281 Публічне управління та адмініструванняСпеціальність
281 Публічне управління та адміністрування

Випускова кафедра: кафедра теорії та практики управління
Освітні програми:
«Адміністративний менеджмент» (бакалаврат), «Електронне урядування» (бакалаврат), «Публічне адміністрування та електронне урядування» (магістратура), «Публічне управління та адміністрування» (аспірантура)

     

 

ФСП готує управлінців нового типу, фахівців у сфері публічного управління та адміністрування сучасного рівня, що вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, мають навички управління проєктами, стратегічного планування, розробки управлінських рішень тощо.

Публічне управління та адміністрування – це сфера, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Наші студенти володіють навичками розробки та впровадження управлінських рішень. Вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації. Розуміють основні принципи та механізми впровадження реформ, а також механізми взаємодії держави, бізнесу та громадськості. Знають структуру та особливості діяльності органів влади на державному, регіональному та місцевому рівнях. Вміють досліджувати, оцінювати та порівнювати вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів влади та у сфері електронного урядування з метою формування конкретних рекомендацій та пропозицій щодо розвитку держави.

Ми шукаємо амбіційних, талановитих та цікавих особистостей,
які зможуть змінити Україну на краще!

Здобувачі вищої освіти отримують теоретичні знання та практичні навички, які необхідні у майбутній професійній діяльності:

 • знання структури та особливостей функціонування сфери публічного управління та адміністрування;
 • знання стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування;
 • знання нормативно-правових актів та положень законодавства у сфері публічного управління та адміністрування;
 • розуміння та використання технологій вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;
 • знання основ електронного урядування;
 • вміння користуватися системою електронного документообігу;
 • вміння здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції;
 • вміння налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування;
 • використання методів аналізу та оцінювання програм сталого розвитку;
 • вміння коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов;
 • застосування методів контролю якості у сфері професійної діяльності;
 • використання даних статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності;
 • застосування сучасні технологій маркетингу та менеджменту в сфері публічного управління та адміністрування.
Викладання та навчання
 • проблемно-орієнтоване навчання;
 • студентсько-центроване навчання;
 • технології змішаного навчання;
 • лекції, практичні та семінарські заняття, лабораторні роботи;
 • курсові роботи;
 • виїзні заняття в органах влади і місцевого самоврядування;
 • виконання творчих робіт та завдань у формі ДКР (домашня контрольна робота), РР (розрахункова робота) і рефератів;
 • case-study, проектна діяльність, ділові ігри, академічні «круглі столи».

 

Перелік дисциплін

Бакалаврат

Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»

Підготовка фахівців, спроможних розв’язувати складні професійні та практичні завдання у сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання для забезпечення сталого розвитку країни, сприяння формуванню в освітньо-науковому середовищі професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку особистості.

Окрім отримання теоретичних знань та практичних навичок, фокус освітньої програми зосереджено, зокрема, на вивченні:

 • кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічної влади;
 • заходів організаційного, протокольного та технічного забезпечення управлінської діяльності;
 • механізмів взаємодії органів публічної влади, бізнес-структур та неурядових організацій;
 • принципів та інструментів реалізації соціальної політики в контексті забезпечення сталого розвитку суспільства;
 • ПР-технологій та комунікацій в публічному управлінні;
 • управлінського документознавства та юридичної техніки;
 • інструментів та механізмів моделювання, прогнозування та стратегічного форсайту в публічному управлінні;
 • системи публічних фінансів;
 • стратегічного управління;
 • управління трудовими ресурсами;
 • міжнародних та національних професійних стандартів у сфері адміністративного управління;
 • реінжинірингу адміністративних процесів та управління проєктами;
 • правових та організаційних засад запобігання корупції;
 • системи публічних закупівель.

Переглянути структурно-логічну схему освітнього процесу

Переглянути освітню програму

Ознайомитися із навчальним планом

1 курс
 1. Основи публічного управління
  та адміністративної діяльності.
 2. Основи менеджменту та теорії організації.
 3. Теорія прийняття управлінських рішень.
 4. Історія державного управління України.
 5. Основи економіки.
 6. Мікро- та макроекономіка.
 7. Візуально-інформаційний супровід
  у професійній діяльності.
 8. Соціологія.
 9. Політологія.
 10. Теорія держави і права.
 11. Іноземна мова.
 12. Українська мова за професійним спрямуванням.
 13. Логіка.
 14. Основи математичних знань
  в публічному управлінні.
 15. Теорія ймовірності.
 16. Фізичне виховання

