Кафедра психології та педагогіки

Загальна інформація

Кафедра психології і педагогіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» працює у складі факультету соціології і права.

Очолює кафедру професор Волянюк Наталія Юріївна, доктор психологічних наук. Кафедра психології і педагогіки є загальноуніверситетською кафедрою, що забезпечує викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу усім студентам та аспірантам університету.

На кафедрі працюють 14 викладачів: 3 професори, 8 доцентів, 3 старших викладача.

З 1998 р. на кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 19.0007 – Педагогічна та вікова психологія. Випускниками аспірантури І.О. Блохіною, Т.Ю. Гущиною, Н.М. Дорошенко, О.А. Жирун, О.С. Ковальчук, М.О. Кононець, а також здобувачами кафедри Т.П. Рисинець, І.С. Потоцькою захищено кандидатські дисертації. У період 2001-2012 рр. здійснювалася підготовка магістрів за спеціальностями 8.000005 – Педагогіка вищої школи і 8.000009 – Управління навчальним закладом. Зокрема у магістратурі було підготовлено іноземних студентів з Китаю та Ізраїлю.

Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження за такими основними напрямами:
– інтеграція інформаційних і педагогічних технологій у просторі вищої освіти;
– формування психологічної культури та професійної етики викладачів технічного університету;
– психологічні умови розвитку ідентичності суб’єктів навчання: соціальної, професійної, ґендерної;
– психологічні детермінанти оптимізації бізнес-комунікацій;
– проблеми індустріальної, організаційної, економічної психології;
– активне соціально-психологічне навчання: арт-терапія, сімейна терапія.
З 2004 р. колективом кафедри виконується бюджетна науково-дослідна тема «Теорія і практика психолого-педагогічного забезпечення розвитку особистості у закладах вищої технічної освіти». Державний реєстраційний номер 0115U007213 .

Кафедра проводить видавничу діяльність. Так, до 5-річного (2004 р.) та 10-річного ювілею кафедри (2007 р.) колективом кафедри видано збірники наукових праць “Психологічний ресурс вищої освіти”. Вийшло з друку два видання навчального посібнику з дисципліни “Психологія” для студентів технічних спеціальностей (під редакцією О.В. Винославської), якому надано гриф Міністерства освіти і науки України. З 2001 р. видається збірник наукових праць “Вісник НТУУ “КПІ”: Філософія. Психологія. Педагогіка”, включений до переліку наукових видань ВАК України, в якому докторанти, аспіранти і здобувачі публікують результати досліджень. У 2006 р. друковане видання було оновлено, у 2012-2013 рр. редакція ініціює перехід на міжнародні стандарти.

У 1999-2011 рр. кафедрою проведено сім науково-методичних конференцій “Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи”. Започатковані як Всеукраїнські, конференції згодом набули статусу Міжнародних, регулярно збирали представників багатьох академічних і наукових шкіл. Конференція 2007 року була зорганізована на основі Інтернет-комунікацій. У 2013 року започатковано Міжнародну науково-практичну конференцію “Розвиток соціальної відповідальності студентів у просторі вищої технічної освіти”.

Кафедра співпрацює з іншими вищими навчальними закладами України, зокрема, з Національним університетом “Львівська політехніка” (кафедра інженерно-педагогічної підготовки), Тернопільським державним технічним університетом ім. І. Пулюя (кафедра психології у виробничій сфері); Білоцерківським державним аграрним університетом (кафедра педагогіки і психології), Гуманітарним інститутом Національного авіаційного університету (кафедра психології), Рівненським державним гуманітарним університетом (кафедра загальної психології та психодіагностики).

Кафедра підтримує наукові зв’язки з провідними установами НАПН України: Інститутом психології ім. Г.С. Костюка (лабораторії: методології та теорії психології, когнітивної психології, організаційної психології); Інститутом вищої освіти (відділ теорії і методології природничої та інженерної освіти). Підтримуються робочі стосунки з Українською Асоціацією організаційної психології та психології праці, Київською арт-терапевтичною асоціацією.

Завідувачка кафедри

Волянюк Наталія Юріївна
Доктор психологічних наук, професор

Соціальні мережі та месенджери

Facebook

Освітні програми

Бакалаврат

Освітньо-професійна програма «Прикладна психологія»

Аспірантура

Освітньо-наукова програма «Психологія»

Перелік дисциплін

Нижче зазначені навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується викладачами кафедри теорії та практики управління. Перелік всіх освітніх компонентів, які вивчаються у межах спеціальностей можна переглянути або у навчальних планах, або на сторінці щодо навчальних дисциплін
Бакалаврат

Анатомія і еволюція нервової системи
Вікова та педагогічна психологія
Вступ до психології
Диференційна психологія
Експериментальна психологія
Загальна психологія з практикумом. Частина 1
Загальна психологія з практикумом. Частина 2
Історія психології
Математичні методи в психології
Методологія і методи психологічних досліджень
Організаційна психологія
Основи психодіагностики
Основи психологічного консультування
Основи психотерапії
Основи психотерапії (курсова робота)
Патопсихологія
Професійна етика психолога
Професійна етика психолога (курсова робота)
Психологія в системах «людина–техніка»
Психологія здоров’я
Психологія конфлікту
Психологія особистості
Психологія сім’ї
Психологія спорту
Соціальна психологія
Соціальна психологія (курсова робота)
Теорія і практика психологічного тренінгу
Урбоекологія

Аспірантура

Педагогічна акмеологія
Психологія життєвого середовища
Психологія наукової і технічної творчості
Психологія професійної діяльності
Психологія соціальних явищ
Теоретичні і методологічні проблеми психології

Міжнародна діяльність

Партнерами кафедри з міжнародної наукової співпраці є:

  1. Каунаський Технічний Університет (гуманітарна кафедра) – Литва, м. Каунас.
  2. Вроцлавський Технічний Університет (кафедра гуманітарних та соціальних наук) – Польша, м. Вроцлав.

Матеріально-технічне забезпечення

За кафедрою закріплені 2 навчальних приміщення та 1 методичний кабінет.

Контактна інформація
Волянюк Наталія Юріївна
Завідувач кафедри
Back
Вступ на бакалаврат 2023
Вступ до магістратури 2023
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email