Кафедра інтелектуальної власності та приватного права

Загальна інформація

Кафедра інтелектуальної власності та приватного права готує фахівців за спеціальністю 081 Право.

Форми навчання з кожної спеціальності: денна, заочна, друга вища на базі вищої освіти.

Терміни підготовки фахівців: бакалавр – 4 роки; магістр – 1,5 роки.
Кваліфікаційний рівень: юрист.

Спеціальність 081 Право передбачає детальне вивчення теорії держави і права, історії держави і права, кримінального, цивільного, господарського, житлового, трудового, адміністративного, сімейного, права інтелектуальної власності, адміністративного процесу та адміністративної відповідальності, кримінології, криміналістики, судової експертизи, судової медицини, адвокатури, діловодства та інших дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної, професійної та практичної підготовки.

Випускники можуть працювати в правоохоронних та митних органах, суді, податковій адміністрації, органах місцевого самоврядування та виконавчої влади, установах юстиції, юридичній службі на підприємстві.

Кафедра інтелектуальної власності та приватного права готує аспірантів за спеціальністю 081 Право.

Факультетом соціології і права видається Вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського «Політологія. Соціологія. Право». В рубриці «Право» публікуються статті, що висвітлюють як загальнотеоретичні проблеми держави і права, так і регулювання суспільних відносин на рівні різних галузей права. В цілому в журналі розкриваються основні напрацювання професорського-викладацького складу, докторантів, аспірантів та студентів магістратури, які працюють над темою наукового дослідження «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави».

До створення факультету права кафедра публічного права існувала в якості загальноуніверситетської під назвами «Кафедра Правознавства», «Кафедра радянського права», згодом – після здобуття незалежності України отримала назву «Кафедра державного права»:
– 1996 рік – створення факультету права. На базі факультету права в якості структурного підрозділу створено кафедру державного права;
– 2008 рік – в результаті об’єднання Факультету права з Факультетом соціології, в серпні 2008 року, кафедру державного права було перейменовано в кафедру теорії права і держави, яка, поряд з іншими правовими кафедрами, увійшла в структуру нового факультету – факультету соціології і права;
– 2014 рік – кафедра отримує назву «Кафедра публічного права»;
– 2021 рік – внаслідок реорганізацією факультету на базі кафедри публічного права створено «Кафедру інтелектуальної власності та приватного права».

Кафедру очолювали:
– 1996-2001 рр. – кандидат юридичних наук, доцент, Лисенко Анатолій Миколайович;
– 2001-2019 рр. кандидат юридичних наук, доцент Чепульченко Тетяна Олексіївна;
– 2019-2020 р. – кандидат наук з публічного управління, доцент Цимбаленко Яна Юріївна;
– з 2020 р. – доктор юридичних наук, доцент, Маріц Дарія Олександрівна.

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма (бакалавр)
Освітньо-професійна програма (магістр)
Освітньо-наукова програма (доктор філософії)

Перелік дисциплін (з описом)

Бакалаврат
Адвокатура в Україні
СВО

Бакалавр

Статус

Нормативна. 4 курс, 7 семестр, 2 год./тижд., залік, 60 год. денна та заочна

Тривалість

1 семестр

Загальна інформація

Адвокатура в Україні, як навчальна дисципліна, розглядає правове регулювання, призначення, завдання, функції, принципи організації й діяльності адвокатури України, основні види адвокатської діяльності, соціальні права адвоката та його помічника, структура органів адвокатського самоврядування, відповідальність адвоката та підстави припинення адвокатської діяльності; загальні засади відносин адвокатури з органами юстиції та державного управління, інші питання організації адвокатської діяльності в Україні.

Мета

Формування у студентів систематизованих знань про адвокатську діяльність, виробленням у них вміння користуватися нормативно-правовими актами у зв’язку з наданням громадянам правової допомоги, дбайливого ставлення до інтересів суспільства і держави, прав і свобод громадян.

Завдання

Ознайомлення студентів із джерелами права, законодавчих актів стосовно здійснення адвокатської діяльності в Україні, організації адвокатури, порядку надання різних видів правової допомоги, професійних прав адвоката.

Зміст дисципліни

Історичні аспекти розвитку адвокатури в Україні; правова природа адвокатури України; угода про надання правової допомоги; правова характеристика організаційних форм діяльності адвокатури; загальні положення про стандарти адвокатської діяльності; дотримання норм адвокатської етики; правове   регулювання   здійснення   захисту   у   кримінальному судочинстві; адвокат у нотаріальному процесі; повноваження захисника на стадіях провадження дізнання, досудового слідства та розгляду справи в суді першої інстанції; особливості участі адвоката у цивільному процесі; засади діяльності адвоката в адміністративному процесі; процесуально-правовий статус адвоката в провадженні в справах про адміністративні правопорушення; консультативна робота адвоката на підприємстві, в установі, організації; участь адвоката як представника в господарському суді.

Викладацький склад
 1. Єгорова В.С., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права КПІ імені Ігоря Сікорського.
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – залік.

Державне право зарубіжних країн
СВО

Бакалавр

Статус

Нормативна. 2 курс, 3 семестр, 3 год./тижд., екзамен, 120 год. денна та заочна.

Тривалість

1 семестр

Загальна інформація

Державне право зарубіжних країн – дисципліна, яка присвячена узагальненій характеристиці державно – правової теорії і практиці країн світу. Вивчення дисципліни є важливою передумовою не тільки юридичної, а й загальнотеоретичної підготовки студентів, розширення їхніх світоглядних уявлень.

Мета

Формування послідовних і систематизованих  знань про  конституційно – правовий розвиток зарубіжних країн.

Завдання

Передача студентам комплексу знань, які дозволяють визначати головні тенденції розвитку конституційного права в сучасних державах.

Зміст дисципліни

Предмет та система  галузі конституційного права, основні джерела права країн різних правових систем, поняття загальних конституційних принципів, інститут правового становища особи та інститут громадянства; порядок організації та функціонування гілок влади у зарубіжних країнах, повноваження парламенту, порядок формування палат парламенту  в зарубіжних країнах, зміст конституційно – правового статусу депутатів, особливості  формування уряду залежно від форми правління, політична відповідальність уряду; особливості конституційно – правового статусу голови держави, відповідальність в порядку імпічменту та подібних процедур;  поняття судової влади, основні ознаки англосаксонської та європейської континентальної моделі судів загальної юрисдикції; моделі та форми конституційного контролю в країнах різних правових систем.

Викладацький склад

Гожій І.О., старший викладач кафедри публічного права Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – екзамен.

Житлове право
СВО

Бакалавр

Статус

Дисципліна самостійного вибору навчального закладу. 4 курс, 8 семестр, 2 год./тижд., залік, 75 год. денна та 60 год. заочна.

Тривалість

1 семестр

Мета

Формування знань про правове регулювання відносин щодо задоволення потреб громадян у житлі.