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін

2 курс
 1. Державна служба.
 2. Правові засади адміністративної діяльності.
 3. Організація та управління діяльністю адміністративних органів.
 4. Організація та управління діяльністю адміністративних органів (курсова робота).
 5. Основи електронного урядування.
 6. Діловодство.
 7. Іноземна мова.
 8. Соціальна філософія.
 9. Статистика.
 10. Інтернет-технології та ресурси.
 11. Фізичне виховання.
 12. Вибіркова освітня компонента.
 13. Вибіркова освітня компонента.
 14. Вибіркова освітня компонента.
 15. Вибіркова освітня компонент.
 16. Вибіркова освітня компонента.
 17. Вибіркова освітня компонента.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

3 курс
 1. Регіональне управління та місцеве самоврядування.
 2. Державний маркетинг.
 3. Врегулювання конфліктів і медіація.
  в публічному управлінні та адмініструванні.
 4. Бенчмаркінг в публічному управлінні.
 5. Бенчмаркінг в публічному управлінні
  (курсова робота).
 6. Теорія і практика референтської та офісної діяльності.
 7. Психологія управлінської взаємодії.
 8. Стандартизація, сертифікація
  та управління якістю.
 9. Державні інформаційні ресурси.
 10. Основи інформаційної безпеки.
 11. Кібернетика та системний аналіз.
 12. Управління базами даних.
 13. БЖД та цивільний захист.
 14. Вибіркова освітня компонента.
 15. Вибіркова освітня компонента.
 16. Вибіркова освітня компонента.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

4 курс
 1. Управління неурядовими організаціями.
 2. Управління неурядовими організаціями
  (курсова робота).
 3. Соціологічне забезпечення управлінської діяльності.
 4. Соціальна інженерія:
  технології взаємодії влади і громади.
 5. Соціальна політика та сталий розвиток.
 6. Управління персоналом та тайм-менеджмент.
 7. Моделювання та прогнозування процесів та систем.
 8. Трудове право.
 9. Вибіркова освітня компонента.
 10. Вибіркова освітня компонента.
 11. Вибіркова освітня компонента.
 12. Вибіркова освітня компонента.
 13. Вибіркова освітня компонента.
 14. Вибіркова освітня компонента.
 15. Практика.
 16. Кваліфікаційна робота.
 17. Атестаційний екзамен.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

Освітньо-професійна програма «Електронне урядування»

Професійна підготовка публічних службовців та управлінців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, зокрема в сфері електронного урядування, або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Окрім отримання теоретичних знань та практичних навичок, фокус освітньої програми зосереджено, зокрема, на вивченні:

 • кращих вітчизняних та зарубіжних практик у сфері електронного урядування;
 • технологій та інструментів електронного урядування і електронної демократії.
 • основних засад розвитку розумних міст;
 • особливостей надання електронних послуг.
 • електронної готовності;
 • галузевого електронного урядування;
 • електронної комерції;
 • інструментів електронного урядування та електронної демократії у запобіганні корупції.

Переглянути структурно-логічну схему освітнього процесу

Переглянути освітню програму

Ознайомитися із навчальним планом

1 курс
 1. Основи публічного управління
  та адміністративної діяльності.
 2. Основи менеджменту та теорії організації.
 3. Теорія прийняття управлінських рішень.
 4. Історія державного управління України.
 5. Основи економіки.
 6. Візуально-інформаційний супровід
  у професійній діяльності.
 7. Соціологія.
 8. Політологія.
 9. Теорія держави і права.
 10. Іноземна мова.
 11. Українська мова за професійним спрямуванням.
 12. Логіка.
 13. Основи математичних знань
  в публічному управлінні.
 14. Теорія ймовірності.
 15. Фізичне виховання

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін

2 курс
 1. Державна служба.
 2. Правові засади адміністративної діяльності.
 3. Електронна демократія.
 4. Електронна демократія (курсова робота).
 5. Основи електронного урядування.
 6. Діловодство.
 7. Іноземна мова.
 8. Соціальна філософія.
 9. Статистика.
 10. Інтернет-технології та ресурси.
 11. Фізичне виховання.
 12. Вибіркова освітня компонента.
 13. Вибіркова освітня компонента.
 14. Вибіркова освітня компонента.
 15. Вибіркова освітня компонент.
 16. Вибіркова освітня компонента.
 17. Вибіркова освітня компонента.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

3 курс
 1. Регіональне управління та місцеве самоврядування.
 2. Державний маркетинг.
 3. Геоінформаційні системи.
 4. Бенчмаркінг в публічному управлінні.
 5. Бенчмаркінг в публічному управлінні
  (курсова робота).
 6. Розумні міста.
 7. Розумні міста (курсова робота).
 8. Психологія управлінської взаємодії.
 9. Стандартизація, сертифікація
  та управління якістю.
 10. Державні інформаційні ресурси.
 11. Основи інформаційної безпеки.
 12. Кібернетика та системний аналіз.
 13. Управління базами даних.
 14. БЖД та цивільний захист.
 15. Вибіркова освітня компонента.
 16. Вибіркова освітня компонента.
 17. Вибіркова освітня компонента.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

