Навчальні дисципліни (Право)

Основи наукових досліджень

Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» своєю ціллю має ознайомлення студентів з основними поняттями в галузі науково-дослідницької роботи.

Науково-дослідна робота — це головний шлях набуття, примноження й оновлення знань, який пе­редбачає уміння ставити наукові завдання, планувати їх виконання, організовувати збір та обробку інформації, а також створювати умови для генеру­вання нових ідей та їх практичної реалізації. Досвід наукової роботи набувається протягом усього твор­чого життя вченого, а фундаментом для нього є знан­ня основ методології наукових досліджень.

Правове регулювання науково-дослідницької роботи регулюється Конституцією  України, Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Юридична деонтологія

Дисципліна «Юридична деонтологія» розкриває загальну картину юридичної діяльності як практичної, так і наукової, і навчальної, а також систему юридичної освіти, завдання та функції правознавства, роль юридичних знань у вирішенні питань суспільного буття, визначенні вимог до особистих і професійних якостей юриста, систему формування цих якостей, мистецтво спілкування й мудрість прийняття правильного рішення в юридичній практиці.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів первинних знань про правові основи державного і суспільного життя, дбайливого ставлення до інтересів суспільства, держави та особи, ціннісних орієнтирів щодо моральної оцінки діяльності юриста-професіонала; ознайомлення із системою та методологією навчання; з вимогами, що ставляться до працівників юридичної сфери.

Проблеми податкового права

Курс «Проблеми податкового права» присвячений вивченню основних теоретичних та практичних проблем правового регулювання суспільних відносин. У межах курсу основна увага приділяється розгляду практичних проблем захисту прав платників податків на різних етапах взаємовідносин із контролюючими органами.

Під час вивчення курсу студенти аналізують кейси (конкретні судові справи) та виконують інші практичні завдання, спрямовані на сформування знань та умінь захисту прав та інтересів юридичних і фізичних осіб у податкових правовідносинах.

Митне право

Навчальна дисципліна “Митне право України” належить до циклу загальної підготовки студентів, які здобувають ступінь вищої освіти “бакалавр” за спеціальністю “ Правознавство “. Предметом навчальної дисципліни  є правове регулювання  суспільних відносин, що складаються в процесі і з приводу переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України. Передбачається формування у студентів здатностей орієнтуватися у нормах законодавства, які забезпечують здійснення державної митної справи; аналізувати, тлумачити законодавство з питань митної справи та правильно його застосовувати; оволодівати формами та методами реалізації митних процедур в процесі зовнішньоекономічної діяльності.

Муніципальне право

Дисципліна муніципальне право вивчає правове регулювання місцевого самоврядування та практику його здійснення в населених пунктах України. Студенти вивчають розвиток місцевого самоврядування, основні його моделі та інститути, та здобувають уміння правильно оцінювати конкретні муніципально-правові явища та вирішувати теоретичні та практичні завдання у сфері правового регулювання місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування – право і реальна здатність територіальної громади (жителів села, селища та міста) самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.  До таких питань належать прийняття місцевого бюджету, місцевих податків і зборів, розпорядження комунальною власністю, створення та підтримання функціонування місцевої соціальної інфраструктури (доріг, мостів, шкіл, дитячих дошкільних закладів, лікувальних установ) та ін. Територіальні громади реалізують своє право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради, сільських, селищних, міських голів, виконавчі комітети місцевих рад).

Основні положення місцевого самоврядування врегульовуються в Конституції України, Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейській хартії місцевого самоврядування 1985 р. та інших законодавчих актах.

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Метою навчальної дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» є формування у студентів можливостей орієнтуватися у нормах законодавства, що регламентують питання правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та здатності забезпечувати правовий супровід операцій у зовнішньоекономічній сфері, формулювання правових позицій та вирішення спорів, які виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Після засвоєння положень навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати результати навчання, які полягають у знаннях  загальної характеристики зовнішньоекономічної діяльності; правових основ статусу та діяльності учасників зовнішньоекономічної діяльності; правового регулювання ліцензування зовнішньоекономічної діяльності; змісту державного регулювання та механізму саморегулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні; основ юридичної відповідальності за правопорушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

У результати вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти складати необхідні документи правового характеру, аналізувати такі документи, визначати їх недоліки та формувати правові позиції щодо їх оскарження, визначати прогалини у законодавстві, недоліки правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та пропонувати шляхи їх вирішення.

