правового регулювання трудових відносин: методологічний аспектJournal «ScienceRise: Juridical Science». 2018. №3 (5). С. 41-46.
 5. Сімутіна Я.В. До питання звільнення з посади голови виконавчого органу господарського товариства // Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика: тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовт. 2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. Харків: ФОП Панов А.Н, 2018. С. 263-267.
2017 рік
 1. Сімутіна Я. В. Рішення суду в механізмі правового регулювання трудових відносин. Альманах права. 2017. Вип. 8. С. 379-383.
 2. Сімутіна Я. В. Момент виникнення правосуб’єктності профспілки в контексті принципу зловживання правамиНауковий вісник Міжнародного гуманітарного ун-ту. Серія: Юриспруденція, 2017. № 29. Т. 2. С. 41-44.
 3. Сімутіна Я. В. Система юридичних фактів у трудовому праві України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 6. Т. 1. С. 146-149.
 4. Сімутіна Я.В. Рішення суду як юридичний факт в трудовому праві // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези доповідей та наук. повідомл. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 року). За ред. проф. М.І. Іншина. Київ: Прінт-Сервіс, 2017. С. 215-219.
 5. Сімутіна Я.В. Проблемні аспекти розірвання трудового договору з ініціативи працівника за ч. 3 ст. 38 КЗпП України // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2017 року) у 2-х томах. Т. 1 / відп. ред. Г.О. Ульянова. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 540-543.
 6. Яна Сімутіна. Реформа трудового законодавства в Україні: проблеми та перспективи// Правова реформа. Зб. наук. праць.  Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 листопада, 2017 р.); за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. Київ: Ніка-Центр, 2017. С. 362-364.
 7. Сімутіна Я.В. Добросовісність та недопустимість зловживання правом як принципи діяльності профспілок// Напрями розвитку трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 03 листопада 2017 р.); за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2017. С. 262-265.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email