Завдання

Передача студентам комплексу знань про поняття, методи правового регулювання, роль житлового права в сучасних умовах.

Зміст дисципліни

Поняття житлового права як галузі права та навчальної дисципліни, джерела житлового права, суб’єкти житлового права, поняття житлового фонду, призначення жилих приміщень, житлові права та обов’язки громадян; договір найму жилого приміщення в будинках державного та приватного житлового фонду,  збереження жилого приміщення за тимчасово відсутнім громадянином в будинках державного житлового фонду та у жилих приміщеннях приватного фонду, підстави та порядок  виселення громадян з жилих приміщень державного житлового фонду та жилих приміщень, які належать громадянам на праві приватної власності; надання довготермінових кредитів громадянам України на будівництво (реконструкцію) і придбання житла; особливості договору найму службового житла; користування жилими приміщеннями в житловому фонді соціального призначення.

Викладацький склад

Гожій І.О., старший викладач кафедри публічного права Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – залік.

Історія держави і права України
СВО

Бакалавр

Статус

Нормативна. 1 курс, 1-2 семестр, 3 год./тижд., екзамен, 120 год. денна та заочна

Тривалість

2 семестри

Мета

Вивчення історії виникнення, становлення, розвитку різноманітних типів і форм держави і права, а також державно-правових інститутів і суспільно-політичних систем, що функціонували і функціонують на території України, в їх історичній конкретності та хронологічній послідовності.

Завдання

Знання: засвоєння концепції історичного розвитку української державності і права, яка умовно поділена на чотири логічно повязані частини. Перша присвячена проблемам зародження і становлення держави і права на українських землях за часів перших несловянських державних утворень, держави східних словян – Київської Русі та її наступниці – Галицько-Волинської держави. Друга – етапу формування і розвитку Українсько козацької держави – Гетьманщині. Третя – складній еволюції української державності і права на початку ХХ ст. (УНР, Українська держава гетьмана Павла Скоропадського, УНР за часів Директорії, ЗУНР). Четверта охоплює розвиток Української держави і права зарадянських часів та в умовах незалежності України..

Уміння: об’єктивно розглядати і аналізувати явища державно-правового життя, як у минулому, так і в умовах сучасності; використовувати історичний досвід українського державотворення і права у практичному будівництві незалежної, демократичної, правової, соціальної держави – України; вміти аналізувати правові акти та інші документи за допомогою різних наукових методів, і перш за все, спираючись на принцип історизму; самостійно вивчати й оцінювати раніш замовчувані та спотворені процеси, факти, відтворювати історичну об’єктивність та справедливість; засвоювати характерні риси й особливості політичної, державної організації та правової системи суспільства в той чи інший період; розуміти, якою були на різних етапах історичного розвитку політична система суспільства та її елементи, форма державної організації, органи влади та управляння, центральне і місцеве управління, система правоохоронних органів; на основі засвоєних історико-правових знань самостійно робити правильні висновки та передбачення у сфері суспільно-політичного життя сучасної України; застосовувати набуті знання з курсу історії держави і права України для вирішення практичних професійних завдань.

Викладацький склад
 1. Тараненко М.Г., кандидат історичних наук, доцент кафедри публічного права Національного технічного університету  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 2. Тараненко М.М., кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 3. Іщенко В.В., викладач кафедри публічного права Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – екзамен.

Історія держави і права зарубіжних країн
СВО

Бакалавр

Статус

Нормативна. 1 курс, 1-2 семестр, 3 год./тижд., екзамен, 120 год. денна та заочна

Тривалість

2 семестри

Мета

Засвоєння студентами загальних закономірностей виникнення, функціонування і розвитку держави і права провідних країн світу в їх історичній конкретності та хронологічній послідовності.

Завдання

Знання: основні закономірності становлення і розвитку держави і права; систему органів влади і управління в провідних країнах Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часів; основні джерела рабовласницького, феодального та буржуазного права; державно-правові інститути в розвинутих країнах Європи, Азії, Північної Америки; принципи континентальної, англосаксонської та ін. систем буржуазного права; загальну структуру судових органів, поліцейських служб, тюремних установ провідних країн світу.

Уміння: використовувати суспільно-політичний досвід, правову культуру провідних країн світу для розбудови та утвердження у світі незалежної, демократичної, правової України; аналізувати законодавчі акти; робити правильні прогнози стосовно тенденцій розвитку сучасного глобалізованого світу; систематизувати та узагальнювати сучасний політико-правовий досвід таких країн як Англія, США, Німеччина, Японія, Франція, Китай та інших країн. в державно-правовому будівництві; аналізувати практику роботи парламентських структур в провідних країнах світу; розкривати сутність делегованого законодавства в Англії, США та інших країнах на сучасному етапі їхнього розвитку.

Викладацький склад
 1. Тараненко М.Г., кандидат історичних наук, доцент кафедри публічного права Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 2. Звягіна І.Н., старший викладач кафедри публічного права Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 3. Іщенко В.В., викладач кафедри публічного права Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – екзамен.

Конституційне право
СВО

Бакалавр

Статус

Нормативна. 1 курс, 2 семестр, 5 год./тижд., екзамен, 150 год. денна та заочна

Тривалість

1 семестр (денна), 2 семестри (заочна)

Мета

Формування у студентів здатностей використовувати основні уміння по застосуванню норм Конституції України і поточного конституційного законодавства; забезпечити оволодіння системою знань про основні категорії конституційного права України; знати принципи правового аналізу українського конституційного законодавства.

Завдання

Ознайомлення студентів із сутністю і змістом конституційно-правових явищ в цілому і, зокрема, основ теорії конституції, конституційно-правового положення людини і громадянина, конституційно-правового регулювання територіальної організації держави, конституційно-правової основи організації і здійснення державної влади та організації і діяльності органів місцевого самоврядування.

Зміст дисципліни

Конституційне право України як галузь, наука та навчальна дисципліна; історія конституційного права України; система конституційного права України; норми конституційного права України; джерела конституційного права України; Конституція України – Основний закон суспільства і держави; конституційно-правові відносини; основи конституційного ладу України; конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні; громадянство України; форми безпосередньої демократії в Україні; Верховна Рада України; президент України; органи виконавчої влади; судоустрій України; прокуратура та адвокатура; конституційно-правова відповідальність; адміністративно-територіальний устрій України; місцеве самоврядування в Україні

Викладацький склад
 1. Єгорова В.С., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права КПІ імені Ігоря Сікорського.
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – екзамен.

Кримінальне право. Загальна частина
СВО

Бакалавр

Статус

Нормативна. 2 курс, 3-4 семестр, 4 год./тижд., залік, екзамен, 105 год. денна

Тривалість

2 семестри

Загальна інформація

Кримінальне право. Загальна частина – одна з основних нормативних правових дисциплін, яка вивчається на другому курсі у вищих юридичних навчальних закладах з підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Вона формує своєрідне основоположне підґрунтя до вивчення інших галузевих профілюючих юридичних дисциплін матеріального та процесуального права.

