Винославська Олена Василівна

Кандидат психологічних наук

Посада

Професор

Вчене звання

Професор

Науковий ступінь

Кандидат психологічних наук

Освіта

Інформація оновлюється.

Дисципліни

 1. Основи психології і педагогіки вищої освіти
 2. Психологія та методика викладання фахових дисциплін у вищій школі
 3. Методика викладання у вищій школі
 4. Психологія
 5. Педагогіка

Сфера наукових інтересів

 • психологія вищої освіти
 • психологія моральності
 • організаційної психологія
 • соціальна відповідальність в інженерії

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • завідувач кафедри психології і педагогіки ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського у 1998–2013 рр.;
 • член Української асоціації організаційних психологів та психологів праці;
 • член Європейської мережі етики бізнесу (European Business Ethics Network – EBEN);
 • член редакційної колегії Journal of Education & Pedagogy (A Peer Reviewed International Restarch Journal). Institut of Education, Behsuma, C.C.S. University, Meerut, India (ISSN 0975-0797) (з 2012 по теперішній час);
 • педагогічний стаж 44 роки (НТУУ «КПІ»).

Нагороди та досягнення

Інформація оновлюється.

Навчально-методичні праці

 1. Винославська О.В. Психологія спілкування / Соціальна психологія : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра /
  Н.Ю.Волянюк, Г.В.Ложкін, О.В.Винославська, І.О.Блохіна, М.О.Кононець, О.В.Москаленко, О.І.Боковець, Б.В.Андрійцев ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. С. 67-97.
 2. Винославська О.В. Психологія спілкування / Соціальна психологія : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра /
  Н.Ю.Волянюк, Г.В.Ложкін, О.В.Винославська, І.О.Блохіна, М.О.Кононець, О.В.Москаленко, О.І.Боковець, Б.В.Андрійцев ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. С. 67-97.
 3. Social Psychology : Educational-Methodical Guidance for Graduate Students. – Psychology / Comp.: O.V. Vynoslavska. – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2016. – 38 p.
 4. Психологія управлінської взаємодії: Комплекс навчальнометодичного забезпечення аспірантів спеціальності 053 Психологія / Укл.: Г.В.Ложкін, О.В.Винославська, – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 34 с.
 5. Методика викладання у вищій школі : Комплекс навчальнометодичного забезпечення підготовки магістрів усіх спеціальностей / Укл.: О.В.Винославська, – К. : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2016. – 62 с.
 6. Психологія та методика викладання фахових навчальних дисциплін у вищій школі : Комплекс навчально-методичного
  забезпечення для підготовки магістрів усіх спеціальностей / Укл.: О.В.Винославська. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 73 с.
 7. Психологія. Методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної роботи для студентів усіх напрямків підготовки денної та заочної форм навчання. // Укл.: Апішева А.Ш., Блохіна І.О., Винославська О.В., Гуцол С.Ю., Федченко В. О. – К.: НТУУ “КПІ” – Електр. навч. вид. НМУ № Е 13/14-104, 2014. – 52 с.
 8. Психологія : навч. посіб. / Винославська О. В., Бреусенко-Кузнєцов О. А., Зливков В. Л. та ін. ; за наук. ред. О. В. Винославської. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К. : ІНКОС, 2009. – 390 с.
 9. Людські стосунки : навч. посіб. / Винославська О.В., Малигіна М.П. – 2-ге вид. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 142 с.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Винославська О.В., Кононець М.О. Економічна безпека особистості в умовах пандемії COVID-19 // Організаційна
  психологія. Економічна психологія. №1(22)/2021. – Київ: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2021. C. 33-44.
 2. Винославська О.В., Кононець М.О. Відмітні особливості етичного лідерства в діяльності організації // Вісник львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2021. – Випуск 35. – С. 16-23.
2020 рік
 1. Винославська О.В., Кононець М.О. Теоретичні аспекти деструктивного лідерства в організації: аналіз зарубіжних
  досліджень // Актуальні проблеми психології. Том 1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна
  психологія. – Київ: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2020. – С. 10-15.
 2. Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку : [кол. моногр.] / [Калінічева Г.І. (кер. авт. кол., наук. ред.), Бродецький О.Є., Винославська О.В. та ін.; за заг. ред. Г.І. Калінічевої] ; ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». – Київ: Фенікс, 2020. – 400 с. (Авторський внесок 1,0 д.а. – С. 248-271.).
2019 рік
 1. Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики: Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми,
  виклики: [колективна монографія] / Калінічева Г.І. (кер. авт. кол., наук. ред.), Винославська О.В., … Худолей В.Ю. та ін.; за
  заг. ред. Г.І. Калінічевої]; ПВНЗ «Міжнародний науковотехнічний університет імені академіка Юрія Бугая». – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – 252 с. (Авторський внесок 1,0 д.а. – С. 120-136.).
 2. Olena Vynoslavska, Inna Tsymbal. Influence of Students’ Learning Styles on Successful Work on Foreign Scientific Texts / Problem Space of Modern Society: philosophical-communicative and pedagogical interpretation: collective monograph. Part II. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. – Р. 400-412. (Авторський внесок 0,4 д.а.).
 3. Olena Vynoslavska, Emilia Mazurek. The Educational Biographies of Engineers Starting Academic Careers:
  Comparative Perspective of Poland and Ukraine. In: Advanced Education, #13 / 2019, рр. 4-10. DOI: 10.20535/2410-
  8286.153456.
2018 рік
 1. Olena Vynoslavska, Emilia Mazurek. Lifelines in studies on biographic determinants of decisions to take up PhD studies at a
  technical university In: Tomczyk, L., Ryk, A. & Prokop, J.(Eds.). (2018). New trends and research challenges in pedagogy and
  andragogy NTRCPA18. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. – P. 149-158.
2017 рік
 1. Vynoslavska Olena. Social Responsibility of Technical Universities for Implementation of World Quality Standards of
  Education / Olena Vynoslavska // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 2 до випуску 37: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 14. – к. : Гнозис, 1017. – С. 159-166.
 2. Винославская Е.В. Методические особенности обучения иностранных студентов гуманитарным дисциплинам / Е.В. Винославская // Мир в эпоху модернизации и глобализации: правовые, политические, экономические и социокультцрные аспекты:  сборник статей IV Международной науч.-практ. конф. – Выпуск 4. – Пенза : Приволжский Дом знаний, 2017. –  С. 27-31.
2016 рік
 1. Vynoslavska Olena. Psychology of Entrepreneur’s Professional Morality in the System of Humanities and Social Sciences / Olena Vynoslavska, Maria Kononets // Філософія у вимірах ХХІ століття : Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 травня 2016 р.) / Укладачі: Б.В. Новіков, І.В. Виселко. – К., 2016.
 2. Винославська О.В., Зливков В.Л. Ціннісні складові професійної культури викладача вищої школи // Вісник НТУУ
  “КПІ”: Філософія. Психологія. Педагогіка”. – 2016. – №3(48). – С. 93-101.
 3. Винославська О.В. Довіра як чинник етичних взаємовідносин в організації / О.В. Винославська О.В. //Шляхи духовного розвитку людини і суспільства : Тези ХVІ Міжнародної наук.-практ. конф., (м. Київ, 28-29 травня 2016 р.) – К.: “Арктур-А”, 2016. – С. 14-15.
2015 рік
 1. Vynoslavska Olena. Social Responsibility for ICТ Implementation in the space of Higher Technical Education / Olena Vynoslavska // Architectura a Rozwój Człowieka: Ujęcie multidyscyplinarne / Pod redakcią naukową Alicji Kalus, Emilii Mazurek i Joanny Szymańskej. – Wroclaw, Politechnika Wrocławska, 2015. – P. 151-159.
 2. Винославська О.В. Вплив ІКТ на саморозвиток і самоменеджмент особистості / Винославська О.В. // Вища школа : Науково-практичне видання. – 2015. – №2. – С. 87-98.
 3. Винославська О.В. Зв’язок між рівнем розвитку компонентів і загального показника організаційної культури освітніх організацій та «зовнішніми детермінантами макрорівня (організаційно-професійними та соціально-демографічними характеристиками персоналу) / О.В. Винославська, Л.М. Карамушка // Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури: [монографія] / Л.М.Карамушка, О.В.Креденцер, К.В.Терещенко [та ін.] ; за ред. Л.М.Карамушки. – К. : Педагогічна думка, 2015. – С. 89-101.
 4. 1.Винославская Е.В. Изменение этических установок личности в контексте организационного развития / Винославская Е.В. // Социально-гуманитарное знание: поиск новых перспектив: сборник статей VIIІ Международной научно-практической конференции. – Вып. 8. – Пенза : Приволжский Дом знаний, 2015. – С. 19-24.
 5. Винославская Е.В. Влияние организационной культуры технического университета на становление морального сознания молодых преподавателей / Винославская Е.В. // Проблемы и перспективы развития современной науки и образования : сборник статей IІ Международной научно-практической конференции. – Вып. 2. – Пенза : Приволжский Дом знаний, 2015. – С. 66-70.
 6. Винославская Е.В. Актуальные источники активизации учебной деятельности студентов технического университета / Винославская Е.В. // Социально-гуманитарное знание: поиск новых перспектив : сборник статей ІХ Международной научно-практической конференции. – Вып. 9. – Пенза : Приволжский Дом знаний, 2015. – С. 24-29.
 7. Винославская Е.В. Entrepreneurs’ professional morality is showing: gender differences in signals / Olena Vynoslavska, Maria Kononets // The 14th European Congress of Psychology (July 7-10 2015, Milano, Italy): Abstract Book. – Milano, INPA, 2015. – P. 202.
 8. Винославская Е.В. Entrepreneurs’ professional morality is showing: gender differenses in signals / Olena Vynoslavska // The 14th Eurohean Congress of Psychology (July 7-10 2015, Milano, Italy): Abstract Book. – Milano, INPA, 2015. – P. 202.
 9. Винославська О.В. Організаційна культура університету як чинник управління становленням моральної свідомості майбутніх викладачів / О.В. Винославська // Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації: Матеріали VIII Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 10 грудня 2015 р.) / Укладачі: А.А. Мельниченко, І.В. Виселко. – К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2015. – С. 135-136.
 10. Винославська О.В. Вплив ІКТ на психіку і здоров’я людини / Винославська О.В. // Гуманізм та антигуманізм у подоланні конфліктів сучасності: Матеріали XVІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні науки» (22-23 квітня 2015року, м. Київ) / Укладачі: Мельниченко А.А., Виселко І.В., Пряміцин В.Ю., Комова Д.Ю. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – С. 193-194.
 11. Винославська О.В. Тип організаційної культури як чинник впливу на становлення моральної свідомості майбутніх викладачів / Винославська О.В. // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (28-30 травня 2015 року, м. Камянець-Подільський) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. – Камянець-Подільський : Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – С. 29-30.
2014 рік
 1. Vynoslavska Olena. Psychological and educational training of future lecturers in engineering sciences / Etyka i techyika: Etyczne, społeczne i edukacyjne aspekty działności inżynierskiej / Olena Vynoslavska // Pod redakcią naukową Moniki Małek, Emilii Mazurek i Krzysztofa Serafina. – Wroclaw, 2014. – P. 151-158.
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email