Вісник «Філософія. Психологія. Педагогіка»

Видання збірника призупинено!
Галузі науки:
 • 09.00.02 – діалектика та методика пізнання;
 • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія науки;
 • 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;
 • 13.00.02 – теорія та методика навчання з галузей знань
Періодичність: 3 збірника на рік
Мова видання: українська, російська, англійська

 

Загальна інформація

Дата заснування: 05.11.2001

Проблематика: Філософія. Психологія. Педагогіка

Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Головний редактор: Новіков Б.В., доктор філософських наук, професор, Україна

Заступники головного редактора:

 1. Мельниченко А.А., кандидат філософських наук, доцент, Україна;
 2. Винославська О.В., кандидат психологічних.наук, доцент, Україна;
 3. Віхляєв Ю.М., доктор педагогічних наук, професор, Україна

Відповідальний та літературний редактор:

 1. Архипова Є.О., кандидат філософських наук, доцент, Україна

Члени редколегії:

Філософські науки:

 1. Махнач Єжи, доктор філософських наук, професор, Польща;
 2. Кетуракіс Саулюс, доктор філософських наук, професор, Литва;
 3. Степін Томаш, доктор філософських наук, професор, Польща;
 4. Ларсон Беріт, доктор філософських наук, Швеція;
 5. Алнебратт Керстін, доктор філософських наук, Швеція;
 6. Андрущенко В. П., доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Україна;
 7. Біляков Г. Ф., доктор філософських наук, професор, Україна;
 8. Димитрова Л. М., доктор філософських наук, професор, Україна;
 9. Рубанець О. М., доктор філософських наук, професор, Україна;
 10. Сторіжко Л. В., доктор філософських наук, професор, Україна.

Психологічні науки:

 1. Калус Алісія, доктор психологічних наук, професор, Польща;
 2. Колесов Александр, доктор психологічних наук, Латвия;
 3. Немировський Карлос, доктор медичних наук, професор, Аргентина;
 4. Розенштроц Карлос, доктор психологічних наук, Аргентина;
 5. Балл Г.О., доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Україна;
 6. Волянюк Н. Ю., доктор психологічних наук, професор, Україна;
 7. Горчаков В. Ю., доктор біологічних наук, професор, Україна;
 8. Дуган О. М., доктор біологічних наук, професор, Україна;
 9. Карамушка Л. М., доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Україна;
 10. Ложкін Г. В., доктор психологічних наук, професор, Україна;

Педагогічні науки:

 1. Аугустинієне Алдона, доктор соціальних наук (освітні науки), Литва;
 2. Чучулкієне Нiоле, доктор соціальних наук (освітні науки), Литва;
 3. Мазурек Емілія, доктор педагогічних наук, Польща;
 4. Вихляєв Ю. М., доктор педагогічних наук, професор, Україна;
 5. Гузій Н. В., доктор педагогічних наук, професор, Україна;
 6. Зіньковський Ю. Ф., доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Україна;
 7. Кофанова О. В., доктор педагогічних наук, професор, Україна;
 8. Сичев С. О, доктор педагогічних наук, професор, Україна;
 9. Сусь Б. А., доктор педагогічних наук, професор, Україна

ISSN (printed): 1683-3309

ISSN (etectronic): 2308-9393

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №5589 “Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут»: Філософія. Психологія. Педагогіка”

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанови ВАК України №1-05/6 від 10 червня 2002 р., №1-05/7 від 10 листопада 2010 р.

Мета журналу

Журнал призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних учених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти. В контексті світових та вітчизняних процесів розвитку сучасного суспільства важливою місією технічних університетів виступає підготовка соціально відповідальних фахівців, здатних своєю працею сприяти подальшому розвитку науки і техніки та подоланню кризових явищ у суспільстві. Мета журналу полягає у висвітленні результатів наукових досліджень, спрямованих на вивчення філософсько-методологічних засад, психолого-педагогічних умов та особливостей імплементування нових методів і технологій здійснення такої підготовки.