Мета

Формування поглиблених знань стосовно теоретичних положень кримінального права України, його предмета і методу правового регулювання, системи, структури, основних інститутів і норм та практики їх застосування в процесі реалізації у сфері правоохоронної діяльності і правосуддя для забезпечення охорони прав і свобод людини, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України та інших суспільних відносин від злочинних посягань, а також запобігання злочинам.

Завдання

Ознайомлення студентів із витоками і джерелами кримінального права, в яких закріплено засади вчень про злочин та покарання, вивчення доктрини, розвитку та сучасного стану кримінального законодавства України, з’ясування законодавства про кримінальну відповідальність, основних інститутів Загальної частини кримінального права; сприяння глибокому засвоєнню юридичного аналізу кримінального закону і пов’язаних з ним нормативних актів кримінально-правового значення, розвиток вміння застосовувати їх на практиці; формування здатностей щодо використання судової практики застосування кримінального законодавства України в професійній діяльності.

Зміст дисципліни

Предмет, метод та система курсу «Кримінальне право. Загальна частина»; поняття та загальна характеристика кримінального права України; джерела кримінального права України; поняття та підстави кримінальної відповідальності; поняття злочину та його види; склад злочину та кваліфікація злочинів; об’єкт злочину; об’єктивна сторона злочину; суб’єкт злочину; суб’єктивна сторона злочину; обставини, що виключають злочинність діяння; стадії злочину; співучасть у злочині; множинність злочинів; звільнення від кримінальної відповідальності; поняття покарання та його мета; система та види покарань; призначення покарання; звільнення від покарання та його відбування; судимість; інші заходи кримінально-правового характеру; заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Викладацький склад
 1. Мисливий В. А., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 2. Попов К. Л., кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 3. Павленко І. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – залік, екзамен.

Кримінальне право. Особолива частина
СВО

Бакалавр

Статус

Нормативна. 3 курс, 5 семестр, 4 год./тижд., екзамен, 120 год. денна

Тривалість

1 семестр

Загальна інформація

Кримінальне право. Особлива частина – одна з основних нормативних правових дисциплін, яка вивчається на третьому курсі у вищих юридичних навчальних закладах з підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Вона формує основоположне підґрунтя до вивчення інших галузевих профілюючих юридичних дисциплін матеріального та процесуального права.

Мета

Формування поглиблених знань стосовно системи Особливої частини кримінального права, наукових основ кваліфікації злочинів, теоретичних та прикладних положень щодо юридичного аналізу та кваліфікації окремих видів суспільно небезпечних діянь, передбачених відповідними розділами Особливої частини, в процесі реалізації кримінально-правових норм у сфері правоохоронної діяльності і правосуддя, а також їх відмежування від суміжних складів злочинів та інших правопорушень.

Завдання

Ознайомлення студентів зі структурою Особливої частини, її органічним зв’язком із Загальною частиною кримінального права, оволодіння науковими основами теорії і практики застосування конкретних кримінально-правових норм Особливої частини; сприяння глибокому засвоєнню юридичного аналізу відповідних складів злочинів і пов’язаних з ним нормативних актів кримінально-правового значення та вміння застосовувати їх на практиці; формування здатностей щодо використання судової практики при застосуванні кримінального законодавства в професійній діяльності.

Зміст дисципліни

Поняття та загальна характеристика Особливої частини кримінального права України, теоретичні основи кваліфікації злочинів; злочини проти основ національної безпеки України; злочини проти життя та здоров’я; злочини проти волі, честі, гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи; злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав та свобод людини і громадянина; злочини проти власності; злочини у сфері господарської діяльності; злочини проти довкілля; злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності; злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку; злочини у сфері службової діяльності; злочини проти правосуддя; злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, питання Особливої частини кримінального права іноземних держав.

Викладацький склад
 1. Мисливий В. А., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 2. Попов К. Л., кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 3. Павленко І. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – екзамен.

Кримінологія
СВО

Бакалавр

Статус

За вибором ВНЗ. 4 курс, 2 семестр, 2 год./тижд., залік, 60 год. денна

Тривалість

1 семестр

Загальна інформація

Навчальна дисципліна Кримінологія належить до циклу Вибіркові навчальні дисципліни», блоку – «Дисципліни самостійного вибору ВНЗ» відповідно до рівня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Кримінологія – це комплексна навчальна дисципліна, яка вивчає злочинність, як соціальне явище, особу злочинця, причини та умови злочинності, шляхи і засоби її попередження.

Мета

Формування знань, здатностей і компетенцій стосовно науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан злочинності в Україні та світі, тенденції і фактори, що її обумовлюють, особу злочинця, а також про систему заходів боротьби зі злочинністю і окремими її видами; про кримінологічну віктимологію, вітимологічну профілактику; самостійного комплексного аналізу криміногенної ситуації, виявлення на цій основі заходів профілактики злочинів.

Завдання

Філософське, соціологічне, психологічне осмислення злочинності, її природи; вивчення досвіду іноземних країн у сфері запобігання злочинності і окремих її видів; соціально-кримінологічне дослідження деяких видів злочинності та визначення способів боротьби з ними; поглиблене вивчення особи злочинця, дослідження механізму вчинення конкретного злочину; розробка наукових рекомендацій щодо усунення чи нейтралізації явищ, які спричиняють антисоціальну злочинну поведінку; наукова розробка заходів, пов’язаних із виявленням осіб, від яких можна очікувати вчинення злочинів, вивчення цих осіб і вжиття дієвих профілактичних заходів упливу на них; вивчення особи потерпілого від злочинів, взаємозв’язку між жертвою та злочинцем; визначення основних напрямків і заходів протидії злочинності, правове регулювання профілактичної діяльності.

Зміст дисципліни

Поняття, предмет, метод і система науки кримінології. Генеза зарубіжних кримінологічних уявлень та сучасний стан кримінології в Україні. Злочинність та її основні характеристики. Детермінанти злочинності. Кримінологічне вчення про особу злочинця. Теорія попередження злочинності. Прогнозування та планування заходів боротьби зі злочинністю. Організація і методика кримінологічних досліджень. Кримінальна віктимологія.

Викладацький склад
 1. Павленко І. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – залік.

Міжнародне приватне право
СВО

Бакалавр

Статус

Дисципліна самостійного вибору навчального закладу. 4 курс, 7 семестр, 3 год./тижд., диф. залік, 120 год. денна та 60 год. заочна

Тривалість

1 семестр

Мета

Формування у студентів  знань про правове регулювання приватноправових відносин, ускладнених іноземним елементом.

Завдання

Передача студентам комплексу знань про поняття, особливості методів правового регулювання, систему і роль  міжнародного приватного права в сучасних умовах, правовий статус суб’єктів міжнародного приватного права, загальні засади правозастосування у міжнародному приватному праві.

