281 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Випускова кафедра: кафедра теорії та практики управління
Освітні програми: «Адміністративний менеджмент»,
«Електронне урядування»
Telegram
Instagram
Facebook

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Освітня програма «Адміністративний менеджмент»

Поряд з вивченням загально управлінських дисциплін (публічне управління, основи менеджменту, управління трудовими ресурсами, соціологія організації та управління, державне управління) студенти отримують поглиблені знання з організації роботи адміністративних структур, правових засад адміністративної діяльності, економіки і фінансів, управлінського аудиту, проєктного менеджменту, зв’язків з громадськістю та реклами, управлінського документознавства, психології управління, інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, експертних технологій, антикризового менеджменту.

Освітня програма «Електронне урядування»

Поряд з вивченням загально управлінських дисциплін (публічне управління, основи менеджменту, управління трудовими ресурсами, соціологія організації та управління, державне управління) студенти отримують поглиблені знання з інформаційної безпеки та захисту інформації, електронного документообігу та електронного урядування, інформаційного права, проєктного менеджменту, експертних технологій, зв’язків з громадськістю та реклами, комунікацій в публічному адмініструванні, технологій інформаційного менеджменту.

Вибірковий блок дисциплін «Управління публічними закупівлями»

Доступний на спеціалізаціях «Адміністративний менеджмент» та «Електронне урядування»

З 2016 року всі закупівлі бюджетними організаціями здійснюється через електронну систему публічних закупівель ProZorro. З метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення публічних закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, попередження порушень при здійсненні публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції та забезпечення належного рівня знань та практичних навичок спеціалістів, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель, достатнього для кваліфікованого здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства, кафедра теорії та практики управління Факультету соціології і права КПІ імені Ігоря Сікорського здійснює підготовку фахівців у межах освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за спеціалізацією «Управління публічними закупівлями» для сфери публічних закупівель України.

Детальніше про вибірковий блок дисциплін «Управління публічними закупівлями»

Навчальний план

Навчальний план передбачає виховання, формування професійних навичок, яких вимагають роботодавці та критичних навичок необхідних для подальшого кар’єрного росту.

Студенти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у процесі навчання та проходження практик проводять різноманітні соціологічні дослідження, розробляють власні соціальні проєкти та соціальні технології. Це сприяє формуванню у них навичок поєднання теорії та практики, креативний стиль життя.

Перелік дисциплін

Освітня програма «Адміністративний менеджмент»

Бакалаврат
1 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Основи менеджменту та теорії організації 4 екзамен
Основи публічного управління та адміністративної діяльності 4 екзамен
Основи економіки 3,5 екзамен
Теорія держави і права 8 залік + екзамен
Теорія прийняття управлінських рішень 4 екзамен
Логіка 5 екзамен
Основи математичних знань в публічному управлінні 5 екзамен
Історія державного управління України 2 залік
Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності 4 залік
Політологія 4 залік
Соціологія 4 залік
Теорія ймовірності 3 залік
Українська мова за професійного спрямування залік
Іноземна мова залік
Фізичне виховання залік
2 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Правові засади адміністративної діяльності 4 екзамен
Організація та управління діяльністю адміністративних органів 6 екзамен +
курсова робота
Основи електронного урядування 4 екзамен
Макро- та мікроекономіка 4 екзамен
Фінанси і кредит 4 екзамен
Діловодство 4 екзамен
Державна служба 4 екзамен
Інтернет-технології та ресурси 5 екзамен
Врегулювання конфліктів 4 залік
Господарське і цивільне право 4 залік
Статистика 4 залік
Управління базами даних 4 залік
Соціальна філософія  3,5 залік
Іноземна мова залік
Психологія  2 залік
Фізичне виховання залік
3 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Регіональне управління та місцеве самоврядування 5 екзамен +
курсова робота
Технології та методи соціологічних досліджень 4,5 екзамен
Основи маркетингу 4 екзамен
Бенчмаркінг в публічному управлінні 5 екзамен +
курсова робота
Державні інформаційні ресурси 5 екзамен
Фінансовий менеджмент 4 екзамен
Основи логістики 3 екзамен
Теорія і практика референтської та офісної діяльності 4 залік
Проєктні технології та командна робота 4 залік
Конституційне право 4 залік
Іміджелогія 3 залік
Кібернетика та системний аналіз 4 залік
Риторика 2 залік
Психологія управлінської взаємодії 4 залік
Іноземна мова професійного спрямування залік
4 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади  3 екзамен
Управління неурядовими організаціями  5 екзамен +
курсова робота
Виборчі системи та електрольні технології  3 екзамен
Стандартизація, сертифікація та управління якістю 4 екзамен
Управління персоналом та тайм-менеджмент 4 екзамен
Експертні та креативні технології 5 екзамен
Кадровий менеджмент 3 екзамен
Соціальна політика 3 екзамен
Управління житлово-комунальним господарством 3 залік
Трудове право 4 залік
Моделювання та прогнозування процесів та систем 4 залік
Філософія науки і техніки 3 залік
Іноземна мова професійного спрямування залік
Безпека життєдіяльності та цивільний захист залік
Переддипломна практика
Дипломна робота

