Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович

Доктор соціологічних наук

Посада

Професор
Завідувач кафедри соціології ФСП

Вчене звання

Професор

Науковий ступінь

Доктор соціологічних наук (2005 р.)
Тема дисертації: «Концепції розвитку та модернізації суспільства: історико-соціологічний аналіз дослідницьких програм»

Освіта

Вища освіта

1988-1993 рр.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)
Факультет соціології і психології
Спеціальність «Соціологія»

Аспірантура

Захист дисертації на тему: «Неофункціоналізм в сучасній соціології: Джеффрі Александер та Ріхард Мюнх» (1994 р.)

Докторантура

Захист дисертації на тему: «Концепції розвитку та модернізації суспільства: історико-соціологічний аналіз дослідницьких програм» (2005 р.)

Дисципліни

 1. Соціологія модерну та модернізації
 2. Актуальні проблеми азійських спільнот
 3. Соціологія конфліктів та війн у контексті трансформацій та модернізацій
 4. Історична соціологія модернів, модернізацій та розвитку

Сфера наукових інтересів

 • історична соціологія
 • політична соціологія
 • соціологія розвитку та модернізації
 • сучасні та новітні соціологічні теорії

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Democracy Visiting Fellow, Graduate Faculty, The New School for Social Research (1995-1996), New York.
 2. IREX Regional Visiting Scholar, Robert Wagner Graduate School of Public Service, New York University and Department of Political Science, University of California, Berkeley (1997-1998).
 3. Chevening Visiting Scholar, Center for Europe-Asian Studies, University of Reading, the UK (1998).
 4. Junior Visiting Fellow, Institute for Human Sciences, Vienna (1999).
 5. Fulbright Senior Scholar, Robert Wagner Graduate School of Public Service, New York University (2002).
 6. Visiting Professor, Department of Politics and International Relations, Oxford-Brookes University (2006).
 7. Oxford Colleges Hospitality Scheme Visiting Scholar, St. John’s College, University of Oxford.
 8. Japan Foundation Visiting Scholar, Department of Political Science, University of Tokyo (2007).
 9. Chopivsky Visiting Fellow, Center for Russian and Eastern European Studies, Stanford University (2008), Palo Alto.
 10. Міжнародне стажування “Інновації в вищій освіті: досвід – вимога- реалізація”, Поморська Академія в Слупську (Польща), 2021-2022 рік.
 11. Сертифікат з англійської мови.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • заступник головного редактора журналу: «Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право»;
 • член редакційної колегії зарубіжного журналу ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА (БД Scopus). URL: https://www.ideopol.org/
 • входив до персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ МОН від 06.04.16 №375) та проводив роботу над стандартами вищої освіти;
 • член спеціалізованої вченої ради Д26.001.30 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2009-2021рр.);
 • співавтор науково-дослідної роботи «Інтеграція інженерної та бізнес-освіти в Україні та Білорусі як фактор розвитку національних економік» (2016-2017рр.);
 • рецензування ОПП «Соціальні технології», ОПП «Соціологія», ОНП «Соціальні технології», ОНП «Соціологія» підготовки здобувачів вищої освіти, з галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 054 «Соціологія», денної форми навчання ОР «магістр» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;
 • рецензування монографій та статей, що входять до БД Scopus/Web of Science: The Clash Of Empires, The Paradoxes Of Modernization And (Re)Comprehension Of The “Arab Spring” In The Context Of Geohistorical Transformations;
 • виступив офіційним опонентом кандидатської дисертації Акулова Михайла Івановича. Бібліографічний опис: Акулов М.І. Концепція часу в акторно-мережевій теорії: особливості побудови та концептуальні суперечності на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук 22.00.01 – теорія та історія соціології;
 • виступив офіційним опонентом кандидатської дисертації Музильова Олександра Володимировича. Бібліографічний опис: Музильов О.В. Політики образи у конструюванні та відтворенні колективної пам’яті в сучасній Україні на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 054 — Соціологія (Галузь знань 05 — Соціальні та поведінкові науки).