Зміст дисципліни

Поняття міжнародного приватного права, предмет міжнародного приватного права, методи правового регулювання, основні джерела міжнародного приватного права, поняття “іноземного елемента” у міжнародному приватному праві, форми, в яких може виявлятися іноземний елемент, поняття колізійної норми, основні формули прикріплення; суб’єкти міжнародного приватного права; особливості правового регулювання відносин власності у міжнародному приватному праві; особливості охорони об’єктів права інтелектуальної власності;  шлюбно – сімейні відносини у міжнародному приватному праві; особливості правового регулювання спадкових відносин у міжнародному приватному праві; трудові відносини у міжнародному приватному праві.

Викладацький склад
 1. Гожій І.О., старший викладач кафедри публічного права Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – диференційований залік.

Міжнародне публічне право
СВО

Бакалавр

Статус

Нормативна. 2 курс, 3 семестр, 3 год./тижд., екзамен, 120 год. денна та заочна

Тривалість

1 семестр

Мета

Формування знань про правове регулювання публічно – правових відносин між суб’єктами міжнародного права.

Завдання

Передача студентам комплексу знань про поняття, особливості методів правового регулювання, систему і роль  міжнародного права в сучасних умовах, правовий статус суб’єктів міжнародного публічного права.

Знання: поняття, предмет, методи правового регулювання, джерела міжнародного  публічного права, як особливої правової системи; суб’єкти міжнародного публічного права; загальні поняття  і категорії міжнародного  права; основні  принципи міжнародного  права; види правового режиму територій у міжнародному праві.

Уміння: чітко орієнтуватися в системі міжнародного публічного права; визначати суб’єктів міжнародного права; визначати правовий режим конкретної території.

Викладацький склад
 1. Тараненко М.М., кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – екзамен.

Нотаріат
СВО

Бакалавр

Статус

Нормативна. 4 курс, 8 семестр, 2 год./тижд., залік, 60 год.

Тривалість

1 семестр (денна), 2 семестри (заочна)

Загальна інформація

Нотаріат в Україні, як навчальна дисципліна, вивчає побудову та діяльність органів нотаріату в Україні.

Мета

Здобуття ґрунтовних, систематизованих знань в галузі нотаріального процесу, які займають своє певне місце в системі правових знань.

Завдання

Постановка понятійного і категорійного апарату студентів юристів, розуміння співвідношення і взаємозв’язку окремих державно-правових категорій та понять, системних взаємозв’язків усіх явищ державно-правової дійсності; підготовка до вивчення загально професійних та спеціальних юридичних дисциплін; розвиток у студентів навичок порівняльного державознавства та проведення на основі узагальнення закономірностей, засвоєних у ході вивчення історико-правових дисциплін; формування основ професійного право розуміння і правової культури майбутніх юристів на основі теоретичного аналізу усіх державно-правових явищ.

Зміст дисципліни

Мета, завдання та принципи нотаріату в Україні; становлення, розвиток та організаційна побудова нотаріату в Україні; державні нотаріальні контори і державні нотаріальні архіви; приватна нотаріальна діяльність; повноваження щодо вчинення нотаріальних дій; загальні правила вчинення нотаріальних дій; нотаріальне діловодство; загальні правила посвідчення правочинів; посвідчення правочинів про відчуження нерухомого майна та транспортних засобів; посвідчення договорів ренти, довічного утримання, застави майна, найму жилих та нежилих приміщень, договорів оренди земельних ділянок; посвідчення договорів управління майном, шлюбних договорів, заповітів, доручень, угод між подружжям, батьками дитини; посвідчення безспірного права; охоронні нотаріальні дії; засвідчення вірності копій документів, підпису на документах, перекладу документів з однієї мови на іншу, передача заяв громадян та юридичних осіб; депозитні операції, посвідчення безспірних юридичних фактів, вчинення морських протестів, видача дублікатів документів; нотаріальні дії щодо надання документам виконавчої сили; застосування норм іноземного права; вчинення нотаріальних дій для іноземців та осіб без громадянства; порядок оформлення нотаріусом документів для дії за кордоном; міжнародні договори.

Викладацький склад
 1. Єгорова В.С., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – залік.

Освітнє право
Тривалість

60 год. (2 кредита ECTS)

Мета

Формування у студентів здатностей розуміння основ правових освітніх аспектів підготовки майбутніх фахівців, сформувати у студентів систему знань щодо суті та правового забезпечення вищої освіти.

Завдання

Закласти основи правових, освітніх аспектів підготовки майбутніх спеціалістів, в т.ч. сформувати у студентів систему знань щодо суті й соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку.

Знання: основні положення таких нормативно-правових актів як ЗУ “Про освіту”, ЗУ “Про вищу освіту”, та інші; основні положення груп нормативно-правових актів щодо акредитації та ліцензування закладів освіти та освітніх послуг; основні категорії та поняття освітнього права; основні положення щодо прав та обов’язків осіб, на яких спрямована діяльність закладів освіти тощо, механізм та гарантії реалізації на практиці конституційного права кожного на вищу освіту; правовий статус учасників правовідносин в галузі вищої освіти; основи нормативно-правового регулювання економічних (господарських), фінансових, та управлінських (адміністративних) аспектів освітньої діяльності; міжнародно-правові стандарти в галузі вищої освіти.

Вміння: провести правовий аналіз нормативно-правових актів, які регулюють відносини в сфері освіти; аналізувати практичну діяльність фахівців та посадових осіб закладів освіти з точки зору належного застосування правових норм у повсякденній професійній діяльності; орієнтуватися в питаннях організації освітнього процесу в системі вищої освіти; визначити зміст та склад освітніх правовідносин; застосовувати нормативно-правові акти з освітнього законодавства України в своїй практичній діяльності.

Викладацький склад
 1. Пряміцин В.Ю., викладач кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – залік.

Основи права Європейського Союзу
СВО

Бакалавр

Статус

Нормативна. 4 курс, залік

Загальна інформація

Як навчальна дисципліна «Основи права Європейського Союзу» є важливою складовою сукупності знань та вмінь, що формують сучасного фахівця в галузі права, зорієнтованою на підготовку обізнаних юристів, здатних самостійно й на високому професійному рівні діяти в сфері правового забезпечення сучасних процесів європейської інтеграції, кваліфіковано розв’язуючи проблеми, що виникають у зв’язку з прагненням України до повноцінної європейської інтеграції.

Мета

Засвоєння студентами основ права Європейського Союзу, в обсязі, необхідному й достатньому для: розуміння дії джерел та принципів «первинного» та «похідного» права ЄС та особливостей роботи його головних інституцій; усвідомлення мети, основних напрямків та наслідків регіональної інтеграції держав Європи та суперечливих тенденцій, що закладають перспективи її подальшого розвитку; здійснення професійної діяльності в установах публічного чи приватного права, функціонування яких пов’язане зі співробітництвом України з установами, господарюючими суб’єктами держав-членів ЄС чи інституціями ЄС; виявлення колізій національного права, що суперечать положенням Угоди про асоціацію 2014 р.