Область

Журнал містить (1) результати теоретичних та емпіричних досліджень у галузі філософії, психології і педагогіки вищої освіти; (2) статті, що висвітлюють теоретико-методологічне підґрунтя або практичні підходи щодо розвитку особистості інженера у просторі вищої технічної освіти; (3) найвагоміші доповіді, проголошені на міжнародних та всеукраїнських зустрічах, конференціях, семінарах. Спеціальні випуски журналу можуть бути присвячені конкретним актуальним проблемам філософії, психології або педагогіки вищої освіти. Журнал є науковим форумом для обговорення результатів теоретичних і прикладних досліджень учених і практиків.

Публікація матеріалів і умови придбання

Збірник наукових праць “Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка” виходить три рази на рік. Автори статей сплачують публікаційний внесок. Придбати журнал можна за попереднім замовленням або в магазині видавничо-поліграфічного комплексу НТУУ “КПІ” «Політехніка».

Архів номерів

2016 рік
№1 (46)
Філософія

Демченко О. О. Медійна ідентичність як фактор політичної соціалізації в інформаційному суспільствір полі
Рева Н. О. Сила ірраціональних вірувань
Сторіжко Л. В. Проблема існування людини в німецькому екзистенціалізмі

Психологія

Бреусенко-Кузнєцов О. А. Метафізична психологія особистості: проблема дослідницьких і зцілюючих методів
Мейтарчан С. Ю. Тренінгові заняття як ефективна форма підготовки майбутніх менеджерів до мотивування персона
Пуляєвська М. Є. Використання семантичного простору соціальних мереж для аналізу споживчих уподоба

Педагогіка

Гаманюк В. А., Хорошилова Н. В. Сертифікація іншомовних знань у системі освіти дорослих Німеччини
Мархева О. Є. Cукупність організаційно-педагогічних умов сприяння стандартизації професійної підготовки вчителів іноземних мов
Якубяк Марек. Гуманістичні аспекти освіти інженерів на прикладі Варшавського технологічного університет

№2 (47)
Філософія

Житник М. М. Благодійність в інституціональному полі громадянського суспільства
Личковах В. А. Семіотика українського та польського авангарду (на прикладі діалогу К. Малевича – В. Стшемінського і Г. Стажевського)
Царенок А. В. Чуттєве пізнання як предмет візантійської естетики аскетизму

Психологія

Блохіна І. О. Роль прогностичних здібностей у професійній діяльності управлінців навчальними закладами
Волянюк Н. Ю., Ложкін Г. В., Шамрук О. П. Ресурси реалізації психологічного потенціалу суб’єкта науково-педагогічної діяльності
Гуцол С. Ю. Психологічні особливості організації сюжетів «міфологічного типу» в контексті наративного самопроектування особистості

Педагогіка

Акімова О. А., Іщенко А. М. Трансформація підготовки сучасних інженерів в контексті бізнес-освіти
Беньковська Н. Б. Про сутність професійних якостей: літературний огляд
Селищева І. А. Роль історичної освіти у формуванні національної свідомості

№3 (48)
Вступне слово головного редактора

Новіков Б. В. Про закони філософії

Філософія

Богачев Р. М. Еліта та процеси самоорганізації суспільства: системні трансформації
Казаков М. А. Ентенціональні об’єкти і проблема формальних моделей універсалій
Коваль О. А. Трансформації соціокультурних форм контроля над сексуальністю
Колотило М. О. Ключові фактори розвитку громадянського суспільства в Україні: філософський підхід
Пенюк В. Б.Полістилізм як новий спосіб універсалізації культурно-філософського та мистецького досвіду
Потіщук О. О. Етос науки: постнекласичне дослідження
Препотенська М. П., Тимашова O. С. Філософія міста: бідність і багатство у контексті сегрегації простору
Тургенєва О. Ю. Соціальна аномія та формування аксіосфери пострадянського суспільства
Федорова І. І. Філософська культура – гуманізуюча складова університетської освіти за умов глобалізаційних трансформацій суспільства

Психологія

Бреусенко-Кузнєцов О. А. Інтегративно-гуманістична персонологія Г.О. Балла
Винославська О.В., Зливков В.Л. Ціннісні складові професійної культури викладача вищої школи
Завгородня О. В. Раціогуманістичний підхід в опрацюванні етико-психологічних проблем: перспективи розвитку
Кононець М. О. Зв’язок між рівнями моральнісного розвитку й успішності соціальної адаптованості особистості в підприємницькій діяльності
Москаленко О. В. Особливості самоактуалізації студентів протягом навчання у ВНЗ
Цимбал І. В. Складні іншомовні наукові тексти як виклик українським студентам

