Спеціальності

СОЦІОЛОГІЯ

Cоціолог — це фахівець в сфері теоретичного та емпіричного вивчення соціального життя в його цілісності, соціальних структур та процесів, спільнот та їхньої взаємодії, соціально-політичної динаміки соціуму, соціального підґрунтя економічної поведінки, а також культурних вимірів соцієтального розвитку. Професійні вміння соціологів реалізуються у таких сферах: соціальній, економічній, політичній, правовій, державного управління, науки та культури. Соціолог володіє широким спектром соціологічних теорій, а також розмаїтими підходами до методології, методів, методик та технік збору та обробки соціологічної інформації.

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Соціальний працівник– це фахівець з надання допомоги тим, хто її потребує, у вирішенні питань як сімейного, так і особистого характеру. Представники соціальної служби працюють в соціальних службах, центрах реабілітації, в лікарнях, місцях позбавлення волі, будинках для людей похилого віку. Вони допомагають мігрантам адаптуватися до нових умов життя, надають консультації з оформлення документів на отримання пільг і пенсій, здійснюють морально-правову підтримку особам з обмеженими можливостями, самотнім старим людям, багатодітним сім’ям, дітям-сиротам, особам, що страждають тяжкими недугами, громадянам, що бідують й перебувають у стані психічної депресії.

Соціальний працівник має високі моральні якості, емоційно-вольову стійкість, є небайдужою, справедливою, безкорисливою, порядною, чуйною, чесною, делікатною людиною, володіє комунікативними навиками, вміє створювати «мережу допомоги» та здійснювати процес допомоги.
Соціальний працівник володіє знаннями з теорії та історії соціальної роботи, психології, етики, права, соціології, медицини, економіки, має здібності щодо здійснення наукової та навчально-методичної діяльності.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Адміністративний менеджмент — це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Професія менеджера з адміністративної діяльності передбачає не лише реалізацію методів класичного адміністративного управління, але й конструювання та реконструювання адміністративних систем та самої адміністративної діяльності відповідно до потреб сучасного соціуму. Адміністративний менеджер володіє такими методами соціальної інженерії, як: соціальне діагнозування, моделювання соціальних систем і процесів, соціальне прогнозування та проектування, соціальна технологізація. Випускники отримують ґрунтовні базові знання та практичні навички ефективного управління в соціальних системах всіх рівнів.

Основною метою адміністративного менеджменту є підготовка студентів до кар’єри управлінця в державних і некомерційних організаціях.

ПРАВОЗНАВСТВО

Професія юриста є однією з найоплачуваніших і найбільш престижних в Україні та за кордоном. Юрист у сфері господарського права входить в ТОП-10 найперспективніших професій країни за рейтингом журналу «ФОКУС». На ФСП готують спеціалістів правознавства, існують спеціалізації в галузі права інтелектуальної власності, інформаційного права та бізнес-права.

Випускники юридичного відділення є спеціалістами в таких галузях права: кримінальне право і процес, адміністративне право і процес, цивільне право та процес, господарське право та процес, право інтелектуальної власності, інформаційне право, трудове право, міжнародне публічне та приватне право та інших. Також відзначаються додатковими якостями випускника, до яких можна віднести: володіння сучасними інформаційними технологіями, здібність до саморозвитку, мобільність, конкурентоспроможність на ринку праці і т.п.

Кафедра Напрям підготовки Спеціальність, спеціалізації Код спеціальності Форма
Соціології 6.030101 Соціологія

(д, з)

0402 Соціологія

Соціальна робота

7.040202

(д, з)

Соціальна робота з молоддю та сім’єю

8.040202

(д, з)

Публічного права 6.030402 Правознавство

(д, з)

0601 Право

Правознавство

7.060101

(д, з)

8.060101

(д)

Господарського та адміністративного права Право інтелектуальної власності;
Інформаційного права та права інтелектуальної власності Бізнес-право
Кафедра теорії та практики управління Специфічні категорії Адміністративний менеджмент

8.18010018

(д, з)

Сталий розвиток та соціальна інженерія
Електронне урядування в адміністративній діяльності
Електронне урядування

8.15010011

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *