Кафедра теорії та практики управління

Загальна інформація

Кафедра теорії та практики управління факультету соціології і права є випусковою з підготовки бакалаврів та магістрів, а також здійснює підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Спеціалізації:

  • Адміністративний менеджмент – це діяльність, яка передбачає не лише реалізацію методів класичного адміністративного управління, але й конструювання та реконструювання адміністративних систем та самої адміністративної діяльності відповідно до потреб сучасного соціуму.
  • Електронне урядування – це форма організації управління в державному та приватному секторі, що базується на використанні сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій. Впровадження технологій електронного урядування сприяє розбудові інформаційного суспільства демократичного типу, орієнтованого на задоволення потреб громадян та побудованого із дотриманням принципів відкритості та прозорості у всіх сферах суспільного життя.

 

Випускники отримують ґрунтовні базові знання та практичні навички ефективного управління в соціальних системах всіх рівнів. Основною метою випускової кафедри теорії та практики управління є підготовка студентів до кар’єри управлінця у державних, недержавних та громадських організаціях.

Освітньо-професійні програми

Кафедра теорії та практики управління здійснює набір за такими освітньо-професійними програмами:

  1. Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти (освітня програма).
  2. Магістр (освітня програма).
  3. Доктор філософії за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (освітньо-наукова програма).

Перелік дисциплін

Освітня програма «Адміністративний менеджмент»

Бакалаврат
Цикл загальної підготовки
Базова підготовка
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Державна служба 5
Діловодство 4
Інтернет-технології та ресурси 5
Макро- та мікроекономіка 4,5
Основи економіки 3
Основи електронного урядування 4
Основи інформаційної безпеки 3
Основи маркетингу 4
Основи менеджменту та теорії організації 5
Основи публічного управління та адміністративної діяльності 5
Психологія управлінської взаємодії 4
Стандартизація, сертифікація та управління якістю 5
Теорія прийняття управлінських рішень 5
Технології та методи соціологічних досліджень 5,5
Трудове право 5
Управління базами даних 3,5
Управління персоналом та тайм-менеджмент 4
Фінанси і кредит 5
Цивільний захист та безпека життєдіяльності 2
Природничо-наукова підготовка
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Кібернетика та системний аналіз 4
Логіка 5
Моделювання та прогнозування процесів та систем 5
Основи математичних знань в публічному управлінні 5
Політологія 4
Соціальна філософія 3
Соціологія 7
Статистика 4
Теорія держави та права 8
Теорія ймовірності 4
Філософія науки і техніки 3
Соціально-гуманітарна підготовка
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Іноземна мова 6
Іноземна мова професійного спрямування 4
Історичні Н/Д* 2
Правові Н/Д 2
Психологічні Н/Д 2
Соціально-гуманітарні Н/Д №1 2
Соціально-гуманітарні Н/Д №2 2
Україномовні Н/Д 2
Філософські Н/Д 2

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Цикл професійної підготовки
Нормативні навчальні дисципліни
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Бенмаркінг у публічному управлінні 6
Врегулювання конфліктів 3
Державні інформаційні ресурси 5
Організація та управління діяльністю адміністративних органів 5
Регіональне управління та місцеве самоврядування 5
Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади 3
Соціальна політика 3
Теорія і практика референтської та офісної діяльності 5
Управління неурядовими організаціями 5
Навчальні дисципліни за вибором студента
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Н/Д* з виборчих систем та електоральних технологій 5
Н/Д з господарського права 4
Н/Д з експертних та креативних технологій 5
Н/Д з іміджелогії 4
Н/Д з логістики 4
Н/Д з проектних технологій та командної роботи 5
Н/Д з управління житлово-комунальним господарством 4

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Додатково
Інше навантаження
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Виробнича практика  7,5

 

Магістратура
Цикл загальної підготовки
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Інформаційна безпека та ризик-менеджмент 5
Інформаційні системи та Інтернет-технології в публічному управлінні 5
Моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні 4
Основи наукових досліджень та системне мислення 2
PR-технології та комунікації в публічному управлінні 3
Правовий захист інтелектуальної власності 2
Публічне управління та адміністрування 5
Публічні фінанси 3
Стратегічне управління 3
Управління трудовими ресурсами 3,5
Н/Д* з проблем сталого розвитку (за вибором студента) 2
Практикум з іншомовного наукового спілкування (за вибором студента) 3

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Цикл професійної підготовки
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Міжнародні та національні професійні стандарти у сфері адміністративного управління 4
Н/Д* з електронного урядування 3,5
Н/Д з правових та організаційних засад запобігання корупції 4
Н/Д з реінжинірингу адміністративних процесів та управління проектами 6
Технології адміністративної діяльності 3,5

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Додатково
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Науково-дослідна практика 5,5
Виконання та захист магістерської дисертації, складання комплексного випускного екзамену 19

 