Зміст дисципліни

Правова система Європейського Союзу; утворення Європейських Співтовариств і становлення Європейського Союзу; поняття і структура Європейського права; джерела європейського права; сфера дії Європейського права; механізм ухвалення рішень Європейських Співтовариств і Європейського Союзу; інститути і органи Європейських Спільнот і Європейського Союзу; правова система Ради Європи; права людини як одна з сутнісних характеристик правових систем інтеграційних міждержавних об’єднань Європи; система правових актів та основні механізми захисту прав людини в рамках Європейського Союзу; Хартія ЄС про основні права; шенгенське право; Угода про асоціацію між Україною та ЄС 2014 р.; зовнішня й безпекова політики Європейського Союзу; політка ЄС в сфері правосуддя й порядку; правовий режим Спільного ринку та Економічного і валютного союзу; екологічна й соціальні політики ЄС.

Викладацький склад
 1. Львова О.Л., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри публічного права Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – залік.

Права людини
СВО

Бакалавр

Статус

За вибором студента (правові навчальні дисципліни). 2 курс, 1 сем., 2 год./тиждень, екзамен, 105 год. денна та заочна.

Тривалість

1 семестр

Загальна інформація

Навчальна дисципліна Права людини – належить до циклу професійної підготовки (навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (за вибором студента)) відповідно до рівня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 081 «Право». Вона дозволяє опанувати положення про сутність, зміст, види прав і свобод людини і громадянина, їх регламентацію на міжнародному та національному рівнях.

Мета

Формування знань, здатностей і компетенцій стосовно сутності концепції прав людини як цінності людської світової цивілізації; орієнтуванні в основних термінах навчальної дисципліни «Права людини», системі особистих, політичних, соціально-економічних та культурних прав людини; співвідношенні змісту тих чи інших прав людини на національному та міжнародному рівнях; аналізі міжнародних та національних правових процесів у сфері прав людини; виявленні конкретних порушень прав людини та знаходженні шляхів їх захисту.

Завдання

Розуміння значущості феномену прав людини як концепції в житті окремої особи та суспільства в цілому; дослідження еволюції становлення та типології прав, свобод та обов’язків людини і громадянина; вивчення змісту фундаментальних (основних) прав людини, їх співвідношення на національному та міжнародному рівнях; ознайомлення з основними міжнародними нормативно-правовими актами у сфері прав людини; вивчення міжнародних регіональних механізмів захисту прав людини;визначення механізму захисту прав людини через Європейський Суд з прав людини.

Зміст дисципліни

Права людини: вступ до навчальної дисципліни, поняття та сутність сучасного розуміння. Еволюція прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Система прав, свобод та обов’язків людини і громадянина та форми їх захисту в Україні. Основні міжнародні документи з прав людини: їх зміст та значення. Характеристика фундаментальних (основних) прав людини, їх співвідношення з міжнародними стандартами та практикою ЄСПЛ. Міжнародні регіональні механізми захисту прав людини. Європейський Суд з прав людини.

Викладацький склад
 1. Павленко І.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – екзамен.

Підприємницьке право
СВО

Бакалавр

Статус

За вибором студента (правові навчальні дисципліни). 2 або 3 курс, 3 або 6 сем., 2 год./тиждень, залік, 60 год. денна та заочна.

Тривалість

1 семестр

Загальна інформація

Підприємницьке право – одна з циклу правових дисциплін, яка вивчається за вибором студентами різних спеціальностей КПІ імені Ігоря Сікорського. Вона вивчає основні поняття та норми законодавства України, що регулюють підприємницьку діяльність.

Мета

Надбання студентами знань норм законодавства України, що регулює підприємницьку діяльність; формування у студентів здатностей розуміти норми чинного законодавства України, що регулює підприємницьку діяльність, та застосовувати їх до конкретних ситуацій в майбутній професійній і практичній діяльності та в повсякденному житті.

Завдання

Засвоєння студентами комплексу знань про поняття, систему і роль підприємницького права в сучасних умовах, про основні принципи та інститути підприємницького права, набуття теоретичних знань і практичних навичок застосування норм законодавства України, що регулює підприємницьку діяльність, у процесі своєї професійної та практичної діяльності.

Зміст дисципліни

Поняття, система та джерела підприємницького права. Поняття та види підприємницької діяльності. Суб’єкти підприємницької діяльності. Порядок створення, державної реєстрації та припинення суб’єктів підприємницької діяльності. Особливості правового статусу окремих видів юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Державне регулювання, нагляд та контроль за здійсненням підприємницької діяльності. Підприємницький договір. Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності.

Викладацький склад
 1. Іщенко В.В., викладач кафедри публічного права КПІ імені Ігоря Сікорського.
Оцінювання

Поточне оцінювання на семінарських заняттях, модульна контрольна робота (на окремих спеціальностях), підсумковий контроль –залік.

Правове забезпечення професійної діяльності
СВО

Бакалавр

Статус

Нормативна. 3 курс, 2 сем., 2 год./тиждень, залік, 60 год. денна

Тривалість

1 семестр

Загальна інформація

Правове забезпечення професійної діяльності — єдина правова дисципліна, яка вивчається на третьому курсі ФІОТ. Вона вивчає основні поняття права України, знайомить студентів з правовою термінологією.

Мета

Формування у студентів високого рівня праворозуміння та правосвідомості, вміння застосовувати свої знання права в професійній діяльності.

Завдання

Ознайомлення студентів з теорією права; законодавством, що регулює трудові відносини в Україні; основам трудового права; основам цивільного права (особливо, правом інтелектуальної власності).

Зміст дисципліни

Поняття права; функції права; форми права, система права України; поняття та структура правової норми; поняття, види підстави юридичної відповідальності; поняття, види, склад правопорушень; поняття та порядок укладення трудового договору; підстави та порядок звільнення; дисциплінарна відповідальність працівника; робочий час та час відпочинку; поняття, види, зміст права власності; інтелектуальна власність.

Викладацький склад
 1. Звягіна І.Н., старший викладач кафедри публічного права КПІ імені Ігоря Сікорського.
Оцінювання

Поточне оцінювання, підсумковий контроль – залік.

Правове регулювання інноваційної діяльності в Україні
СВО

Бакалавр

Статус

Нормативна. 3 курс, 1 сем., 2 год./тиждень, залік, 36 год. денна та 60 год. заочна

Тривалість

1 семестр

Загальна інформація

Правове регулювання інноваційної діяльності в Україні —правова дисципліна, що вивчається на третьому курсі у вищих навчальних закладах. Засвоєння цієї дисципліни надає можливість студенту самостійно орієнтуватися в нормах права, що регулюють інноваційну діяльність Україні, здійснювати власну інноваційну діяльність згідно чинного законодавства.