Педагогіка

Скачкова Г. С. Особливості сучасної професійної підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах
Хоботова Е. Б.Розробка презентаційного матеріалу з навчальної дисципліни «Хімія»

 

2015 рік
№1 (43)
Філософія

Архипова Є.О. Гуманітарна освіта як засіб протидії негативним інформаційним впливам
Беньковська Ю. А., Коваль О. А. Соціальна ідентифікація особистості як предмет філософської рефлексії
Бородіна Н. В., Пейчева Л. В. Вдосконалення вищої освіти як екзистенційна проблема
Буяк Б. Б. Світоглядно-філософські засади інтеграції української вищої освіти у європейський освітній простір
Герасимова Н. С. Візуалізації смерті у віртуальному просторі
Дергачов Є. В. Особливості трансформації правової свідомості на сучасному етапі розвитку України
Зуєв В.М. Технологічний дискурс сучасного історичного розвитку
Маслікова І. І. Трансформації сучасного етичного консеквенціалізму: від гедоністичного утилітаризму до утилітаризму бажання
Мельниченко А. А. Теоретичні засади сучасної філософії управління
Павлова О. Ю. Візуальні практики війни імені Бертольда Шварца
Пашов Р. І. Феномен бюрократії у світовій філософській думці
Сингаївська А. М. Ілюзорна безпека на ґрунті плагіату
Стецюра К. О. Онтологічний вектор осмислення медіакультури
Янковський С. В. Глобалізаційна фобія та інклюзивне бачення в соціокультурному світі України

Психологія

Мейтарчан С. Ю. Ефективне мотивування персоналу в уявленнях майбутніх менеджерів організацій
Мазурек Е. Творчість пацієнтів як чинник подолання табу щодо обговорення онкологічних проблем. Польський досвід

Педагогіка

Грищук Ю. В., Галкіна В. Д. Забезпечення валідності та надійності мовних тестів згідно вимог стандартів НАТО «STANAG 6001»

№2 (44)
Філософія

Богачев Р. М. Суспільні колізії та перетворені форми процесу поставання людини дійсної та суспільства гідного
Генсіцький Ю. Д. Соціогуманітіарний потенціал розвитку сенсорних технологій
Девтеров В. І., Девтеров І. В. Інтернетика як наукова та навчальна дисципліна: соціально-філософський дискурс
Дергачов Є. В. Метаморфози правової свідомості в контексті сучасних державотворчих процесів в Україні
Дерев’янко А. В. Методологічні аспекти визначення «Арабської весни» як революційної хвилі
Житник М. М. Благодійність у соціально-філософській ретроспективі та перспективі
Костроміна Г. М., Черкасов С. М. Про пам’ять по-філософськи
Ніколаєнко Н. В. Філософські проблеми сучасних антропогенетичних досліджень
Піхорович В. Д. Поняття творчості – між містерією та історією
Покулита І. К. Зорові метафори культури у візуально-смисловому сегменті медіакомунікації
Препотенська М. П. Позаінституційний філософський діалог в урбопросторі : cafe-filo
Рубанець О. М. Когнітивний креатив у вимірі когнітивних практик
Федорова І. І. Інформаційна ера: глобальні трансформації культурного простору
Форкош С. М. Дослідження поля культури: феноменологічний та методологічний аспекти

Педагогіка

Супрун К. М. Формування логічної культури старшокласників за допомогою графічних організаторів при навчанні креативному письму на уроках англійської мови

№3 (45)
Філософія

Богачев Р. М. Гуманістичні виміри сучасного суспільного розвитку: стан, тенденції та перспективи
Казаков М. А. Наука та суспільство: як прикладні дослідження та формальні вимоги сприяють псевдонауці
Ніколова Н. І. Семіотичне дослідження історії: вихідні положення
Сторіжко Л. В. Структуралістська інтерпретація людини та світу як тексту
Тимків І. М. Історична пам’ять та національна традиція у проблемному полі політичної освіти
Форкош С. М. Від культуротворення до культурософії: методологічний аспект трансформаційних процесів

