Мисливий Володимир Андрійович

Доктор юридичних наук

Посада: професор
Наукове звання: професор
Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Освіта

 • у 1972 р. закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство».
 • у 2001 присвоєне вчене звання професора.
 • у 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», за темою: «Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)»

Дисципліни

 1. Кримінальне право (Загальна частина)
 2. Кримінальне право (Особлива частина)
 3. Публічно-правова охорона інтелектуальної власності
 4. Публічно-правова охорона інформаційної безпеки

Сфера наукових інтересів

 • кримінальне право
 • кримінологія
 • правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ

Публікації

Має понад 170 наукових робіт, з них 3 монографії, 4 підручники, 10 видань Науково-практичних коментарів Кримінального кодексу України.

Публікації останніх років:

 1. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016. – Т. 17 : Кримінальне право / редкол. : В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – С. 80-83, 291-295, 382-386, 386-391, 743-746.
 2. Мисливий В. А. Соціальна роль кримінального права в умовах науково-технологічного прогресу / В. А. Мисливий // Право України. – 2017. – № 2. – С. 51-58. (0,59 др. арк.) 15.01.2017.
 3. Мисливий В. Неправомірна поведінка в транспортних деліктах: кримінально-правовий аспект / Є. Стрельцов, В. Туляков, О. Козаченко, В. Мисливий та ін. // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. проф. О. В. Козаченка, проф. Є. Л. Стрельцова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 51-69.
 4. Мисливий В. А. Видовий об’єкт злочинів у системі кримінально-правових координат / В. А. Мисливий // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дидоренка : науково-теоретичний журнал. – Суми, 2015. № 2. – С. 122-130.
 5.  Мисливий В. А. Детермінанти злочинної поведінки і мораль / В. А. Мисливий // Морально-етичні засади реформування кримінального законодавства України : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 10 квітня 2015 р. ; упоряд. к. ю. н., доц. В. В. Шаблистий. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – С. 9-11.
 6. Мисливий В. А. Запобігання тероризму на транспорті / В. А. Мисливий // Проблеми протидії проявам тероризму, сепаратизму та екстремізму в сучасних умовах : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 25 вересня 2015 р. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – С. 29-32.
 7. Мисливий В. А. Кримінальна відповідальність за узурпацію державної влади / В. А. Мисливий // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 8-9 жовтня 2015 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2015. – С. 265-270.
 8. Мисливий В. А. Кримінально-правові координати видового об’єкта злочинів / В. А. Мисливий // Актуальні проблеми кримінального права : матеріали міжвуз. наук.-теорет. конф., м. Київ, 21 листопада 2014 р. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. 188 c.
 9.  Мисливий В. А. Науково-технологічний прогрес і проблеми криміналізації / В. А. Мисливий // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : V Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 травня 2015 р., м. Київ) : збірник матеріалів / Уклад. : І.П.Голосніченко, Т.О.Чепульченко, В.Ю.Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2015. – С. 25-26 
 10.  Мисливий В. А. Протидія корупції : кримінально-правовий та кримінологічний аспекти / В. А. Мисливий // Актуальні питання виявлення, досудового розслідування та запобігання корупційним правопорушенням : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Дніпропетровськ, (24 квітня 2015). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – С. 18-21.
 11. Мисливий В. А. Протидія корупції: кримінально-правовий аспект / В. А. Мисливий // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (3 квітня 2015 року, м. Харків). – Х. : Золота миля, 2015. – С. 121-125.
 12. Мисливий В.А. Аварійна обстановка як ознака дорожньо-транспортного делікту / В.А. Мисливий // Безпека дорожнього руху : правові та організаційні аспекти : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (10-16 листопада 2014 року, м. Київ). – К. : Донецький юридичний інститут, 2014. – С. 85-90. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dli.donetsk.ua.
 13. Мисливий В.А. Відповідальність за здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування повітряного руху диспетчером управління рухом у стані сп’яніння : аналіз складу злочину // Застосування кримінального законодавства органами внутрішніх справ: проблеми теорії і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (Дніпропетровськ, 31 трав. 2012 р.); упоряд. канд. юрид. наук В.В.Шаблистий. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – C.15-19) (235 с.).
 14. Мисливий В.А. Гармонізація законодавства про податкові правопорушення // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права за 2012 рік / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – C.291-293) (334 с.).
 15. Мисливий В.А. Клименко Ніна Іванівна: Біобібліографія (до 80-річчя з дня народження). Ірпінь: Ірпінська фінансово-юридична академія, 2013. – 84 с.; іл.. (Серія “Бібліографія визначних учених”). Упорядники: П.В.Цимбал, В.А.Мисливий.
 16. Мисливий В.А. Кримінальна відповідальність за рейдерство (реалії та перспективи) // Фінансово-правове забезпечення господарської діяльності : Збірник тез доповідей та повідомлень III Міжвузівської науково-практичної конференції. – м. Ірпінь, 5 квітня 2013 року. – Ірпінь: ІФЮА, 2013. – C.6-8 (141 с.).
 17. Мисливий В.А. Кримінальний закон: питання правової дифузії // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / редкол.: В.Я.Тацій (голов. ред.), В.І.Борисов (заступ. голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 2013. – C.144-147.
 18. Мисливий В.А. Кримінально-правова охорона безпеки руху // Транспортне право в XXI столітті: [Матеріали III Міжнародної наукової конференції, Київ, Національний авіаційний університет, 21 лютого 2013 р.]. – К.: Комп’ютерпрес, 2013 р. – C.289-291 (326 с.).
 19. Мисливий В.А. Наука кримінального права: міждисциплінарний аспект // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 жовт. 2014 р. / редкол.: В.Я.Тацій (голов. ред.), В.І.Борисов (заступ. голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 2014. – C.95-99.
 20. Мисливий В.А. Пропозиція як кримінально-правова категорія у злочинах з ознаками корупції // Актуальні питання протидії корупції у сучасних умовах : матеріали круглого столу (Дніпропетровськ, 26 листопада 2013 року). – Д.: ДДУВС, 2014. – 6 с.
 21.  Мисливий В.А. Розбійні напади на банківські установи : кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / А. М. Клочко, В. А. Мисливий. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 253 с.
 22. Мисливий В.А. Співучасть як невдалий симбіоз // Азовські правові читання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 18-19 квітня 2014 р. – Бердянськ: ТОР «Модем-1», 2014. – 324 с. (с.243-246).
 23. Мисливий В.А. Учення про потерпілого в кримінальному праві України // Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні : матеріали «круглого столу», 25 квіт. 2013 р. / редкол.: В.І.Борисов (голов. ред.) Б.М.Головкін (заступ. голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 2013. – C.45-46.
Контактна інформація
Зустрітися
03056, Київ, вул. Борщагівська, 124, корпус 19, кiмн. 328