Мета

Отримання теоретичних та практичних знань у сфері правового регулювання суспільних відносин, що виникають під час здійснення інноваційної діяльності, а також формування у студентів практичних навичок для ефективної організації власної інноваційної діяльності.

Завдання

Вивчення студентами основних положень державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, як учбової дисципліни та юридичної науки, отримання практичних навичок використання у своїй діяльності отриманих знань.

Зміст дисципліни

Поняття, види інноваційної діяльності, система законодавства про інноваційну діяльність, зміст інноваційної діяльності, об’єкти інноваційної діяльності, учасники інноваційної діяльності, правовідносини у сфері інноваційної діяльності, пріоритетні напрямки інноваційної діяльності, технологічні та наукові парки, як форма інноваційної діяльності, об’єкти інтелектуальної власності, як результат інноваційної діяльності, правове регулювання в сфері трансферу технологій, договір виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, проектних і пошукових робіт, договір про спільну діяльність.

Викладацький склад
 1. Владикін О.Н., кандидат юридичних наук, викладач кафедри публічного права КПІ імені Ігоря Сікорського.
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – залік

Прокуратура в Україні
СВО

Бакалавр

Статус

Нормативна. 4 курс, залік

Загальна інформація

Навчальна дисципліна «Прокуратура в Україні» є складовою циклу загальної підготовки за спеціальністю 081 «Право». Предмет навчальної дисципліни становить сукупність правових явищ та правовідносин, які виникають у ході створення та функціонування системи органів прокуратури в Україні, елементами чого є: нормативно-правова база, історико-теоретичне підґрунтя створення та функціонування органів прокуратури, порівняльно-правова характеристика діяльності органів прокуратури.

Мета

Допомогти студенту: набути необхідних знань про становлення та розвиток прокуратури, її завдання та принципи організації; дослідити правові засади організації та діяльності прокуратури в Україні; вільно орієнтуватися в системі чинного законодавства, що регулює діяльність прокуратури, у тому числі на підставі міжнародно-правових актів; поставити завдання та організувати наукові дослідження проблем діяльності прокуратури та її органів в Україні; враховувати положення сучасної реформи органів прокуратури та готовність на її основі розробляти необхідні пропозиції у даній сфері.

Зміст дисципліни

Історії прокуратури: зародження та основні етапи розвитку; перехідний сучасний етап розвитку прокуратури; правові засади організації та діяльності прокуратури в Україні; професійна етика прокурорів; система органів прокуратури; статус прокурора; порядок кадрового забезпечення органів прокуратури; повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій; дисциплінарна відповідальність прокурора, звільнення його з посади та припинення повноважень.

Викладацький склад
 1. Львова О.Л., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри публічного права КПІ імені Ігоря Сікорського.
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – залік.

Римське право
СВО

Бакалавр

Статус

Нормативна. 1 курс, 2 сем., 4 год./тиждень, залік, 75 год. денна та 45 год. заочна

Тривалість

1 семестр

Загальна інформація

Римське приватне право —правова дисципліна, що вивчається на першому курсі у вищих юридичних навчальних закладах. Дисципліна є вступом до приватного права, вивчає понятійний апарат приватного права та є основою для вивчення сучасного цивільного, сімейного, спадкового та господарського права, а також процесуального права.

Мета

Отримання знань про приватне право Стародавнього Риму, засвоєння термінології, що вживається у приватно-правових науках, підготовка до вивчення сучасного приватного права .

Завдання

Вивчення студентами термінології, що вживається у приватно-правових науках, підготовка до вивчення сучасних юридичних дисциплін; розвиток у студентів навичок порівняльного правознавства, засвоєних у ході вивчення історико-правових дисциплін.

Зміст дисципліни

Поняття, предмет, система римського приватного права, історичне значення та джерела римського приватного права, рецепція римського права, захист цивільних прав, вчення про осіб у римському приватному праві, сімейні правовідносини, речове право, право власності, набуття та припинення права власності, способи захисту права власності, сервітути, зобов’язання за римським приватним правом, вчення про договір, деліктні зобов’язання, спадкування.

Викладацький склад
 1. Владикін О.Н., кандидат юридичних наук, викладач кафедри публічного права КПІ імені Ігоря Сікорського.
 2. Звягіна І.Н., старший викладач кафедри публічного права КПІ імені Ігоря Сікорського.
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – залік

Судові та провоохоронні органи України
СВО

Бакалавр

Статус

Нормативна. 1 курс, 2 сем., 4 год./тиждень, залік, 120 год. денна та 60 год. заочна

Тривалість

1 семестр

Загальна інформація

Судові та правоохоронні органи України— одна з основних правових дисциплін, яка вивчається на першому курсі у вищих юридичних навчальних закладах. Вона вивчає основні поняття щодо організації та діяльності суду, правоохоронних органів та правозахисних організацій. «Судові та правоохоронні органи України» — своєрідний вступ до вивчення інших профілюючих юридичних дисциплін, матеріальних та процесуальних галузей права.

Мета

Формування поглиблених знань стосовно сутності судової та правоохоронної діяльності, узагальнення і систематизація фрагментарних знань стосовно діяльності судових і правоохоронних органів.

Завдання

Ознайомлення студентів із джерелами права, у яких закріплено засади судової та правоохоронної діяльності; сприяння глибокому засвоєнню нормативних актів, розвиток вміння працювати з ними; формування чітких уявлень стосовно принципів організації судової системи в Україні та організації правоохоронних органів, сутності судової влади та правоохоронної діяльності.

Зміст дисципліни

Предмет, основні поняття та система курсу “Судові та правоохоронні органи України України “; поняття правоохоронних органів та правоохоронної діяльності, нормативно-правова база функціонування судових і правоохоронних органів в Україні; судова влада в Україні, суд і правосуддя; структура судової системи та системи судів, правовий статус суддів в Україні; прокуратура в Україні; органи внутрішніх справ та служби безпеки України; Міністерство юстиції України та його органи; адвокатура в Україні; нотаріат в Україні.

Викладацький склад
 1. Костенко  І.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права КПІ імені Ігоря Сікорського.
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – залік

Теорія держави і права
СВО

Бакалавр

Статус

Нормативна, фахова

Денна форма навчання: 1 курс, 2 семестри, лекції – 72 год., практичні – 54 год., домашня контрольна робота, модульна контрольна робота, курсова робота; семестрові атестації: 1 семестр – диференційний залік,2семестр – екзамен.

Заочна форма навчання: 1 курс, 2 семестри, лекції – 16 год., практичні – 6 год., домашня контрольна робота, курсова робота; семестрові атестації: 1семестр – диференційний  залік,2семестр – екзамен.