 

Магістратура
5-6 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Публічне управління та адміністрування 5 екзамен +
курсова робота
Моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні 4 екзамен
Стратегічне управління 3 екзамен
Міжнародні та національні професійні стандарти
у сфері адміністративного управління
4 екзамен
Технології адміністративної діяльності 3,5 екзамен
Правові та організаційні засади запобігання корупції 4  екзамен
Реінжиніринг адміністративних процесів та управління проєктами 6  екзамен +
курсова робота
Інформаційні системи та Інтернет-технології в публічному управлінні 5 екзамен
Публічні фінанси 3 залік
Управління трудовими ресурсами 3,5 залік
PR-технології та комунікації в публічному управлінні 3 залік
Інформаційна безпека та ризик-менеджмент 5 залік
Сталий інноваційний розвиток 2 залік
Електронне урядування 3,5 залік
Управлінське документознавство та юридична техніка 4 залік
Основи наукових досліджень та системне мислення 2 залік
Правовий захист інтелектуальної власності 2 залік
Практикум з іншомовного наукового спілкування 3 залік
Науково-дослідна практика 5,5 залік
Виконання магістерської дисертації 19 залік
Захист магістерської дисертації

Перелік дисциплін

Освітня програма «Електронне урядування»

Бакалаврат
1 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Основи менеджменту та теорії організації 4 екзамен
Основи публічного управління та адміністративної діяльності 4 екзамен
Основи економіки 3,5 екзамен
Теорія держави і права 8 залік + екзамен
Теорія прийняття управлінських рішень 4 екзамен
Логіка 5 екзамен
Основи математичних знань в публічному управлінні 5 екзамен
Історія державного управління України 2 залік
Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності 4 залік
Політологія 4 залік
Соціологія 4 залік
Теорія ймовірності 3 залік
Українська мова за професійного спрямування залік
Іноземна мова залік
Фізичне виховання залік
2 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Правові засади адміністративної діяльності 4 екзамен
Організація та управління діяльністю адміністративних органів 6 екзамен +
курсова робота
Основи електронного урядування 4 екзамен
Макро- та мікроекономіка 4 екзамен
Фінанси і кредит 4 екзамен
Діловодство 4 екзамен
Державна служба 4 екзамен
Інтернет-технології та ресурси 5 екзамен
Врегулювання конфліктів 4 залік
Господарське і цивільне право 4 залік
Статистика 4 залік
Управління базами даних 4 залік
Соціальна філософія  3,5 залік
Іноземна мова залік
Психологія  2 залік
Фізичне виховання залік
3 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Регіональне управління та місцеве самоврядування 5 екзамен
Технології та методи соціологічних досліджень 4,5 екзамен
Основи маркетингу 4 екзамен
Бенчмаркінг в публічному управлінні 5 екзамен +
курсова робота
Державні інформаційні ресурси 5 екзамен
Архітектура електронного урядування та розумні міста 4 екзамен +
курсова робота
Електронна демократія 3 залік
Геоінформаційні системи 3 залік
Інформаційне право 3 залік
Комунікативні технології 5 залік
Кібернетика та системний аналіз 4 залік
Риторика 2 залік
Психологія управлінської взаємодії 4 залік
Іноземна мова професійного спрямування залік
4 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади 3 екзамен
Галузеве електронне урядування 5 екзамен
Навчальні дисципліни з електронних послуг 5 екзамен +
курсова робота
Навчальні дисципліни з основ електронного бізнесу та інтернет-маркетингу 3 екзамен
Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування 3 екзамен
Навчальні дисципліни з стратегії та технологій мережевих війн 3 залік
Навчальні дисципліни з програмування та адміністрування веб-ресурсів 3 залік
Моделювання та прогнозування процесів та систем 4 залік
Філософія науки і техніки 3 залік
Іноземна мова професійного спрямування залік
Переддипломна практика
Дипломна робота