4 курс
 1. Електронні послуги.
 2. Електронні послуги (курсова робота).
 3. Соціологічне забезпечення управлінської діяльності.
 4. Соціальна інженерія:
  технології взаємодії влади і громади.
 5. Соціальна політика та сталий розвиток.
 6. Управління персоналом та тайм-менеджмент.
 7. Моделювання та прогнозування процесів та систем.
 8. Трудове право.
 9. Вибіркова освітня компонента.
 10. Вибіркова освітня компонента.
 11. Вибіркова освітня компонента.
 12. Вибіркова освітня компонента.
 13. Вибіркова освітня компонента.
 14. Вибіркова освітня компонента.
 15. Практика.
 16. Кваліфікаційна робота.
 17. Атестаційний екзамен.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

Магістратура

Освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та електронне урядування»

Переглянути структурно-логічну схему освітнього процесу

Переглянути освітню програму

Ознайомитися із навчальним планом

1 курс
 1. Механізми та технології публічного управління та адміністрування.
 2. Публічна політика та врядування.
 3. Нормативно-правове та документаційне забезпечення публічного адміністрування та електронного урядування.
 4. Електронне урядування та електронна демократія.
 5. Комунікації та цифрові трансфомації у публічному управлінні.
 6. Міжнародні та національні стандарти професійної діяльності в органах публічної влади.
 7. Управління публічними фінансами.
 8. Стратегічне управління та ризик-менеджмент.
 9. Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку.
 10. Основи національної безпеки.
 11. Наукові дослідження та форсайт в публічному управлінні.
 12. Практикум з іншомовного наукового спілкування.
 13. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.
 14. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.
 15. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.
 16. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.
2 курс
 1. Правові засади управління інтелектуальною власністю.
 2. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.
 3. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.
 4. Практика
 5. Підготовка кваліфікаційної роботи.
 6. Захист кваліфікаційної роботи.
 7. ЄДКІ.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

Аспірантура (PhD)

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування»

Переглянути структурно-логічну схему освітнього процесу

Переглянути освітню програму

Ознайомитися із навчальним планом

1 курс
 1. Теорія і методологія публічного управління та адміністрування.
 2. Філософські засади наукової діяльності.
 3. Мистецтво наукової доповіді та професійна етика.
 4. Педагогічна акмеологія.
 5. Навчальна дисципліна мовно-практичної підготовки.
 6. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.
2 курс
 1. Сучасні напрями розвитку електронного урядування.
 2. Відкриті дані у сфері публічного управління.
 3. Системний аналіз та моделювання в публічному управлінні.
 4. Організація науково-інноваційної діяльності.
 5. Філософія управління та забезпечення сталого розвитку.
 6. Педагогічна практика.
 7. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.
 8. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.
 9. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

Проходження практики

Бази практик

 • Національне агентство України з питань державної служби
 • Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення
 • Комітети Верховної Ради України
 • Київська міська державна адміністрація
 • Районні державні адміністрації
 • Пенсійний фонд України
 • Головне управління статистики м. Києва
 • Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс»
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Банківські установи
 • Страхові компанії

… тощо (постійно працюємо над оновленням/доповненням баз практики).

Терміни практики
Бакалаврат (практика)

Тривалість: 5 тижнів (8 семестр, середина квітня – середина травня)

Магістратура (науково-дослідна практика)

Тривалість: 3 тижні (3 семестр, листопад)

Аспірантура (педагогічна практика)

Тривалість: 2 тижні (3 семестр, друга половина грудня)

Працевлаштування

Адміністративно-управлінські посади в органах державної влади, неурядових/громадський організаціях, а також у приватних компаніях (керівник апарату, начальник управління, керівник департамента, керівник/начальник відділу, завідувач сектора, організаційний менеджер, менеджер з адміністративної діяльності, менеджер з оптимізації управління тощо), державний службовець, спеціаліст державної служби, працівник апарату Верховної Ради України, керівник служби міністра, експерт з ефективного урядування, експерт з дослідження політики, менеджер з розвитку території, менеджер з моніторингу, координатор програми/проєкта, аналітик програми/проєкта, фахівець відділу публічних закупівель тощо.