Тривалість

1 семестр

Загальна інформація

Теорія держави і права – фундаментальна юридична наука, що є синтетичною системою наукових знань про визначальні загальні закономірності становлення, оформлення, функціонування держави і права та про відправні типові юридичні поняття і категорії, через які розкриваються об’єктивні властивості державно-правових явищ і процесів.

Мета

Підготувати юристів високої кваліфікації,сформувати у них гуманістичне правове мислення, здатність професійно забезпечувати реалізацію, охорону і захист прав і свобод людини, виявити активність в утвердженні в Україні принципу верховенства права, у побудові демократичної соціальної держави.

Завдання

Вивчення теорії держави і права, як юридичної дисципліни, полягають в оволодінні її предметом, який становлять: 1) загальні закономірності становлення, оформлення і функціонування державно-правових явищ і процесів; 2) юридичний понятійно-категорійний апарат; 3) об’єктивні властивості державно-правових явищ і процесів в Україні, і їх порівняльні аспекти в інших країнах світу.

Зміст дисципліни

Теорія держави і права забезпечує зв’язок з іншими суспільними науками, вивчає право і державу як самостійні і відносно автономні явища, в єдності та органічному зв’язку, їхній  взаємній і соціальній зумовленості, значенні у житті суспільства, вивчає загальні визначальні закономірності становлення, оформлення, функціонування права і держави, тобто такі, без яких буття права і держави є неможливим, дає прогнози і рекомендації щодо вдосконалення та розвитку права і держави на основі глибоких узагальнень здобутків юридичної теорії і практики ( вітчизняної і світової).

Викладацький склад
 1. Чепульченко Т.О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права КПІ імені Ігоря Сікорського.
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – диференційний залік, екзамен

 

Магістратура
Правове регулювання виконавчого провадження
СВО

Магістр

Загальна інформація

Дисципліна є складовою навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки.

Дисципліна базується на знаннях, одержаних студентами в результаті вивчення кредитних модулів «Цивільне право (загальна частина) – 1», «Цивільне право (загальна частина) – 2», «Цивільне право (особлива частина) – 1», «Цивільне право (особлива частина) – 2» дисципліни «Цивільне право», кредитних модулів дисциплін «Цивільне процесуальне право», «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Господарське право», «Господарське процесуальне право».

Дисципліна знаходиться у певному зв`язку з кредитними модулями дисципліни «Кримінальне право», «Кримінальне процесуальне право», передбачаючи розуміння студентами певних положень цих дисциплін.

Дисципліна перебуває у певному зв’язку з дисциплінами циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки студентів-правників. Такими, зокрема, є філософія, логіка, економічна теорія, психологія, соціологія та ін. Ці дисципліни створюють загальну світоглядну і методологічну основу для сприйняття студентами змісту правового регулювання виконавчого провадження.

Метою дисципліни є формування у студентів здатностей:

 • швидко орієнтуватися у нормах законодавства, які забезпечують здійснення виконавчого провадження, здійснювати їх системне тлумачення і правильне застосування;
 • забезпечувати ефективне виконання судових та інших рішень, які підлягають примусовому виконанню;
 • надавати якісну правову допомогу суб’єктам виконавчого провадження, формувати алгоритми і моделі їхньої оптимальної правової поведінки;
 • здійснювати творчий пошук напрямів і засобів вдосконалення правового регулювання виконавчого провадження.

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

Знання:

 • поняття і змісту виконавчого провадження; принципів виконавчого провадження; нормативно-правового забезпечення виконавчого провадження;
 • системи органів державної виконавчої служби, правового статусу державного виконавця та приватного виконавця; прав і обов’язків сторін виконавчого провадження;
 • виконавчих документів і вимог до них; умов і порядку прийняття виконавчого документа до виконання;
 • підстав і порядку зупинення виконавчого провадження, відкладення провадження виконавчих дій; підстав, порядку і наслідків закінчення виконавчого провадження;
 • складу і особливостей фінансування витрат виконавчого провадження;
 • загального порядку звернення стягнення на майно боржника; порядку звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника;
 • особливостей виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення;
 • способів захисту прав учасників виконавчого провадження.

Вміння:

 • орієнтуватися в положеннях законодавства про виконавче провадження, здійснювати їх системний аналіз та відшукувати необхідні для застосування правові норми;
 • визначати недоліки змісту і оформлення виконавчого документа; правильно встановлювати місце виконання рішення та підвідомчість виконавчих проваджень органам державної виконавчої служби та приватним виконавцям;
 • надавати юридичну оцінку діям та рішенням виконавця та інших учасників виконавчого провадження;
 • оцінювати матеріали виконавчого провадження, формуючи відповідні правові позиції; складати обґрунтовані клопотання сторін у виконавчому провадженні;
 • надавати правову оцінку ситуаціям, які виникають під час здійснення виконавчого провадження, і забезпечувати адекватне юридичне реагування;
 • обґрунтовано оскаржувати дії та рішення виконавця;
 • моделювати механізми вдосконалення правового регулювання виконавчого провадження.

Досвід:

 • виявлення недоліків виконавчого документа, встановлення місця виконання рішення та підвідомчості виконавчих проваджень органам державної виконавчої служби та приватним виконавцям;
 • моделювання правової поведінки учасників виконавчого провадження;
 • юридичної оцінки правопорушень у виконавчому провадженні;
 • виявлення підстав для оскарження дій і рішень виконавця;
 • виявлення колізій, прогалин, неефективних положень у законодавстві про виконавче провадження.
Викладацький склад
 1. Попов К. Л., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Публічно-правова охорона інтелектуальної власності
СВО

Магістр

Статус

За вибором студентів. 1 курс, 1 сем., 2 год./ тижд., залік, 90 год. денна та 90 год. заочна

Тривалість

1 семестр

Загальна інформація

Публічно-правова охорона інтелектуальної власності – одна з базових навчальних дисциплін ОПП за спеціальністю 081 «Право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, яка вивчається на першому курсі у вищих юридичних навчальних закладах. Вона дозволяє опанувати поєднання методологічних і спеціальних положень сутності, змісту і суспільної небезпечності кримінально-правових та адміністративно-правових норм щодо злочинів та адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності, оволодіння теорією і практикою їх кваліфікації та здатностями реалізації цих норм як засобів охорони прав інтелектуальної власності – творчого потенціалу Української держави.

Мета

Формування поглиблених знань, здатностей і компетенцій стосовно наукових основ юридичного аналізу злочинів та адміністративних правопорушень щодо прав інтелектуальної власності, їх кваліфікації та застосування теоретичних й прикладних положень відповідних норм кримінального і адміністративного законодавства у цій сфері під час здійснення професійних функцій як підґрунтя дотримання законності, захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави.

