Кафедра філософії

Кафедра філософії була заснована в Київському політехнічному інституті в 1958 році.

Професори, доценти та викладачі кафедри викладають філософські дисципліни студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на всіх факультетах КПІ ім. Ігоря Сікорського. Найбільш досвідчені фахівці викладають філософські дисципліни у межах підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (PhD).

При кафедрі існує аспірантура та докторантура.

В 1996 році на базі кафедр філософії, історії України, політології та соціології був створений факультет соціології НТУУ «КПІ».

У 2008 році було створено факультет соціології і права (ФСП).

Починаючи з 2018 року кафедра є випусковою за спеціальністю 231 Соціальна робота.

На кафедрі ведеться інтенсивна наукова робота: щорічно проводяться науково-практичні конференції, методологічні семінари, працюють наукові гуртки.

Соціальний працівник – це фахівець з надання соціальної допомоги різним категоріям населення. Соціальний працівник володіє фаховими знаннями зі теорії та методів соціальної роботи, психології, соціології, психіатрії, є ознайомленим зі правовими аспектами соціального захисту; володіє комунікативними навичками, вміє створювати «мережу допомоги» та керувати процесом допомоги, здатен здійснювати наукову діяльність

При кафедрі існує аспірантура та докторантура. Наукова робота виконується на кафедрі філософії за пріоритетним напрямом «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави» (Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук). Дослідження кафедри філософії здійснюють в рамках теми науково-дослідної роботи «Дослідження методів розвитку творчої особистості» (номер державної реєстрації №0107U0000981). В межах даної теми розробляються три фундаментальні напрями: «Творчість як спосіб здійснення дійсного гуманізму», «Інноваційно-інформаційні основи модернізації суспільства та освіти», «Соціальне проєктування як інноватика управлінської діяльності».

Освітньо-професійні програми

Кафедра філософії здійснює набір за такими освітньо-професійними програмами:

 1. Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти (освітня програма).
 2. Магістр (освітня програма).
 3. Доктор філософії за спеціальністю 033 Філософія (освітньо-наукова програма).

Перелік дисциплін

Освітня програма «Міжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність»
Phd (спеціальність 033 Філософія)
1 курс
 1. Історія філософії
 2. Екзистенційні виміри в українській філософії
 3. Іноземна мова для наукової діяльності
 4. Освітній компонент ЗУ-Каталог

Вибір теми дисертації аспіранта, формування індивідуального плану роботи аспіранта; виконання під керівництвом наукового керівника дисертаційної роботи; підготовка та подання до друку не менше 1 публікації

2 курс
 1. Основні парадигми сучасної філософії
 2. Теорія пізнання та способи обробки інформації
 3. Філософія культури
 4. Мистецтво наукової доповіді та аргументації
 5. Педагогічна практика
 6. Освітній компонент Ф-Каталог

Виконання під керівництвом наукового керівника дисертаційної роботи; підготовка та подання до друку не менше 1 публікації за темою дисертації відповідно чинних вимог.

3 курс

Виконання під керівництвом наукового керівника дисертаційної роботи; підготовка та подання до друку не менше 1 публікації за темою дисертації відповідно чинних вимог.

4 курс

Завершення дисертаційної роботи,підведення підсумків щодо публікацій (не менше трьох) за темою дисертації відповідно чинних вимог. Подання документів на попередню експертизу дисертації. Випускна атестація

Бакалаврат (для всіх спеціальностей)
Для 2 курсу
 1. Вступ до філософії
 2. Загальна теорія розвитку
 3. Основи теорії пізнання
 4. Основи філософії
 5. Філософські основи наукового пізнання
Для 3-4 курсів
 1. Валеологія
 2. Гендерні дослідження
 3. Етика
 4. Логіка
 5. Соціокультурний розвиток людства
 6. Релігієзнавство
 7. Технічна естетика
 8. Культура України
 9. Історія української культури в контексті світової цивілізації
 10. Практична культурологія
 11. Екологія культури

 

Міжнародна діяльність

Кафедра співпрацює з Kaunas University of Technology, Department of Humanities (Литва, м. Каунас) та в межах співпраці займається підготовкою майбутніх інженерів у галузі соціальної відповідальності.

Контактна інформація
Богачев Роман Михайлович
Завідуючий кафедрою, кандидат філософських наук, доцент