Нагороди та досягнення

Стипендія старшого науковця імені сенатора Іул Пайиа від Міжнародного інституту освіти (США) в Нью-Йоркському університеті (2002)

Навчально-методичні праці

 1. Кутуєв П.В. Новітні соціологічні теорії: Модерн у континуумі «Схід-Захід». Навчальний посібник. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – 252 с.
 2. Кутуєв П.В.Конфліктогія: Соціологічна перспектива. Навчальний посібник. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – 201 с.
 3. Кутуєв П.В., Клименко М.І., Коломієць Т.В., Мацко-Демиденко І.В., Якубін О.Л. Теорія соціальних змін: Сучасні соціологічні концептуалізації. Навчальний посібник. К. – Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – 251 с.
 4. Кутуєв П.В. Дерлуг’ян, Георгій // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IVрівнів акредитації. / За наук. редакцією д-ра політ. н. Хоми Н. М. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 87-88.
 5. Кутуєв П.В. Валерстайн, Імануіл // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IVрівнів акредитації. / За наук. редакцією д-ра політ. н. Хоми Н. М. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 61-62.
 6. Соціологія модерну та модернізації [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації «Врегулювання конфліктів та медіація» / П. В. Кутуєв, А. В. Багінський, О. І. Василець, М. Н. Єнін, О. М. Казьмірова, Т. В. Коломієць, Г. О. Коржов, Д. В. Макаренко, І. В. Мацко-Демиденко, І. В. Пиголенко, О. П. Северинчик, О. Л. Якубін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,33 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 355 с.
 7. Кутуєв П., Багінський А. Трансформація та модернізація країн Східної та Центральної Європи. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для аспірантів за спеціальністю 054 «Соціологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Кутуєв Павло Володимирович, Багінський Андрій Владиславович. – Електронні текстові дані (1 файл: 782 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 35 с.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Yuliya Yurchenko, Pavlo Kutuev, Maksym Yenin, Hennadii Korzhov. Class Divisions and Social Inequality in Independent Ukraine // Mykhailo Minakov, Georgiy Kasianov, Matthew Rojansky (eds.). From «The Ukraine to Ukraine. A Contemporary History, 1991-2021». Ibidem-Verlag, Stuttgart 2021. 386 p. ISBN-13: 978-3-8382-1514-3. В україномовній версії. Юлія Юрченко, Павло Кутуєв, Максим Єнін, Геннадій Коржов Класовий поділ і соціальна нерівність у незалежній Україні // Нариси новітньої історії України, 1991–2021; зб. ст. / ред. М. Мінаков, Г. Касьянов та М. Роджанскі. Київ : Laurus, 2021. 344 с.
 2. Fedorchenko, V. K., Kutuev, P. V., Fedorchenko, N. V., & Vasilets, O. I. (2021). Tourism and education in formation of the human capital agency. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 246-258. https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1343.
 3. Pavlo Kutuev, Yuliya Yurchenko, Maksym Yenin, Hennadii Korzhov Class Divisions and Social Inequality in Independent Ukraine // Mykhailo Minakov, Georgiy Kasianov, Matthew Rojansky (eds.). From «The Ukraine to Ukraine. A Contemporary History, 1991-2021». Ibidem-Verlag, Stuttgart 2021. 386 p. ISBN-13: 978-3-8382-1514-3
2020 рік
 1. Кутуєв П.В., Єнін М.Н. Зихович Дж., Куровська Г.В. Соціологічна наукова діяльність та стратегії вибору дослідницької теми у фокусі теоретичних рефлексій // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – №3 (47). – С. 6 – 19.
2019 рік
 1. Кутуев П., Костюкевич С Вызовы успешному трудоустройству молодежи в контексте современной идеологии университетского образования //Идеология и политика. – 2019. – №2 (13). – С. 60 – 86.
2018 рік
 1. Кутуев П. В.,Макаренко Д.В., Северинчик О.П. Держава, що сприяє розвитку: чи можлива подорож зі Східної Азії до Східної Європи? Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 55-72.