Основні положення правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності визначаються Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законами України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про Національний банк України».

Правове регулювання ринку цінних паперів

Метою навчальної дисципліни «Правове регулювання ринку цінних паперів» є формування у студентів можливостей орієнтуватися у нормах законодавства, що регулюють питання правового регулювання ринку цінних паперів; вивчення студентами загальної правової характеристики ринку цінних паперів; опанування законодавчої бази фондового ринку України, його інструментів, відрізняти цінні папери за їх видами і змістом.

Після засвоєння положень навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати результати навчання, які полягають у знаннях загальної характеристики фондового ринку та його структури; правових основ статусу та діяльності учасників ринку цінних паперів; правового регулювання випуску та обігу акцій та облігацій; правового регулювання вексельного обігу в Україні; державного регулювання фондового ринку в Україні;  правового статусу та повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як спеціального державного органу у сфері регулювання ринку цінних паперів; загальних засад юридичної відповідальності за правопорушення на фондовому ринку. Аналізувати нормативно-правові акти та застосовувати їх до конкретних ситуацій.

У результати вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти складати необхідні документи правового характеру, аналізувати такі документи, визначати їх недоліки та формувати правові позиції щодо їх оскарження, визначати прогалини у законодавстві, недоліки правового регулювання ринку цінних паперів та пропонувати шляхи їх вирішення.

Основні положення правового регулювання ринку цінних паперів визначаються Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Проблеми адміністративного права

Навчальна дисципліна «Проблеми адміністративного права» присвячена вивченню проблем нормативного регулювання в галузі виконавчої влади, надання адміністративних послуг та інших відносин, що відносяться до предмету відповідної галузі права. Викладається для студентів освітнього ступеня «магістр», за спеціальністю 081 «Право», за спеціалізацією «Господарське та адміністративне право і процес»,

Україна взяла курс на створення правової держави, що поставило вимогу кардинального реформування всіх сфер суспільно-публічного життя. На сьогодні Україна потрапила в складну політичну і економічну ситуацію, у зв’язку з чим постає багато нових, важливих питань, які слід вирішувати в найкоротші терміни. Відразу після здобуття незалежності Україна не змогла ефективно і вдало провести адміністративну реформу в зв’язку з тим, що в перші роки незалежності постало безліч питань, які потребували негайного вирішення. Але вже зараз є достатньо умов для її втілення. Адміністративне право має своїм предметом регулювання державного управління. Отже реформи у сфері виконавчої влади мають здійснюватися на основі політичних рішень, які втілюються в нормах адміністративного права. Оновлення системи виконавчої влади, пріоритетом якої є забезпечення прав і свобод людини і громадянина, продовжується повсюдно. З’являються нові інститути адміністративного права: надання адміністративних послуг, адміністративна юстиція,  оновлення місцевого самоврядування тощо. За час вивчення адміністративного права, коли студент оволодіває  першим рівнем юридичної освіти, до навчання в магістратурі проходить 2,5 року. Багато що змінюється в адміністративно-правовому регулюванні суспільних відносин. Студент має отримати знання як щодо цих змін, так і щодо перспектив розвитку адміністративного законодавства.

Потребують змін і доповнень окремі положення Конституції  України, Закони України “Про Кабінет Міністрів України” , «Про центральні органи виконавчої влади», Кодекс України про адміністративні правопорушення та інше законодавство.

Страхове право

Навчальна дисципліна «Страхове право» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю «Правознавство». Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. «Страхове право» належить до спеціальних дисциплін. Предметом навчальної дисципліни є наукові погляди, нормативно-правові акти, практика їх застосування щодо регулювання страхових відносин. Передбачається формування у студентів здатностей визначати порядок здійснення страхової діяльності; правове становище учасників страхових відносин, аналізувати та тлумачити чинне законодавство, що регулює страхові відносини в Україні, порядок здійснення страхової діяльності; розробляти проєкти договорів страхування.

