Аспірантура (PhD) 2019

До аспірантури на факультет соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до аспірантури.

Увага! Терміни можуть бути змінені відповідно до Додатку до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2019 році для здобуття ступеня доктора філософії.

Прийом документів

27.08.2019 р. (10:00-12:00 та 14:00-17:00, корпус 1, кімн. 247)

Вступні випробування

Вступні виробування будуть проходить у такій послідовності:

 • 02.09.2019 р. (14:00, ауд. 534, корпус 7) – додаткове вступне випробування;
 • з 02.09.2019 р. по 06.09.2019 р. (остаточна дата очікується) – вступний іспит з іноземної мови;
 • 10.09.2019 р (14:00, ауд. 534, корпус 7) – вступний іспит із спеціальності.

Спеціальності

081 Право

Галузь знань: 08 «Право».

Випускова кафедра: кафедра господарського та адміністративного права, кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності

Програма вступного іспиту до аспірантури 2019 (081 Право)
Програму додаткового вступного іспиту до аспірантури 2019 уточнюйте на випускових кафедрах.

Основні строки

Прийом документів – 20.08-23.08.2019 р. та 27.08-29.08.2019 р.
Вступні випробування – 02.09.2019-11.09.2019 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 12.09.2019 р.
Зарахування до аспірантури – 01.10.2019 р.
Строк навчання – чотири роки.

Перелік документів для вступу до аспірантури

Для вступу до аспірантури необхідно подати наступні документи:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я проректора з наукової роботи;
 • анкета + фото 4х6 (1шт., приклеїти);
 • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання, та копія додатку до нього;
 • копія трудової книжки (у разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники поточного року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури; всі інші абітурієнти – не подають по цій позиції нічого);
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;
 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто;
 • 30 аркушів паперу (формат А4);
 • реєстраційна інформація (надсилається електронною поштою до 14.08.2019 р. на адресу aspirantura@kpi.ua).

Вступні випробування до аспірантури

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури:

 • додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
 • іноземна мова;
 • спеціальність.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.
 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Оплата навчання та стипендія

Підготовка докторів філософії в аспірантурі на факультеті соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється:

 • за державним замовленням (для врегулювання відносин між аспірантом і КПІ ім. Ігоря Сікорського укладається договір);
 • понад державне замовлення (на підставі договорів, укладених між КПІ ім. Ігоря Сікорського та вступником до аспірантури (або установами, організаціями, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку).

Розмір стипендії аспіранта денної форми становить 4425 грн. на місяць.

Вартість навчання понад державне замовлення дивіться на сайті Відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Відділ аспірантури НТУУ “КПІ”

Умови вступу до аспірантури в НТУУ “КПІ”

Документи та посилання щодо вступу до аспірантури

Контактний телефон: +38 (044) 236 21 49

Адреса електронної пошти: aspirantura@kpi.ua

Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, каб. 247.