Психологія

Блохіна І. О. Дослідження особливостей прояву рефлексивності майбутніми управлінцями навчальними закладами
Бреусенко-Кузнєцов О. А. Простір методологічної проблематики історії вітчизняної психології особистості
Волянюк Н. Ю., Ложкін Г. В. Інтегративні психічні процеси регуляції діяльності
Горова О. О. Становлення творчо обдарованої особистості у конструкторській діяльності
Гуцол С. Ю. Смислотворчі ресурси практик міфотворення
Кононець М. О. Феномен довіри в ментальних репрезентаціях студентів технічного університету
Москаленко О. В. Динаміка ціннісних та смисложиттєвих орієнтацій студентів технічних спеціальностей
Шевченко К. О. Рівень розвитку компонентів фасилітативної компетентності педагогів сільських та міських шкіл

 

2014 рік
№1 (40)
Філософія

Архипова Є. О. Синергетичний вектор дослідження безпеки в сучасному суспільстві
Божок О. І. Соціокультурні чинники варіативності корпоративної культури державного управління
Димитрова Л. М. Хронотопні виміри в соціально-філософській парадигмі
Іщенко О. А. Інтеграція іноземних студентів у інтернаціональне освітнє середовище: філософсько-освітній дискурс
Казаков М. А. “Природознавство у світі хаосу”: про неправомірність легітимації епістемологічного релятивізму (рос. мовою)
Нерсесян Г. А., Іщенко А. М. Управління для сталого розвитку: соціально-філософський ракурс
Подолянко Л. А. Трансценденція свободи в ціннісному універсумі свободи
Северинчик О. П. Мaнiпулятивний кoнтeкст буття кoгнiтивнoгo прoстoру iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa
Шаповалова О. А. Філософська рефлексія феномену соціального проектування

Психологія

Гуцол С. Ю. Теоретичні передумови актуалізації особистісного проекту як сюжету можливої історії (рос. мовою)
Кононенко С. А. Світоглядні особливості індивідуальних стилів научіння
Поліщук Д. С. Основні підходи до сутності механізмів психологічного захисту

Педагогіка

Омельчук Л. Л. Зміст дисциплін циклу професійної та практичної підготовки фахівців з інформатики
Свіжевська С. А. Акредитація як іміджева стратегія підвищення якості вищої освіти
Покровський Є. О., Полторак В. П., Юрчук Л. Ю. Досвід викладання спеціальних дисциплін англійською мовою у технічному університеті. Нотатки з кадрового забезпечення

№2 (41)
Філософія

Колотило М. О. Концептуальні засади становлення моделі сучасного університету в контексті реалізації власної місії в інформаційному суспільстві
Крапівник А. А. Концепт жертви в культурі пізнього модерну та його рефлексія в детективі
Ніколаєнко Н. В. Поняття постнекласичних практик у сучасному філософському дискурсі
Покулита І. К., Полховський А. О. Музичний продюсер як суб’єкт творчості: зміст діяльності та соціокультурні наслідки
Скворцова К. М. «Сродня» праця як онтологічна передумова щастя

Психологія

Гуцол С. Ю. Психологічні особливості самопроектування студентської молоді на прикладі «міфосюжету переходу»
Винославська О. В. Дослідження впливу ІКТ на самоорганізацію і саморозвиток особистості

Педагогіка

Вороніна М. В. Інтегративний підхід при дослідженні процесу розвитку творчих здібностей майбутніх художників-модельєрів одягу
Рахманов В. О. Застосування освітньо-інформаційного середовища у навчальному процесі вищого навчального закладу
Сейдаметова З. С. Розробка програмних додатків у термінах таксономії Блума

№3 (42)
Філософія

Виселко І. В. Філософсько-культурологічні засади концепту «культурний смисл»
Кузьменко Н. І., Демченко О. О. Постмодерний Університет і цивілізаційна ідентичність: ціннісний аспект
Муратова І. А. Діалог як форма розвитку мислення
Ніколова Н. І. Ідея прецесії як стрижнева космологічна ідея греко-скіфської пекторалі
Пожарська Н. М. Становлення суб’єкта освітньої політики: від суб’єктивності до суб’єктності
Радчич С. О. Філософське осмислення феномену сучасної інформаційної війни
Рубанець О. М. Методологічна свідомість у дослідженнях когнітивного у сучасній науці
Семенов В. Г. До критики вчення Г. В. Ф. Гегеля про категорії