Проблеми правового регулювання економічної концентрації

Дисципліна «Проблеми правового регулювання економічної концентрації» вивчає:  державну політики у сфері захисту економічної конкуренції,  процедури контролю економічної концентрації певних видів правочинів (договорів) і дій суб’єктів господарювання; механізм вирахування співвідношення ринкових часток суб’єктів господарювання на товарних ринках; механізм попереднього одержання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання з боку АМКУ; механізм реорганізації (виділення, поділу, перетворення юридичних осіб); механізм  захисту прав суб’єктів господарювання у процесі економічної концентрації за вимогами норм законодавчо-нормативних актів та процесуального права.

Студенти вивчають сутність та зміст категорії «економічна концентрація»; світовий досвід регулювання монополістичних і олігополістичних тенденцій; державну політику у сфері захисту економічної конкуренції; сутність та процедури контролю економічної концентрації, що сприяє розумінню визначення критерій і порогових показників віднесення певних видів правочинів (договорів) та дій суб’єктів господарювання до економічної концентрації та наданню правової оцінки порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і визначенню механізму відповідальності за порушення у вигляді економічної концентрації.

Адміністративні процедури

Навчальна дисципліна «Адміністративні процедури» передбачена навчальним планом факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 081 «Право». Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Предметом навчальної дисципліни – «Адміністративні процедури» є правове регулювання адміністративних процедур в органах публічної адміністрації та практика реалізації відповідних правових норм адміністративного права, а в деяких випадках і інших галузей матеріального права.

Під адміністративною процедурою розуміється дія  органу публічної адміністрації щодо видання актів та прийняття інших рішень, на виконання норм адміністративного права, у межах повноважень, визначених законодавством, в тому числі на підставі заяви особи (у передбачених законом випадках за власною ініціативою), по встановленню (наданню, посвідченню, підтвердженню, реєстрації, забезпеченню), зміні, призупиненню, збереженню, переходу або припиненню прав і (або) обов’язків цієї особи, у тому числі, з надання їй адміністративних послуг.

Основні положення адміністративних процедур регулюються Конституцією України, Законами України « Про адміністративні послуги»,  « Про звернення громадян».

Корпоративне право

Навчальна дисципліна «Корпоративне право» належить до циклу професійної та практичної підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю «Право». «Корпоративне право» належить до спеціальних дисциплін.

Предметом навчальної дисципліни є наукові погляди, нормативно-правові акти щодо регулювання корпоративних відносин, практика їх застосування. Передбачається формування у студентів здатностей визначати порядок здійснення суб’єктами корпоративних правовідносин своїх корпоративних прав, аналізувати та тлумачити чинне законодавство, що регулює правове становище юридичних корпорацій в Україні, розробляти проєкти локальних (корпоративних) нормативних актів, правильно застосовувати чинне законодавство, що регулює правове становище корпорацій та корпоративне управління в Україні.

Податкове право

Податкове право вивчається одночасно з вивченням фінансового та банківського права. Дисципліна присвячена опануванню студентами основ сучасного оподаткування в Україні та його правового забезпечення, зокрема правового супроводу податкової перевірки, захисту прав платників податків, діяльності контролюючих органів.

Господарське процесуальне право

Навчальна дисципліна «Господарське процесуальне право» викладається відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки «Правознавство». Предметом навчальної дисципліни «Господарське процесуальне право» є сукупність відносин, що виникають між суб’єктами господарювання, при виникненні між ними спірних ситуацій, та між господарським судом та суб’єктами господарювання, з приводу захисту їх прав та законних інтересів, це сукупність відносин, що виникають в процесі безпосереднього розгляду справ та прийняття рішень господарськими судами України. Передбачається вивчення та засвоєння студентами процесуальних норм та основних правових інститутів в галузі процесуального регулювання порядку розгляду господарськими судами України спорів, що виникають у сфері господарювання.