Диплом бакалавра

Після отримання диплома бакалавра зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» наші випускники зможуть працювати на таких посадах:

 • спеціаліст із зв’язків з громадськістю;
 • спеціаліст з державних закупівель;
 • державний соціальний інспектор;
 • адміністративний помічник;
 • інспектор з кадрів;
 • адміністративний секретар;
 • організатор діловодства;
 • секретар комітету організації (установи);
 • секретар органу самоорганізації населення;
 • помічник, референт керівника підприємства (установи, організації);
 • інструктор з основної діяльності, з організаційної роботи;
 • інспектор з контролю за виконанням доручень тощо.

Диплом магістра

Отримання диплому магістра публічного управління та адміністрування згідно з Державним класифікатором професій дають змогу виконувати зазначену професійну роботу і займати посади:

 • консультант Президента України;
 • керівник служби міністра;
 • начальник головного управління (місцеві органи державної влади);
 • спеціаліст державної служби;
 • радник (органи державної влади);
 • керівник прес-служби (центральні органи державної влади);
 • начальник відділу кадрів (за умови 5 років стажу роботи за фахом);
 • начальник відділу соціального розвитку (за умови 5 років стажу роботи за фахом);
 • експерт з суспільно-політичних питань;
 • менеджер по підбору, забезпеченню та використанню персоналу;
 • працівник адміністративного апарату державних, комерційних та некомерційних організацій:
 • менеджер по персоналу;
 • менеджер підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • інспектор пенсійного фонду;
 • державний соціальний інспектор;
 • менеджер з реклами;
 • експерт з регулювання соціально-трудових відносин;
 • фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
 • фахівець з питань зайнятості;
 • професіонал з корпоративного управління;
 • науковий співробітник;
 • відповідальний працівник банку;
 • професіонал з інтелектуальної власності;
 • фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою тощо.

 

Деякі приклади працевлаштування
 • Верховна Рада України
 • Кабінет Міністрів України
 • Київська міська державна адміністрація
 • Transparency International Ukraine
 • SocialBoost
 • 1991 Open Data Incubator
 • Visotsky Consulting
 • Ward Howell International
 • Metro Cash&Carry Україна
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 • Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс»
 • Національна поліція України
 • Пенсійний фонд України
 • UA: Буковина

… тощо.

Вступ на бакалаврат 2024

Умови вступу 2024 (бюджет / контракт)

1. Національний мультипредметний тест:
Українська мова (П1) – коефіцієнт 0,3;
Математика (П2) – коефіцієнт 0,4;
Історія України (П3) – коефіцієнт 0,3;
Четвертий конкурсний предмет (один на вибір) (П4):
– іноземна мова – коефіцієнт 0,5;
– географія – коефіцієнт 0,3;
– українська література / біологія / фізика / хімія – коефіцієнт 0,2.
Коефіцієнти зазначені для НМТ 2024 (детальніше щодо вступу за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 або ЗНО 2021 можна ознайомитися у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році).
2. Мотиваційний лист
Всі мотиваційні листи переглядаються. Можуть впливати на конкурсну ситуацію у випадку, якщо вона буде ідентичною для вступників, які претендують на одне конкурсне місце (конкурсний бал, пріоритет тощо).

Конкурсний бал (бюджет / контракт)

Загальний результат після розрахунку конкурсного бала для вступу має бути:
– бюджет – не менше 150,0 балів;
– контракт – не менше 150,0 балів.

Коефіцієнт для свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти становить 0.

Галузевий, регіональний та сільський коефіцієнт не нараховується.

Детальніше про вступ на бакалаврат можна дізнатися за цим посиланням:
http://fsp.kpi.ua/ua/vstup/bakalavrat/

Вступ до магістратури 2023

Детальніше про вступ до магістратури можна дізнатися за цим посиланням:
https://fsp.kpi.ua/ua/vstup/magistratura/

Вступ до аспірантури 2023

Детальніше про вступ до аспірантури можна дізнатися за цим посиланням:
http://fsp.kpi.ua/ua/vstup/phd/

Вартість навчання 2023/2024

Бакалаврат (денна форма) – 34 900 грн/рік.
Бакалаврат (заочна форма) – 23 300 грн/рік.
Магістратура (денна форма) – 41 900 грн/рік.
Магістратура (заочна форма) – 27 900 грн/рік.
Аспірантура – 44 900 грн/рік.
Оплата здійснюється посеместрово або помісячно.

Telegram-канал для вступників
Telegram-чат для вступників

TikTok
Instagram
YouTube

Консультант вступників

Балашов Дмитро Валерійович
Координатор Офісу із профорієнтації
«ФСП Creative Hub»
Запитати у Telegram

Відбіркова комісія ФСП

Телефон «гарячої лінії»
(066) 807 59 16

E-mail
fsp.kpi.vk@gmail.com
fsp.kpi.ua@gmail.com

Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email