Психологія

Гуцол С. Ю. Психологічні особливості міфопородження в ключових міфопороджуючих контекстах соціокультурного простору
Ковальчук О. С. Співвідношення локус контролю та соціальної відповідальності особистості
Шопіна М. О. Творчий потенціал як чинник розвитку соціальної активності підлітків

Педагогіка

Вихляєв Ю. М., Кузьменко Н. В. Середовищно орієнтований підхід до виховання у студентів потреби до самостійних занять фізичними вправами
Гармаш А. А., Свіжевська С. А. Професійна акредитація освітніх програм як умова забезпечення якості інноваційної інженерної освіти
Дудорова Л. Ю. Формування ціннісної орієнтації студентів на здоровий спосіб життя

 

2013 рік
№1 (37)
Філософія

Берегова Г. Д. Взаємоперетин філософії освіти й виховання у теоретичній реконструкції форм і способів спілкування поколінь
Гусак К. О. Рецепція філософсько-педагогічних ідей С. Й. Гессена в сучасний освітній дискурс
Дмитренко М. Й. Система цінностей як ядро корпоративної культури
Зуєв В.М. Класична і некласична методологія в реаліях сучасного філософського дискурсу
Кайс З. В. Залучення соціальних інститутів до графіті-дискурсу як шлях подолання вандалізму
Костроміна Г. М. Людиноцентричність знання в досократівській філософії
Муратова И. А. Философско-образовательный аспект античного диалога
Покулита І. К. Ідеї вітчизняного мелосу в розкритті культурно-освітніх смислів історії української культури
Препотенська М. П. Антропологія міста у контексті екзистенціального аналізу

Психологія

Гуцол С. Ю., Гуцол К. В. Между мифосом и мелосом
Ложкин Г. В., Колосов А. Б. Представления о методологии развития личности в спортивно-педагогической деятельности
Москаленко О. В. Стуктурні компоненти ціннісно-смислової сфери особистості
Чаплин И. В. Проблема отсутствия единой базы околосмертных переживаний в русскоязычной среде
Шопіна М. О. Розвиток творчої особистості учнів підліткового віку у навчальній діяльності

Педагогіка

Дрозд П. Г. Роль керівника в системі управління закладами шкільної освіти
Нікітіна Н. С. Використання самоконтролю як засобу мотивації студентів у вивченні іноземної мови у немовних ВНЗ
Tyshchenko M. Modern tools to design multimedia reports by radio engineering students

№2 (38)
Пленарне засідання

Мельниченко А. А. Соціальна відповідальність як імператив управління у сфері вищої освіти
Stepien T. New perspectives of higher education and research policy on European level with era as a decesive geopolitical factor
Vynoslavska O., Pampukha L. Ways of development of corporate social responsibility at technical university in the light of EBEN 2013 annual conference

Розділ 1. Місія технічного університету в умовах економічної і духовної кризи

Бабатіна С. І. Синдром академічної прокрастинації і соціальна відповідальність у студентському віці
Блохіна І. О. До проблеми соціальної відповідальності вищої освіти в умовах сучасних глобальних змін
Бреусенко-Кузнецов А. А. Социальная ответственность и проблема естественнонаучных её предпосылок
Винославська О. В. Соціальний та психологічний контракти як умови реалізації принципів глобального договору у вищому навчальному закладі
Волянюк Н. Ю., Ложкин Г. В. Психологический потенциал социальной ответственности субъекта деятельности
Гур В. І. Етично-ціннісні засади відповідальності за сьогодення і майбутнє
Гущина Т. Ю. Воспитание социальной ответственности личности: возрастной аспект
Козловець О. А., Левтун І. І., Хворостина О. В. Соціальна відповідальність випускника технічного ВНЗ
Лободинська О. М. Формування соціальної відповідальності у випускників ВНЗ як чинника успішного працевлаштування
Магазинщикова І. П. Екологічна складова соціальної відповідальності випускника ВНЗ
Пузырев Е. В. Воспитание ответственности студентов
Сингаївська А. М. Плагіат як люстро вищої освіти