Аграрне право

Навчальна дисципліна «Аграрне право» належить до циклу професійної і практичної підготовки студентів, які здобувають ступінь вищої освіти “бакалавр” за спеціальністю «Правознавство». Предметом навчальної дисципліни є правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі виробництва і переробки сільськогосподарської продукції в аграрному секторі економіки України. Передбачається формування у студентів здатностей орієнтуватися в нормах аграрного законодавства; аналізувати  та тлумачити норми чинного законодавства, що регулюють правове становище аграрних товаровиробників в Україні; вирішувати теоретичні та практичні завдання у сфері правового регулювання виробництва та реалізації якісної сільськогосподарської продукції.

Адміністративне право

Навчальна дисципліна «Адміністративне право» складається з двох частин – загальної та особливої, що  належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Предметом адміністративного права становить широкий комплекс суспільних відносин, що виникають у зв’язку з реалізацією функцій державної виконавчої влади, змістом якої є управління суспільством. Базою для вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право України» є знання, отримані студентами після вивчення таких фундаментальних навчальних дисциплін як «Теорія держави і права», «Конституційне право України», «Історія вчень про державу та права”.

Адміністративне право  – це галузева юридична наука, сукупність знань, наукових поглядів, концепцій про систему галузі права, яке регулює відносини, які виникають  в результаті здійсненння  виконавчої влади, надання її органами управлінських послуг, а також відповідальності за адміністративні правопорушення.

Основні положення адміністративного права регулюються Конституцією  України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Господарським кодексом України, Митним кодексом України, Законами України “Про державну службу”, “Про громадянство України”, “Про громадські об’єднння”, “Про адміністративні послуги”,  “Про звернення громадян”, “Про Національну поліцію”, “Про запобігання корупції”, “Про освіту”, “Про оборону України”.

Адміністративна відповідальність

Курс “Адміністративна відповідальність” покликаний сформувати в студентів навички аналізувати склади адмінстративних правопорушень, визначати наявність або відсутність вини, об’єктивної сторони, інших елементів складу правопорушення. Це необхідно для засвоєння уміння захисту інтересів клієнта під час притягнення його до адміністративної відповідальності.

Вивчається також порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, система органів і посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Адміністративно-процесуальне право

Навчальна дисципліна «Адміністративне процесуальне право» вивчає  правове регулювання адміністративного процесу. Її мета полягає в опануванні студентами теоретичних знань в сфері адміністративного  процесу. Його завданнями є ознайомлення з теорією і практикою адміністративного процесу; засвоєння змісту основних нормативно-правових актів України, які регулюють  відносини в сфері виконавчої влади та діяльності адміністративних судів; ознайомлення студентів з міжнародно-правовими актами, які ратифіковані парламентом, їх впливом на національне законодавство; формування вмінь користуватися нормативно-правовою базою та вміння їх правильного застосування при здійсненні відповідних адміністративних проваджень.

Адміністративно-процесуальне право, це галузь права, система правових процесуальних норм, які встановлюють порядок застосування матеріальних норм, врегульованих адміністративним правом, а у встановлених законом випадках і іншими галузями права, надання адміністративних послуг, вирішення спорів, що випливають з управлінських відносин, а також адміністративної відповідальності.

Основні положення адміністративного процесу регулюються Конституцією  України, Кодексом адміністративного судочинства України, Законами України «Про адміністративні послуги»,  «Про звернення громадян».

Господарське право

Господарське право включає в себе правові положення господарської діяльності, основні напрями економічної політики держави, правовий статус суб’єктів господарських відносин, принципи організації підприємницької діяльності та управління нею, порядок  укладання господарських договорів, інститут права власності (майнову основу господарювання), правові засади відповідальності у сфері господарювання, особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання, зокрема у сфері господарсько-торговельної діяльності та зовнішньо-економічній діяльності.

Вивчення дисципліни «Господарське право» дає студентам можливість отримати комплекс знань про поняття, систему і роль господарського права в сучасних умовах, з’ясувати теоретичні і практичні питання правового регулювання окремих галузей господарської діяльності, опанувати інші фундаментальні дисципліни, сформувати економічне та правове мислення, потрібні для ефективної практичної діяльності в умовах сучасної ринкової економіки України.