 2. Кутуєв П., Чолій С.. Мобілізація на пострадянському просторі: між імперативами модернізації та загрозами демодернізації. /ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА. № 2 (10) 2018 (ст. 4-24) https://ideopol.org/wp-content/uploads/2019/01/2.%201.%20%202018.%20UKR%20Intro.pdf.
 3. Кутуев П. В., Коржов Г. А., Пиголенко И. В., Якубин А. Л., Мельниченко А. А., Акимова Е. А., Ищенко А. Н., Костюкевич С. В., Андрос И. А., Кобяк О. В. Интеграция инженерного образования и бизнес-образованиякак драйвер развития национальных экономик постсоветских стран// Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 43-54.
 4. Кутуєв П.В., Коржов Г.О., Пиголенко І.В., Якубін О.Л., Мельниченко А.А., Акімова О.А., Іщенко А.М., Костюкевич С.В., Андрос І.О., Кобяк О.В. Інтеграція інженерної освіти і бізнес-освіти в технічних університетах України і Білорусі як фактор розвитку національних економік // Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД-БРФФД / Державний фонд фундаментальних досліджень; відп. за вип. Б.Р. Кияк. – Київ: Академперіодика, 2018. – С. 175-179.
2017 рік
 1. Кутуєв П.В. Модерн(и): історії, теорії та практики/ Кутуєв П.В. – О.: Гелветика, 2017.
2016 рік
 1. Кутуєв П.В. Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології. – К.; Одеса: Айс Принт, 2016. – 580 с.
 2. Кутуєв П.В. Які кейси можуть бути розглянуті для аналізу процесів інтеграції в суспільстві?// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – №2. – 2016. – С. 201-202.
 3. Кутуєв П.В. Автономія культури в структурованому світі// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – №3.
 4. Кутуєв П.В, Якубін О.Л., Герчанівський Д., Макаренко Д.В. Від євроцентричного модерну до плюралістичних модернів: еволюція історичної соціології Ш.Ейзенштадта // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – №3.
2015 рік
 1. Кутуєв П. В. Модерн, модернізація та розвиток: ідеї та практики: монографія /П. В. Кутуєв. – К.: Талком, 2015. – 467 с.
 2. Кутуєв П.В. Великі війни, великі трансформації: історична соціологія XX століття, 1914-2014/ П.В. Кутуєв, А.А.Мельниченко, О.Л. Якубін, А.В. Багінський// Філософська думка: Український науково-теоретичний часопис. – 2015. – № 1. – С. 116-118.
 3. Кутуєв П.В. Держава, що сприяє розвитку: історико-соціологічний вступ до проблематики/ П.В. Кутуєв, О.Л. Якубін, Д.Л. Герчанівський// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – №4. – С.  32-40.
 4. Кутуєв П.В. Держава, що сприяє розвитку: історико-соціологічний вступ до проблематики/ П.В. Кутуєв, О.Л. Якубін, Д.Л. Герчанівський// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – №4. – С.  32-40.
2014 рік
 1. Кутуєв П.В. Держава, що сприяє розвитку, у контексті постленінських трансформацій: історія ідеї та потенціал для застосування/ П.В. Кутуєв// Постсоціалістичні суспільства: різноманіття соціальних змін. Матеріали Міжнародних соціологічних читань пам’яті Н.В.Паніної та Т.І.Заславської / За редакцією Є.І.Головахи та О.Г.Стегнія. – К.: ІС НАНУ, 2014. – С. 43-70.
2013 рік
 1. Кутуев П.В., Герчановский Д.Л. Интеллектуальные стоки современного неолиберализма и социологический дискурс о развитии // Кутуев П.В. // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. – 2013. – № 1 (17). – С. 65-72.
 2. Кутуєв П.В., Герчанівський Д.Л. Соціологія розвитку поміж лібералізмом та державоцентризмом: історико-соціологічний аналіз / Кутуєв П.В. // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. – 2013, № 3. – С. -41-53.
2011 рік
 1. Кутуєв П. Соціологічна теорія поміж Сходом і Заходом: монографія – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 376 с.
2005 рік
 1. Кутуєв П.В. Концепції розвитку та мдернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм – К.: «Сталь», 2005. – 500 с.
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email