Аспірантура PhD (доктор філософії)
Цикл загальної підготовки
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Аналіз даних у сфері державного управління 2
Іноземна мова (навчальна дисципліна мовно-практичної підготовки) 6
Інформаційна політика 2
Лідерство та глобальне управління 2
Теорія та методологія публічного управління та адміністрування 3
Філософські дисципліни (загально-наукові дисципліни за вибором студента) 4
Фінанси та бюджетування в державному секторі 3
Цикл професійної підготовки
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів наукової роботи українською мовою в усній та письмовій формі 2
Навчальні дисципліни за напрямом дослідження (за вибором аспіранта) 4
Додатково
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Педагогічна практика 2

Перелік дисциплін

Освітня програма «Електронне урядування»

Бакалаврат
Цикл загальної підготовки
Базова підготовка
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Державна служба 5
Діловодство 4
Інтернет-технології та ресурси 5
Макро- та мікроекономіка 4,5
Основи економіки 3
Основи електронного урядування 4
Основи інформаційної безпеки 3
Основи маркетингу 4
Основи менеджменту та теорії організації 5
Основи публічного управління та адміністративної діяльності 5
Психологія управлінської взаємодії 4
Стандартизація, сертифікація та управління якістю 5
Теорія прийняття управлінських рішень 5
Технології та методи соціологічних досліджень 5,5
Трудове право 5
Управління базами даних 3,5
Управління персоналом та тайм-менеджмент 4
Фінанси і кредит 5
Цивільний захист та безпека життєдіяльності 2
Природничо-наукова підготовка
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Кібернетика та системний аналіз 4
Логіка 5
Моделювання та прогнозування процесів та систем 5
Основи математичних знань в публічному управлінні 5
Політологія 4
Соціальна філософія 3
Соціологія 7
Статистика 4
Теорія держави та права 8
Теорія ймовірності 4
Філософія науки і техніки 3
Соціально-гуманітарна підготовка
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Іноземна мова 6
Іноземна мова професійного спрямування 4
Історичні Н/Д* 2
Правові Н/Д 2
Психологічні Н/Д 2
Соціально-гуманітарні Н/Д №1 2
Соціально-гуманітарні Н/Д №2 2
Україномовні Н/Д 2
Філософські Н/Д 2

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Цикл професійної підготовки
Нормативні навчальні дисципліни
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Архітектура електронного урядування 5
Бенмаркінг у публічному управлінні 6
Врегулювання конфліктів 3
Галузеве електронне урядування 4
Державні інформаційні ресурси 5
Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування 4
Організація та управління діяльністю адміністративних органів 5
Регіональне управління та місцеве самоврядування 5
Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади 3
Навчальні дисципліни за вибором студента
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Н/Д* з геоінформаційних систем 4
Н/Д з електронних послуг 6
Н/Д з інформаційного права (Основи інформаційного права/Інформаційне право України/Інформаційне право) 4
Н/Д з комунікативних технологій (Комунікативні кампанії: підготовка, організація та проведення/Комунікативні технології/Комунікації ) 5
Н/Д з логістики 4
Н/Д з основ електронного бізнесу та інтернет-маркетингу 4
Н/Д з програмування та адміністрування веб-ресурсів (Засоби створення та підтримки веб-ресурсів/Основи програмування) 4

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Додатково
Інше навантаження
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Виробнича практика 7,5

 

Магістратура
Цикл загальної підготовки
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Інформаційна безпека та ризик-менеджмент 5
Інформаційні системи та Інтернет-технології в публічному управлінні 5
Моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні 4
Основи наукових досліджень та системне мислення 2
PR-технології та комунікації в публічному управлінні 3
Правовий захист інтелектуальної власності 2
Публічне управління та адміністрування 5
Публічні фінанси 3
Стратегічне управління 3
Управління трудовими ресурсами 3,5
Н/Д* з проблем сталого розвитку (за вибором студента) 2
Практикум з іншомовного наукового спілкування (за 3вибором студента) 3

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Цикл професійної підготовки
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Електронне урядування та електронна демократія 3,5
Міжнародні та національні професійні стандарти у сфері електронного урядування 4
Н/Д з впровадження електронного урядування 6
Н/Д з інструментів електронного урядування та електронної демократії у запобіганні корупції 4
Н/Д з публічних закупівель та електронної комерції 3,5

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Додатково
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Науково-дослідна практика 5,5
Виконання та захист магістерської дисертації, складання комплексного випускного екзамену 19

 

Аспірантура PhD (доктор філософії)
Цикл загальної підготовки
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Аналіз даних у сфері державного управління 2
Іноземна мова (навчальна дисципліна мовно-практичної підготовки) 6
Інформаційна політика 2
Лідерство та глобальне управління 2
Теорія та методологія публічного управління та адміністрування 3
Філософські дисципліни (загально-наукові дисципліни за вибором студента) 4
Фінанси та бюджетування в державному секторі 3
Цикл професійної підготовки
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів наукової роботи українською мовою в усній та письмовій формі 2
Навчальні дисципліни за напрямом дослідження (за вибором аспіранта) 4
Додатково
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Педагогічна практика 2

Міжнародна діяльність

Інформація оновлюється.

Матеріально-технічне забезпечення

Інформація оновлюється.

Контактна інформація
Чукут Світлана Анатоліївна
В.о. завідувача кафедри