Господарське законодавство ґрунтується на нормах Конституції України, господарського кодексу та чисельних законодавчо-нормативних актах, що складають нормативну основу господарського правопорядку – правил організації, безпосереднього здійснення та управління господарською діяльністю.

Комерційне право

Предметом навчальної дисципліни «Комерційне право» є вивчення і дослідження основних теоретичних положень та категорій комерційного права, визначення основних правових засад здійснення торговельної діяльності в Україні.

Вивчення дисципліни «Комерційне право» дає студентам можливість орієнтуватися у системі комерційного законодавства, практики його застосування, а також отримати комплекс знань щодо правової поведінки учасників ринкових відносин, юридичних аспектів розвитку товарних ринків та  ролі комерційного права в сучасних умовах.

Комерційне законодавство ґрунтується на нормах Конституції України, господарського кодексу та цивільного кодексів, спеціальних законодавчо-нормативних актах, та відомчих нормативних актах, розроблених і затверджених відповідними органами влади.  що сприяють вдосконаленню та розвитку  національного комерційного права.

Конкурентне право

Конкурентне право передбачає вивчення: політики держави щодо розвитку та захисту конкуренції; системи органів, які здійснюють в Україні політику розвитку та захисту конкуренції; сутність і методі дослідження ринку; види порушення законодавства про захист економічної конкуренції;   процесуальних засад щодо розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції; відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції; дослідження міжнародного досвіду щодо здійснення політики захисту конкуренції.

Вивчення дисципліни «Конкурентне право» сприяє передачі студентам комплексу знань про поняття, систему і роль конкурентного права в сучасних умовах. Студенти мають уяснити цілі і завдання політики української держави щодо створення  і розвитку конкурентного середовища, організаційно-правову базу та механізми  запобігання антиконкурентним узгодженим діям суб’єктів господарювання, монополізації товарних ринків, обмеження монополізму, припинення зловживань монопольним положенням, недопущення неправомірної концентрації суб’єктів господарювання,захисту та стимулювання добросовісної конкуренції.

Конкурентне законодавство ґрунтується на нормах Конституції України, господарського кодексу, спеціальних законодавчо-нормативних актах, та відомчих нормативних актах, розроблених і затверджених Антимонопольним комітетом України, що сприяють добросовісній конкуренції у відносинах суб’єктів господарювання.

Право соціального забезпечення

Дисципліна «Право соціального забезпечення» вивчає систему соціального забезпечення та страхування, діяльність державних органів у цій сфері в Україні, пенсійне право та пенсійну реформу як складову реформи соціального забезпечення.

Вивчається також право громадян України на пенсійні виплати за рахунок різних фондів, право на отримання пенсії із солідарної системи; право на отримання довічної пенсії та одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду, право на отримання пенсії за різними нормативними актами, види та система державної соціальної допомоги, соціального обслуговування та пільг.

Трудове право

Дисципліна «Трудове право» вивчає суспільні відносини, які виникають із застосування працівниками здатності до праці у виробництві та інші відносини, що тісно пов’язані з трудовими. Метою норм трудового права є регламентація триваючих трудових відносин у процесі праці шляхом встановлення мінімальних гарантій, максимальних обмежень (норми робочого часу, норми праці), захисних процедур (підстави і порядок звільнення з ініціативи власника, додержання гарантій при звільненні, порядок оскарження незаконного рішення тощо).

Змістом права на працю є можливість одержати роботу і вступити в трудові правовідносини з підприємством, установою чи організацією незалежно від форми власності і форми господарської діяльності або з фізичною особою; оплата праці, залежно від виконаної роботи, але не нижче від встановленого державою мінімуму; можливість вільно обирати рід занять, вільно обирати професію, спеціальність, посаду.

Вивчаються також питання забезпечення дисципліни праці, внутрішній трудовий розпорядок, види матеріальної відповідальності, питання відшкодування шкоди та розгляд трудових спорів відповідно до чинного трудового законодавства України.

Фінансове та банківське право

Фінансове та банківське право вивчається студентами четвертого року навчання, і призначене для опанування досить широкого кола правових норм, що регулюють фінансові та правовідносини та правовідносини у сфері організації банків та здійснення банківської діяльності, а також практики їх реалізації.