 

Магістратура
5-6 курс
Дисципліна ECTS Форма контролю
Публічне управління та адміністрування 5 екзамен +
курсова робота
Моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні 4 екзамен
Стратегічне управління 3 екзамен
Міжнародні та професійні стандарти у сфері електронного урядування 4 екзамен
Електронне урядування та електронна демократія 3,5 екзамен
Впровадження електронного урядування на державному,
місцевому та регіональному рівні
6  екзамен +
курсова робота
Інструменти електронного урядування
та електронної демократії  у запобіганні корупції
4 екзамен
Інформаційні системи та Інтернет-технології в публічному управлінні 5 екзамен
Публічні закупівлі та електронна комерція 3,5 залік
Публічні фінанси 3 залік
Управління трудовими ресурсами 3,5 залік
PR-технології та комунікації в публічному управлінні 3 залік
Інформаційна безпека та ризик-менеджмент 5 залік
Сталий інноваційний розвиток 2 залік
Управлінське документознавство та юридична техніка 4 залік
Основи наукових досліджень та системне мислення 2 залік
Правовий захист інтелектуальної власності 2 залік
Практикум з іншомовного наукового спілкування 3 залік
Науково-дослідна практика 5,5 залік
Виконання магістерської дисертації 19 залік
Захист магістерської дисертації

Проходження практики

Студенти проходять практику в таких місцях:

 • Національне агентство України з питань державної служби
 • Комітети Верховної Ради України
 • Київська міська державна адміністрація
 • Державні районні адміністрації
 • Пенсійний фонд України
 • Центр прикладних соціологічних досліджень «Соціоплюс»
 • Національна Академія управління при Президенті України
 • Банківські установи
 • Страхові компанії
 • Управління статистики у м. Києві

Працевлаштування

Здійснюється комплексна підготовка, яка забезпечуватиме майбутніх випускників мультидисциплінарними знаннями з управління та адміністрування, соціально-поведінкових, гуманітарних та правових дисциплін.

Об’єктами професійної діяльності бакалавра з публічного управління та адміністрування є:

 • центральні органи виконавчої влади;
 • територіальні органи ЦОВВ;
 • місцеві органи виконавчої влади;
 • органи місцевого самоврядування;
 • державні і муніципальні установи;
 • інституції громадянського суспільства;
 • громадські об’єднання;
 • некомерційні організації;
 • міжнародні неурядові організації;
 • міждержавні органи та структури;
 • науково-освітні установи.

Загальний перелік професій, за якими можуть працювати студенти після отримання ними диплома бакалавра зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»:

 • спеціаліст із зв’язків з громадськістю;
 • державний соціальний інспектор;
 • адміністративний помічник;
 • менеджера по підбору, забезпеченню та використанню персоналу;
 • секретар адміністративний, комітету організації (установи);
 • референт з основної діяльності;
 • помічник керівника, менеджер підприємства (установи, організації);
 • інструктор з організаційної роботи;
 • інспектор з основної діяльності;
 • інспектор з ліцензування;
 • рекламіст;
 • менеджер зі зв’язків з громадськістю та пресою;
 • керівник прес-служби.

Вступ на 1-ий курс (бакалаврат 2020)

Необхідні сертифікати ЗНО:

1. Українська мова та література (УМ)*
2. Історія України (ІУ)* АБО іноземна мова (ІМ)**
3. Математика (М)*

Конкурсний бал = УМ*0,35 + ІУ/ІМ*0,45 + М*0,2
Конкурсний бал має бути не менше 140,0 балів.

* Можливий вступ за сертифікатами ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 рр.
** Можливий вступ за сертифікатами ЗНО 2018, 2019 та 2020 року.

Вступ на 5-ий курс (магістратура 2020)

Детальніше про вступ до магістратури можна дізнатися за цим посиланням:
https://fsp.kpi.ua/ua/vstup/magistratura/

Вартість навчання 2019/2020

Бакалавр, денна форма навчання – 27 900 грн./рік.
Бакалавр, заочна форма навчання – 16 100 грн./рік.
Магістр, денна форма навчання – 31 100 грн/рік.
Магістр, заочна форма навчання – 16 100 грн/рік.
Оплата – посеместрово.

Відбіркова комісія

+38 (044) 204 98 22
м. Київ, пр-т Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського,
корпус 7, кабінет 0-15 (перший поверх)
fsp.kpi.ua@gmail.com
Telegram (канал) // Телеграм (чат)
Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського