Кафедра філософії

Кафедра філософії була заснована в Київському політехнічному інституті в 1958 році.

Професори, доценти та викладачі кафедри викладають філософські дисципліни студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на всіх факультетах КПІ ім. Ігоря Сікорського. Найбільш досвідчені фахівці викладають філософські дисципліни у межах підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (PhD).

При кафедрі існує аспірантура та докторантура.

В 1996 році на базі кафедр філософії, історії України, політології та соціології був створений факультет соціології НТУУ «КПІ».

У 2008 році було створено факультет соціології і права (ФСП).

Починаючи з 2018 року кафедра є випусковою за спеціальністю 231 Соціальна робота.

На кафедрі ведеться інтенсивна наукова робота: щорічно проводяться науково-практичні конференції, методологічні семінари, працюють наукові гуртки.

Соціальний працівник – це фахівець з надання соціальної допомоги різним категоріям населення. Соціальний працівник володіє фаховими знаннями зі теорії та методів соціальної роботи, психології, соціології, психіатрії, є ознайомленим зі правовими аспектами соціального захисту; володіє комунікативними навичками, вміє створювати «мережу допомоги» та керувати процесом допомоги, здатен здійснювати наукову діяльність

При кафедрі існує аспірантура та докторантура. Наукова робота виконується на кафедрі філософії за пріоритетним напрямом «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави» (Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук). Дослідження кафедри філософії здійснюють в рамках теми науково-дослідної роботи «Дослідження методів розвитку творчої особистості» (номер державної реєстрації №0107U0000981). В межах даної теми розробляються три фундаментальні напрями: «Творчість як спосіб здійснення дійсного гуманізму», «Інноваційно-інформаційні основи модернізації суспільства та освіти», «Соціальне проєктування як інноватика управлінської діяльності».

Завідувач кафедри

Богачев Роман Михайлович
Кандидат філософських наук, доцент
wbox2021@gmail.com

Соціальні мережі та месенджери

Instagram
Facebook (кафедра)
Facebook (спеціальність)
YouTube (кафедра)
YouTube (спеціальність)

Освітні програми

Бакалаврат

Освітньо-професійна програма «Міжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність»

Магістратура

Освітньо-професійна програма «Міжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність»

Аспірантура

Освітньо-наукова програма «Соціальна робота»

Перелік дисциплін

Нижче зазначені навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується викладачами кафедри теорії та практики управління. Перелік всіх освітніх компонентів, які вивчаються у межах спеціальностей можна переглянути або у навчальних планах, або на сторінці щодо навчальних дисциплін
Бакалаврат

Волонтерський рух в Україні та світі
Вступ до спеціальності
Гендерна складова в міжнародних та національних_проєктах
Документаційне забезпечення проєктної діяльності в соціальній роботі
Дослідницька діяльність в соціальній роботі
Етика соціальної роботи
Інформаційні технології у соціальній роботі
Культура мови та ділове мовлення
Культурологія
Логіка
Медико-соціальні основи здоров’я
Методи і технології соціальної роботи
Методи і технології соціальної роботи (курсова робота)
Міжнародний та національний досвід організації системи соціального захисту населення
Міжнародні і національні практики впровадження соціальних проєктів
Правові засади соціальної роботи
Проєктні технології в соціальній роботі
Проєктні технології в соціальній роботі (курсова робота)
Професійна майстерність соціального працівника
Психодіагностика в соціальній роботі
Соціальна робота з різними категоріями та групами клієнтів
Теорія і практика волонтерської діяльності
Теорія і практика волонтерської діяльності (курсова робота)
Теорія та історія соціальної роботи
Технології вирішення та попередження конфліктів у соціальній роботі
Тренінгові технології у волонтерській діяльності
Управління міжнародними соціальними проєктами та волонтерськими програмами
Управління міжнародними соціальними проєктами та волонтерськими програмами (курсова робота)
Філософія

Магістратура

Бенчмаркінг в соціальній роботі
Менеджмент інновацій в соціальній роботі
Методологія наукових досліджень в соціальній роботі
Міжнародні та національні соціальні проєкти та програми
Міжнародні та національні соціальні проєкти та програми (курсова робота)
Моніторинг та оцінювання соціальних програм та проєктів
Практичний курс іншомовного ділового спілкування
Соціальний супровід клієнтів
Сталий інноваційний розвиток
Тренінгові технології в соціальній роботі
Управління в сфері волонтерської діяльності

Аспірантура

Когнітивна сфера суспільства і людини
Концептуальні засади історико-філософського дискурсу
Організація науково-інноваційної діяльності
Філософія і методологія наукового дослідження
Філософські аспекти сучасного технологічного розвитку
Філософські засади наукової діяльності

Міжнародна діяльність

Кафедра співпрацює з Kaunas University of Technology, Department of Humanities (Литва, м. Каунас) та в межах співпраці займається підготовкою майбутніх інженерів у галузі соціальної відповідальності.

Контактна інформація
Богачев Роман Михайлович
Завідуючий кафедрою, кандидат філософських наук, доцент
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email