В межах вивчення курсу студенти опановують основні поняття фінансового права та фінансової  діяльності держави, в т.ч. бюджетне право, а також основні положення щодо здійснення фінансового контролю в Україні, банківських правовідносин та банківської системи, правових засад організації грошового обігу, в т.ч. готівкового, правове регулювання касових операцій, особливості фінансово-правової відповідальності. Також студенти ознайомлюються з основами правового регулювання у сфері  державного соціального страхування та основами податкового права як підгалузі фінансового права для подальшого його вивчення в межах окремого курсу “податкове право”.

Екологічне право

Навчальна дисципліна “Екологічне право” належить до циклу загальної підготовки студентів, які здобувають ступінь вищої освіти “бакалавр” за спеціальністю “Правознавство”. Предметом начальної дисципліни є правове регулювання суспільних відносин, що виникають з приводу охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Передбачається формування у студентів здатностей орієнтуватися у нормах чинного законодавства, аналізувати їх та тлумачити; вирішувати теоретичні та практичні завдання у сфері правового регулювання забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

Основи економіки

Метою навчальної дисципліни «Основи економіки» є вивчення закономірностей розвитку економічних систем, моделей суспільного розвитку, особливостей ефективного господарювання за умов обмежених ресурсів, механізму функціонування національного ринку, процесів глобалізації економічного життя суспільства, відносин власності, виникнення та значення грошей, форм суспільного виробництва, економічної динаміки, конкуренції, державного регулювання економіки, циклічних коливань економіки.

Після засвоєння положень навчальної дисципліни студенти отримують достатню основу для систематизації здобутків економічної науки та самостійного аналізу економічних явищ та процесів, а також формування у студентів здатностей володіти методами наукового пізнання економічних процесів; понятійно-категоріальним апаратом економічної науки; пояснити взаємозв’язок між економічною наукою та економічною політикою; узагальнювати економічні факти, статистичні матеріали, які відносяться до конкретної проблеми; аналізувати економічні явища і процеси.

Після засвоєння положень навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати результати навчання, які полягають у знаннях термінології та основних засобів економічного аналізу; поняття та принципів організації економічних систем; основних економічних явищ і процесів; трансформації відносин власності; закономірностей функціонування суб’єктів економічних систем у різних ринкових ситуаціях; функціонування галузевих ринків; формування ринків факторів виробництва; утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів; впливу методів державного регулювання на економічні процеси в державі.

Правове регулювання банкрутства

Навчальна дисципліна «Правове регулювання банкрутства» запроваджена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю «Правознавство» належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Предметом навчальної дисципліни є наукові погляди, нормативно-правові акти, практика їх застосування щодо регулювання відносин неспроможності, які виникають у зв’язку з неплатоспроможністю господарюючого суб’єкта як результат його господарської діяльності, спрямовані на застосування судових реабілітаційних заходів задля поновлення його платоспроможності, а в разі неможливості на примусову ліквідацію. Передбачається опанування теоретичних та практичних засад провадження у справах про банкрутство.

Цивільне право. Загальна частина

Навчальна програма дисципліни «Цивільне право. Загальна частина» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, її зв‘язок з іншими навчальними дисциплінами, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку та екзамену), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Цивільне право. Особлива частина

Навчальна програма «Цивільне право України. Особлива частина» включає в себе інститути договірних зобов’язань, позадоговірних зобов’язань, зобов’язань із відшкодування шкоди, спадкових правовідносин. Програма з дисципліни «Цивільного права України. Особлива частина» визначає коло теоретичних та практичних питань, які підлягають обов’язковому вивченню, встановлює обсяг вимог, яким повинні відповідати знання студента при складанні заліку та іспиту з даної дисципліни, при написанні курсової роботи, а також при підготовці індивідуальних завдань.