Завдання

Ознайомлення студентів із чинним національним законодавством і міжнародно-правовими документами, в яких закріплено засади публічно-правової охорони прав інтелектуальної власності; сприяння глибокому засвоєнню законодавства та нормативної бази у цій сфері; розвиток вміння працювати з законодавчою базою; формування чітких уявлень стосовно кримінально-правового та адміністративно-правового аналізу деліктів проти прав інтелектуальної власності в Україні та їх кваліфікації.

Зміст дисципліни

Предмет, основні поняття та система навчальної дисципліни «Публічно-правова охорона інтелектуальної власності»; витоки та розвиток інституту прав інтелектуальної власності; становлення законодавства про охорону прав інтелектуальної власності; міжнародно-правова основа регулювання та охорони прав інтелектуальної власності; чинне національне законодавство у сфері регулювання та охорони прав інтелектуальної власності; кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності; адміністративно-правова охорона прав інтелектуальної власності.

Викладацький склад
 1. Мисливий В. А., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – залік.

Публічно-правова охорона інформаційної безпеки
СВО

Магістр

Статус

За вибором ВНЗ. 1 курс, 2 сем., 2 год. / тижд., залік, 90 год. денна та 90 год. заочна

Тривалість

1 семестр

Загальна інформація

Публічно-правова охорона інформаційної безпеки – одна з основних правових дисциплін, яка належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки за вибором ВНЗ за спеціальністю 081 «Право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Вона вивчає основні засади щодо інформаційної безпеки України як об’єкта публічно-правової охорони та передбачає оволодіння здобувачами методологічними і спеціальними засобами кримінально-правового та адміністративно-правового характеру, теорією і практикою застосування норм указаних галузей права щодо кваліфікації посягань на інформаційний ресурс, порядок доступу до інформації та охорону інформаційних відносин у сфері використання інформаційних технологій.

Мета

Формування поглиблених знань щодо інформаційної безпеки як об’єкта публічної правоохорони, тлумачення та належного юридичного аналізу норм національного кримінального та адміністративного законодавства і міжнародно-правових документів при кваліфікації суспільно небезпечних деліктів у сфері інформаційної безпеки України.

Завдання

Ознайомлення здобувачів із поняттям інформаційної безпеки як феномену інформаційного суспільства, визначення системи норм національного законодавства та міжнародно-правових норм, спрямованих на охорону інформаційної безпеки, з’ясування змісту функції інформаційної безпеки та суб’єктів її адміністрування, оволодіння теоретичними та прикладними положеннями щодо кваліфікації правопорушень у сфері інформаційної безпеки, застосування норм кримінального та адміністративного законодавства у забезпеченні охорони інформаційної безпеки.

Зміст дисципліни

Предмет, основні поняття та система курсу «Публічно-правова охорона інформаційної безпеки»; поняття інформації як об’єкта публічно-правової охорони; структури і змісту правовідносин у сфері інформаційної безпеки; національна законодавча, нормативно-правова база та міжнародно-правові документи щодо забезпечення охорони суспільних відносин у сфері інформаційної безпеки; кримінально-правова охорона інформаційної безпеки; адміністративно-правова охорона інформаційної безпеки.

Викладацький склад
 1. Мисливий В. А., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Оцінювання

Поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль – залік.

Складання процесуальних документів
СВО

Магістр

Загальна інформація

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін ОПП професійної підготовки.

Предмет дисципліни: юридична документація, теорія і практика складання документів у господарському, цивільному, кримінальному та адміністративному провадженнях, вимоги до оформлення процесуальних документів.

Дисципліна є складовою циклу дисциплін професійної та практичної підготовки.

Базою для вивчення дисципліни є знання, отримані студентами після вивчення таких фундаментальних навчальних дисциплін як «Цивільне процесуальне право», «Кримінальне процесуальне право», «Адміністративне процесуальне право», «Цивільне право», «Господарське процесуальне право».

Дисципліна перебуває у певному зв’язку з дисциплінами циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки студентів-правників. Такими дисциплінами, зокрема, є логіка, основи менеджменту, психологія, соціологія та ін. Ці дисципліни створюють загальну світоглядну і методологічну основу для сприйняття студентами змісту дисципліни «Складання процесуальних документів».

Метою дисципліни є формування у студентів здатності створювати юридичні документи у господарському, цивільному, кримінальному та адміністративному провадженнях відповідно до нормативних вимог щодо їх форми і змісту та враховуючи кращі практики складання процесуальних документів.

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

Знання:

 • поняття і змісту діловодства, принципів організації діловодства;
 • нормативно-правового забезпечення організації діловодства;
 • поняття і видів юридичних документів;
 • вимог до форми і змісту юридичних документів у господарському, цивільному, кримінальному та адміністративному провадженнях;
 • кращих практик складання процесуальних документів.

 Уміння:

 • орієнтуватися в положеннях законодавства про вимоги до форми і змісту юридичних документів у господарському, цивільному, кримінальному та адміністративному провадженнях;
 • складати якісно оформлені юридичні документи;
 • правильно визначати зміст реквізитів процесуального документу, структурувати документ;
 • формувати правову позицію у процесуальному документі;
 • аргументувати правову позицію у процесуальному документі;
 • формувати зміст вимог у процесуальному документі;
 • системно досліджувати та оцінювати матеріали справи, формуючи відповідні правові позиції.

 Досвід:

 • формування претензії, позовної заяви, скарги, заяви та клопотання у провадженні.
Викладацький склад
 1. Попов К. Л., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Юридична техніка
СВО

Магістр

Загальна інформація

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предметом навчальної дисципліни є система загальних правил, методів та засобів здійснення юридичної діяльності, створення нормативно-правових документів.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів здатності ефективно застосовувати техніко-юридичні прийоми і засоби для здійснення професійної юридичної діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

Знання:

 • загальних правил юридичної техніки;
 • основ правової термінології (юридичного письма) та правил її використання;
 • поняття, правил формування і використання юридичних дефініцій, конструкцій, правових аксіом, презумпцій, фікцій, символів, преюдицій та застережень;
 • теоретичних основ складання юридичних документів;
 • поняття, змісту і етапів правотворчої процедури;
 • міжнародних і національних стандартів нормопроектування;
 • основ техніки систематизації, тлумачення і застосування права.

 Вміння:

 • здійснювати юридичний аналіз текстів нормативно-правових та правозастосовних актів з позицій дотримання змістовних, логічних, структурних, мовних, формальних та процедурних правил юридичної техніки;
 • правильно формувати реквізити нормативно-правових та правозастосовних актів;
 • формувати і правильно використовувати терміни, дефініції, конструкції у текстах юридичних документів;
 • здійснювати юридичну оцінку правотворчих процедур.
Викладацький склад
 1. Попов К. Л., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Контактна інформація
Маріц Дарія Олександрівна
Завідувач кафедри
 • (044) 236 50 53
 • kpp_fsp_kpi@ukr.net
 • 03056, Київ, вул. Борщагівська, 122, корпус 19, кiмн. 328