Підрозділи

ННЦ ПС «Соціоплюс»

Навчально-науковий центр прикладної соціології «Соціоплюс» у своїй діяльності орієнтується на досягнення максимального результату: проведення польового етапу в оптимальний термін, якісний та детальний аналіз даних, формування докладних та вичерпних аналітичних звітів. Співробітники організації – це злагоджений колектив спеціалістів, здатних ефективно організувати спільну діяльність задля досягнення встановленого результату. Гарантією якісного виконання робіт може бути лише високий рівень кваліфікації співробітників.

ННЦІП

Наказом ректора № 1-270 від 18.10.2013 року на базі факультету спільно з Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України створено Навчально-науковий центр інформаційного права і правових питань інформаційних технологій. Метою функціонування Центру є здійснення фундаментальних досліджень з проблем правового регулювання інформаційних відносин, забезпечення на цій основі навчального процесу відповідним дидактичним матеріалом, а також здійснення наукових експертиз проєктів нормативно-правових актів щодо регулювання цих відносин.

Директором центру призначений Фурашев В.М., кандидат технічних наук, доцента, с.н.с., лауреата премії Ради Міністрів СРСР і премії імені Ярослава Мудрого.Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом координується Центром у співпраці з кафедрою інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП. Завідувач цієї кафедри Петряев Сергій Юрійович безпосередньо брав участь у створенні Центру, координує навчальний процес і сприяє подальшому розвитку Центру.

Науково-дослідний потенціал складають співробітники Центру, що одночасно входять до професорсько-викладацького складу кафедр факультету:

  • Фурашев В.М. – Директор центру, к.т.н., доцент, с.н.с., перший заступник директора з наукової роботи НДІПІ НАПрН України
  • Цірфа Г.А., заступник директора Центру, к.і.н., доцент, доцент кафедри господарського та адміністративного права ФСП
  • Петряєв С.Ю., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП
  • Ланде Д.В., д.т.н., професор, с.н.с. НДІІП НАПрН України (сумісник)
  • Баранов О.А., к.т.н., с.н.с. НДІІП НАПрН України (сумісник)

Навчально-методичне забезпечення Центру здійснює викладач-сумісник кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Юдкова К.В. і ст. лаборант кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП Чернишина А.Г. В організації навчального процесу та розвитку наукових досліджень беруть активну участь: старший викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Бежевець А.М., доцент кафедри публічного права Попов К.Л.

Юридична клініка

Юридична клініка Defendo функціонує у складі факультету соціології і права НТУУ «КПІ» з 01 квітня 2011 року як база для вдосконалення теоретичних знань, практичного навчання студентів та надання безоплатної професійної юридичної допомоги.

Лабораторія технічної естетики та дизайну (DesignLab.015)

Інформація оновлюється.

Міжнародний центр розвитку ділової етики

Інформація оновлюється.