Цивільне процесуальне право України

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки майбутніх фахівців. Предметом навчальної дисципліни є суспільні відносини у сфері здійснення правосуддя, зокрема діяльність учасників цивільного судочинства у всіх судових інстанціях щодо здійснення правосуддя у справах позовного, наказного та окремого провадження з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових та інших правовідносин, за винятком випадків, коли розгляд таких справ здійснюється за правилами іншого судочинства. Навчальна дисципліна містить два кредитні модулі: цивільне процесуальне право 1 та цивільне процесуальне право 2.

Сімейне право України

Комплекс навчально-методичного забезпечення містить розширені плани лекцій, плани семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового і поточного контролю. Видання має на меті ознайомити студента зі змістом і структурою навчальної дисципліни, допомогти студенту здобути навички застосування сімейного законодавства,  підготовки до ведення справ, пов’язаних із сімейними спорами.

Основи юридичної клінічної практики

Комплекс навчально-методичного забезпечення містить розширені плани лекцій, плани семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового і поточного контролю, кейси. Видання має на меті ознайомити студента зі змістом і структурою навчальної дисципліни, допомогти студенту здобути навички формування документів правового характеру відповідно до нормативних вимог щодо їх форми і змісту та враховуючи кращі практики складання процесуальних документів, а також навчити практичним умінням і професійній відповідальності студентів-юристів.

Кримінальне процесуальне право України

Навчальна програма дисципліни «Кримінальне процесуальне право» охоплює два блоки питань «Загальної» та «Особливої» частин курсу. В першій частині розглядаються питання, що мають визначальне значення для усього кримінального процесу і спрямовані на висвітлення засад кримінального провадження та забезпечення прав і законних інтересів осіб, залучених у кримінальне провадження. Друга частина присвячена висвітленню порядку провадження в окремих стадіях кримінального процесу, проведення окремих процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень, міжнародному співробітництву під час кримінального провадження.

Криміналістика

Навчальна програма дисципліни «Криміналістика» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, її зв‘язок з іншими навчальними дисциплінами, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку та екзамену), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Судова експертиза

В навчальну програму дисципліни «Судова експертиза» включені основні наукові, методичні та правові положення організації підготовки призначення та проведення судово-експертних досліджень в Україні. На  підставі спеціалізації факультету особливу увагу приділено вивченню організації призначення судових експертиз захисту прав інтелектуальної власності, техніко-комп’ютерним судовим експертизам і найбільш поширеним криміналістичним експертизам.

Захист прав інтелектуальної власності

Захист прав інтелектуальної власності – попереджувальні заходи з усунення реальних загроз системі правових норм, що закріплюють, охороняють та регулюють суспільні відносини з належності й використання нематеріальних чи матеріалізованих нових знань, що належать фізичній або юридичній особі. Знання в цій сфері дозволять зрозуміти сутність інтелектуальної власності, її змістовних характеристик та загальних властивостей, усвідомити природу та шляхи її захисту.

Право промислової власності

Навчальна програма дисципліни «Право промислової власності» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, її зв‘язок з іншими навчальними дисциплінами, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку та екзамену), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Право регулювання авторського права

Навчальна програма дисципліни «Правове регулювання авторського права» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, її зв‘язок з іншими навчальними дисциплінами, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку та екзамену), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Основи інформаційного права

Навчальна програма дисципліни «Основи інформаційного права» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. В лекціях навчальної дисципліни розкриваються такі основні питання: роль та значення інформації та інформаційних технологій у сучасному світі; правові особливості інформації та інформаційних процесів; інформаційну сферу як об’єкт правового регулювання; інформаційну інфраструктуру і суспільні відносини; предмет та методи інформаційного права; правовідносини в інформаційній сфері; систему принципів інформаційного права; систему інститутів та термінологічну систему інформаційного права; визначення інформаційного права як галузі права; основні положення щодо взаємозв’язку правосвідомості та інформаційного права.

Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Інформаційне право

Навчальна програма дисципліни «Інформаційне право» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. В лекціях навчальної дисципліни розкриваються такі основі питання: основні положення інформаційного права; правові режими інформації; система нормативно-правових актів інформаційного законодавства; інформаційне законодавство у сфері створення, розповсюдження та зберігання інформації; теоретичні засади та зміст процесу систематизації інформаційного законодавства; засади правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням Інтернет; основи міжнародного та європейського інформаційного права.

Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Основи інформаційної безпеки

Інформаційна безпека – стан збереження інформаційних ресурсів держави і захищеності законних прав особи і суспільства в інформаційній сфері, а також захищеність інформації від випадкових або навмисних впливів природного або штучного характеру, які можуть завдати шкоду суб’єктам інформаційних відносин. Знання в цій сфері дозволять студенту зрозуміти природу інформації та її властивостей, усвідомити сутність інформаційної небезпеки і шляхів її запобігання та усунення.

Правові аспекти інформаційної безпеки

Інформаційна безпека – стан збереження інформаційних ресурсів держави і захищеності законних прав особи і суспільства в інформаційній сфері, а також захищеність інформації від випадкових або навмисних впливів природного або штучного характеру, які можуть завдати шкоду суб’єктам інформаційних відносин. Знання в цій сфері дозволять студенту зрозуміти природу інформації та її властивостей, усвідомити сутність інформаційної небезпеки і шляхів її запобігання та усунення.

Міжнародне інформаційне право

Міжнародне інформаційне право – комплексна галузь сучасного міжнародного права. Норми міжнародного права регулюють міждержавні відносини в інформаційній сфері, пов’язані з обігом інформаційних ресурсів в ході міжнародного співробітництва, а також транскордонної передачі інформаційних ресурсів іншими суб’єктами, ніж держави.

 

Інноваційна діяльність та комерціалізація прав інтелектуальної власності

Аннотація відсутня.

Практика укладання договорів у сфері інтелектуальної власності

Навчальна програма дисципліни «Практика укладання договорів у сфері інтелектуальної власності» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, її зв‘язок з іншими навчальними дисциплінами, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку та екзамену), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Проблеми інтелектуальної власності в Україні

Відсутність державної політики в сфері інтелектуальної власності стало першопричиною проблем інтелектуальної власності в Україні. Наслідком цього є низький науково-прикладний рівень розробки суто теоретичних наукових проблем та напрацювань теорії і практики у сфері забезпечення захисту інформації з обмеженнями у доступі. Останні залишаються несистематизованими та невідпрацьованими. Існує чимало й інших проблем організації та функціонування системи забезпечення захисту інтелектуальної власності державними й недержавними структурами.

Актуальність розробки суто теоретичних і практичних проблем діяльності державних та недержавних структур із захисту інтелектуальної власності у системі забезпечення безпеки України зумовлюється необхідністю реформування галузі, осмислення сучасних викликів і загроз, пріоритетів розвитку системи національної безпеки в XXI столітті, принципів побудови органів та організацій України із забезпечення ефективного захисту її інтелектуального потенціалу.

Проблеми інформаційного права

Навчальна програма дисципліни «Проблеми інформаційного права» містить відомості щодо мети та завдань дисципліни, визначає розподіл навчального часу на різні види аудиторних занять та самостійну роботу студента. В лекціях навчальної дисципліни розкриваються такі основні проблемні питання: правового забезпечення свободи слова, створення, поширення, використання та доступу до інформації; правового регулювання діяльності суб’єктів  створення інформації; правового регулювання діяльності суб’єктів  електронних комунікацій та інфраструктури збереження інформації; правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з мережею Інтернет, електронними документами та електронним підписом, електронним урядуванням, дистанційним навчанням, телемедициною, електронним бізнесом, територіально-розподіленими інформаційно-телекомунікаційні системи; визначення предмета інформаційного права, інформаційних правовідносин, категорійно-термінологічного апарату інформаційного права, принципів інформаційного права.

Наведено перелік тем лекцій і практичних занять, а також розкрито їх структуру. Містяться методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки рефератів за завданням викладача, перелік питань для самоконтролю студента до кожної теми курсу, а також підготовки до підсумкового контролю (заліку), список нормативних актів, основної та додаткової літератури.

Теорія доказів

В навчальну програму дисципліни «Теорія доказів» включені основні наукові, методичні та правові положення вивчення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальних, цивільних та адміністративних справах, класифікацію доказів, процес доказування, способи збирання і перевірки доказів та їх оцінки і використання у судочинстві України.