Розділ 2. Соціальна відповідальність

Анацька Н. В. Екологічні аспекти соціальної відповідальності
Ангелов Г. В., Кананихіна О. М., Соловей А. О. Національна культура та проблеми формування соціальної відповідальності майбутніх фахівців
Гусак К. О. Етико-світоглядні засади освіти як умова розвитку соціальної відповідальності
Гуцол С. Ю., Гуцол К. В. Социальная ответственность личности как принцип социокультурного проектирования
Залеська Р. О. Поняття соціальної відповідальності особистості та її актуальність у сучасному суспільстві
Калініна О. В. Особливості відповідальної взаємодії між керівником та підлеглим
Кононенко С. А. Вплив світогляду на соціально відповідальну поведінку сучасного фахівця
Кононець М. О. Вплив моральнісного розвитку на професійну соціалізацію майбутніх інженерів
Конюшенко Ю. В. Соціальна відповідальність та культура працівників бібліотек
Мелащенко О. М. Соціальна відповідальність випускника технічного університету як орієнтир макрорівня національного розвитку
Ніколайчук А. В. Соціальна відповідальність студента та культура
Панов С. Ф., Ковальчук В. С. Социальная ответственность будущих моряков при изучении стандартной английской фразеологии профессиональной направленности
Stepien T. The new learning culture? ICT and competences in engineers’ higher education

Розділ 3. Розвиток соціальної відповідальності студентів у вищому технічному навчальному закладі

Апишева А. Ш. Инженерно-техническая предметная деятельность как фактор изменения социальных ценностей
Девтерова Т. В. Взаємозв’язок мотивації і формування соціальної відповідальності магістра технічного університету
Жирун О. А. Відповідальність як передумова соціально-психологічної трансформації майбутніх фахівців
Мейтарчан С. Ю. Психологічні аспекти формування соціальної відповідальності майбутніх менеджерів
Москаленко О. В. Роль смислової сфери особистості у формуванні соціальної відповідальності майбутніх інженерів
Савельєва В. С. Формування соціальної відповідальності у студентів-менеджерів у технічному університеті
Федченко В. О. Напрями формування екологічної складової соціальної відповідальності майбутніх авіаційних інженерів
Цимбал І. В. Відповідальне ставлення студентів технічних спеціальностей до читання іншомовних текстів з фаху
Чукавіна Т. Е., Чукавіна А. Д. Удосконалення системи викладання психологічних дисциплін у майбутніх інженерів
Panov S., Vasylyshyna N., Tastan Y. Social responsibility approaching fluency work for seamen: pre-intermediate vs. advanced students

№3 (39)
Філософія

Гіоргадзе Г. В. Екзистенціальний страх як онтологічна передумова посередності
Казаков М. А. Лженаука як перетворена форма наукової діяльності: постановка проблеми
Кузьменко Н. І., Демченко О. О. Університет як унікальний суб’єкт соціального пізнання (філософський дискурс)
Порев С. М. Питання науковості в контексті розмежування фундаментальних і прикладних досліджень
Савчин Г. В. Історія естетичного – логіка розвитку людської чуттєвості
Федорова І. І., Житник М. М. Компетентнісний підхід як управлінський механізм реорганізації системи вищої освіти України

Педагогіка

Вихляєв Ю. М., Доценко О. В. Педагогічні умови формування спеціальних умінь та навичок у спортивному орієнтуванні
Сейдаметова З. С., Темненко В. А. Принципи економіки університетів
Чиченьова О. М. Застосування комплексних імітаційних вправ у методиці навчання технічного прийому накат справа
Stepien T. New learning culture? Information and communication technologies (ICT) and competences in engineers’ higher education

 

2012 Номер 1 (34) Номер 2 (35) Номер 3 (36)
2011 Номер 1 (31) Номер 2 (32) Номер 3 (33)
2010 Номер 1 (28) Номер 2 (29) Номер 3 (30)
2009 Номер 1 (25) Номер 2 (26) Номер 3 (27), частина 1 Номер 3 (27), частина 2
2008 Номер 1 (22) Номер 3 (24)
2007 Номер 1 (19) Номер 2 (20) Номер 3 (21), частина 1 Номер 3 (21), частина 2
2006 Номер 1 (16) Номер 2 (17) Номер 3 (18)
2005 Номер 1 (13) Номер 2 (14) Номер 3 (15), частина 1 Номер 3 (15), частина 2
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email